Milieu-informatie DE LUXAFLEX® KOLLEKTIE. 1/ Begrafenisonderneming SJENG GOUMANS ™r— Tl PEEL EN MAAS Donderdag 20 april - Pagina GROTE KERK Deken CJ.R. Buschman, Eindstraat 6, lel. 81275: kapl. H. dc Wit O.F.M.. Grote Markt 10. tel. 82385 b.g.g. 85855. Zaterdag: 9.00 uur lsm. ouders Neeteson-Custers; jrd. Theodor Schrynemakers en Johanna Maria Jacobs; Anna Maria Se ij kens, Leo- nardus Michels en Henricus Ver- sleijen. 19.00 uur ZONDAGS DIENST. Riek Beelen-Beerkens; jrd. Herman Ebberink (S); ouders van Soest-Backus en zoon Jan; Mien Verbakel-Beetz (coll.); Mia Bouten- Gysberts (coll.); Louis Erkens (coll.). Zondag: Vijfde zondag van Pa sen. Zondag voor de Oosterse ker ken. 8.00 uur lsm Teng Aben en overl. fam. Aben-Geurts; Moeder Pouwels. 9.30 uur fam. Van Meijel- van Megen en dochter Bertha. 10.30 uur (dus niet om 11.00 uur) Tijdens deze H.Mis zullen 42 kinderen van de 4e groep van de Basisscholen Vlaswei, Kruudwis en Landweert hun eerste H. Communie ontvan gen. (Om 10.15 uur zullen de kinde ren en hun ouders door de harmonie Euterpe van het gemeen tehuis naar de kerk worden bege leid.) tot intentie van de eerste communicantjes en hun ouders; overl. ouders Van de Berg- Poulussen. Maandag: H. Fidelis. 9.00 uur lsm. oude stichtingen. Dinsdag: H. Marcus, evangelisL 9.00 uur lsm. ouders Swinkels- Borghs en familie; Voor de vruch ten der aarde. 19.00 uur lsm. overl. ouders Frans Swinkels-Marcellis. Woensdag: 9.00 uur lsm. tot zeke re intentie. Donderdag: H. Petrus Canisius. 9.00 uur lsm. W. Broers, echtgenote en overl. kinderen; Jo Custers. 19.00 uur lsm. Jacob Sijbers en overl. ouders. Vrijdag: H. Petrus Chanel.9.00 uur lsm. ouders Schols-Leers en overl. familie. Zaterdag: H. Catharina van Sie na. 9.00 uur lsm. t.e.v. de H. Maagd Maria. 14.30 uur PI. H. Mis b.g.v. 25-jarig huwelijksjubileum voor het echtpaar C. Storms-Pypers, Sta tionsweg 73. 19.00 uur ZONDAGS DIENST ouders Baken-van Rhee; Jan Bakker (coll.); Joos Tireks (fam. Michiels); Johan Janssen en zoon Harry; Sjeng Hendriks en overl. fa milie; Mia Bouten-Gysberts (coll.); Louis Erkens (coll.). Akolieten, misdienaars, lektoren Zaterdag: 19.00 uur Irma Maassen en Monique Volleberg. T. Verbeek Zondag; 9.30 uur Hans van Pelt. Peter Harrewijn en Arnoud Wel- schen. 10.30 unt Höng Bui. KAPEL ST. 8ERVA3TUS Zaterdag: 18.30 uur Liturgievie ring met volkszang. Voorganger: G. van Loenen. Lektrice: H. Brouwer. Zondag: 9.30 uur Liturgieviering met koor en volkszang Voorganger: G. van Loenen. Lektrice: Zr. Hélène. Maandag: 16.45 uur Liturgievie ring. Voorganger: J. Korfï. Dinsdag: 13.45 uur Liturgiegroep. 