MISS WET T-SHIRT 8 Geschutter met kengetallen »ma bel e" Florado bloemen Villeroy&Boch CENTER EMOFRA ooooooooooooooooo WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING vrijetijdsmode parkeren VOOR de winkels Florado® a.s. zaterdag i -o Ledenvergadering vereniging van zelfstandige ondernemers Venray Toon Jeuken kreeg pauselijke onderscheiding PEEL EN MAAS Lente-Trioconcert in Castenray Verkoop van gevonden fietsen DONDERDAG 20 APRIL 1989 Nr. 16 r. PEEL EN MAAS 63 HON DER DENTIEN DE JAARGANG ADVERTENTIEPRIJS 31 ct. per mm - ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR f 13,00 UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN DE REGIO I 18 00 zeer modieus en.... SCHERP IN PRIJS Overloon 04788-1434 Maasbree Heythuysen 04765-3395 04749-3866 betaalbare... en zeer mooie dameskleding het juiste adres en!!! mannen opgelet!!! OVERLOON - MAASBREE - HEYTHUYSEN mooie chineese roos zware bos chrysanten De Bleek 46 Venray 4.951" 4~2.95 <§3 Gouden Leeuw 14 Venray route P3 volgen SWEETIES o GRATIS zuurstok van 1,-bij halve kilo snoep O geldig van donderdag 20 april t/m woensdag 26 april Zoals wij vorige week al bericht ten, ziet het er naar uit, dat vol gend jaar de gehele gemeente Venray voor het telefoonverkeer één kengetal krygt, namelijk 04780. De verschillende kengetal len voor de kerkdorpen komen dan te vervallen. Dat dit meer dan wenselijk is wordt duidelijk, wan neer men de moeite neemt om eens door het telefoonboek te "wandelen", want dan komt men inderdaad tot heel vreemde ont dekkingen. ONOVERZICHTELIJK Zoals voor de gemeente Venray op dit moment het telefoonboek is in gedeeld, is er weinig lijn in te ont dekken. Leunen, Veulen en Heide b.v. vallen onder het Venrayse ken getal en de abonnees zijn dan ook onder de plaatsnaam Venray te vin den. Maar Oost rum heeft ook het kengetal van Venray (04780) doch de abonnees worden niet onder Venray, maar onder de plaatsnaam Oostrum vermeld. Oirlo en Castenray hebben even eens eenzelfde kengetal (04787), maar de aangeslotenen staan in het telefoonboek onder hun eigen plaatsnaam vermeld. Woont men evenwel aan de Ericaweg of Gun- hoekweg, dan heeft men het kenge tal van Wanssum (04784), terwijl de bewoners van de Blakterweg weer onder het kengetal van Venray (04780) te bereiken zijn. Ysselsteyn heeft het kengetal 04785, maar de bewoners aan het achterste gedeelte van de Timmer- mannsweg, de Moostdijk en een deel van de Paardekopweg vallen onder het kengetal van Griendts- veen (04932). Woont men op de Peelweg, dan heeft men het kenge tal van Merselo (04786) en bewoners van het Ysselsteynse gedeelte van de Steeghse Peelweg hebben het Venrayse kengetal 04780, evenals de bewoners van een gedeelte van de Deumeseweg... De telefoonaan sluitingen van de Pastoor Ja- cobspeel, Kempskesberg (achterste gedeelte) en het laatste Ysselsteynse gedeelte van de Deumeseweg vallen onder het kengetal van Deume (04930). De Meerselse Peel daaren tegen behoort weer tot het Ys selsteynse kengetal. Woont men in Veulen aan de Eykenhofweg of de Veulensewaterweg, dan heeft men het Ysselsteynse kengetal 04785. Nog leuker wordt het wanneer je achteraan op de Groeneweg, beho rend tot het kerkdorp Heide, woont. Dan staat je naam vermeld onder Venray, maar je hebt wel het Ys selsteynse kengetal... Merselo en Vredepeel delen broe derlijk hetzelfde kengetal 04786 en de aangeslotenen op het telefoon net zijn te vinden onder de plaats naam Merselo. Woont men echter op de Hansenberg, Loonsedijk of Endepoel, dan deelt men mee in het Venrayse kengetal 04780. Doch woont men op de Beekweg 69, 60 of 52, dan heeft men het kengetal van Merselo, terwijl Beekweg 44 dat van Venray heeft... Zoekt men Weverslo op in het telefoonboek, dan wordt men verwezen naar Venray. Het handjevol Weverslose telefoonabon nees zal men onder de plaatsnaam Venray echter niet vinden, omdat zij onder de plaatsnaam Merselo staan vermeld... Woon je achter in de Haag in Merselo, dan heb je weer het Ysselsteynse kengetal. Het kerkdorp Smakt heeft in het telefoonboek ook de verwijzing: "Zie Venray". Dan wordt het pas echt leuk, wanneer men de moeite doet om onder de plaatsnaam Ven- Op maandag 24 april a.s. houdt de Vereniging van Zelfstandige Onder nemers (VZO) Venray haar jaarlijk se ledenvergadering. Tijdens deze vergadering doet het