Gemeente Venray wil overlast Miondenuitwerpselen aanpakken PEEL EN MAAS weg naar de ware schoonheid. J\ktie Lichaamsverzorging Gouden Bruidspaar aan de Doormanstraat Gouden Bruidspaar in Leunen 6? VAN OORSCHOT MODÉ van 5 tot en met 29 april Het Solisten- en Ensembleconcours Muziekfederatie Venray "In Venray geldt op grond van de Algemene Politie Verordening een aan lijn gebod voor honden. In deze verordening is tevens bepaald, dat de verzorger van een hond (of kat) verplicht is er voor te zorgen, dat het dier zich niet van uitwerpselen ontdoet op de rybaan, het fietspad, het trottoir, voetpad, kinderspeel plaats of speelweide", aldus b. en w. in de nota "Aanpak overlast door hondenuitwerpselen", waarin maatregelen worden aangekondigd deze overlast tegen te gaan. In eerste instantie wordt gedacht aan het aanwijzen van verbodsge- bieden voor honden, waaronder met name zullen vallen het winkel centrum en de winkelcentra van Brukske en Veltum. Verder wordt de nota het aanwyzen van uit- laatterreinen en uitlaatpaden be pleit en verder zal uitbreiding aan voorlichtingsaktiviteiten, zoals b.v. een bijsluiter by de aanslag voor de hondenbelasting, moeten worden gegeven. MEER DAN 3000 HONDEN... Aan de hand van de aanslagen voor de hondenbelasting is ge constateerd, dat in de gemeente Venray maar liefst 3.049 honden worden gehouden. De wyken Vel tum en Brukske spannen de kroon met resp. 407 en 408 honden... Wanneer men bedenkt, dat deze dieren een paar maal per dag moe ten worden uitgelaten en by iedere keer de hond een min of meer (on)behoorlyke "hapklare brok" laat vallen op meestal niet daarvoor bestemde plaatsen, dan is er weinig (antasie voor nodig om de konklu- sie van b. en w. te kunnen on derstrepen, dat "er sprake is van ongewenst gedrag van hondenbe zitters en dat er, ter zake bestyding van de hinder, maatregelen door het gemeentebestuur moeten wor den genomen". BELEID ELDERS Omdat overlast door hondenpoep^ niet alleen een Venrays probleem is, heeft de gemeente onderzocht, hoe in enkele andere gemeenten op deze problematiek wordt gerea geerd. Maar erg veel meer, dan dat de bestryding van de overlast han Grotestraat 73. Venrav Helmond, Roosendaal, Boxmeer, Oss, Venray. den vol geld kost, is daarvan voor Venray niet te leren. Er zyn elders proeven genomen met de verplich ting tot het by zich hebben van opruimmaleriaal; met de aanleg van uitrenterreinen of hondenuit- laatpaden; met uitwerpselenzui gers; milieupolitie; honden- kontroleura en hondenmilieupro jecten. Maar de kosten wegen veelal niet op tegen de opbrengsten van de hondenbelastingen. Vandaar dat Venray in de nota een eigen beleid voorstelt. MOGELIJKE OPLOSSINGEN Onder het huidige financiële gesternte van de gemeente wordt de aanwijzing van de uitlaattereinen en uitlaat routes voor de gehele ge meente, of alleen voor Venraykom, niet wenselyk geacht, omdat het ef fect te beperkt en de kosten te hoog zullen zyn. Om zeker op korte termyn enig effect te bereiken, wordt in de nota voorgesteld gebieden aan te wy- zen, welke voor honden verboden zyn. Deze verbodsgebieden mogen zich niet alleen beperken tot de speelweiden en andere recreatieve plekken. "Het centrumgebied (oa. Grotestraat, Schoolstraat, de Bleek) en de wykwinkelcentra zullen in begrepen moeten zyn. Uiteraard zal een dergelyk verbod niet van toepassing zyn voor blin- degeleidehonden, speurhonden en honden van inwoners van de voor honden verboden gebieden. Er zal nog worden nagegaan of de gemeentepolitie tydens de surveil lance in het centrum met de con trole wordt belast of dat een controleur met verbaliserende be voegdheid zal moeten worden aan gesteld. Een overtreding van de „hondenartikelen" zou de honden bezitter op 20,- komen te staan. De nadruk zal worden gelegd op wel acceptabele plaatsen voor het uitlaten van honden, met name in de goot Een alternatieve oplossing