Kan het wat leien? GESLOTEN! HEROPENING Aanbevelingen n.a.v. het rapport "Hoe vrouwvriendelijk is Venray?" EXCLUSIEVE Dames ModE ^Mlh» Opnieuw beroep tegen plaats voor mestverwerkings installatie Rekreatie menners Ysselsteyn e.o. coewew Informatie-/kontakt- avond borstkanker- patienten Venray e.o. DONDERDAG 13 APRIL en VRIJDAG 14 APRIL ions tijdelijk adres: Schoolstraat (schouwburg Venray) ZATERDAG 15 APRIL Vier dagen fietsen in de Peel op Stationsweg 45 wist u dat wij zes dagen per week open zijn wist u dat wij heel gemakkelijk bereikbaar zijn wist u dat wij negen parkeer plaatsen voor U gemaakt hebben (ook voor de fiets) Weekreclame! PIERRE PIJPERS Informatie over studie en beroep De Zonnebloem op vakantie 04709-201? Leerlingenfeest Zomer- postzegels Donderdag 6 april Pagina 5 Het zal wel niemand ontgaan zijn, dat de toren van de Paterskerk in de steigers staat Het begin van een grondig herstel van die toren: nieu we leien, nieuwe loodbekleding, opknappen van kruis en haan, het schilderen van 14 dakkappellen en het vernieuwen van 8 afvoergoten. Opbouw en afbraak van de steiger en het eigenlijke werk nemen 6 we ken in beslag. En dan wordt de re kening gepresenteerd... 88.000,- gaat dat herstel kosten. Vorig jaar reserveerde het kerkbestuur hiervoor al 15.000,--. Eenzelfde bedrag hoopt men ook dit jaar over te houden. Van het Bis dom krijgt de kerk een subsidie van 18.000,-- en voor 25.000,- ziet het kerkbestuur kans een ver antwoorde financieringsregeling te treffen.' Blyft over 15.000,-. Dat bedrag wil men met een spe ciale aktie by elkaar brengen. Schenk daarvoor de kerk één lei, in de vorm van 10,-. Het moet toch mogelijk zijn, 1500 leien aan de man te brengen...? GROTESTRAAT 7 VENRAY TEL. 04780-84263 De heer F. Lemmens te Ysselsteyn heeft onlangs - mede namens een aantal bewoners van Ysselsteyn - be roep aangetekend by de afdeling ge schillen van de Raad van State. Het beroep gaat in tegen het besluit van minister Nypels, waarby ontheffing ls verleend voor het opstellen van een "Milieu-Effekt-Rapportage" voor een te stichten mestverwer kingsinstallatie in Ysselsteyn. Zoals bekend is dat bedry f gepland op het terrein tussen Deurneseweg, Put- tenweg en Ysselsteynseweg. Het beroep van Lemmens e.c. is gegrond op de stelling dat de mi nister, bij afweging van de betrok ken belangen, in redelijkheid niet tot de aangevochten beslissing had kunnen komen. De reklamanten zeggen, dat daarmee gehandeld is in strijd met beginselen van be hoorlijk bestuur; met name het zorgvuldigheidsbeginsel en het mo tiveringsbeginsel. Immers, uit een advies van de MERrcommissie blijkt nadrukke lijk, dat omwonenden overlast zul len kunnen ondervinden van de geplande mestverwerkingsinstal latie. Alleen door een goede lokatiekeu- ze - aldus de reklamanten - en een voldoende zonering kan aan de be zwaren tegemoet worden gekomen. Door het ontbreken daarvan wor den enkele omwonenden zeer in hun belangen getroffen, zonder dat een afdoende oplossing mogelyk blykt. Met nadruk worden bewo ners genoemd, die het kind van de rekening worden - ook fysiek en psychisch. Maar voor deze mense lijke problematiek bestaat blykbaar geen begrip. Tenslotte wordt aan de Raad van State gevraagd het besluit van mi nister Nypels op te schorten, omdat de uitvoering van dat besluit een onevenredig nadeel met zich brengt voor de reklamanten. "Kan het wat leien?" heet deze ak tie en u zult er de komende weken in dit blad nog dikwijls aan herin nerd worden. Ook zal de stand van de bijdragen op een mini-torentje achter in de kerk, worden bijgehou den. U kunt daar trouwens zien hoeveel leien er in de afgelopen tijd naar beneden zijn gevallen - maar ook kunt u zien hoe de nieuwe lei en op de toren bevestigd worden. Oók uw lei... "Zestig jaar hangen de leien nu al aan de toren", zegt pastoor Bam- hoorn en hij hoopt dat de nieuwe dakbedekking het ook weer zestig jaar zal uithouden. De meesten van ons maken die lange periode niet meer mee, maar we moeten er nu wel voor