16.45 uur Liturgieviering. Voorgan ger: G. van Loenen. Woensdag: 16.45 uur Liturgievie ring. Voorganger: J. Korff. Donderdag: 16.45 uur Liturgie viering. Voorganger: G. van Loenen. Visdag: GEEN VIERING. OECUMENISCHE BASISGROEP A.s. zondag 23 april is er een eu charistieviering van de oecumeni sche basisgroep. Heel de kerk. heel de wereld. Thema van de viering is "Waar bent u te vinden?". Plaats: Kapel bejaardencentrum Het Schuttersveld. Bergweg, Venray. Aanvang: 11.15 uur. Voor de kinde ren is er een nevendienst PATERSKERK Zaterdag: 17.00 uur gelegenheid om te biechten. 18.30 uur ZON DAGSVIERING. overl. ouders Philipsen-Kleuskens; Piet Schwach- höfer (coll.); Piet Smits; Agnes Peeters-Heuvens; Antoon Bovee; jrg. Hein v. Laerop. Zondag: 9.00 uur overl. fam. Phi- lipsen. 10.00 Eerste Communie viering voor de kinderen van basisschool de Bongerd. (De hoog mis vervalt.) 'Ibt intentie van de eerste communikantjes. 11.45 uur Elisabeth van Boven-van Beers (coll.); Drika en Jan Volleberg- Gerrats. 18.00 uur overl. fam. Ewals. In dit weekend is de meerop brengst van de kollekte voor het apostolaat van de Oosterse kerken. Maandag: 8.00 uur Gertrudis van Meyel-Poels en Peter Johannes Emonts. 19.00 uur Wim v.d. Munck- hof en overl. fam.; Joos v.d. Bekerom. Dinsdag: Tweede dinsdag van de Antoniusnoveen. 8.00 uur fam. Peters-Arts. 19.00 uur Avondmis met voorbeden voor eigen en aan bevolen intenties. Piet, Theo en Ben Linders; Gerard Beterams. Woensdag: 8.00 uur overl. ouders en kinderen. 19.00 uur overl. ou ders Akkermans-Timmermans. Donderdag: 8.00 uur voor bijzon dere intentie. 19.00 uur Hendriksa Kleuskens-Achten. Vrijdag: 8.00 uur zuster Mansue- ta van der Helm. 19.00 uur ge zinsmis; Johan Janssen, zoon Martin en overl. fam.; Jac van Dyck en Lambert Kerkhoff. Zaterdag: 8.00 uur Elisa Palm en t.e.v. H. Geest. Misdienaars en Akolieten Zaterdag: 18.30 uur Martyn Smelt. Zondag: 9.00 uur René Jansbe ken. 10.00 uur Jaap Janssen en Emiel Kusters. 11.45 uur Martin Leenders. 18.00 uur André Basten. Dinsdag en donderdag: 19.00 uur Jaap Janssen. Kan 't wat leien! Stand van de aktie 297 leien, dat is 2.970.-. Bankrekening 23.18.08.526 of postgiro 420.4020 ten name van Pa terskerk onder vermelding: "voor de toren"; of de kist achter in de kerk. Allen die tot nu toe hun leitje bydroegen, hartelijk bedankt. PAROCHIE BRUKSKE Zaterdag: 15.30 uur Eerste Vormselviering. 17.00 uur Twee de Vormselviering. Zondag: 10.00 uur Eucharistie viering met zang. Int Francisca Verhelst-van Mil. Voor afspraken kunt u kontakt opnemen met de pastorie van de Paterskerk, tel. 80202. VREDESKERK Zaterdag: 18.00-18.30 uur gele genheid om te biechten. 19.00 uur Vooravondmis voor de vijfde zon dag van Pasen. Kinderwoorddienst, voor Koos van Rooy (coll); Maureen v.d. Sluys (coll.); jrgt. Sjaak v.d. Vor- le; Jan Hermans (coll.): Dien Bouten-Hendrickx; Tbon Albers (coll.): jrgt. Dymphina Jansen- Nobelen. Zondag: vyfde zondag van Pa sen. 8.00 uur (niet 8.30 uur) tot bij zondere intentie. 9.30 uur (10.00 uur) Eerste H. Communie kinderen basisschool "ConinxhofZang door kinderkoor "de Vredsklokjes". Mi- sin tentie voor Maria Cuppen- Pingen. 