GROEN N. 3 stuntverkoop seizoenabonnenmenten 71 n^; gemeente venray NOTITIES EN MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE VENRAY onder redaktie van het bureau voorlichting en inspraak NI! AL Lokatie FNV- informatiebus Afsluiten wegen en vervallen bus haltes in Veltum Venray gaat elektronisch stemmen Koninginnedag 1989 Hinderwet Onthulling beel dengroep 'Kunst voor Kinderen' Bekend making ONROEREND-GOED BELASTINGEN 1989 Bouwvergunning aangevraagd HET LICHT OP Openstelling Oda-park Precariorechten 1989 verkopen voor uw diepvries wist u dat u korting krijgt bij af name van 5 kg per product wist u dat wij meer dan 50 uur per week open zijn wist u dat wij 'S MAANDAGS de GEHELE DAG open zijn wist u dat wij ook DINSDAG de GEHELE DAG open zijn Vliegtuig was 90° uit de koers Bouwvergunning verleend Bouwvergunning aangevraagd Kollektekalender april 1989 te koop: twee kavels grond (grasland) t.w.: Venrays sukses bij beroepen- manifestatie 'agiffi I PEEL EN MAAS Donderdag 20 april - Pagina 15 "eider 'of t, aler RAADHUIS VENRAY Raadhuisstraat 1 Telefoon 04780-23333 Correspondentieadres: postbus 500 5800 AM VENRAY Openingstijden: Maandag t.m. vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. De afdeling Bevolkingszaken is te vens geopend op donderdag van 15,30 tot 17.00 uur. Van deze openingstijden kan uitslui tend na telefonische afspraak wor den afgeweken. rK 10 Spreekuren b. en w. Burgemeester H.J.M. Defesche Maandag van 10.00 tot 11.00 uur. (openbare orde en veiligheid, finan ciën, economische zaken, voorlich ting en inspraak, grondbedrijf, be lastingen, toerisme). Wethouder J.A.A. van Oers Maandag van 10.00 tot 11.00 uur. (onderwijs, volwassenenonderwijs, vrije akademie, muziekschool, bibli otheek, sportzaken, culturele zaken, museum, jeugd- en jongerenwerk, accommodatiebeleid welzijnssector) Het spreekuur wordt voorlopig waargenomen door wethouder mevr. E. Hoppenreijs-de Loo, m.u.v. het onderdeelcultuur", dat wordt waargenomen door de burge meester. Wethouder W.A. Claessens Maandag van 10.00 tot 11.00 uur. (openbare werken, verkeer en ver voer, reiniging, energiebesparing, ei gendommen en grondverwerving, agrarische zaken, hinderwetszaken, coördinatie milieuzaken). Wethouder H.P.T.M. Willems Maandag van 10.00 tot 11.00 uur. (ruimtelijke ordening, volkshuis vesting, bouw- en woningtoezicht, welstandstoezicht, verkoop bouw terreinen in bestemmingsplannen, personeelszaken en organisatie). Wethouder, mevr. E.M.A.A. Hoppenreijs-de Loo Maandag van 10.00 tot 11.00 uur. (sociale zaken, samenlevingsop bouw, gezondheidszorg, bejaarden zorg, culturele minderheden, eman cipatie, werklozenzorg en coördina tie welzijnsplanning) GEEN SPREEKUUR BURGEMEESTER Op maandag 24 april 1989 vervalt het spreek uur van burgemeester mr. H.J.M. Defesche. De FNV-informatiebus zal op de maandagen 24 april en 29 mei 1989 niet zoals gebruikelyk in de Schoolstraat staan, maar op de laad- en loshaven van de Schouwburg, gelegen aan Merseloseweg/Jan Hen- senstraat. In verband met de "Koninginne- loop", georganiseerd door de Atle- tiekvemiging Ven ray, zullen op ZONDAG 30 APRIL tussen 14.30-15.30 uur een aantal wegen en/of weggedeelten voor het verkeer gesloten zijn verklaard. Het par- cous van de ateliekloop is als volgt: - De Sportlaan - het (zuidelijk) fietspad