zorgen. U kunt uw bijdrage(n) deponeren in de daarvoor bestemde kist achter in de kerk. Maar ook kunt u "een of meer leien overmaken" op bank rekeningnummer 23.18.08.526 of postgiro 420.40.20 ten name van de Paterskerk Venray. Vermeld u er even bij: "voor de toren". Liefhebbers van het aan gespannen rijden van paarden. Op donderdagavond 13 april om 20.30 uur houden de rekreatie- menners een bijeenkomst in mane ge Geurts-van Kessel aan de Bunt- weg te Ysselsteyn. Bent u geïnteresseerd kom ge rust, u bent van harte welkom, ook al bent u niet in het bezit van een span paarden. Op deze avond stel len we een agenda samen voor het komende zomer- en winterseizoen. De agenda zal bestaan uit o.a. bui- tenritten, onderlinge wedstryden, kegeltjesrijden en andere aktivitei- ten. Ook kunt u informatie krijgen voor het volgen van een eventuele menkursus koetsierbewijs. Blau Saks porselein, 120 jaar oud en nog steeds aktueel Bij de Blau Saks dealer staat nu het complete assortiment. Kom dus snel eens kijken voor een gezellig gedekte tafel! Blau Saks, een traditie op tafel. UW OFFICIËLE BLAU SAKS DEALER: HOFSTRAAT VENRAY Op woensdag 19 april 1989 orga niseert het Nazorgteam Venray voor de 8e maal een informatie-/kontakt- avond voor dames, die een borstam- putatie hebben ondergaan, danwel met borstkanker zijn gekonfron- teerd. De avond begint om 20.00 uur en vindt plaats in Den Hoebert, Westsingel 1 te Venray. In verband met het reserveren van de ruimte zouden wij het erg op prys stellen al u even uw komst (eventueel met echtgenoot, familie lid of vriendin) telefonisch door geeft aan één van de teamleden (04780-82972, 04780-82743 of 04709-3351). Ook zonder telefo nisch kontakt vooraf blijft u van harte welkom. zijn wij wegens inrichten van onze geheel vernieuwde winkel bent U van harte welkom bij onze aan de passage De Stichting Fietsvierdaagse De Peel heeft er weer van alles aan ge daan de deelnemers aan de Fiets vierdaagse 1989 (4-7 juli) veel gezelligheid, ontspanning èn ge zondheid te brengen. De diverse routes lopen door prachtig natuur schoon en onderweg kunnen leuke plekjes en plaatsen worden be zocht, waar men normaal niet komt. Zowel in Deume als in Venray kan men weer vertrekken voor rou tes van 25, 40 en 60 km. Vanuit Deume kan men bovendien de rou te van 80 km nemen. De 25 km rou te is iets unieks omdat deze afstand kan worden afgelegd door ouders met kinderen en minder-validen. Overnachtingen zyn zowel in Deume als in Venray mogelijk dankzij de medewerking van de plaatselyke VW's. Onderweg worden allerlei evene- mentjes en evenementen georgani seerd terwyl daarby bezoeken kunnen worden gebracht aan speeltuinen, musea, molens, enz. Er zyn nieuwe kinderspelen ge maakt, zeer origineel. Ook dit jaar is er een routekwis met aantrekkelijke pryzen. Ieder jaar weer blykt er grote be langstelling te bestaan voor deze fietsvierdaagse, die uitgegroeid is tot een geweldig fietsfestyn voor jong en oud. Onder degenen die zich vóór 19 juni inschrijven wor den enkele fietsen verloot. In beide startplaatsten (Gemeen schapshuis de Vierspan Deume en de Schouwburg Venray) kan dage lijks vertrokken worden vanaf 8.00 uur (voor de 80 km), 8.30 uur (40 en 60 km) en 10.00 uur (voor de 25 km). Inschrijvingen en inlichtingen zijn verkrijgbaar bij de VW-Venray, Streek VW-Peelland Helmond en de VW-informatiepost Boekhandel Berkers te Deume. Voor de routes van 25, 40, 60 en 80 km betalen volwassenen 15,- per persoon; houders van bejaar denpas 12,50 en kinderen tot 14 jaar onder geleide 10,- per per soon. Voor kinderen tot 4 jaar is deelname gratis, mits zy ingeschre ven worden. wist u dat wij een slagerij hebben AUTOBRANDEN - Vermoedelijk was kortsluiting ontstaan in de bedrading van een autoradio. Daardoor ontstond brand in een aan de Horsterweg te Castenray geparkeerde personen auto. Dankzij snel ingrypen kon uitbreiding van de brand voorko men worden en behoefde de gealar meerde brandweer alleen maar de zaak te kontroleren. De eigenaresse en