Ergerlijke vernielingen in rekreatiegebied "Vlakwater' AGENDA J. van den Beuken Sporthal PEEL EN MAAS Gevonden voorwerpen Openbare bibliotheek Vlooienmarkt in Geysteren Uitbreiding kabeltelevisie Info-avond over sport en werkgever schap 't Rooy Orkest met koor Schouwburg Oirlo's amateur toneel in schouw burg Venray Kunst voor kinderen MODE SfVAN OORSCHOT MO DE q PEEL EN MAAS Donderdag 6 april - Pagina 3 Voor alle soorten vroege kool- en sla planten, bloelende violen, diverse soor ten vaste planten a /0,50 en potgrond kunt U terecht bij PLANTENKWEKERIJ Krekelkamp 3 Wanssum tel. 04784-1629 ZONDAGSDIENST HUISARTSEN Weekenddienst voor de patiënten van W. Bloemen. R.E. Gabeler. T. Lankveld. H. Schreven en J. Wlttgen: DR. 8CHRAVEN Stationsweg 15, tel. 81465 Weekenddienst voor de patiënten van P. Oorver. G. van Loon. F. de Muinck Keizer. F. Schmeetz. T. van Thiel. D. Vercauteren en J. de Ybcht: DR. SCHMEETZ Aronskelk 76, tel. 85900 DR. VAN DONGEN Past Jeukenstraat 6, America tel. 04764-1707 vrijdag 18.00 tot zondag 24.00 uur Voor spoedeisende gevallen kunt u op de genoemde data by de ge noemde doktoren terecht: 's morgens van 10.00 tot 11.00 uur 's middags van 17.00 tot 1800 uur ZIEKEN- EN ONGEVALLEN- VERVOER Tel. 04780-81333 WEEKEND- EN NACHTDIENST VENRAYSE APOTHEKEN DE BURGGRAAF Stationsweg 5, tel. 84877 van vrijdagavond 1800 uur tot vol gende week vrijdag. Openstelling: zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur en van 17.00 tot 18.00 uur zondag van 10.00 tot 12.00 uur en van 17.00 tot 1800 uur. Verder alleen voor spoedgevallen (vla het nachtluikje) TANDARTSEN WEEKENDDIENST VENRAY-YS8EL8TEYN Voor spoedeisende gevallen uitslui tend na telefonische afspraak neemt waar: H. PETERS, tel. 83478 WEEKENDDIENST DIERENARTSEN DIEREN ARTSENPRAKTIJK MJ. van Winden/E.M. RuymbeekV J.M. van Winden/W.H.M. de Vocht Behandeling in het weekend vol gens telefonische afspraak J.M. van WINDEN Stationsweg 13, tel. 81336 DIEREN ARTSENPRAKTIJK W.H. Kremer en W.G.A.M. Loonen en G.W. Gelling Behandeling kleine huisdieren zaterdag en zondag vol gens afspraak W. LOONEN Mgr. Hanssenstraat 42, Oostrum, tel. 82690 WEEKENDDIENST VERLOSKUNDIGEN voor de praktijken van mevr. Raay- makers, mevr. Van der Reis. mevr. Tiggeloven en mevr. Vermazeren MEVR. RAAYMAKERS Horst, tel. 04709-6538 vanaf vrijdag 12 uur tot maandag 12 uur WEEKDIENST VERLOSKUNDIGEN De weekdienst van de praktijk van mevr. Van de Reis en mevr. Tiggeto ven wordt vanaf maandag 12 uur tot vrijdag 12 uur waargenomen door MEVR. TIGGELOVEN Blauwververstraat 30, tel. 82411 Afspraken maken 's morgens tussen 8 en 9 uur en 's avonds tussen 6 en 7 uur. REGIONALE VERENIGING HET GROENE KRUIS VENRAY De dienstdoende wijkverpleegkundige voor Venray. Meerlo en Wanssum is bereikbaar via tel. 04780-81269 Spreekuur voor Venray: Voor eventuele behandelingen door de wijkverpleegkundigen alsmede het doorgeven van boodschappen is er ge legenheid van maandag t/m vrijdag van 12.00-13.00 uur. Uitleen voor Venray: \bor het afhalen en terugbrengen van uitleenartikelen kunt u terecht van maandag t/m vrijdag van 1800 to 17.00 uur. In het weekend alleen voor spoedgevallen door