van de Zuidsingel - het Kwezelpad - de Hoebertweg - de Langstraat - de Niessenstraat - de Vollenbergstraat - de Blauwver verstraat - de Veltumse Kleffen - de Haammakerstraat - de Weg in den Berg - de Kempweg - de Dakdek kerstraat - de Gratenstraat - de Vel- hunse Kleffen - de Hubertusstraat - de Voüenbergstraat. Bovenstaande wegen en/of wegge deelten en de binnen het parcours gelegen wegen zullen dan voor alle verkeer, behalve voetgangers zijn afgesloten. Het busvervoer zal tijdens de "Ko- ninginneloop" als volgt worden lijn 27 rijdt niet via de Langstraat, maar via de Deurnese weg en de Leunseweg; lyn 29 rijdt niet door Veltum, maar via de Westsingel. De bushaltes aan de Langstraat en in Veltum worden dan dus niet bediend. Met name de inwoners van Veltum dienen van het bovenstaande goede nota te nemen. De gemeenteraad van Venray heeft in het najaar van 1988 beslo ten om elektronische stemmachi- nes aan te schaffen. De kiezers in de gemeente Venray kunnen zo op donderdag 15 juni 1989 bij de ver kiezingen voor het Europese Parle ment voor de eerste keer door een simpele druk op de knop hun stem uitbrengen. De foutloze registratie en de snelle en korrekte vaststel ling van de uitslag maken het ge bruik van stemmachines aantrek kelijk. Bovendien is de methode kostenbesparend. Het gebruik van de stemmachine is uiters eenvoudig. In plaats van het stembiljet, waarop men een hokje rood moet maken, vindt de kiezer een tafel, waarop alle kieslijsten met de namen van de kandidaten staan vermeld. Door de knop vóór de kandidaat van de keu ze in te drukken, brengt men zijn stem uit. Daarna moet men nog een knop indrukken, waal-mee de stem in het geheugen van de machine wordt opgeslagen. Ongeldige stem men kunnen niet meer worden uit gebracht; blanco stemmen wèl. Om iedereen kennis te laten ma ken met de nieuwe machines staat in de hal van het raadhuis vanaf maandag 24 april 1989 een stem machine opgesteld. Bovendien wor den er demonstraties gegeven: op woensdag 17 mei 1989 en donder dag 18 mei 1989 van 18.30-20.00 uur in de burgerzaal van het raad huis. Iedereen is welkom bij deze demonstraties. In verband met het feit, dat 30 april dit jaar op een zondag valt vindt de viering van Koninginne dag in 1989 plaats op zaterdag 29 april. Over het programma voor deze dag, dat als vanouds vele evenemen ten van sport, spel en ontspanning bevat, zult u in de komende weken via publikaties in de lokale en regi onale pers nader worden geïnfor meerd. Uiteraard zullen op 29 april 1989 ook de winkels weer de gehele dag geopend zijn. Kennisgeving bekendmaking beschikking Burgemeester en wethouders van Venray maken bekend dat door hen op 11 april 1989, hinderwetvergun ning is verleend onder het stellen van voorwaarden, op de aanvraag voor: het uitbreiden en wyzigen van een varkensfokkerij en rundvee houderij gelegen aan de Theeuwen- hofweg 18 te Leunen, t.n.v. P. Comelissen, Theeuwenhof- weg 18 te Leunen; het oprichten en in werking hebben van een rundveehouderij gelegen aan de Deurneseweg 142 te Ysselsteyn met dien verstande dat in de inrichting maximaal 48 melk koeien, 30 stuks jong vee en 15 (mest)kalveren gehouden mogen worden, t.n.v. W. van Dyck, Deurneseweg 142 te Ysselsteyn. De beschikking en bijbehorende stukken kunnen op het raadhuis, kamer 119, Raadhuisstraat 1 