buurtbewoners hadden de brand geblust. - Een in een oprit aan de Pr. Hendrikstraat staande personenau to raakte in brand. Mogelyk door kortsluiting. Een buurman had brandlucht by de auto bemerkt en waarschuwde de eigenaar. Tben de ze een onderzoek instelde ontstond er een steekvlam, welke de man aan hand en gezicht verwondde. Men moest voor behandeling medi sche hulp inroepen. De brandweer kon de brand blussen, maar toen was de auto al by na totaal uitge brand. Precies een jaar geleden bood de Werkgroep Emancipatiebeleid het college van b. en w. het rapport "Hoe vrouwvriendelyk is Venray?" aan. Intussen hebben diverse ge meentelijke afdelingen en externe organisaties zich over dit rapport gebogen, waarna de gemeentelijke "afdeling welzyn" de konklusies en aanbevelingen ter kennis van het college heeft gebracht. Een aantal maatregelen wordt voorgesteld ter verbetering van on veilige situaties c.q. plekken voor vrouwen in Venray. Eén daarvan is het instellen van een centraal meldpunt in Venray, waar men te recht kan met klachten of medede lingen ten aanzien van sociale veiligheid op straat. "Daar waar mo gelyk, moet de (gemeentelijke) overheid trachten het vrouwelijke element in deze mannenwereld te versterken", zo staat o.m. in de aan bevelingen te lezen. Een van de konklusies is, dat de in het rapport vermelde aanbeve lingen voor een belangrijk deel zou den kunnen worden uitgevoerd, zonder dat het gepaard hoeft te gaan met grote (ekstra) investerin gen. Voorzieningen, waarvoor een ekstra budget wordt gevraagd, die nen volgens het college op de wen senlijst voor 1990 te worden Overigens moeten eerst nog di verse raadscommissies over het rapport en de aanbevelingen advi seren. voordat de gemeenteraad hierover een beslissing neemt ONVEILIGE PLEKKEN Door de afdeling openbare wer ken zyn de veertien door de werk groep als onveilige plekken/routes in Venray nader onderzocht en be oordeeld op aspekten als aanwezig heid van alternatieve route, verlichting, groenaanplant over zichtelijkheid en herken ningspunten. De situaties aan de Hoen derstraat en de Eindstraat zyn in- 7 april t/m 13 april Appelvlaai 8.25 Advocaatstisch 10.50 Sesamwit Vloerbrood 2.05 5 rozijnenbollen2.05 250 gr chocolade koekjes 2.95 Brood- en banketbakkerij Grote Markt 19 - Tel. 81284 Steeds meer zien we in perso neelsadvertenties de zinsnede op genomen, dat deelname aan een psychologisch onderzoek een on derdeel van de procedure kan vormen. Men kan zich afvragen of deze ontwikkeling wenselijk is. Het staat als een paal boven water, dat zowel de werkgever als de werk nemer ermee gebaat is dat de juiste persoon op de juiste plaats komt Een doelgericht psychologisch onderzoek kan veel verhelderen. Eerst al, omdat de werkgever aldus gedwongen wordt zich goed te be zinnen over de vraag, wat er nu pre cies verstaan wordt onder "de meest geschikte persoon, in relatie tot de openstaande funktie". De sol licitant mag er dan ook van uit gaan, dat hij by aanname meer ze kerheid heeft dat hij in feite ook goed zal voldoen. Werkgever en werknemer zullen elkaar met ande re woorden duidelyker kunnen vinden. De procedure is zorgvuldi ger; er is wederzyds meer garantie op een suksesvolle keuze. Psychologisch onderzoek heeft ook beslist waarde. Het is immers een gerichte beschrijving van ie mands sterke en zwakke kanten, op het gebied van aanleg, interessen en persoonlijkheid. De geteste kandidaat heeft het recht om het doorgeven van de on- derzoeksuitslag aan de betreffende werkgever te blokkeren. Na het on derzoek verneemt de sollicitant na- melyk als eerste de uitslag. Mocht h(j daarna besluiten, dat de uitslag - om welke reden dan ook - niet ver der doorgegeven mag worden, dan is zyn recht op privacy ge waarborgd. Mocht u nadere informatie ver langen over psychologisch onder zoek, als onderdeel van de selektie- procedure, dan kunt u kontakt op nemen met het Bureau voor Onderwijs- en Beroepskeuze aan de Leunseweg 2a te Venray, tel. 04780-10032. RIJVERBOD De politie legde