TO£HEPN msorn umr- WWW Veiling ten bate van reuma komt op gang Afscheidsreceptie 15 jaar De Keg Eerste Antiek beurs te Overloon Kunstzwemsters SPI0 naar Kringwedstrijd Voorjaarsconcert afgelast HYPOTHEKEN VAN DE KAMP Sporthal Gevonden voorwerpen Goed nieuws van Amnestie International Bibliotheekdag UNICEF dankt Venrayse jeugd! ism •PEEL en maas Donderdag 20 april - Pagina 3 Het komend weekend kan de voormalige melkfabriek aan de Leunseweg in Venray het doel zyn van uw wandeling of uitstapje. Op zaterdag en zondag immers vindt daar de door de Venrayse Lions Dliib georganiseerde veiling plaats ,b.v. de reumapatiënten. De afgelopen dagen was het op het voormalige Campina-terrein on gebruikelijk druk. Thl van mensen joden goederen aan om het ko mend weekend te laten veilen voor het goede doel. De Lions Club had gevraagd om goederen van mini maal redelijke tot goede kwaliteit, omdat het niet de bedoeling is er een rommelmarkt van te maken. Him oproep heeft sukses gehad. Slechts een enkele maal kwam het mot dat spullen geweigerd moesten voiden, omdat zij niet aan het (estelde doel beantwoordden. Op de beide veilingdagen, zater dag 22 april en zondag 23 april a.s. (beide dagen van 13.30 uur tot ca. 19.00 uur) kunnen de kopers een keuze maken uit b.v. antiek koper werk, spullen van de boerderij uit grootmoeders tijd, fietsen, bankstellen, tafeltennistafels, rubber-boten, een echte zeilboot, di verse auto's, tal van huishoudelijke artikelen, speelgoed, enkele cara vans en nog veel en veel meer. Op vrijdag a.s. is er kijkdag van 4 uur 's middags tot 8 uur 's avonds, terwyl er bovendien nog gelegen heid is tot kyken op de beide vei lingdagen, 's morgens voor aanvang van de echte veiling. Om het de kopers zo aangenaam mogelijk te maken heeft de Lions Club gezorgd voor de aanwezigheid van een buffet, waar een drankje en een eenvoudig hapje te verkrijgen zyn. By mooi weer wordt zelfs ge zorgd voor een terrasje in de zon. foto's: Een klein beeld van de vele goederen die zyn ingebracht voor de exclusieve veiling op zaterdag en zondag. Morgen, vrijdagmiddag kunt u al komen kijken of er iets naar uw gading bij is. sïtïSt- Na zich meer dan 32 jaar in I dienst te hebben gesteld van de I ziekenhuisgezondheidszorg to Ven- I ray - en later tevens te Venlo - heeft I de heer L.A. van der Linden beslo- ten gebruik te maken van de O.B.U.- ?eling-pensionering. De heer L.A. van der Linden neemt a.s. woensdag afscheid met leen receptie welke hem door het K bestuur en de direktie van de Stich- I ting Ziekenhuizen Venlo/Venray I wordt aangeboden. De heer Van der Linden is mede-direkteur van deze I stichting. Deze afscheidsreceptie heeft plaats van 16.30 to 18.30 uur in de bal van het St. Elisabethziekenhuis I te Venray. De eerste openbare basisschool van Venray, de Keg bestaat alweer 15 jaar. Op 1, 2 en 3 mei wordt dit feestelijk gevierd. Er is een feest programma opgesteld voor de hui dige leerlingen van de Keg. Maar er is ook gedacht aan alle oud-Keggers. In de afgelopen 15 jaar heeft deze school al heel wat kinderen naar het vervolgonderwijs zien vertrek ken. Daarom willen we alle mensen die in het verleden bij de Keg be trokken zyn geweest, alle oud