11.30 uur voor priesterroe pingen en roepingen tot het reli gieuze leven. Maandag: 8.00 uur voor de heili ging van de priesters (D); Peter Nel len en voor byzondere intentie. Morgen, vrydag 21 april, komt de medewerker stichting Natuur en Milieu. Lucas Reynders, een spreekbeurt houden in zaal Roelan- zia in Ysselsteyn. Hy komt daar op uitnodiging van de Venrayse afde ling van de PvdA en zal vanaf 19.30 uur in een openbare bijeenkomst zyn visie op de milieuproblematiek geven. Ook de Gemertse wethouder voor o.a. milieuzaken. Harry Ver kampen. zal uitvoerig aan het woord komen. Het milieu haalt vooral de laatste maanden dagelijks de krant, inter nationale rampen, nationale mi lieuplannen en ruzies hieromtrent en in onze streek de mestoverschot ten komen hierby steeds aan de orde. Lucas Reynders geeft als deskun dige veel gevraagd, maar ook veelal ongevraagd zyn visie op de ontwik kelingen en plannen op dit terrein. Hy ziet als kern van de verslechte ring van het milieu "de aanhouden de afname van de voorraad moois en de aanhoudende sty ging van de voorraad ellende". De afname van het moois betreft met name het aantal natuurlijke soorten (dieren en planten) en de natuurlijke hulpbronnen (kwaliteit van de grond, hoeveelheid olie en hout). De toename van de milieu ellende betreft dan de hoeveelheid vuil m.n. op plaatsen waar de ver vuiling zich opstapelt zoals in de at mosfeer en de bodem. Hy is echter geen doemdenker. Hij ziet mogelijkheden voor de toe komst. "Technisch zijn er ruime mogelijkheden om de schade door vervulling en uitputting van na tuurlijke hulpbronnen verregaand te beperken", zegt hij. Lucas Reynders zal in het eerste deel van de avond zyn kyk op de in ternationale en nationale proble matiek geven. Na de pauze zullen hij en Harry Verkampen beide meer specifiek aandacht besteden aan de milieu problematiek en mogelijkheden in de Peel regio. Uiteraard bestaat de mogelijkheid voor het stellen van vragen of om met een van beide in diskussie te treden. DIEFSTAL OP BESTELLING? De dader moet goed geweten heb ben wat hy nodig had, by een in braak in twee nieuwbouwwoningen in Landweert. Daar werden twee gaswandketels ontvreemd. Voor de aannemer bedraagt de schade 4.000.-. Er werden geen sporen van braak aangetroffen en vermoe delijk is de dader met gebruikma king van een valse sleutel binnengekomen. Luxaflex® Raffinette Luxaflex Jalouette Luxaflex Duette Fashion Shades Luxaflex Gordiinjaloezieën Luxaflex Plissé - PlisséCHIQUE Luxaflex Rolgordijnen Luxaflex Horren Luxaflex Buiten zonwering IMAMS iemmer! EEN SPEL MET LICHT EN SEEER 19.00 uur voor overl. ouders Willems-Ewals. Dinsdag: Feest van de H. Mar cus, evangelisL 8.00 uur voor de armste en meest verlaten zielen waaraan niet gedacht wordt (D). 19.00 uur voor Mariet Thielen- Linders; Theo Thielen; Gertruda Lensen-Heesen (coll.); Sraar Verste gen (coll.). Woensdag: 8.00 uur voor moeder Dautzenberg. 