bestuur ver slag van het gevoerde beleid in het afgelopen jaar en worden er bestuursverkiezingen gehouden. Zoals gebruikelijk, wordt er aan sluitend aan de vergadering een in formatieve bijeenkomst voor de leden gehouden, ditmaal rond het thema belastingen. Meer in het bijzonder gaat het om de te verwachten effekten van de toepassing van de wetsvoorstellen, welke door de commissie oort zijn ALS JE TOT TIEN KUNT TELLEN KUN JE DE HELE GEMEENTE VENRAY BELLEN ray in het telefoonboek naar adres sen te zoeken van mensen die in Smakt wonen. Wat blijkt dan? Alle bewoners van de St. Jozeflaan, Pel grimslaan, Carmelietenstraat, Loo- beek en de laatste tot de gemeente Venray behorende bewoners van huizen aan de Maasheseweg heb ben het kengetal 04782 van Maas hees... En Smakt zal toch weinig meer bewoonde straten hebben. Kijkt men in de telefoonboeken van Holthees of Maashees, dan komt men in ieder geval geen telefoon nummers van Smakt tegen. EERDERE BEZWAREN Wij herinneren ons, dat in het be gin van de zeventiger jaren vanuit Venray pogingen zijn gedaan om meer eenheid te krijgen in de kengetallen-warboel binnen de ge meente. Dat ging met name spelen, toen er industrieën kwamen op het industrieterrein De Witte Vennen. Girvil (later Karl Freudenberg) en Nestlé hadden moeite met vermel ding onder Oostrum. omdat zij zich "Venrayse" bedrijven voelden. Van daar een vermelding zowel onder Oostrum als onder Venray. Onge twijfeld zullen dat meerdere bedrij ven nog doen, omdat de buiten wacht nu eenmaal niet weet, dat de grens tussen Venray en Oostrum door de viadukten wordt bepaald. Een ander voorbeeld is het N.S. station, dat sinds 1883 in Oostrum ligt, maar waarvan men het tele foonnummer onder Venray moet zoeken. Zowel door de gemeente Venray als door het toenmalige Re- kreatieschap Peel en Maas is destijds getracht Oostrum, net zoals Leunen, Veulen en Heide, onder één noemer Venray te krijgen in het telefoonboek. Wat toen onmogelijk bleek, kan eindelijk na bijna twintig jaar... GESCHROKKEN De VZO in Ysselsteyn is flink ge schrokken van het voornemen van de PTT om voor de gemeente Ven ray één kengetal in te voeren. On danks dat ze deze vereenvoudiging in het telefoonverkeer best kunnen aksepteren, verwachten ze toch gro te problemen en kosten. Veel be drijven in Ysselsteyn e.o. beschikken over grote voorraden drukwerk op allerlei gebied; voeren reklameborden en hebben hun be drijfsauto's beletterd. Het is nog niet zo lang geleden dat het telefoonnet in Ysselsteyn werd uitgebreid en men één cijfer ontwikkeld. De bijeenkomst wordt ingeleid door de heren mr. L. Geertman en mr. J. Swinkels, die in Eindhoven en Den Bosch als fiskaal jurist werkzaam zijn, en zich met nanie bezighouden met de advisering van bedrijven op het gebied van be lastingzaken. De ledenvergadering begint om 19.30 uur, en de informatiebijeen komst start om 20.00 uur. Na afloop is er een informeel sa menzijn, waarbij een hapje en een drankje wordt geserveerd. Tijdens dit samenzyn zal de bekende Box- meerse buutreedner Frank Schreijen zijn eigen visie geven op de ontwikkelingen in het Venrayse centrum en het aandeel van de Ven rayse middenstand daarin. Plaats van handeling is Quick Restaurant "Het Kleine Verschil" aan het Henseniusplein te Venray. voor het oude telefoonnummer kreeg. Ondanks beloften van de PTT, dat men tydig gewaarschuwd zou worden, kwam voor velen de verandering geheel onverwacht. Iets dergelijks zou ook nu weer kunnen gebeuren, met alle verve lende en ook dure konsekwenties. De vergadering van de VZO besloot deze week alle bedrijven in Ysselsteyn, Heide, Veulen en Merse lo te benaderen, om gezamenly k bij de PTT aan te dringen op een mime marge in de voorgenomen wijzigin gen, maar ook tijdig bericht van de juiste invoerdatum. serviesgoed - kristal - glas - bestek WMF de Villeroy Boch catalogus ligt voor U klaar patchwork-quilting-stoffen woonideeën kado-artikelen schilderijen - aquarellen zijdebloemen meubels antiek perzen - berbers moderne vloerkleden tafellinnen kussens woonaccessoires hebbedingen tineke meurs VENRAY Schoutenstraatje 6 J Tel. 04780-88566 iets leuks voor 'n ander.wat fijns voor jezelf Er was veel list voor nodig om Toon Jeuken (72) "de klompenma ker" zondagmorgen naar de Hoog mis in de Paterskerk te krijgen, om daar te koliekteren. Al is hij