leerlingen, alle oud-oudere en oud leerkrachten uitnodigen voor een reünie om met elkaar leuke herin neringen uit hun Keg-tijd op te ha len. De reünie vindt plaats op 2 mei. De avond begint om 19.30 uur zal plaatsvinden op de Keg zelf. We zouden het fijn vinden datje even laat weten of je komt (tel. "'"16). Tot 2 mei. Dit weekeind, zaterdag 22 t/m maandag 24 april vindt in het Ge meenschapshuis te Overloon voor de eerste keer een Antiekbeurs ts. Voor de bezoekers is in de za len van het Gemeenschapshuis door 20 standhouders een ruime keuze aan antiek bij elkaar ge bracht. Men treft er een uitgebreid meubelprogramma aan waaronder hoerenkasten, Spaanse salontafels, slaapkamers, jachtkasten, eethoe- ken, Henri II kasten eethoeken, buffetkasten enz. enz. Naast, dit uitgebreide meubelt)ro- Op zaterdag 22 en zondag 23 april zal de afdeling kunstzwemmen van de Venrayse zwemvereniging SPIO deelnemen aan de eerste Limburg se kampioenschappen. Deze wor den georganiseerd door de Commissie kunstzwemmen van de Kring Limburg. Aan de wedstrij den, die gehouden worden in het zwembad van de Lucaskliniek in Hoensbroek, neemt SPIO deel met drie groepen. Op zaterdag hebben zes meisjes ingeschreven voor het technische gedeelte, waarbij het fi- guurzwemmen centraal staat. Op zondag nemen 24 SPIO-meisjes deel aan de uitvoeringen met muziek. De verrichtingen van de kunst zwemsters zullen volgens een streng reglement worden beoor deeld door een uit de provincies Noord-Brabant en Gelderland af komstige jury. Het vooijaareconcert dat de Ko ninklijke Harmonie Euterpe op za terdag 22 april zou willen geven is wegens ziekte van de dirigent af gelast. Dit concert dat sinds het 125-jarig bestaan van de Venrayse Harmonie steeds meer in de be langstelling kwam te staan zou dit jaar samen met de Koninklijke Har monie uit Horst gegeven worden. De Horster harmonie behoort tot de topkorpsen in Noord-Limburg en zou samen met onze harmonie een kwalitatief hoogstaand concert heb ben verzorgd. De Koninklijke Har monie Euterpe had haar concours- werken voor de eerste keer ten ge hore willen brengen. Ongetwijfeld zullen de vele belangstellende te leurgesteld zijn maar uitstel is nog een afstel. De voorbereiding op het concours in november te Boekei zal ongetwij feld doorgaan, en er zal zich nog best een gelegenheid voordoen, dit geplande concert toch nog uit te voeren. gramma is er ook een mooie kollek- tie kleingoed, waaronder beelden, schilderijen, klokken klok- kenstellen, snijwerk, sieraden enz. De beurs is open zaterdag 22 april van 13.00-17.00 uur; zondag 23 april van 11.00-18.00 uur en maandag 24 april van 11.00-13.00 uur. De Patere muur Nu de ingang van De Kruuze ver plaatst wordt naar de Beukenlaan, wordt de eeuwenoude Patersmuur doorbroken en misschien wel hele maal gesloopt. Hoe is dat te rijmen met een uitspraak van wethouder Claessens, toen hy onlangs een bre de doorbraak van Jerusalem's muur afwees, omdat dat een te gro te aantasting van de historische waarde van Mie muur betekende... Mijn inziens is de historische waarde van de Patersmuur (anno 1653?) veel en veel hoger! D.N. Het voornemen van de gemeente om honden te weren uit de winkel centra is