de wijkverpleeg kundige van de weekenddienst. Eenieder wordt verzocht de artikelen na gebruik z.s.m. terug te bezorgen. Zuigelingen-kleuterbureau en gehoorscreening: Uitsluitend op afspraak, tel. 81269 Spreekuur Diëtiste Uitsluitend op afspraak, tel. 81269 Zwangerscliapgymnastiek Aanmelden via telefoon 81269 Groene Kruis Wijkcentrum "De Kiosk" Brukske Venray: Spreekuur en uitleen door de wijkver pleegkundige van maandag t/m vrijdag van 1330 tot 14.00 uur. tel. 83859. Zuigelingen- en kleuterbureau uitslui tend op afspraak. Wijkgezondheidscentrum "Landweert" Venray: Spreekuur én uitleen door de wijkver- pleegkundige op maandag, woensdag en vrijdag van 1130 tot 12.00 uur. en dinsdagmiddag van 1330 tot 14.00 uur. tel. 88273 Wijkgebouw Ysselsteyn Litsenbergweg 20b Spreekuur en uitleen op maandag, woensdag en vrijdag van 1330 tot 14.00 uur. tel. 04785-1492 GEZINSZORG V ENRAY Westsingel 5, tel. 04780-86363 Spreekuur: dagelijks van 9 tot 10 uur ONDERWIJS- EN BEROEPSKEUZE VOORLICHTING VENRAY Leunseweg 2a, tel. 10032 Openingstijden: ma t/m do 830-12.45 uur en 13.15-17.00 uur; vr 9.00-1230 uur en 13.00-1630 uur BUREAU VOOR RECHTSHULP De Clockert, Bergweg 4 Spreekuur alleen na telefonische af spraak tijdens kantooruren 85968 of 04950-30345 ALGEM. HULPDIENST VENRAY Tel. 04780-84103 Bereikbaar weekend van 9.00-11.00 uur en van 19.00-20.00 uur De Wette ling Donderdag: Atletiekclub Manual Rooyse VK Vrijdag: Rank Xerox Jumpers Venrode KNVB Zaterdag: Manual Jumpers Zondag: Lesmeister Manual Sportief Old Cal all an M. v. Veen Maandag: Gemeente 16.30-17.30 17.30-21.00 20.00-23.30 16.30-17.30 17.30-19.30 19.30-21.30 21.30-23.30 16.30-18.00 18.00-21.30 09.00-17.00 17.00-20.00 20.00-21.00 21.00-22.00 22.00-23.00 16.30-17.30 Rooyse VK en Manual 17.30-19.00 Rooyse VK Venrode KNVB Dinsdag: Rooyse VK Manual Badminton Woensdag: Gemeente Badminton De Schuivers KNVB 19.30-20.30 20.30-21.30 21.30-23.30 17.30-21.00 20.00-21.00 21.00-23.30 16.30-17.30 17.30-22.30 20.00-22.00 22.30-23.30 'n leesbare krant Pauw, witte parkiet goudkleurig dameshorloge, witte bontjas en een blauw tasje met make-up, beurs met inhoud groen blauw met vogel motieven erop, rose-wit kinder schoentje, ring met 3 sleutels, sleutel aan ring 3 sleutels aan ring 1 auto-sleutel, blauwe rugzak, zwar te heren paraplu met bruine hand greep, zwarte Gazelle damesfiets framenr. 183576, zwarte Simplex herenfiets framenr. 1365, groene Cove damesfiets framenr. 2c 7836, rood-bruine Nicor damesfiets, zwar te Batavus herenfiets, witte Heide- mann kinderfiets, zwarte Union damesfiets, zwarte Rodeo sport- damesfiets framenr. 65349, zwarte Empo damesfiets framenr. 726617, zwarte damesfiets. Voor inlichtingen kunt u zich tij dens kantooruren wenden tot de administratie van de gemeentepoli tie Venray, tel. 04780-84888, tst. 224. Keuze uit de nieuwe romans voor de Volwassenenafdeling: - Al diss. Brian W. Ruines. Met het ouder worden beseft een man dat h(j zich ten onrechte schuldig heeft gevoeld aan een ongeval waar van hy in zyn jeugd getuige was. - Ben Jelloun, Thhar. Gewade nacht By het sterfbed van haar va der, bevrydt een jonge Marokkaan se vrouw zich van de