Mestverwerkers etaleren hun bedrijf PEEL EN MAAS Snelheids- kontroles Chez Jacques 50 jaar in gezins verpleging PCV AANBIEDING Buurt tegen nieuwbouw op trapveldje MODE Of VAN OORSCHOT MODÊ - Tydens de vorige week donder dag gehouden commissievergade ring voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, kwam de vesti ging van mestverwerkingsfabrie ken aan de orde. In de nabije toekomst zijn twee bedrijven. Orga nisch Veredelingsbedrijf Venray b.v. en Scarabee Waste Conversion b.v., van plan om nabij Ysselsteyn zo'n fabriek op te starten. In de raads vergadering van mei zal in de ge meenteraad een beslissing geno men worden omtrent de lokatie van beide fabrieken. Vooruitlopend hierop vond donderdag een voor lichtingsbijeenkomst plaats. Beide bedrijven kregen daarbij de gele genheid om te laten zien en te laten horen, hoe hun plannen eruit zien en hoe ze denken de mest te gaan verwerken. ORGANISCH VEREDELINGSBEDRIJF VENRAY B.V. Dhr. Willems uit Ysselsteyn is een van de initiatiefnemers van het Or ganisch Veredelingsbedrijf Venray b.v. Dit bedrijf stelt zich als doel het beperken van de lokale mestover schotten, de beperking van de am- moniakemissie en het tegengaan van overbemesting. Dhr. Willems gaat uit van een geïntegreerde aanpak, om de mest verwerking bedrijfsekonomisch verantwoord uit te kunnen voeren. Dit houdt in dat bij de boeren, op het moment dat de mest geprodu ceerd wordt, al begonnen wordt met de mestverwerking. Hiervoor zijn investeringen nodig op de indi viduele bedrijven. Investeringen, die volgens dhr. Willems toch ge maakt moeten worden om aan de steeds strenger wordende milieu- eisen te voldoen. De boeren zullen hun mest moe ten gaan drogen. Het veredelingsbe drijf stelt dat de mest een droogstofgehalte moet hebben van 40%. In de pluimveehouderij kan droging plaatsvinden onder de kip penhokken; by de varkensin dustrie zou gebruik gemaakt moeten worden van droogtunnels. Door deze droging op de boerdery, wordt de emissie van ammoniak al direkt sterk teruggedrongen. Verder moet worden gezorgd voor een snelle afvoer van de mest. Hier door kan het veredelingsbedrijf een "vers" produkt met een hoog stikstofgehalte verwerken, wat de kwaliteit van het eindprodukt, kor rels, alleen maar ten goede komt. §Het mestverwerkingsprocedé is èrop gericht om droge mest. met 40% droogstof-gehalte om te zetten in korrels met 90% droogstof gehalte. Dat gebeurt door droging in de fabriek. Daarna wordt de meststof gesteriliseerd, gehomoge niseerd en veredeld. Het water dat bij de mestverwer king vrij komt, wordt via een zuive ringsinstallatie geschikt gemaakt voor lozing in het oppervlaktewater. De luchtstroom in het proces be vat veel ammoniakdeeltjes. Deze worden verwijderd in een z.g. bio- bed. Zuivere lucht wordt dan uit gestoten. Het Organisch Veredelingsbedrijf Venray wil met de fabriek tweeder de van het fosfaatoverschot van Ys selsteyn verwerken. Het totale overschot bedraagt op dit moment 3 miljoen kg. Verder zal, volgens dhr. Willems de ammoniakemissie bij pluimveebedrijven teruggedron gen worden met 89%. De ammoni akemissie in de varkenshouderij zal met 60% gereduceerd worden, met enige aanpassingen op de be drijven zelfs met 70%. Hiermee wordt aan de eis van minister Nij- pels voldaan. De mestverwerkingsfabriek is gepland aan de Steegse Peelweg, na bij de Midden Peelweg. Er is een goede infrastruktuur en nutsvoor zieningen zijn daar aanwezig. Voorts is er voortdurend kontakt met omwonenden geweest over de plannen, bovendien staat in een straal van 750 meter rondom de te bouwen fabriek geen bebouwing. SCARABEE WASTE CONVERSION B.V. Scarabee Waste Conversion b.v. is een bedryf dat zich bezig houdt met mestverwerking en de verwerking van slib uit waterzuiveringsinstalla ties. Samen met de LLTB Ysselsteyn is Scarabee van plan een mestver werkingsfabriek te beginnen aan de Jan Poelsweg nabij de Deumese- weg. het gaat hier om een proeffa briek, met een relatief lage produktie (50.000 ton drijftnest en 20.000 ton vaste mest). De mest, die op deze fabriek aan geleverd wordt, hoeft niet door de bedrijven gedroogd te worden. De LLTB, die voor de mestaanvoer zorgt, moet garant staan dat het