zou kunnen zyn de verplichte in voering van schepjes en zakjes, waarmee de eigenaar van de hond de uitwerpselen direct kan ver wijderen. De nota zou aanvankelijk vandaag (donderdag) in de vergadering van de commissie voor Openbare Wer ken worden behandeld, doch in verband met het grote aantal agen dapunten voor deze vergadering is de behandeling een maand uit gesteld. AUTOBANDEN LEK GESTOKEN Een maniak, die het voorzien heeft op het kapotsteken van auto banden, is weer aktief geweest - Van een in de Luitstraat gepar keerde personenauto werd een band lek gestoken. - Van een in de Wilhelmi- n ast raat geparkeerde personenauto werden drie banden lek gestoken. - Twee auto's welke in de Julia- nasingel geparkeerd stonden wer den aangetroffen met een resp. twee kapotgestoken banden. De Verenigde Parfumeurs in Nederland - de specialisten voor uw huidverzorging - staan voor u klaar - met de grote le week: de hals 2' week: de buste 3' week: de buik 4' week: de benen de voeten- de handen de ellebogen DONDERDAG 6 APRIL 1989 Nr. 14 HONDERDENTIENDE JAARGANG Op 14 april a.s. zal het 50 jaar geleden zijn dat het bruidspaar BASTEN-VERMEULEN voor de amb tenaar van de Burgelijke stand te Venray elkaar het ja-woord gaf. Daags daarna moest men al vroeg op, want tydens de H.Mis van 8.00 uur werd hun huwely k in de Petrus Bandenkerk kerkelyk bevestigd- Wanneer men dit gouden huwe- lyksfeest gaat vieren is nog onbe kend. De gouden bruid heeft onlangs namely k een pacemaker gekregen, en nu is het wachten tot alles weer in orde is. DE GOUDEN BRUIDEGOM GERARD BASTEN (82) is geboren en getogen in Ottersum, in een echt Rooms gezin, waar men dagelyks de H. Mis bywoonde. De tyd dus van het echte Roomse leven; in een groot gezin, met zeven broers en vier zusters. Vader was kantonnier by de gemeente en men runde nog een keuterbedryye voor de eerste levensbehoeften Zeker in de tyd van de Eerste We reldoorlog kwam men niets tekort. Er waren toen militairen in Maria Roepaan te Ottersum en de kok was familie. Die zorgde weer dat de over gebleven etenswaren terecht kwa men by de familie Basten. En wat niet door het gezin gebruik kon worden, was goed voor het vee. Nog geen 12 jaar zynde werd Ger- rit verhuurd by een Duitse boer, net over de grens en daarvoor moest hij regelmatig onder het prikkeldraad doorkruipen. Die Duitse boer werd na enkele jaren verruild voor een Nederlandse boer, maar ook dat beviel maar matig, zo dat hy tenslotte een baantje aan nam by een kolenhandel in Gennep. Daar bleef hy vier jaar. De dag van 3 mei 1928 vergeet Basten nooit Tben ging hij per fiets naar het hem onbekende Venray, om daar te proberen verpleger te worden op St. Servatius. Onderweg stapte hy af by Marie op de Buus en die wist hem natuurlyk alles over St Servatius te vertellen. Gerard werd direkt gekeurd en hy kon de volgende dag al begin nen. Als leerling-verpleger kwam hy op de afdeling ONRUST terecht niet vermoedende dat hy daar 35 jaar werkzaam zou zyn. Toen de arbeidstherapie nog in de kinderschoenen stond, werd die op de "onrust" al beoefend door het onderhouden van de vele hectares grote tuinen van St Servatius en door het onderhoud van de tuinen van de heren doktoren en andere leidinggevende funktionarissen. Basten had daarby steeds de lei ding over een ploegje van 15 ver- Als men spreekt over 43 dienstja ren by St Servatius, praat men na tuurlijk ook over de oorlogstyd, over de bange dagen van de bom bardementen, het kelderleven en de evacuatie naar Weert en naar Belgie. Was dat alles voor de gezon de mens al geen pretje; höe moei lijk was het dan niet voor de patiënten. Byna een jaar bleef men in het Belgische St. Truiden. Ook daar werden de verpleegden inge zet in de arbeidstherapie, niet al leen voor het onderhoud van tuinen, maar zelfs voor het onder houd van het vliegveld. In zijn vrije tyd beoefende Gerrit Basten