al meer dan 30 jaar als kollektant verbon den aan de Paterskerk, toch zal hij nooit koliekteren tijdens de Hoogmis. Omdat zijn zoon feitelijk in de Hoogmis moest koliekteren, werd aan vader gevraagd dat van hem over te nemen. Moeke zou dan ook maar naar de Hoogmis gaan. Hij vermoedde echter in de verste verte niet dat alle kinderen en kleinkin deren ook in de kerk aanwezig wa ren; want die wisten wat er na afloop van de dienst zou gaan ge beuren. Zoals altijd nam Tbon plaats in de kollektantenbank en was erg ver wonderd, dat zoonlief, net voor de aanvang van de Hoogmis eveneens in de kollektantenbank aanschoof en lakoniek mededeelde, dat hij toch maar zou koliekteren. Anders had Toon Jeuken al zijn kinderen en kleinkinderen in de kerk zien zitten. Eerst toen de Hoogmis was afgelo pen en pastoor Bamhoorn een toespraak begon, werd hem duide lijk dat er een komplot gesmeed was. In treffende bewoordingen be schreef pastoor Bamhoorn de vele verdiensten van zijn kollektant. Reeds in 1931 was de geboren en getogen bewoner van het Brukske toegetreden tot de lekenorde van de Derde Orde van St. Frans. Hij kwam in 1958 in het bestuur en werd per- fekt van die Orde; een funktie wel ke h(j al die jaren vervulde. Bij de nieuwbouw in 't Brukske EEN ABONNEMENT WAARD! Fanfare "Dorpsklank" uit Casten ray organiseert zaterdag 22 april traditiegetrouw haar jaarlijkse Lente-Trioconcert in gemeen schapshuis "de Wis" in Castenray. Medewerkenden aan dit concert zyn: Fanfare "St. Jan" uit Tungelroy-Weert o.l.v. Jan Bartels; Fanfare "St. Willibrordus" uit Neer kant o.l.v. Geert Jacobs; Fanfare "Dorpsklank" uit Castenray o.l.v. Chris Cuppen. De aanvang van het concert is om 19.45 uur en de toegang is gratis. verhuisde Toon Jeuken met zijn ge zin naar de Oude Oostrumseweg. Hij bleef daar wonen totdat die wo ning te groot werd en hij drie jaar geleden een flatje kon krijgen aan de St. Franciscuslaan. Then het Rektoraat O.L. Vrouw van Zeven Smarten tot parochie werd verheven werd hem gevraagd kollektant te worden voor enkele diensten in de Paterskerk en dat heeft hij tot op de dag van vandaag met veel ijver en nauwgezetheid gedaan. Then hij meer vrye tijd kreeg, ging hy nog meer doen voor de Diensten in zijn Paterskerk, door o.m. als akoliet by begrafenismis sen te "dienen". Dat alles: 60 jaar lid van de Derde Orde, 31 jaar prefekt, meer dan 25 jaar kollektant en bijna 10 jaar ako liet, was voor pastoor Barnhoom aanleiding om de pauselyke onder scheiding "Pro Ecclesia et Pontifi- ce" aan te vragen. Die aanvraag werd door Z.H. de Paus geho noreerd. Na afloop van de plechtige uitrei king van die pauselijke onderschei ding kregen de kerkbezoekers volop gelegenheid Tbon en zijn fa milie te feliciteren. Daarna werd namens het kerk bestuur aan kollektanten en familie nog een gezellig samenzijn aange boden in zaal "In den Engel". Trots verklaard ons Moeke Jeu ken, dat vroeger alleen rijke boeren of rijke mensen die pauselyke on derscheiding kregen, maar dat nu ook de gewone man door de Paus werd onderscheiden, en daar was ze terecht trots op. In de Keulsche Pot foundue-, gourmet en specialiteiten restaurant. nu met uniek terras Voor informatie of reservering: TEL. 04788-1774 HOLTHESEDIJK 2 OVERLOON Zaterdagmorgen 22 april a.s. kun nen gedupeerden van een fietsen diefstal. welke plaats heeft gevonden in de eerste drie maan den van dit jaar, een bod komen doen op een van de 30 fietsen welke door de politie zullen worden ver kocht. Die fietsen zijn in de loop van dit jaar als gevonden bfj de poli tie aangemeld. Een bod kan alleen gedaan wor den door degene die aangifte van diefstal van een fiets heeft gedaan. De enveloppe met het bod kan op zaterdag tussen 10.00 en 11.00 uur worden ingeleverd. Om 11.00 uur zullen de enveloppen worden geo pend en zal de fiets aan de hoogste bieder worden aangeboden. Kyken naar de 30 ten verkoop aangeboden fietsen kan gebeuren op VRIJDAG 21 APRIL a.s. tussen 17.00 en 18.00 uur. passage 10 venray tel. 04780-85772 lederen damesjassen van 249.- voor 199.- lederen damesjassen van 739. - voor 589.- lederen herenjassen van 179.- voor 129.- lederen herenjassen van 698. - voor 598.- en dit is nog maar een kleine greep uit onze nieuwe kollektie Jleder Mode Schoolstraat 24, 5801 BP Venray. tel 04780-83500

Peel en Maas | 1989 | | pagina 1