19.00 uur voor Theo Lensen. Donderdag: Gedachtenis van de H. Petrus Canisius, kerkleraar. 8.00 uur voor de zieken van de pa rochie. 19.00 uur voor de weldoe ners; voor Ber Beerkens. Vrijdag: Gedachtenis van de H. Petrus Chanel, martelaar. 8.00 uur als eerherstel aan het Goddelijk Hart, voor overl. fam. 19.00 uur voor de Christenen die vervolging lijden. 14.00 uur: Kapel Veltum. Huwelyk van Pedro Jacobs en Petra Hendriks. Zaterdag: De gedachtenis van de H. Catharina van Siena, kerklera res 8.00 uur ter ere van het Onbe vlekt Hart van Maria. Gedachte van de week "Een woord dat uit het hart komt valt ook in het hart van een ander." Bericht Met ingang van 22 maart 1989 heeft de bisschop van Roermond, mgr. Gysen, benoemd tot vice- voorzitter van het kerkbestuur de heer J.H.J. van Weert. De roepingenzondag deurkollek- te voor de priesteropleiding van het bisdom te Rolduc heeft 940,05 opgeleverd. Voor dit mooie resultaat gaarne onze hartelijke dank! Misdienaars en akolieten Zaterdag: 19.00 uur Alberto Omar Alverez en Juan Lopez. Zondag: 8.00 uur (niet 8.30 uur) Henk v.d. Oever. 9.30 uur (niet 10.00 uur) Boy Ramirez en Ivo Niessen. 11.30 uur José Comego. Maandag/dinsdag: 19.00 uur Boy Ramirez. Woensdag/donderdag: 19.00 uur José Plasencia. Vrijdag: 19.00 uur Dennis Not- telman. Zaterdag: 19.00 uur Günther Stamper en Dennis Nottelman. PROTESTANTSE KERKENGE- MEENSCHAP VENRAY e.o. Op zondag, 23 april a.s. zal in het IMBO, Leunseweg 2a te Venray, Ds. H.J.C. van Es de voorganger zyn in de dienst waarin de Maaltijd van de Heer gevierd wordt. Aanvangstijd is 9.30 uur. Tydens de dienst is er kin deropvang en wordt er kindeme- vendienst gehouden. Attentie In de Ned. Herv. Kerk. Maasweg 9 te Blitterswijck wordt er om 17.00 uur een VESPER gehouden. PAROCHIE CASTEN RAY Zaterdag: 19.00 uur voor Willem Thcken (coll.); Mina Maes-Baeten (coll.) Zondag: 8.00 uur jgt. Engelbert Emonts en Maria Geurts. 10.00 uur voor Sjeng v.d. Pasch; Gertruda v.d. Sterren-Jenniskens (coll.). Dinsdag: 19.00 uur voor Marie v. Kuyck. Woensdag: 8.00 uur Gezinsmis (offeraars). Donderdag: 19.00 uur voor Ber nard Friesen (coll.) en tevens t.e.v. O.L.Vr. v. Alt.Bystand. Vrydag: 14.00 uur PI. Eucha ristieviering b.g.v. huwelijksinzege ning van Petrus Joannes Maria Peeters en Gerardina Hendrika Pe- trona Maria Leijsten. Misdienaars Martyn en Marianne: zaterdag, dinsdag en woensdag. Renee en John: zondag 8.00 uur. donderdag en vrijdag 14.00 uur. Michel en Pieter Jan: zondag 10.00 uur. t Noordsingel 24, Venray Dag en nacht bereikbaar Telefoon 04780-88 8 89 PAROCHIE OOSTRUM Zaterdag: 14.00 uur uit dank baarheid bij 25-j. huwelijk Camps- Arts. 19.00 uur overl. ouders Bonants-Groothusen; jrd. Bert Da niels; Hendrica Vennekens- Verschuren. Zondag: 8.30 uur uit dankbaar heid. 10.00 uur overl. ouders Jeuken-Jeuken en kinderen; Anna Poels-Janssen; uit dankbaarheid (Gem.koor) met volkszang. Maandag: 9.00 uur voor de overl. van hen die offerden met Aller zielen. Dinsdag: 9.00 voor ter ere van O.L. Vrouw uit dankbaarheid. Woensdag: 9.00 uur Truus Ver meulen (namens Vandevenne- Vermeulen). Donderdag: 9.00 uur Piet Direks. Vrydag: 9.00 uur tot zekere in tentie. Zaterdag: 14.00 uur voor het bruidspaar Boom-Poels. 