te Ven ray, elke werkdag van 9.00-12.00 uur worden ingezien tot 21 juni 1989. Tot deze datum kunnen de stuk ken ook worden ingezien op elke donderdag van 16.30 tot 19.30 uur, na telefonische afspraak. Ibt bovengenoemde datum kan bij de afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State een beroepschrift (in tweevoud) worden ingediend door de aanvra ger, de betrokken adviseurs, dege nen die togen de aanvraag om vergunning tijdig bezwaren hebben ingediend en degenen die aan kun nen tonen niet (tijdig) in staat te zijn geweest dit te doen. Op bovengenoemde datum wordt de vergunning van kracht tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en een verzoek wordt gedaan om de beschikking te schorsten of een voorlopige voorziening te treffen. Het beroepschrift moet worden gericht aan de Raad van State, afde ling voor de geschillen van bestuur, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening moet wor den gericht aan de voorzitter van de afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State. De beschikking wordt niet van kiacht voordat op dat verzoek is beslist. Burgemeester en wethouders voornoemd, mr. H. Defesche, Burgemeester drs. A. de Bever, secretaris In het kader van "Kunst voor Kin deren" hebben zes Venrayse beeld houwers een beeldengroep vervaar digd en aangeboden aan het ge meentebestuur. De onthulling van deze beeldengroep zal plaatsvinden op donderdag 27 april a.s., om 17.00 uur door burgemeester mr. H.J.M. Defesche op het plein voor de bibli otheek aan de Merseloseweg alhier. Aansluitend aan deze onthulling zal de burgemeester een expositie openen van werken van de Venray se beeldhouwersgroep, die onder leiding staat van de bekende beeld houwer Hans Reijnders. De ope ning van deze expositie vindt plaats in de foyer van de schouwburg alhier. Foto: één van de beelden van de groep "Kunst voor Kinderen": "aap", van Iveta Sestina. Burgemeester en wethouders van Venray zijn voornemens om ten be hoeve van de bouw van een dubbele woning met garages op de percelen, sektie AB, nrs. 82 en 137, gelegen aan het Grootdorp te Merselo, de bestemming "Gronden, bestemd voor woondoeleinden (uit te wer ken ten behoeve van autochtonen)" uit te werken tot de bestemming "Gronden, bestemd voor wonen, eengezinshuizen in open bebou wing, klasse EO". De woningen zyn bestemd voor autochtonen van Merselo. Het ontwerp-uitwerkingsplan voor genoemde percelen ligt met ingang van 21 april 1989 geduren de veertien dagen voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis te Ven ray, afdeling ruimtelijke ordening, kamer 201 (van 09.00 tot 12.00 uur). Gedurende de termijn van terin- zageligging kunnen eventuele be zwaren tegen het ontwerp-uitwerkingsplan schrifte lijk worden ingediend by burge meester en wethouders. De burgemeester van Venray, Bij Koninklijk Besluit van 6 april 1989 nr. 89.008721 is goedkeuring verleend aan het besluit van de ge meenteraad van 31 januari 1989 nr. R 698 tot vaststelling van de Veror dening tot wijziging van de verorde ning onroerend-goedbelastingen 1988. Volgens deze wijzigingsverorde ning zijn de tarieven onroerend- goedbelastingen voor het belasting jaar 1989 per vol bedrag van 3.000,-- van de vastgestelde waar de van het onroerend goed: voor de eigenaren 6,90 en voor de gebruikers/huurders 5,52. Burgemeester