droogstofgehalte minstens 8% is. De mestaanvoer zal dagelij les zeven vrachtwagens diïjf(varkens)mest en twee vrachtwagens droog (pluimvee)mest bedragen. Dit ge beurt in gesloten wagens. Via een gesloten systeem zal de mest in opslagtanks komen, waarna de ver werking begint. Het mestverwerkingsprocedé van Scarabee is een chemisch fysisch proces, dus zonder natuurlijke reakties. Vaste mest en d rijfinest wordt gescheiden, verwerkt, doch de energie die vrijkomt bij de ver werking van drijftnest wordt ge bruikt voor de verwerking van de droge mest. De droge mest, die de fabriek binnenkomt wordt in het internationale haarmode dames - heren - visagie langstraat 14 5801 ad venray telefoon 04780-82823 Mejuffrouw Anneke Peters 50 jaar by de familie Coppus in het kader van de gezinsverpleging PCV Op 25 april a.s. is het precies 50 jaar geleden dat mejuffrouw A. Pe ters werd opgenomen bij het pas ge trouwde stel An Oudenhoven en Jan Coppus in Venray. Onglangs vierden de heer en mevrouw Coppus-Oudenhoven hun gouden huwelijksfeest. Nu viert mejuf frouw Anneke Peters het feit dat ze 50 jaar onafgebroken by het echt paar Coppus heeft gewoond in het kader van de gezinsverpleging. Dit heuglijke feit zal zeker niet onopgemerkt voorbij gaan. Want het is nog niet eerder voorgekomen Jat iemand zo lang in hetzelfde ge zin opgenomen is geweest. Mejuf frouw Anneke Peters heeft het bijzonder goed naar haar zin bij de familie Coppus. In alle opzichten hoort zij helemaal bij de familie. De vele foto-albums die in de loop der jaren zyn gemaakt, getuigen daar van overduidelijk. Ook bij het gou den huwelijksfeest stond ze pal naast het feestpaar om de felicita ties in ontvangst te nemen. Op 25 april zal ze zelf in het mid delpunt staan. Ook dan zullen vele felicitaties worden uitgesproken. Met name de afdeling Gezinsverple ging van het Psychiatrisch Cen trum Venray, die zorg draagt voor begeleiding van gezinnen en ver- :n, zal er alles aan doen om tot een feestelijke gebeurte nis te maken voor zowel de familie Coppus als mejuffrouw Anneke Peters. Gezinsverpleging is namelijk een heel specifieke vorm van hulpverle ning waarby patiënten zoveel mo gelijk in het normaal dagelijks leven kunnen funktioneren, maar te allen tijde en zeker bij proble men kunnen terugvallen op de des kundige hulp van de medewerkers van de afdeling Gezinsverpleging van het PCV. Het PCV is een van de weinige psychiatrische instellingen in Nederland waar deze hulpvorm funktioneert. En zeer tot tevreden heid van alle betrokkenen. De waardering voor de medewer king van de ongeveer 80 pleegge zinnen in Venray en omgeving waar patiënten zyn opgenomen zal deze keer via de familie Coppus tot uiting worden gebracht. ALCOHOLKONTROLE Zoals reeds eerder is medege deeld gaat de politie gestaag door met het houden van alcoholkontro- les, zowel overdag als 's nachts, In de nacht van woensdag op donderdag werd op de Leunseweg vóór het politiebureau weer zo'n verrassende alcoholkontrole ge houden. 58 Bestuurders werden ge- kontroleerd, en dat betekent pijpje-blazen. 3 Bestuurders moesten voor nader onderzoek bla zen in het ademanalyseapparaat. Voor een van hen liep dit nog goed af; hij bleef net onder de grens. Een bestuurder kreeg een rijverbod van 3 uur terwijl de derde bestuurder een rijverbod van 5 uur kreeg opge legd en tevens een proces verbaal terzake het rijden onder invloed. proces meteen geneutraliseerd, zo dat deze mest geurvrij wordt. Onder hoge temperatuur en na een aantal bewerkingen ontstaan dan strooi- bare mestdeeltjes in korrelvorm, vry van ziektekiemen en onkruid zaden. Het hele proces duurt onge veer PA uur. Het water, dat tijdens dit proces vry komt,, wordt gezuiverd en kan zonder nadelige gevolgen op het op pervlaktewater geloosd worden. De luchtzuivering vindt plaats via een zuurbehandeling en katalysatie. De lucht die uitgestoten wordt bevat slechts een klein gedeelte aan am moniakdeeltjes (slechts 3% van de huidige achtergrondwaarde in Ys selsteyn). Zoals eerder gesteld, is de fabriek een proeffabriek. Het gehele proces is niet eerder geïntegreerd uitge voerd, maar de individuele stappen zijn beproefd en bekend. De fabriek zal 20% van het mesto verschot