19.00 uur overl. ouders Manders-Emons; Hen drica Vennekens-Verschuren,- jrd. Tbon Janssen en overl. familie. Misdienaars Vrijdag (21 april): 14.00 uur San dra van Limbeek en Elles Lenssen. Zaterdag: 14.00 uur Maud van Ar- sen en Maike Selder. 19.00 uur Pa- scalle van Reenen, Helga Thielen, Marian v.d. Wijs, Nicole v.d. Burgt. Akoliet: Ad Benders. Zondag: 8.30 uur Jom Rongen, Robert Janssen, Sander Schuur- mans. Frank v.d. Boogaard. 10.00 uur Loes Laurenssen. Veronique Philipsen, Saskia Litjens, Irene Camps. PAROCHIE OIRLO Zaterdag: 19.00 uur gez. H.Mis (Herenkoor); Jac Driessen en zoon Jos; overl. ouders Verstappen- Verhaag en hun kinderen Joos en Riek; overl. ouders Hesen-Heyligers en zoon Harrie; overl. ouders Tielen-Vers tappen. Zondag: Vyfde zondag van Pa- sen.11.00 uur Hoogmis (Dames koor). Lambert v.d. Sterren. Woensdag: 9.00 uur H. Mis; st. Jo han Lenssen en Petronella Emonds. Vrijdag: 9.00 uur H. Mis Carolien Philipsen. Zaterdag: 17.00 uur gez. H. Mis. Lambert Joosten en Gertruda Hoeijmakers; Piet Verstappen; Frans Maas; voor de levende en overleden leden van de Handboog schutterij "Willem Teil"; overlede nen van de fam. Van Dijck-Strik; Harrie Baten en overl. familie. PAROCHIE MERSELO Zaterdag: 19.00 uur Jan Peeters. Misd. Tbun Franssen en Martij n Rieter. Zondag: 10.00 uur Joep Verstee- gen en echtgenote (vw ooms en tan tes). Misd. Martijn Wilms en Roel Cremers. 11.30 uur Harrie v. Cuyck. Misd. Karin Tijssen en Heidy Litjens. Maandag: 8.30 uur Maria Claes; Marie v. Osch (coll.). Dinsdag: 8.30 uur mevr. V. Dyck- Sanders. Woensdag: 19.00 uur Harrie v. Cuyck(vd buurt); H. Versteegen. Haag; Hanna Hoenselaar-Thijsen. Donderdag: 8.30 uur F. v. Rijswijck. Vrijdag: 8.30 uur overl. der fam. Thissen. Zaterdag: 19.00 uur overl. fam. Hoedemakers-Gooren; Martinus Poels; Maria Arts-Emonts. Misd. Est her Brands en Suzanne Wilms. Koliektan ten Zaterdag: J. v. Hoof. Zondag: 10.00 uur J. Verhaag. 11.30 uur Teng Arts. Kerk poetsen Donderdag 27 april: mevr. Broers en mevr. van Tilburg. PAROCHIE LEUNEN Zaterdag: 19.00 uur Pater Mar- tien Loenen: lsm Fer en Marie Lu- cassen; lsm overl. ouders Kusters-Dirckx en overl. kinderen; lsm Wim Manders (vw de buurt); lsm Jan van Geijn en overl. fam; maandd. Harrie Comelissen en echtgenote; jrg. Sjeng Holtackers. Zondag: 9.45 uur Hgm. Michel Loonen, Elly Loonen en Elly van Berlo; hgm als weekd. Ilan Ouwerkers-Manders (1). Maandag: 19.00 uur lsm. Hen drik Philipsen en Catharina Philipsen-Spreeuwenberg; gest. jrd. Antoon Voesten, Martinus Nijssen en hun echtgenoten; gest. jrd. Peter Johannes Buijssen. echtgenote en overl. kinderen. Dinsdag: H. Marcus, evangelisL 19.00 uur lsm. Antonetta Direks- Derckx (vw de buurt); lsm. Johan nes Loenen en Leida Loenen-Poels. Woensdag: 19.00 uur lsm. Sjeng Philipsen; lsm. Eduard en Stan Dietz. Donderdag: H. Petrus Canisius, priester en kerkleraar. 