en wethouders van Venray zijn voornemens aan de na volgende bouwaanvragen medewer king te verlenen. het bouwen van een garage aan de Leunseweg 39 te Venray, t.n.v. Th.H.G. van Kempen. De bouwplannen liggen met in gang van 21 april 1989 gedurende 14 dagen voor een ieder ter inzage bij het bureau ruimtelijke ordening en bouwzaken, kamer 201 van het raadhuis (van 9.00 tot 12.00 uur). Gedurende deze termijn kunnen eventuele bezwaren schriftelijk bij burgemeester en wethouders wor den ingediend. Burgemeester en wethouders voornoemd. SNOEIEN VAN ENKELE MONUMENTALE BOMEN Zoals reeds eerder gemekLz^l de wilg die in het Pastoor WijnEoven- park staat, gesnoeid worden. Dit werk wordt a.s. maandag, mits de weersomstandigheden het toelaten, uitgevoerd. Behalve deze boom, zul len ook de linden die naby de spoorlijn langd de Deputé iW tersstraat in Oirlo staan, onder han den genomen worden. Deze bomen hebben veel dood hout in de kroon dat verwyderd moet worden om ge vaar voor de weggebruikers te voor komen. Tot slot zullen enkele bomen die naby het gemeentehuis staan geinspekteerd worden. Ook hierbij worden enkele dode takken verwijderd. In het geheel zal er twee dagen met deze machine ge werkt worden. Gemeentelijk Combi-Zwembad Parkweg 2 - Venray - Telefoon 04780-82069 Evenals vorig jaar zullen seizoenabonnementen tegen sterk geredu ceerde prijzen worden verkocht de aktieweek is van maandag 24 tot en met vrijdag 28 april a.s. De verkoop is uitsluitend aan de kassa van het zwembad op ma/di/do/vr 8.00 tot 20.00 uur en wo 8.00 tot 17.00 uur TARIEVEN persoonlijk abonnement t.m. 15 jaar f 30.- persoonlijk abonnement vanaf 16 jaar f 50.- De seizoenabonnementen zijn geldig van 1 mei t.m. 31 au gustus voor het buitenbad. Met een seizoenabonnement mag ook in het binnenbad worden gezwommen op de vrijzwemuren van het binnenbad als beide baden gelijktijdig geopend zijn. Voorkom teleurstelling, na de aktieweek zijn de abonnementen aanzienlijk duurder! 4 maanden zwemmen voor 3 of 5 tientjes is geen geld, altijd doen!!!! GA VAKER ZWEMMEN; GEZONDHEID VAN DE BOVENSTE PLANK!!!! Nu in het Oda-park enige werk zaamheden zijn uitgevoerd, o.a. de aanplant van een vogelbosje, is het de moeite waard om in het park eens een wandeling te maken. Om dit mogelijk te maken wordt er voor gezorgd dat de poort dagelyks geopend is van 9.00 tot 17.00 uur. Wij zouden u willen vragen om re kening te houden met het broedsei- zoen van de diverse voorkomende vogels, ook dat onderdeel van de na tuur moet zich in alle rust kunnen ontwikkelen. Bij Koninklijk Besluit van 6 april 1989 nr. 89.08722 is goedkeuring verleend aan het besluit van de ge meenteraad van 29 november 1988 nr. R 652 tot vaststelling van de Ver ordening tot wyziging van de veror dening op de heffing en invorde ring van precariorechten. Deze wij zigingen treden in werking op 1 mei 1989. De verordening ligt voor eenieder ter inzage op de afdeling financiën van de secretarie, Raadhuisstraat 1 te Venray, kamer 132. wist u dat wij ook halve varkens Zaterdagmiddag zag het bewa kingspersoneel van het "slapende" vliegveld De Peel tot zyn grote ver bazing een eenmotorig sportvlieg- tuig een perfekte landing maken op deze basis. De piloot bleek een 48-jarige Bel gische vliegenier te zyn, die met zyn sportvliegtuig was opgestegen