vloek, dat z(j twintig jaar als jongen is opgevoed. - Bergeyck, Jac. Verhalen uit de Kongo. Vier verhalen over het kon- flikt tussen westerse ratio en Afri kaanse mystiek in de Kongo. - Gray. Spalding Sex en dood tot 14 jaar. Zes humoristische monolo gen over het leven van een jonge Amerikaan. - Gysen, Mamix. Kleine sprook jes voor grote mensen. Negen die renfabels en een sprookje. - Heyden, A-FTh. van der. het le ven uit een dag Een jongen die op groeit in een wereld waar de mens slechts een dag leeft en de liefdes daad eenmalig is. vermoordt samen met zyn vriendin een blinde man om zodoende in de hel terecht te komen waar de dingen wel haal baar zyn. - Hoste. Pol. Vrouwelyk enkel voud herinneringen aan myn grootmoeder. Verhalen over wer kende vrouwen in Vlaanderen. - Huigen, Rene. De meter van Napoleon. De absurde lotgevallen van vyf vrienden. - Innes, Hammond. Nacht en on- ty. Een Brits fregat wordt naar een Spaans eiland gestuurd om te voor komen dat een radikale afschei dingsbeweging steun van buiten krygt - 15 Gevleugelde verhalen. Ver halen van hedendaagse Nederland se schryvers over vogels. Openingstijden Maandag 10.00-12.0014.00-18.00 Dinsdag t/m donderdag 14.00-18.00 Vrydag 14.00-21.00 Zaterdag 10.00-13.00 Op zondag 9 april a.s. organiseert het Kon. Sint Willibrordusgilde uit Geysteren zyn jaarlykse vlooien markt, in het gildehuis, zaal Klee- ven aan de Nieuwlandsestraat. De zaal gaat open om 13.00 uur en de markt duurt tot ongeveer 16.30 uur. De mooiere spullen worden by op bod verkocht. Voor een aantal spul len geldt bovendien een by voorbaat vastgestelde prys. Wandelaars en trimmers, die regelmatig het rekrea tiegebied Vlakwater bezoeken, hebben zich de laatste tijd groen en geel geërgerd aan de moedwillige en zin loze vernielingen, welke hier in de paasvakantie zyn aangebracht, met verwyzingsborden naar de trimbaan zyn uit de grond gerukt en ergens in het bos gesmeten. De metalen bony es met de gebruiksaanwij zing voor de Cooperbaan zyn met geweld vernield, of hangen beschadigd tegen de palen wanneer de zware schroeven te veel weerstand boden. Van het speelter- reintje by de Jeu de Boulesbaan is niet veel meer over- VANDALI8ME - Een ergerlijke vernieling werd gepleegd aan de Langstraat, op de kruising met de Westsingel, waar van een modelwindmolen in een tuin de wieken werden gehaaid en enkele honderden meters verder kapot werden neergegooid. - Met geweld had een viertal kwajongens zich toegang verschaft tot een noodlokaal by de Foekepot in Brukske. De knapen hadden reeds drie ruiten kapotgegooid, toen de beheerder hen betrapte. Hy kon er geen in de kraag grypen en toen de politie arriveerde waren ze spoorloos verdwenen. - Vier thermopane ruiten van "de Hommel" aan de Oostsingel- Henri Dunantstraat moeten vervan gen worden. Vandalen hebben met bakstenen die ruiten vernield. Kosten 1.600,-. gebleven. Men heeft het zelfs gepresteerd het zware houten klim rek uit de grond te rukken en om te gooi en. Ook de zitbanken rond de Jeu de Boulesbaan wer den slachtoffer van vandalisme. Sporen wijzen er op, dat geprobeerd is brand te stichten in het houten schuilhutje van de Jeu de