de voetbalsport de hand boogsport en de hengelsport. Ook was hy twintig jaar aktief lid van de Rode Kruis-collonne. Terecht is hy trots op de zilveren ere-medaille in de Orde van Oranje nassau, welke hem voor zyn werk en nevenfunkties werd verleend. DE GOUDEN BRUID TONNIE VERMEULEN (76). öf moeten wy ook zeggen "Mam", zo als ze op Servatius en in de buurt wordt genoemd, is een rasecht "Venraods mégje", geboren en geto gen vlak by het St Odapark. Vanuit de riante flat aan de Doormanstraat kan ze nu nog een blik werpen op dat zelfde St Odapark. Ze was nog maar net van school, toen ze al verhuurd werd als kin dermeisje by de familie Loogman aan de Stationsweg. Schrik niet: voor kost en inwoning en... een prachtige jurk met Pasen, toen ze één gulden ekstra vroeg, werd ze ontslagen. Maar toen was ze er wel al twee jaar geweest Ze kon toen als hulp in de huis houding komen by de familie Muis in de Schoolstraat. Wat was ze daar gelukkig mee, want daar kon ze le ren en mocht ze later ook koken. Dat werd weer door haar man bea amd: "lekkerder kan er geen koken als ons mam." Nadat er toestemming was ver kregen van de Oversten van St. Ser vatius (ondenkbaar in deze tyd) kon er getrouwd worden. Tben dreigden er reeds oorlogswolken boven ons land en was de voormobilisatie al een feit Uit hun huweiyk werden 5 zoons geboren, die allen getrouwd zyn en weer voor 12 kleinkinderen heb-, ben gezorgd. Die zullen zich na tuurlyk wel verheugen op de gouden huwelyksdag, al is het nu nog onzeker wanneer die zal wor den gevierd. Maar ongetwijfeld zal 15 april niet ongemerkt voorbij gaan. En dat dit gouden bruidspaar nog alle vertrouwen in de toekomst heeft, bewyst wel de aanschaf van een gloednieuwe auto. waarvan bei den nog vele jaren hopen te kun nen genieten. Op zaterdag 8 en zondag 9 april a.s. wordt in Schouwburg "de Beeje- kurf' het Solisten- en Ensemble- concours van de Venrayse Muziek federatie gehouden. Dit concours, dat nu voor de veer tiende achtereenvolgende keer ge houden zal worden, wordt dit jaar rganiseerd door de Koninkiyke monie Euterpe uit Venray in nauwe samenwerking met de Mu ziekfederatie. De deelnemers aan dit concours zjjn muzikanten van de by de Mu ziekfederatie aangesloten muziek verenigingen in de gemeente Venray. Door deze muziekvereni gingen zyn voor dit concours 200 muzikanten aangemeld. Door deze muzikanten zullen gedurende deze twee dagen ongeveer 150 optredens worden verzorgd in de verschillen de divisies. Een groot aantal van de ze optredens wordt verzorgd door solisten; voorts zyn er diverse duo's, trio's, kwartetten en qifin- tetten. Ook dit jaar is de jurering weer in handen van de heer Claassens uit Tilburg. Gelet op het grote aantal is dit een niet geringe opgave, echter de grote deskundigheid en de vele jaren ervaring van de heer Claas sens zyn meer dan bekend. Het Sofisten- en Ensemblecon cours wordt gehouden in Schouw burg Venray. Op zaterdag van 11.30 to 22.15 uur en zondag van 11.30 tot 22.15 uur. De entree bedraag 1,- voor kin deren tot en met 14 jaar en 2,50 voor bezoekers boven die leeftyd. Op dinsdag 18 april a.s. zal de Leunse gemeenschap weer eens kennis kunnen maken met een gouden bruidspaar. Dat dit niet on opgemerkt voorby zal gaan, daar zal de buurtschap van de Meester de Haenstraat wel voor zorgen. En ongetwyfeld zal Harmonie St Ca- tharina ook wel muzikale geluk wensen komen aanbieden, want de gouden bruidegom was meer dan 20 jaar een aktief werkend lid van dit muziekgezelschap. DE GOUDEN BRUIDEGOM TENG JENNISKENS (77), in Leu nen bekend als Passer Teng, groei de op op de ouderlyke boerdery "PASSERPLATS" aan de Enge Steeg. Hy was de jongste zoon uit het ge zin en kon op het gemengd bedryf van zyn oudere biyven werken. Daar moest hard worden aange pakt zeker toen de boerdery aan de Nachtegaal ontgonnen moest wor den. Zyn vader probeerde namelyk voor elk