van Ysselsteyn kunnen verwerken. Als de fabriek goed funktioneert is eventuele uitbrei ding denkbaar. REALITEIT Wethouder Willems, die deze in- formatiebyeenkomst voorzat, wilde wel eens weten wat de realiteits waarde van beide procedees was. Hij ging ervan uit dat daarbij spra ke is van ideale situaties. Dhr. Bukkums, direkteur van Scarabee, antwoordde dat de appa ratuur praktisch beproefd is in an dere bedrijfstakken. Dit, samen met de fysische en chemische tech nieken, èn de kennis die Scarabee op dit gebied heeft, levert volgens hem totaal geen overlast voor de omgeving. Ook dhr. Willems van het Veredelingsbedryf kon garan deren dat zijn installatie aan de strengste milieu-eisen voldoet, ook aan die eisen, die in de toekomst gesteld gaan worden. Dhr. Lemmens (fraktie V.d. Vorle) wilde weten wat er gebeurt als Sca rabee toch niet aan de normen voldoet. "Het is een proeffabriek" aldus dhr. Bukkems, "als de normen overschreden worden zullen we dat by stellen. Is dit blijvend, waar ik niet in geloof, dan zal de fabriek stilgelegd worden. Dit is dan een zu re bijt voor Scarabee". Dhr. V.d. Pas, die namens "de Be zorgde Ysselsteyners" het woord voerde, maakte zich zorgen over de bedryfsgeheime stof, welke Scara bee aan de mest toevoegt, voordat de verwerking plaatsvindt. Hy had opgevangen dat deze stof in een mi lieurapport genoemd werd. Hij wil de dan ook weten of dit rapport ergens op te vragen was. Hedenavond om 19.00 uur vind er in het gemeentehuis een voor lichtingsbijeenkomst plaats voor bewoners van de Aronskelk. De ge meente nodigde deze mensen uit naar aanleiding van een ontwerp plan, om op het trapveldje, gelegen achter de Aronskelk, nieuwbouw te gaan plegen. Om deze bouw moge lijk te maken moet dit veldje dus verdwijnen. Bovendien moet voor een klein terrein, achter garage Gommans, het bestemmingsplan gewijzigd worden. Nu is daar vesti ging van kleine bedrijven mogelijk. Afgelopen dinsdag kwamen de bewoners van de Aronskelk bijeen om zich over de ontstane situatie te beraden. Daarby waren ook bewo ners van de Stationsweg aanwezig, die geen bericht van de gemeente ontvangen hadden, maar volgens hen wel degelyk over dit voorne- Dhr. Bukkems bevestigde dit; zeg de zelfs toe een kopie van dat rap port aan dhr. V.d. Pas toe te zenden, doch kon tevens de mededeling doen dat in dat rapport niet staat wat die stof is. Dhr. V.d. Boogaart (PvdA) vroeg zich af of de fabriek van Scarabee niet te kleinschalig wordt en of de mestverwerking niet te veel afhan- kelyk wordt van de boeren. Dhr. Bukkems stelde dat, als men een grootschalige fabriek bouwt dit teveel veranderingen in de in frastruktuur met zich meebrengt en een grote verhoging van de transportkosten. Dit procédé is eko- nomisch haalbaar by een kleine produktie. Spreker voelde zich geenszins athankelyk van de boe ren. Scarabee richt samen met de LLT een corporatie op, waarvan de mest betrokken wordt. Zo is de fa briek verzekerd van mestaanvoer. De commissie ruimtelyke orde ning en volkshuisvesting zal zich begin mei over de lokaties van de mestverwerkingsfabrieken buigen. De gemeenteraad zal dan in haar daaropvolgende vergadering een definitieve beslissing hierover ne men. Tijdens de commissievergade ring is eenieder welkom, die hierover van te voren nog zijn of haar mening wil laten horen. men geïnformeerd hadden moeten worden. Het moge duidelyk zijn dat voor de buurt het trapvelc(je moet blij ven. Dagelijks spelen daar vele kin deren en het heeft als zodanig ook nog een sociale funktie. Er was vooral verbazing by de be woners over de voorgenomen wo ningbouw. In 1981 heeft de gemeente immers, samen met de bewoners van landweert (dit deel van Landweert was het eerste deel dat gerealiseerd was) de groengebie den ingericht. Een van de bewoners had hierover nog uitgebreide kor- respondentiemateriaal, tussen be woners en gemeente. Hierin staat nergens dat de inrichting van het trapveldje van tijdelyke aard zou zijn, omdat daar in de toekomst wo ningbouw is gepland. Verder vinden de omwonenden het vreemd dat op zo'n klein stukje grond 22 woningen moeten komen terwijl men elders in de wyk grond genoeg heeft liggen. Het waarom van deze plannen is