van het vlierveld Zoersel, in België, met de opdracht een vlucht te ma ken naar het by Gent gelegen vlieg veld Zwartberg. Volgens zyn opdracht steeg hij daarna weer op, om terug te vliegen naar zyn thuis basis. Tydens dat retourtje draaide het vliegtuig 90° zonder dat hy dat in de gaten had. Hij kreeg argwaan toen hij de woningen onder hem anders vond dan hy gewend was. Maar toen vloog hij al boven de ge meente Deurne. Vandaar zag hy plotseling het voor hem onbekende vliegveld "De Peel" waar hij, zonder dat daarvoor toestemming was ge geven, maar op een van de startba nen landde. Burgemeester en wethouders van Venray hebben in hun vergadering van 18 april 1989 voor de on derstaande bouwplannen bouwver gunning verleend. Zy die menen door de afgifte van één of meer van deze vergunningen rechtstreeks in hun belang te zyn getroffen, kun nen op grond van de wet AROB daartegen b(j het collége van burge meester en wethouders van Venray een gemotiveerd bezwaarschrft in dienen en wel binnen dertig dagen na bovengenoemde datum. het wijzigen van een winkel pui aan de Passage 5 te Venray, t.n.v. Myling Optiek: het bouwen van een gara ge/carport aan de Geysterseweg 25 te Oostrum, t.n.v. P.Th. Dorenbosch; het verbouwen van een wo ning aan de Eligiusweg 40 te Ven ray, t.n.v. M. Ramirez Lopez; het bouwen van een veranda aan de Stationsweg 30 te Venray, t.n.v. M.G.J. Derkx; het bouwen van een tuinhuis je aan Look 4 te Venray, t.n.v. M.J.M. van Keulen; het bouwen van een tuinhuis je en tuinmuur aan de Vivaldistraat 40 te Venray, t.n.v. M.A.W. Fra- terman; het bouwen van een gebouw tje t.b.v. zelftankstation aan de Rip- seweg 8 te Vredepeel, t.n.v. PL. van Lipzig, Johan van Stalbergweg 1 te Vredepeel; het uitbreiden van een wo ning aan de Helmkruid 11 te Ven ray, t.n.v. J.C.M. Oudenhoven; het bouwen van een garage aan de Vicarieweg 74 te Leunen, t.n.v. Th.G. Fila; het bouwen van een garage, carport en dakkapel aan de Vicarie weg 56 te Leunen, t.n.v. J.E.P. Litjens; het bouwen van een kap op een garage, een carport en dakka pel aan de Vicarieweg 58 te Leunen, t.n.v. O.A.J.M. van Geyn? het bouwen van een tuinhuis je aan de Akelei 20 te Venray, t.n.v. Th.H. Verberk; het plaatsen van een dakkapel aan de Akelei 13 te Venray, t.n.v. H.J.G. Swinkels; het verbouwen van een wo ning en het bouwen van een garage carport aan de Geeststraat te Oostrum, t.n.v. Th.A.H. Verheijen. Van Broekhuizenstraat 40 te Oostrum; het plaatsen van afdekkingen en compostfilters op de rioolwater zuiveringsinrichting aan de Metaal- weg 3 te Venray, t.n.v. Waterschap Zuiveringschap Limburg; het bouwen van een var kensstal aan de Lorbaan 1 te Veu len, tn.v. H.J.M. Reintjes; het uitbreiden van een var kensstal aan Volen 7 te Heide. t.n.v. J.J.P. Michels; het verbouwen van een wo ning aan de Geysterseweg 26 te Oostrum, t.n.v. Maessen Beheer b.v., Peelweg 12 te Ysselsteyn; het bouwen van een big- genstal aan Volen 6 te Heide. tn.v. J.C.M. Derkx; het bouwen van een winkel ruimte met 14 bovenwoningen aan Kapelaanspad 2 t/m 30. Schou tenstraatje 7 Om 25 en Grote Markt 10 te Venray. tn.v. Onroerend Goed My. Venrode b.v., Kempweg 33 te Venray. Burgemeester en wethouders voornoemd, mr. H. Defesche, Burgemeester Art 19 WRO/50,8 woningwet Burgemeester en wethouders van Venray zyn voornemens om