Bou- lesclub. Het is lang rustig geweest in dit mooie wandelge bied, maar dat is nu ook weer afgelopen sinds jongelui hier met brommers rondcrossen en met hun caprio len op de heuveltjes het jonge groen vernielen. ETALAGE-RUITEN VERNIELD Twee grote etalage-ruiten van de Basismarkt in de Grotestraat zijn in de nacht van vrydag op zaterdag in gegooid met stenen uit de sier bestrating Mogelijk had dit ook te maken met de diefstal van enkele broo<yes en een vla. De schade be loopt enkele duizenden gulden. Met een klinker was een ruit van het Mobiltankstation aan de Leun seweg vernield. Of het de dader te doen is geweest om binnen te ko men is niet bekend. In de nacht van vrydag op zater dag werd by de politie gemeld, dat een aantal langs de weg staande vuilniszakken, aan het Christofiel- kruid in Landweert, in brand ston den. Then de brandweer arriveerde hadden buurtbewoners de brand reeds geblust - Weer moest namens het bestuur van de basisschool "De Foe kepot". aangifte van meer dan er gerlijke vernielingen worden gedaan. Deze keer waren verschil lende lichtkoepels van de school vernield en van het noodgebouw dakleer en luchtroosters verwy- derd. Verder was de school weer met graffiti bespoten. Alles weer in orde maken, zal vele duizenden gul dens gaan kosten. - Er werd aangifte gedaan van vernielingen van verschillende speeltoestellen by de LOM-school. Ook was het hekwerk op verschil lende plaatsen vernield. Verder wa ren verschillende teksten met graffiti aangebracht - Vandalen hadden met stenen een ruit van de basisschool aan de Mattiasstraat te Casten ray in gegooid. Het is vry wel zeker, dat de aanleg van de kabeltelevisie aan de Over- loonseweg definitief doorgaat De £IV Venray kan zoals bekend profi teren van de aanleg van een nieuwe pTT-kabel langs deze weg. Tegelij kertijd zou dan een televisiekabel in de grond kunnen. Het betreft Uer de panden 8 tm 18b en 39 tm 89a. Er zijn zoveel gunstige reakties binnen gekomen dat men zeer opti mistisch is. Slechts een enkeling heeft (nog) niet gereageerd. Ifegeiykertyd zal straks ook de te levisiekabel gelegd worden tot aan het begin van de Broekweg en van de Laagheidseweg. In de loop van het jaar zullen de bewoners van bei de straten dan een aanbieding kry- gen om zich te abonneren op het KTV^net Sportverenigingen betalen vaak vergoedingen aan vrijwilligers, zo als trainers, coaches, scheidsrech ters, bestuurs- en commissieleden, barmedewerkers, enz. Zoals de plannen er op dit mo ment voorliggen is het de bedoe ling dat sportverenigingen zich voor 1 juli 1989 dienen aan te mel den by de Bedrijfsvereniging (voor de Gezondheid, Geestelijke en Maat schappelijke Belangen). Om nu duidelijkheid te krygen of u zich als sportvereniging dient aan te melden als werkgever (of de" ont vanger als werknemer) wordt gra tis een voorlichtingsavond door de Sportservice Noord-Brabant over dit onderwerp verzorgd en wel van daag, donderdag 6 april, in de kan tine van voetbalvereniging S.S.S. 18 op het sportpart "De Raay" te Over- loon, aanvang 19.30 uur. 