kind een eigen bedryf te verwerven. Passer Teng was niet alleen een •aktief lid van de harmonie. Ook by de toneelvereniging stond hij me nigmaal op de planken. Dat waren in de dertiger jaren vrywel de enige uitgaansmogelykheden: de uitvoe ringen van fanfare en de toneelve reniging Natuurlyk waren er in die dagen nog niet die mogelykheden om zich te ontwikkelen zoals dat op de dag van vandaag kan. Maar de mo gelykheden die er waren, werden door de gouden bruidegom aange grepen, om zich op de boerdery in de varkensfokkery te specialiseren. DE GOUDEN BRUID MARIA KURSTEN (73) is geboren en getogen in Swolgen. Ook zy mocht op de ouderlyke boerdery blyven werken en dat betekende dat er behooriyk moest worden aangepakt want op het gemengde bedryf van haar oudere was iedere hulp welkom en nodig. Maar omdat ze altyd thuis was "kon ik ze ook wegpikken", zo ver telt de gouden bruidegom. Na een, zoals dat zo mooi heet "niet te langdurige verkering", werd er ondanks de dreigende oor log op 14 april 1939 voor de wet ge trouwd en enkele dagen later voor de kerk. Er kon een boerdery in Leunen worden gepacht en daar heeft men 13 jaar gewoond. In die tyd maak ten ze de oorlog, bezetting en bevry- ding mee, maar ook de weder opbouw van alles wat verwoest was. In die tyd groeide ook het gezin en werden de meeste van hun 12 kin deren (6 zoons en 6 dochters) daar geboren. In 1952 liep de pacht af, omdat de ouderlyke boerdery "de Passer- plats" vrijkwam. Ruim twintig jaar heeft de grote familie daar gewoond en gewerkt, tot in 1973 toen Teng en z'n vrouw het wel genoeg vonden en aan de Meester de Haenstraat een se mie-bungalow lieten neer zetten. Twee kinderen vormden een maatschap en namen "Passerplats" over en begonnen tevens een nieuw bedryf aan de Weideweg. Kenneiyk doet 'n góed voorbeeld, ook goed volgen, want van de 12 kinderen zyn er 6 boer of boerin geworden en allen hebben een var- kensveredelingsbedryf. Dat maakt men op de dag van vandaag nog maar weinig mee. Natuurlyk is het stilzitten er nog niet by. Dat biy'kt wel uit het onder houd van de fraai verzorgde tuin en de goed verzorgde groentetuin by de boerdery aan de "Passerplats". Hun beste bezigheid vinden ze ech ter op bezoek te gaan by de ver spreid wonende kinderen. Die cfichtby wonen worden per fiets be zocht, die verder af wonen per auto. Vol trots vertellen ze beiden al ja renlang over een rijbewys te be schikken. En net voor hun gouden feest hebben ze maar weer een nieuwe auto aangeschaft. Hun twaalf kinderen zyn allen goed terecht gekomen, en hebben weer voor vyfendertig kleinkinde ren gezorgd. Samen zullen die met hun "aanhang" en met nog enkele naaste familieleden er voor zorgen, dat op die hoogtydag 95 genodig den aan het feestmaal in zaal Mar tens zullen zitten. Hoevele gasten er daar later nog bykomen, is moei- lyk te schatten. Maar het zal er druk zyn. Him hoogtydag zal begonnen worden met een plechtige Eucha ristieviering in de Leunse kerk, om 13.30 uur. De receptie wordt gehou den van 19.00 tot 20.00 uur, maar wy betwyfelen of die tyd voldoende zal zyn om alle gelukwensen in ont vangst te nemen, gezien de popula riteit van dit gouden paar. SLEUTEL Tydens het maken van bo venstaande 'bruidsfoto" by het echtpaar Jenniskens, gebeurde er een vervelend incident De foto werd in de tuin gemaakt Intussen viel de voordeur van de woning in het slot men kon niet meer naar binnen, omdat geen van de echte lieden een sleutel by zich had. Geen nood. zei de gouden bruide gom en stapte by onze fotograaf iii de auto, om by zyn dochter een reserve-sleutel te gaan halen. Té rug by de woning bleek de voordeur nog niet open te krygen, omdat aan de binnenkant de sleutel in het slot stak... Teneinde raad werd de politie in geschakeld, die toch nog 'n half uurtje nodig had, voordat het echt paar de woning weer kon betreden.

Peel en Maas | 1989 | | pagina 9