ronduit een voorbeeld van kortzichtigheid. De hondenbezitter met de mentaliteit van "Als mijn hond het kwijt is, dan is het verder voor myn part een ander zyn pak- kie an" heeft bewerkstelligd dat B en W zo'n ondoordachte nota heb ben gemaakt. Uit de kranteninfor matie blijkt nergens dat rekening gehouden is met de sociaal opge voede hond zoals omschreven in de ingezonden brief van C. en W. J. (Peel en Maas, do. 13 april 1989). Waar moet een niet hondenbezitter zijn informatie halen als hij een hond op vakantie heeft en/of visite heeft van een hondenbezitter? Doordat de gemeenten allerlei zelfgemaakte besluiten maken over de honderproblematiek zou het be ter zyn het initiatief te nemen om een platform te formeren voor mi nimaal de regio Noord-Limburg om te komen tot uniformele afspraken, zoals 1. aktiveren van hondenbezitters om een gedragkursus te volgen; 2. leg als gemeente verantwoor ding af voor wat er werkelijk met de hondenbelasting gebeurt; 3. in een ingewikkelde sociale leefstruktuur moeten niet-honden- bezittere beseffen dat vele honden- bezittere in hun hond een stuk levensvoldoening en erkenning vinden. Het zal wel toekomstmuziek zyn dat er landelijk een gemeentelijke milieu-wacht inclusief klachten- bank wordt opgericht en daadwer kelijk van inhoud wordt voorzien, betreffende het totaal milieube wustwordingsproces van de burge rij. Laar daar dier- en niet- dierliefhebber beiden hun steenje bijdragen dan hoeft een gemeente bestuur geen beslissingen te ne men over zaken waar ze eerst zelf van moeten leren. C.v.d.K. (van redaktiewege ingekort) ASSURANTIËN telefoon 04780-87575 BRAND IN TIMMERWERKPLAATS Maandagmiddag ontstond brand, door kortsluiting in de motor van de afzuiginstallatie, in de timmer werkplaats van het Bouwbedrijf N. aan de Stationsweg te Oostrum. Door tijdige ontdekking, het ne men van doeltreffende maatregelen en doordat de brandweer in rekord- tijd ter plaatse was, kon uitbreiding van de brand worden voorkomen. De Wetteling Donderdag: Atletiekclub 16.30-17.30 Manual 17.30-21.00 Rooyse VK 20.00-23.30 VrUdag: Rank Xerox 16.30-17.30 Jumpers 17.30-19.30 Venrode toernooi 19.30-23.30 Zaterdag: Fa Hermens toernooi 09.00-17.00 S.V.C.B. 17.00-18.00 Jumpers 18.00-21.30 Wyk Zuid 21.30-22.30 Zondag: Badminton Clubkamp. 09.00-19.00 Old Calahan 19.00-20.00 M. v. Veen 20.00-21.00 Maandag: Gemeente 16.30-17.30 Rooyse VK en Manual 17.30-19.00 Rooyse VK 19.30-20.30 K.N.V.B. 20.30-23.30 ZW Venray-FC Hento 20.30-21.30 SVCB-Huukske 2 21.30-22.30 Dinsdag: Rooyse VK 17.30-21.00 Manual 20.00-21.00 Badminton 21.00-23.30 Woensdag: Gemeente 16.30-17.30 Badminton 17.30-22.30 Blauw-rood clip horloge, bruine portemonnee, zwarte portemonnee met rits inhoud één sleutel geld, 2 bruine leren bankstelkussens, BSA damesfiets, groenen Neveda damesfiets, blauwe Carrera cross- fiets, zwarte locomotief damesfiets, bruine herenfiets, groene heren fiets, zwarte Bato damesfiets, groe ne Halfords damesfiets. Voor inlichtingen kuüt u.zich ty- dens kantooruren wenden tot de administratie van de gemeentepoli tie Venray, tel. 04780-84888, tst. 224. Op 8 maart jl. was het Internatio nale Vrouwendag. In de schouw burg werd een manifestatie