19.00 uur lsm. overl. fam. Van Vegchel- Hoeymakers; gest. jrd. Peter Johan nes van Rens en Gertruda van Rens-Litjens. Vrydag; 14.00 uur HUWE LIJKSMIS voor Peter Loenen en Louise Driessen. 19.00 uur gesL jrd. Johanna Litjens. Zaterdag: 19.00 uur lsm. uit dankbaarheid; lsm. Mathijs Litjens èn echtgenote; lsm. Teng Noijen (vw de buurt); lsm. Martines Venne- kens; jrd. Teng Michels en overl. fa milie; jrd. Grad Bomm; gest. jrd. Helm Claessens. Akolieten Zaterdag: 19.00 uur Fred Litjens en Martijn Mertens. Zondag: 945 uur John v.d. Aker, Barry Willems en Roel Kersten. Misdienaars Maandag t/m vrydag: Frank de Klein en Daan Moerkerk Lektoren Zaterdag: 19.00 uur mej. G. Reintjes. Zondag: 9.45 uur mevr. Van Bavel. Huweiyksafkondiging 1. Peter Loenen uit onze parochie en Louise Driessen uit Venray (3e roep). 2. Geert Claessens uit onze paro chie en Yolanda Heidens uit Oirlo (2e roep). 3. Geert Reintjes en Annemarie van Lin, beiden uit onze parochie (le roep). Gedoopt Maud Koch, Rondeveld 2 Paulien Weijs, Kraakse Pas 6. REKTORAAT SMAKT Zaterdag: 19.00 uur avondmis voor vader en moeder Mulder; fam. V. Beek en Jan Rouwens en v.b.i.. Zondag: 8.30 uur H.Mis te Hol- thees voor Piet Ermers en voor on ze zieken en alle overledenen. 10.00 uur Hoogmis voor mevr. Bakx; fam. Raaymakers; Josepthina en Henri cus Janssen en t.z.i. Woensdag: 9.30 uur H. Mis Le.v. de H. Jozef en uit dankbaarheid en voor een goede toemomst voor fam. Scheien d-W iertz. Vrijdag: 9.30 uur H. Mis Lz.i. en voor mej. Robbers. JEHOVAH GETUIGEN Hierby nodigen wy u uit voor het bijwonen van een bybel toespraak met als thema De oordeelstryd voor de Religie in de Koninkrijkszaal aan de Henri Du- nantstraat 11, aanvang 10.00 uur. Gratis toegang, geen kollekte. PAROCHIE YSSELSTEYN Zaterdag: 19.00 uur W. Koonings; jrd. Bèr van Ass; D. Kleuskens- Wynen; Jan Lemmen; Anna Janssen-Spreeuwenberg. Zondag: Vyfde zondag van Pa sen. 9.30 uur jrd. Jeu van Ass; H. Philipsen (Kerkelijk Zangkoor 'Vi vace'). 11.15 uur jrd. Gertr. Elisab. Chr. Mulders; Piet Spreeuwenberg. Maandag: 19.00 uur jrd. H. van Lipzig; uit dankbaarheid (M). Woensdag: 19.00 uur D. Geurts- Peeters (LVB). Vrydag: 14.00 uur t.i.v. het bruidspaar Van der Zanden- Wismans. 19.00 uur Géén dienst. Misdienaars Zaterdag: 19.00 uur D. v.d. Burgt en B. Vergeldt. Zondag: 9.30 uur R. en T. Berkers. 