hier een ryver- bod op aan een Boxmeerse auto bestuurder, nadat gekonstateerd was dat de man teveel alcohol had genuttigd. middels verbeterd en voor het Kerkpad is een akseptabele alterna tieve route aanwezig. Enige ekstra lichtpunten langs de noordzijde van de Merseloseweg. tussen Westsingel en ziekenhuis worden reëel geacht Voor de Parkweg plus parkeer plaats zwembad is een alternatieve route aanwezig, doch de afdeling meent dat by de renovatie van het zwembad, tevens op het parkeerter rein enige ekstra verlichting kan worden aangebracht De situatie op de Kempweg wordt vanaf het Centrum tot aan de Weverstraat akseptabel geacht Va naf de Weverstraat tot aan de Harde- weg (oa. by de aansluiting Weg in den Berg) zou wellicht een enkel lichtpunt kunnen worden bijge plaatst. Aanleg van een trottoir langs de zuidzijde is wenselijk, doch financieel niet haalbaar. Mede uit oogpunt van verkeers veiligheid wordt door de afd. open bare werken ekstra verlichting op de Weg in den Berg, op de kruispunten bij de Veltumse Klef- fen, Haammakerstraat en Kempweg wenselijk geacht Ook op de Haammakerstraat wordt een ekstra lichtpunt bij de bushalte wenselijk geacht Voor de fietstunnel Land weert is een akseptabele alternatieve rou te aanwezig Voor de Henri Dunantstraat wordt de huidige verlichting goed bevonden. Alleen bij de bushalte, naby Het verbindingspad naar de Kiosk, is een ekstra lichtpunt wen selijk. Ook uit het oogpunt van ver keersveiligheid tb.v. overstekende fietsers. Bebouwing langs de noord zijde zou de Henri Dunantstraat vei liger kunnen maken, doch hier voor bestaan (nog) geen plannen. Een ekstra lichtpunt en snoei en van het groen langs de noordzij de van het verbindingspad Henri Dunantstraat-Kiosk, wordt wense lijk geacht. Wat betreft de Rondweg Bruks- ke wordt gesteld, dat de groenaan- Dank zy de geslaagde "Aktie Har ten Vyf', u allen wel bekend, is het mede door uw financiële steun de Zonnebloem regio Venray mogelijk gemaakt een vakantieweek te orga niseren. Voor deze vakantieweek kwamen in aanmerking langdurig zieken, li chamelijk gehandicapten en hulp behoevende ouderen, kortom diegenen, die niet zelfstandig met vakantie kunnen gaan. Zaterdag 1 april vertrokken drieentwintig gasten naar Eindho ven met als bestemming Pensio naat Eikenburg - Paviijoen "de Heihoef'. Een aantal verpleegkun digen en verzorgers(sters) zullen de gasten op geheel vrijwillige basis begeleiden en hen een fyne week bezorgen. "De Heihoef' is gelegen in een zeer mooie bosrjjke omge ving met voldoende dagrekreatie zoals: vogelpark, boerderij, wandel tochten, etc. Een ryk gevarieerd programma draagt er zorg voor dat de gasten niet alleen veel kunnen zien maar ook aangenaam bezig gehouden zullen worden. Tterwyl er ruim schoots gelegenheid is om met el kaar van gedachten te wisselen of een kaartje te leggen. Voorts staat op het programma een uitstapje naar het Klokkenmu seum te Asten en een bon te-avond met medewerking Aan Joekskapel Rats d'r Nève. De dames van de be- zigheidsaktivering van de Kruuze zullen een avond verzorgen met zang en (rolstoeljdans. Zaterdag 8 april worden zy weer in Venray terug verwacht PECH VOGEL LIJN AUTOJ&rtfcBEDRIJF GEBR. TIMMERMANS HORST Schade herstellen? Timmermans bellen! (van maandag t.m. zaterdag dag èn nacht bereikbaar). SCHADE Dét is vaak méér dan een kras of deukl De directe gevolgen van een aanrijding (al is die gering van omvang) beperken zich dikwijls NIET tot een uitdeukbeurt met lakherstel. De carrosserie kan namelijk on zichtbare, onwaarneembare afwij kingen oplopen. En deze moeten door een vakman met hypermo derne apparatuur opgespoord en behandeld worden. Vervroegde slijtage en toename van onveiligheid kunnen alleen op die manier voorkomen worden. Timmermans Horst maakt foute boei goed. plant inmiddels rigoureus is uitgedund. OPENBAAR VERVOER Het pleidooi voor uitbreiding van het openbaar vervoer, met name in de avonduren, is niet haalbaar, om dat de Zuid ooster daarin geen brood ziet Goedkope