't Rooy Orkest oefende afgelopen zondag voor de eerste keer met koor in wijkcentrum De Kiosk. De kennismaking beviel zo goed. dat werd afgesproken om tot 1 mei - dan vindt het eerste optreden plaats - iedere zondagmorgen, vanaf half 12 met 't Rooy Orkest te re peteren. Hoewel tijdens de eerste repetitie enthousiast en uit volle borst werd gezongen, werd ook duidelijk dat het koor nog versterking kan ge bruiken; mannen en vrouwen, te noren, bassen, alten en sopranen. Vindt u het leuk om samen met an deren, voornamelijk socialistische strijdliederen te zingen? Aarzel dan niet en kom a.s. zondag om half 12 naar de Kiosk (wykcentrum 't Brukske). Wilt u meer informatie? Bel dan naar Aartje Woltjer, tel. 80632 of Mea v. Vugt, tel. 82299. Verpleegkundigen en verzorgende in opstand Morgen, vrydag 7 april om 19.00 uur is er een protestmars, die start op het schouwburgplein in Venray voor alle verplegende en verzorgen de in opstand. Blyf samen een vuist maken voor die 5% en straks voor de 12%!! Komt allen, met spandoeken. Tbt vrydag!! H.A. SPELENDE KINDEREN VONDEN OORLOGSTUIG Op een speelterrein aan de Lelie vonden spelende kinderen een bri- santgranaat. De kinderen lieten het oorlogssouvenier liggen en vertel den de politie wat ze gevonden had den. Die bracht de nog gevaarlijke granaat naar een veiliger plek, in afwachting van opruiming door de EOD. maandag 10 april, 20.15 uur LINDA VAN DUCK in 'SEPARATION' Dit nieuwste stuk van Tom Kem- pinski, schryver van 'Duet For One' wordt momenteel met groot sukses in het Londense West End gespeeld. Nog voor het naar Broad way gaat, zal het in Nederland te zien zyn. Bovendien is een toneelstuk met Linda van Dijck altijd een be levenis. Het stuk behandelt een liefde, die aanvankelijk op afstand ontstaat, tussen een Engelse schrijver en een Amerikaanse aktrice. Beiden hebben te kampen met zowel geestelyke als lichamelijke onze kerheden. Ze gaan hun eigen en el- kaars problemen te lyf met veel humor, moed en onvermogen. Tbm Kempinski is dit keer autobi- grafies op een manier die men zel den tegenkomt. De regie is in handen van Karl Guttmann. donderdag 13 april, 20.15 uur YOUP VAN 'T HEK 'HOND OP HET US' Als een mitrailleur vuurt hij zijn woorden op zijn publiek. De vertel ler vertelt zyn meeslepende verha len. De verhalen zijn cynisch, brutaal, hard, agressief en trefzeker. De verteller is bang, ontwapenend, vol zelfspot ongerust en begaan. Een avond Youp van 't Hek laat zich moeilyk omschrijven, maar één ding staat sowieso vast: er zal veel en hard gelachen worden. Herha ling van de show die vorig seizoen in Venray een uitverkochte en laai end enthousiaste zaal boekte. Niet gezien? Kunt u nu veel goed maken. Na 2 suksesvolle voorstelling in Oirlo treedt de toneelvereniging Oi- rato nu ook in de schouwburg in Venray op met de doldwaze klucht "Celien slaat toe". Huub Smit de eigenaar van een evenementenburo, zit tot aan zijn nek toe in de problemen. Hij kan deze misschien wel snel oplossen nu zijn steenrijke neef uit Canada komt kennismaken met zyn vrouw Margriet Ómdat Margriet plotse ling weg moest om haar zieke moe der te verzorgen moet hy iemend bereid vinden zolang haar plaats in te nemen. De huishoudster Celien lykt hiervoor de meest geschikte persoon. Dat zij echter