11.15 uur R. en Ij. Jenniskens. Maandag en woensdag: 19.00 uur P. v.d. Munckhof en E. Jenniskens. -Vrijdag: 14.00 uur Maij. Potten en D. Wijnands. Spreuk van de week "Mensen die niets te zeggen heb ben. zijn nooit om een praatje ver legen!" (J. Billings) Doopschema (Mei) Op de zondagen 7 em 21. Mededeling De Dienst van zaterdagavond wordt opgeluisterd door de Gitaar club "The New Freedom Singers" uit Keidonk. In verband met het feest van de Eerste H. Communie (zondag 30 april) zijn de diensten op die dag om 10.00 en om 11.30 uur! REkTORAAT VEULEN Zaterdag: 19.00 uur Hgm. uit dankbaarheid v. fam. Weys-Houber; hgm. Harry Hendrix. Zondag: 11.00 uur hgm. jgt. Har ry Kusters; jgt. Johan v. Dongen. Woensdag: 8.00 uur lsm. overl. fam. Weys-Houben; lsm. ter ere van H. Antonius (offerblok). Vrijdag: 8.00 uur lsm. de pa rochie. Zaterdag: 19.00 uur hgm. Grad Classens; hgm. Jacobus Ewals en echtgenote. Akolieten Zondag: P. Knapen en Mare v. Kempen. Misdienaars Tim Verstegen en Gertjan Hol- termans. Gedoopt Nick van Kempen, De Vlies 35. REKTORAAT HEIDE Zaterdag: 19.30 uur Avondmis uit dankbaarheid. Zondag: 10 uur Hoogmis. Ges.g.jaargetij de voo Sef Michels en tevens voor de overleden familiele den Loonen-Baltussen. Akolieten: Roel van Rens en Richard Janssen. Misdienaars van de week: Sylvia en Erwin. Maandag: 8.00 uur H. Mis. Dinsdag: Feest van de H. Mar cus, EvangelisL 8.00 uur H. Mis voor overl. ouders Huisman-Poules en overl. zoons. Woensdag: 8.00 uur H. Mis. Donderdag: Gedachtenis van de H. Petrus Canisius, priester en kerkleraar. 8.00 uur H. Mis. Vrijdag: Gedachtenis van de H. Petrus Chanel, priester en marte laar. 8.00 uur H. Mis. Zaterdag: 19.30 uur Avondmis voor overl. familieleden Janssen- Gielen en zoon Jan. REKTORAAT VREDEPEEL Zaterdag: 19.00 uur Plechtige toe diening van H. Vormsel aan zes van onze kinderen door Kan. v.d. Valk. Intentie: fam. Arts-Herpers. Dames koor zal dienst gedeeltelijk opluisteren. Zondag: Vyfde zondag van Pa sen. 10.00 uur voor onze gevormde kinderen en hun families. Maandag: H. Fidelis van Sigma ringen. 8.30 uur Le.v. de H. Geest. Dinsdag: H. Marcus, evangelisL 8.30 uur voor de vrede. Woensdag: 8.30 uur fam. Peeters- Janssen. Donderdag: H. Petrus Canisius. 8.30 uur byzondere intentie. Vrijdag: H. Petrus Chanel.8.30 uur voor onze regering. Zaterdag: H. Catlierina van Sie- Deze week een foto van de verken nersgroep St. Petrus uit 1947. Zondag 23 april a.s. (de feestdag vai de patroon van de verkenners St Joris) komt een aantal oud-leidsten en leiders van kort na.de oorloi voor een reünie in het Pelgrims huis op de Smakt bij elkaar. De foto is gemaakt achter Mavo-school, destijds nog Ulo school, waar ook het onderkomei van de verkennerij was. Op de foto ziet men v.l.n.r. liggend: Theo Sijbers, Piet Dupont knielend: Leo Custers. Gérard Lu cassen, Joos Vollebergh. Theo Thit len. Grafje Pelzer, Martien Claessei staand: Jan Verhuist, Jan Hoedems kers, Leo Pouwels, Piet Muis (vaan drig), Kapl. Kupers (aalmoezenier) Jeu Custers (hopman), Gerard On denhoven en Joop Bollen. Za Zc y w 95 Mensen zijn niet meer. Radio, televisie