met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelyke Ordening en/of artikel 50, lid 8, van de Wo ningwet, bouwvergunning te verle nen voor de navolgende bouw plannen; het uitbreiden van een dans school aan de Raadhuisstraat 6 te Venray, tn.v. P. Janssen, t De bouwplannen liggen met in gang van 21 april 1989 gedurende 14 dagen voor een ieder ter inzage by het bureau ruimtelijke ordening en bouwzaken, kamer 201 van het raadhuis (van 9.00 tot 12.00 uur). Gedurende deze termijn kunnen eventuele bezwaren schriftelijk by burgemeester en wethouders wor den ingediend. Burgemeester en wethouders voornoemd, mr. H. Defesche, Burgemeester 10 t/m 16 april: Nationaal Fonds Kinderbescherming (landelyke aktie). 17 t/m 23 april: Nationaal Fonds Sport Gehandicapten (landelyke aktie). Alleen voor deze akties is een kol- lektevergunning verleend. Koliek teren buiten de aangegeven periode is niet toegestaan. De kollektanten en kollektrices moeten een op de kollekte gericht legitimatiebewijs kunnen tonen. 1. kavel nabij Bakelsedijk-Ossendijk, groot ca. 0.96.46 ha. 2. kavel aan de Hardeweg (naast pand Hardeweg 4). groot ca.0.20.00 ha. De kavels zijn voor agrarische produktiedoeleinden te gebruiken. Verkoop vindt plaats bij inschrijving, voor elke kavel afzonderlijk. Inschrijvingsbiljetten, verkoopvoorwaarden en situatie-schets zijn verkrijg baar op het Raadhuis, Raadhuisstraat 1, Venray (ka mer 204, tel 04780-23414). Gegadigden kunnen zich onder het doen van een bod, enkel middels genoemde inschrijvingsbiljetten, bij burgemeester en wethouders melden tot uiterlijk 1 mei 1989 tot 12.00 uur. De in Merselo geboren en geto gen, maar sinds kort in Steyl wo nende eenentwintig jarige Jhon van de Pas, heeft, goud gewonnen bij de Nationale Beroepenmani- festatie, onderdeel modelmaken. De prijs werd hem uitgereikt door mi nister drs. J. de Koning. Jhon van de Pas, die werkzaam is als model maker bij Metaalgieterij G. Giesen B.V. te Ttegelen mag nu Nederland vertegenwoordigen by de internati onale beroepemvedstryden. die van 25 augustus t/m 2 september a.s. in het Engelse Birmingham worden gehouden en waarby dertien lan den in diverse beroepen zullen wor den vertegenwoordigd. De voorselekties voor de interna tionale manifestatie werden op di verse lokaties in Nederland gehouden. Van de in totaal 120 jeugdige deelnemers, kwamen er 34 in aanmerking voor pryzen. De Nederlandse voorselektie be perkte zich tot 13 van de in totaal 130 specialismen, die de metaalsek- tor kent. De wedstrijden, die het in standhouden en verbeteren van industrieel geavanceerd vakman schap ten doel hebben werden geju reerd volgens internationale normen. Jhon van de Pas legde z(jn proeve van vakmanschap af in de modelmakery van Globe in Belfeld. De winnaar van het goud met oor konde volgde aan de Venrayse LTS een timmeropleiding. Na in Venlo tot meubelmaker te zijn opgeleid, volgde hij de eerste tweejarige kur- sus modelmaken van de Stichting Beroepsopleidingen (S.B.G.) op het Centrum voor Vakopleiding te Ble- rick. Het sukses van deze S.B.O.- opleiding werd nog een ekstra on derstreept door het feit, dit het zil ver werd gewonnen door Ron Korsten, werkzaam bij Globe Tege- len. Ook hij was een kursist van de eerste opleiding modelmaker van de Stichting Beroepsopleidingen.

Peel en Maas | 1989 | | pagina 15