gehouden. De Venrayse groep van Amnestie International dee hier aan mee en vroeg aandacht voor 7 vrouwen die gevangen zitten. In middels is bericht ontvahgén dari 3 van deze 7 vrouwen zijn vrijgelaten en wel Safia hashi Madar uit Soma li, Hacfja Merani en haar dochter Azzina uit Tsaad en Regina Kube uit de DDr. Ook vorig jaar zijn naar aanlei ding van de Vrouwendagaktie 3 vrouwen vrij gelaten. Dit geeft ons moed om er nog een schepje bove nop te doen, want nog 4 vrouwen zitten gevangen. U kunt ons daarbij helpen door het schrijven en stu ren van voorbedrukte kaarten. U kunt ons bereiken aanstaande za terdag 21 april bij onze stand in de Grotestraat van 10.00-16.00 uur. Te vens kunt u daar inlichtingen kry- gen over alle aktiviteiten van onze groep. Vergeet dus niet om zaterdag even bij ons langs te komen om van uw belangstelling blijk te geven. Zaterdag 22 april a.s. is het weer Landelyke bibliotheekdag. In het kader daarvan organiseert de Open bare Biblitheek Venray de volgende aktiviteiten: Leesprogramma: "Een kast vol helden": 75 Kinderen hebben gretig ge hoor gegeven aan de oproep hier aan mee te doen. Ieder kind dat vyf boeken over het onderwerp "hel den" gelezen heeft, krygt een belo ning. Kinderen tot 11 jaar krygen bovendien een toegangsbewijs voor de voorstelling van Poppentheater Piepmuis. Alle deelnemers ontvan gen een oorkonde. Kykdooswedstrijd: Iedereen van 16 jaar en ouder kan deelnemen aan de landelyke kijkdooswedstrijd. De vooretelling in de kijkdoos moet gebaseerd zijn op de titel van een boek, diaserie, verhaal, gedicht, enz. Deze titel moet zich bevinden in de kollektie van de bibliotheek. Van de ontvangen kykdozen zyn er drie doorgestuurd om door een lan delyke jury te worden beoordeeld. De overige dozen worden op de bi bliotheekdag in de bibliotheek ten toongesteld. Alle makers van de kijkdozen ontvangen een attentie van de bibliotheek. De drie mooiste dozen in Venray zyn: 1. "De grootste aller tyden: Bee thoven", gemaakt door Luis Miguel Penin uit de Griegstraat te Venray. In deze kykdoos wordt, zeer leven secht, Beethoven aan zyn vleugel uitgebeeld. Door te werken met spiegels wordt een ruimtelijk effekt bereikt. 2. "Alleen op de wereld", naar het boek van Malot, gemaakt door T. keuten van de Beekweg te Mereelo: een geheel keramieke kykdoos met een by zonder apart deksel dat om hoog krult en daardoor de kykope- ning vormt. 3. De vyf en het circusmysterie" naar een boek van E. Blyton, ge maakt door Paul Verhoeven van het Boschveldcollege: een vrolyke kijk doos met een bijzonder goede uit beelding en afwerking. Bovenstaande drie dozen doen dus mee aan de landelijke wed strijd. De jury beoordeelt op origi naliteit, afwerking en relatie met het onderwerp. Er is een hoofdprijs van 5,000,- en vijf prijzen van 1.000,-. De 50 mooiste kijkdozen worden t/m 6 mei tentoongesteld in de hal van het Centraal Station te Den Haag. Daarna wordt er van deze kijkdozen een reizende tentoonstel ling gemaakt. De bibliotheek Ven ray hoopt te kunnen regelen dat deze tentoonstelling ook onze bibli otheek aandoet. Het programma van de biblio theekdag in de Openbare Biblio theek Venray is: 10.00-15.00 uur: Verkoop van afge schreven boeken en oude jaargan gen van tijdschriften. Tentoonstelling van ingeleverde kijkdozen, in het kader van de "Landelyke kykdooswedstrijd". Tentoonstelling over muziek. 