en kranten staa: bol van de uitingen van hun joui nalistieke plicht: "Laten zien wate is gebeurd". Daarbij laten zij, passant, tot in detail uitvergroc zien wat er nu precies heeft plaat' gevonden. Trieste beelden, waai geen enkele buitenstaander iet mee van doen heeft. Louter uit worden zucht naar sensatie gaan d< foto's hoe een jonge vrouw stikt tf gen het hekwerk, de wereld rond En iedereen kijkt nog een ekstr nieuwsgierig of ze op dat momenta dood was of dat binnen enkele se konden zou zyn.. De ramp op zichzelf is even on dergeschikt gemaakt aan de van de wereld om voyeur te zijn Juist op het moment van sterven het hoogste goed van privacy, vei dringt Jan en alleman zich roi haar sterfbed. Niet om haar vast te houden, om haar bemoed gend toe te spreken. Maar om dii nauwelijks onder woorden te bren gen zucht tot sensatie te bf vredigen. Is de fotograaf, die de lens vai zijn toestel scherp stelde in plaat van het weg te werpen en als ee waanzinnige aan dat hek te trekken, de hoofschuldige? Of is h een vooruitgeschoven pion van samenleving, die alles wil hebben en zich niets meer weet te ontzeg gen. Het is toch zo, dat iedere te hoefte bevredigd moet worden. He geld is er immers voor, de moreli knellingen zyn niet meer. Alle moet kunnen. Maar moet ook alles mogen? Ma je, ook al heb je een kaartje, ong remd opdringen en andere mens te pletter duwen? En als je ze pletter geduwd hebt ye mocht da immers, wantje had een kaartje ei had je geen kaartje, dan had je toet minstens recht op een kaartjel mag je dan klakkeloos de autoritei ten de schuld geven? Ook al hebbel die een poortje opengezet? Kom nou! Net zo min als die fofc graaf het recht heeft de privacy va die stervende vrouw te schender ook al denkt hij dat hy recht hed om zijn werk te kunnen doen ei wij als publiek menen recht te ben alles te zien en bij alles to schouwer te moeten, kunnen, willen zijn. Misschien is nadenken over niet kan of mag ook een onderdes Zo van het conciliair proces. Niet dan VERNIELINGEN Van een aan de Oostsingel geparkeerde personenauto was df linker autospiegel vernield. Aan enkele nieuwbouwwo ningen in plan Landweert werden vernielingen aangerichL De sc-had' bedraagt voor de aannemer 600.- Vandalen zyn weer in aktis geweest aan de school in Land weert. De buitenlamp, buitendeui en twee binnendeuren werden ver nield. De schade wordt geraamd op 2.500,-. Van het gemeenschapshui! in Leunen waren twee grote ruiten met stenen ingegooid. na. 19.00 uur Peter Fleuren. Misdienaaft Zaterdag: Stefanie Arts en Kol! Arts. Zondag: Ellen van Cruyssen ej Gerben van Duynhoven. Lektoret Zondag: Maria Lemkens-Ermens Gedacbtf "Ge noemt u Christen'. Zijt het? Dit is het kenmerk doo: Christus zelf gegeven; hieraan zul len allen kunnen opmaken, dat myn leerlingen zyn; als ge de liefdf onder elkaar bewaart". (Joh. 13.35) bri At At V

Peel en Maas | 1989 | | pagina 18