avond- en nachttarieven voor taxivervoer is een provinciale aangelegenheid. ZELFVERDEDIGING ZelfVerdedigingslessen voor meiqjes op de basisschool zyn (nog) niet van start gegaan. Wel worden reeds op enkele instellingen van het voortgezet onderwys zellVerde- digingskursussen gegeven (na schooltijd), o.a. Jerusalem (2 groe pen), Marianum (1 a 2 groepen) en op het Boschveldcollege is vorig jaar een dergelijke kursus gegeven. Vorig jaar september zyn op initia tief van de afdeling welzijn en de ju dovereniging Venray twee zelf- verdedigingskursussen voor vrou wen van start gegaan. In januari 1989 werden zelfs al drie kursussen gegeven. EERSTE BESLUITEN In de gemeentelijke commissie voor maatschappelijke zorg zijn jl. maandag de reakties op het rapport behandeld. Men was het er una-, niem over eens dat gevolg moet worden gegeven aan de vraag naar "meer licht in de duisternis". Van wege de kosten zal echter de plaat sing van lantaarnpalen over een aantal jaren worden verdeeld, wethouder mevr. Hoppenreijs zal ook een brief schrijven aan de Wo ningbouwvereniging, met het ver zoek om donkere hoeken, achter trappen bijvoorbeeld, en andere funktieloze ruimten af te sluiten. De reakties op het rapport "Hoe vrouwvriendelijk is Venray" zullen vandaag, donderdagavond, ook nog behandeld worden in de commis sies voor openbare werken en voor ruimtelijke ordening. In het kader van de steeds verder gaande samenwerking tussen het Boschveld-College en de Scholenge meenschap Jerusalem hebben de leerlingen raden van beide scholen besloten een gezamenlijk leerlin genfeest te organiseren. Dit om aan te geven dat het niet alleen een bestuurlijke samenwerking moet zijn, maar dat ook de leerlingen verdere samenwerking wensen. Het feest zal dan ook de toepasselij ke naam "COMBI-PARTY" dragen en worden gehouden op vrijdag 7 april a.s. in "De Steeg" te Leunen. De feestavond zal worden opge luisterd door de bekende band "TRADE MARK" èn de schoolband van Jerusalem. De aanvang is 20.00 uur en alle leerlingen van beide scholengemeenschappen zijn uit genodigd. Er zal een symbolisch entree-bedrag worden geheven van* 2,50. De kaartjes worden ver kocht op beide scholen. Helaas is het niet mogelijk introducees toe te laten vanwege het te verwachten grote aantal leerlingen. Het batig saldo van het feest zal worden besteed aan een goed doel; in dit geval voor "UNICEF'. De Stichting Comité voor de Zo- merpostzegels verkoopt dit jaar voor de vijftigste keer zomerpostze gels met toeslag, alsmede wens kaarten en geschenkartikelen. Het thema van de aktie 1989 is "varen de monumenten". De serie zomerpostzegels bestaat uit drie postzegels met toeslag. De waarden van de Zomerpostzegels zijn 55 30 cent, 65 35 cent en 75 35 cent De Zomerpostzegels zyn ontworpen door Mart. Warmer dam te Amsterdam. Ter gelegenheid van de vijftigste emissie van de Zomerpostzegels wordt een jubileumboek uitgege ven. Hierin zijn alle sedert 1935 verschenen Zomerpostzegels in kleur en op ware grootte afgebeeld, het boek kost 17.50. Voorts worden verkocht postze gelboekjes, -mapjes, FDC's (eerste- dag-enveloppen), maximumkaar- ten. wenskaarten, prentbriefkaar- ten, wensbrieven. postpapier, spelletjes, kaarsen en bouwplaten. De aktie start 11 april a.s. door het verkopen van de eerste Zomer postzegels in het postkantoor van Venray. Tbt en met 17 april a.s. zyn de Zomerpostzegels en de artikelen verkrygbaar op het postkantoor. Gebrek aan geld bedreigt vele ini tiatieven op het gebied van kuituur en maatschappeiyk welzyn. De netto-opbrengst van de aktie is bestemd om organisties in ons land op deze terreinen te helpen. In het Venrayse kan dit jaar weer, dankzy de Zomerpostzegels, een leuk bedrag besteed worden door de folkloristische dansgroep "de Hakkespits" voor aanschaf van kleding, sieraden en/of andere attri buten ter verfraaiing van deze fol klore dansgroep èn door de Stichting Marokkaans Centrum Venray voor de aanschaf van meu bilair etc. in het centrum.

Peel en Maas | 1989 | | pagina 5