11.00-12.00 uur: Poppentheater Piepmuis. Poppenspel gesitueerd in de bibliotheek, als afsluiting van het leesprogramma "Helden". 13.30 en 14.30 uur: Optreden van volksdansgroep Opanka. DIEFSTAL VAN KOPLAMP-UNIT Er werd aangifte gedaan van diefstal van een komplete koplamp unit van een op het Gouden Leeuw- terrein geparkeerde personenauto. Vrijdag 14 april was een belangrij ke dag voor het Regionaal Unicef Comité Venray e.o. Op die dag na mely k werd door twee leeftijdsgroe pen van de Venrayse jeugd aandacht besteed aan het Kinder fonds van de Verenigde Naties. Door de groepen 7 en 8 van de Petrus Bandenschool is enkele weken ge werkt aan een projekt over Vrede en de Derde Wereld. De kinderen maakten werkstuk ken, voordrachten, liedjes en ge dichten over Amnesty Internatio nal en UNICEF, Foster Parents, het Leprafonds en Jemen. Dit alles werd vry dagmiddag aan de oudere </er»resenteerd Amnesty en Unicef hadden een stancye ingericht met voorlich- tings- en verkoopmateriaal. Onder meer de Unicef T-shirts, bekers en placemats gingen grif van de hand en zo werd er voor ruim 300,- verkocht. Onder de leerlingen werd gekollekteerd en er werd voor elk goed doel 15,50 opgehaald. Zoals al eerder in de kranten is vermeld hadden de gezamenlijke feestcommissies van het Boschveld College en Jerusalem besloten de opbrengst van hun feest in De Steeg in Leunen ook aan Unicef te doen toekomen. De overhandiging van het enorme bedrag van 2.936,40 vond tegelyk met de aktie op de Pe terus Bandenschool plaats. Het Regionaal Unicef Comité dankt alle jongeren voor hun inzet en hoopt dat andere scholen dit goede voorbeeld van de Petrus Ban denschool, Jerusalem en Boschveld zullen volgen! SCH I LDI RSBI DRIJ I O I. a ngs t r a a t 5 5 O 5 S(l| AH Ven ra O Telefoon 047S0-NI55S ONDERHOUDSWERK SCH I LDKRSBEDRIJF O Langstraat 5 5 O 5801 AB Venray O Telefoon Ó47HO-8135K O WANDAFWERKING SCH I LDFRSBL-DRIJ I Langstraat 55 O 5801 AB Venray O Telefoon 04780-81358 WARMTE ISOLATIE GELUIDWERING T ÓlOjNl KVuÏ I ftjlfA N SCHII-OKRSBEDRIJF L a n g s t r a a t 5 5 O 5801 AB Venray O O telefoon 047S0-SI35S O BETONREPARATIE TOlN K$VTEjM AN SCH I LDI. R S B E DRIJ F O Langstraat 55 O 5801 AB Venray O Telefoon 04780-SI35S O Langstraat 55 O 580TAB Venray 'telefoon 047XO SI35S ZONDAGSDIENST HUISARTSEN Weekenddienst voor de patiënten van W. Bloemen, R.E. Gabeler. T. Lankveld, H. Schraven en J. Wittgen: J. WITTGEN Langstraat 106, tel. 86082 Weekenddienst voor de patiënten van P. Corver, G. van Loon, F. de Muinck Keizer, F. Schmeetz, T. van Thiel, D. Vercauteren en J. de Vocht: J. DE VOCHT Henseniusstraat 13a, tel. 81878 DR. VAN DONGEN Past Jeukenstraat 6 America tel. 04764-1707 vrydag 18.00 tot zondag 24.00 uur Voor spoedeisende gevallen kunt u op de genoemde data bij de ge noemde doktoren terecht: 's morgens van 10.00 tot 11.00 uur 's middags van 17.00 tot 18.00 uur ZIEKEN- EN ONGEVALLEN- ERVOER Tel. 04780-81333 WEEKEND- EN NACHTDIENST VENRAYSE APOTHEKEN ST. ODA Passage 1, tel. 81255 van vrijdagavond 18.00 