hen dan ook volkomen onduidelyk. DONDERDAG 20 APRIL 1989 Nr. 16 HONDERDENTIENDE JAARGANG Waar men op het ogenblik schapen in de weiden ziet staan, dartelen daar lustig de lammeren tussendoor. Altijd een vertederend gezicht; vooral als die lammeren slechts 'n paar dagen oud zijn. Tweelingen en meer, zijn geen zeldzaamheid. Maar 'n vierling is toch nag altijd een foto waard... Jac Ewalts uit de Kruisstraat is de gelukkige eigenaar van zo'n vierling. In een weide aan de Handrik houdt hij een aantal schapen als hobby en om z 'n weide kort te how den als z 'n pony's elders zijn ondergebracht. De geboorte van een vierling, allen zwart- wil, van het ras "Friese Bles" was ook voor hem een aangename verrassing. EENPERSOONLIJKE ZAAK Het kan u niet ontgaan zijn dat het jasje met de korte mouwen een van dé modetrends van dit seizoen is. En niet alleen van dit seizoen, want het zit heerlijk en staat elegant. Wij verwachten dan ook dat dit voorlopig een blijvertje zal zijn. Het is mode van nu, mode voor u: Jasje met lage dubbele sluiting en actuele korte mouwen op een rechte. halflange rok f 299-, Gfotestraal 73. Venray Helmond, Roosendaal, Boxmeer, Oss, Venray. Ook zijn de bewoners bang dat in de toekomst meer van deze trap veldjes gaan verdwijnen ten behoe ve van woningbouw. Zij vinden dan ook dat dit zeer zeker voorkomen moet worden. Besloten werd om vandaag, don derdag, in groten getale naar het ge meentehuis te gaan. Hierbij staat het beluisteren van de gemeentely- ke argumenten voor de plannen voorop. Dit houdt niet in dat pro testgeluiden achterwege zullen blijven. De leden van de commissie voor verkeer lieten vorige week duide lijk merken niet tevreden te zijn met de apparatuur om snelheids- kontroles te houden. Men heeft die apparatuur aangeschaft in kombi- natie met de gemeenten Venlo en Tegelen. Het gebruik er van is on derling geregeld. Tbt zover de theorie. In de praktijk is het helaas wel iets anders. Allereerst mankeert er zo nu en dan wel wat aan het kontrole-apparaat en dan is het niet bruikbaar. Heeft men op een be paald moment by de politie iemand beschikbaar die kontroles kan hou den, dan is de apparatuur elders in gebruik. En als men over de appara tuur kan beschikken heeft men er geen mankracht voor... De frakties in de commissie wa ren het er allemaal over eens, dat daar verandering in moet komen. Een van de voorstellen was. om zelf zo'n apparaat aan te schaffen. Voor 35.000,- zou zulks al mogelyk zijn. Het benodigde geld behoeft zelfs voor zo'n arme gemeente als Venray geen probleem te zijn. want men krijgt dit jaar vrijwel zeker 80.000,- uit de min-25%-regeling ten bate van de verkeersveiligheid. Men was van mening, dat alleen al het feit dat men eigen kontrole- apparatuur heeft, preventief werkt en de autorijders zal manen het voorzichtiger aan te doen. De PvdA vroeg met nadruk bij de offertes zeker te informeren naar apparatuur welke justieel zyn goed gekeurd, zodat men de met deze ap paratuur gekonstateerde overtre dingen ook inderdaad kan verbali seren. Overigens willen b. en w. ook overgaan tot de aanschaf van een snelheidssignaleringsapparaat. Met een dergelijk apparaat worden pas serende automobilisten geatten deerd op de snelheid waarmee ze ryden. Het apparaat is mobiel en kan dus op alle wegen gebruikt worden. Het signaleren van de snel heid waarmee men rijdt, zou - zo leert de ervaring elders - de chauf feurs al gas doen terugnemen... INBRAKEN IN ALTO'S Van een aan de Ursulastraat geparkeerde personenauto, van een inwoner van Blerick, bleek de rech ter zyruit eruit geslagen te zyn. Daardoor kon men toegang tot de auto krijgen. Uit de auto werd de booster ontvreemd, ter waarde van 900,-. By een inbraak in een op de parkeerplaats by het ziekenhuis staande auto, is de dader by de diefstal van de radiocassette moe ten vluchten, omdat een passant die met een hond aan het wandelen was iets verdachts rond de auto's ontdekte en poolshoogte ging ne men. Van de datier kon hy de poli tie een signalement doorgeven. Met geweld was toegang ver kregen tot een aan het Kerkpad ge parkeerde personenauto. Uit de auto zijn 6 luidsprekers en enkele filters ontvreemd

Peel en Maas | 1989 | | pagina 11