beter is in het maken dan in het oplossen van problemen heeft Huub tot zyn spyt al snel genoeg door. Als dan Mar griet ook nog eens onverwacht vroeg thuiskomt.. Komt u zelf kijken hoe de familie Smit zich uit deze situatie redt op zondagavond 16 april om 20.15 uur in de schouwburg in Venray. Deze klucht garandeert u een ontspan nende en gezellige avond uit Het zal nu ongeveer twee jaar ge leden zyn, dat in de Venrayse amateur-beeldhouwgroep van de Venlose kunstenaar Hans Reynders het idee naar voor kwam om geza- melijk een kunstwerk te maken voor de jeugd. Hans Reynders had op dat moment 'n vrachtje granie ten trotoirbanden liggen, die de ge meente Venlo geruimd had op het Mgr. Nolensplein. En men moet tpch wel echt 'n kunstzinnige in slag hebben om in zoiets gewoons als 'n trottoirband, materiaal te zien om die kunstzinnige inslag gestalte te geven. De dames en heren beeldhouwers waren het al gauw met elkaar eens. De trottoirbanden zouden (staande) een zitplaats moeten vormen voor een zestal dieren. En ook de keus van welke dieren was gauw ge maakt: een konyn, een beer, een aap, een egel, een hagedis en een slak. OORLOGSTUIG Er kwamen by de politie weer en kele meldingen binnen over het vinden van oorlogstuig. Aan de Veu- lenseweg bestond dat uit een hand granaat en wat kleine munitie. Aan de Gildestraat. een granaat en aan de Ooster Thienweg een staartstuk. Alle oorlogssouveniers zyn, in af wachting van de komst van de EOD, veilig gesteld. EEN PERSOON LIJ KE ZAAK Bloemen zijn uit het huidige modebeeld niet weg te denken. In allerlei vormen fleuren ze het beeld van dit seizoen op. Soms kiest de ontwerper voor één speciale bloem, die hij zijn combinaties laat sieren. Zoals hier de vuurrode papaver. Het is mode van nu, mode voor u: Tweedelig pakje met Gcscmi Widuc papavermotief f 3 1 9.-. Jasje met korte mouw van gerry weber F t 89.- Grotestraat 73. Venray Helmond, Roosendaal, Boxmeer, Oss, Venray. Men besloot na gereedkomen de beelden aan de gemeente Venray aan te bieden en er een geschikte plaats voor te zoeken. Allereerst dacht men aan de plek voor de mu ziekschool, waar nu voor de bunker de laatste dagen geteld zyn. Maar een definitief uitsluitsel was daar niet over te krygen. Ambtelijke molens malen lang zaam... en het duurde dan ook even voordat een plaatsje werd aangebo den voor de toen nog te bouwen nieuwe bibiliotheek aan de Merse- loseweg. Ongeveer anderhalfjaar lang heb ben de beeldhouwers hun hamers en beitels gehanteerd, na eerst een voorstudie in klei te hebben ge maakt, Nu is het zover dat alle beel den gereed zijn, en geplaatst kunnen worden. Dat zal dan in de komende weken geschieden. De onthulling gebeurt op donder dag 27 april a.s. door burgemeester Defesche. Hy zal daarbij worden geassisteerd door kinderen van de basisscholen, want op slot van reke ningen zijn de beelden voor hen ge maakt, Zy kunnen en mogen ze als speelelement gebruiken - de kunstenaars zelf noemen het „aai- dierQes" De ruim een meter hoge beeldjes annex sokkel worden met beton in de grond verankerd en komen iets °pzy. vóór de ingang van de biblio theek te staan.

Peel en Maas | 1989 | | pagina 3