uur tot vol gende week vrydag. OpensteUing: zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur en van 17.00 tot 18.00 uur zondag van 10.00 tot 12.00 uur en van 17.00 tot 18.00 uur. Verder alleen voor spoedgevallen (via het nachtluikje) TANDARTSEN WEEKENDDIENST VENRAY-YS SELSTEYN Voor spoedeisende gevallen uitslui tend na telefonische afspraak neemt waar: H. JANSSEN, tel. 82557 WEEKENDDIENST DIERENARTSEN DIERENARTSENPRAKTIJK M.J. van Winden/E.M. Ruymbeek/ J.M. van Winden/W.H.M. de Vocht Behandeling in het weekend vol gens telefonische afspraak R.C. GOEDEGEBUURE Stationsweg 13, tel. 81336 DIERENARTSENPRAKTIJK W.H. Kremer en W.GA.M. Loonen en G.W. Gelling. Behandeling kleine huisdieren zaterdag en zondag vol gens afspraak G. GELLING Julianasingel 24, tel. 10956 WEEKENDDIENST VERLOSKUNDIGEN voor de praktijken van mevr. Raay- makers, mevr. Van der Reis, mevr. Tiggeloven en mevr. Vermazeren MEVR. VAN DER REIS Overloon, tel. 04788-1327 vanaf vrydag 12 uur tot maandag 12 uur WEEKDIENST VERLOSKUNDIGEN De weekdienst van de praktijk van mevr. Van der Reis en mevr. Tigge loven wordt vanaf maandag 12 uur tot vrydag 12 uur waargenomen door MEVR. TIGGELOVEN Blauwververetraat 30, tel. 82411 Afspraken maken 's morgens tussen 8 en 9 uur en 's avonds tussen 6 en 7 uur. REGIONALE VERENIGING HET GROENE KRUIS VENRAY De dienstdoende wijkverpleegkundige voor Venray, Meerlo en Wanssum is bereikbaar via tel. 04780-81269 Spreekuur voor Venray; Voor eventuele behandelingen door de wijkverpleegkundigen alsmede het doorgeven van boodschappen is er ge legenheid van maandag t/m vrydag van 12.00-13.00 uur. Uitleen voor Venray: Voor het afhalen en terugbrengen van uitleenartikelen kunt u terecht van maandag t/m vrijdag van 16.00 to 17.00 uur. In het weekend alleen voor spoedgevallen door de wijkverpleeg kundige van de weekenddienst- Eenieder wordt verzocht de artikelen na gebruik z.s.m. terug te bezorgen. Zuigelingen-kleuterbureau en gehoorscreening: Uitsluitend op afspraak, tel. 81269 Spreekuur Diëtiste Uitsluitend op afspraak, tel. 81269 Zwangerschapgymnastiek Aanmelden via telefoon 81269 Groene Kruis Wijkcentrum "De Kiosk" Brukske Venray: Spreekuur en uitleen door de wijkver pleegkundige van maandag t/m vrydag van 13.30 tot 14.00 uur. tel. 83859. Zuigelingen- en kleuterbureau uitslui tend op afspraak. Wijkgezondheidscentrum "Landweert" Venray: Spreekuur en uitleen door de wijkver pleegkundige op maandag, woensdag en vrjjdag van 11.30 tot 12.00 uur, en dinsdagmiddag van 13.30 tot. 14.00 uur, tel. 88273 WiJkgebouw Ysselsteyn Litsenbergweg 20b Spreekuur en uitleen op maandag, woensdag en vrydag van 13.30 tot 14.00 uur. tel. 04785-1492 GEZINSZORG VENRAY Westsingel 5, tel. 04780-86363 Spreekuur: dagelijks van 9 tot 10 uur ONDERWLJS- EN BEROEPSKEUZE VOORLICHTING VENRAY Leunseweg 2a, tel. 10032 Openingstijden: ma t/m do 8.30-12.45 uur en 13.15-17.00 uur: vr 9.00-12.30 uur en 13.00-1630 uur BUREAU VOOR RECHTSHULP De Cloekert, Bergweg 4 Spreekuur alleen na telefonische af spraak tydens kantooruren 85968 of 04950-30345 ALGEM. HULPDIENST VENRAY Tel. 04780-84163 Bereikbaar weekend van 9.00-11.00 uur en van 19.00-20.00 uur

Peel en Maas | 1989 | | pagina 3