r 9 NIEUW!! Hoorzitting over rekreatie- plannen in De Witte Vennen 1395° „ntsibttl EMOFRA Florado bloemen I oooo poooooooqop' I oooooooooooooooooo Villeroy&Boch center WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING vrijetijdsmode parkeren VOOR de winkels Florado® hypotheken STOMERIJ „valfcum" PEEL EN MAAS Gouden Priesterfeest WAO VAN SOEST Avondvierdaagse damesblouses - damestruien dames- jassen DONDERDAG 6 APRIL 1989 Nr. 14 HONDERDENTIENDE JAARGANG PEEL EN MAAS H eek Aangesloten bij COViNET WIJNÖDRANKENGROEP UITGAVE: DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V: - VENRAY GROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 32727 GIRO 1050652 COViNET WUN -ORANKENGROEP ADVERTENTIEPRIJS 31 cl. per mm - ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR f 13,00 UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN DE REGIO I IS OO zeer modieus en.... SCHERP IN PRIJS Overloon 04788-1434 Maasbree Heythuysen 04765-3395 04749-3866 betaalbare... en zeer mooie dameskleding het juiste adres en!!! mannen opgelet!!! OVERLOON - MAASBREE - HEYTHUYSEN De Bleek 46 Ven ray OVenray O Grote Q Straat O, /T\ f£l zs o O GRATIS heerlijke nougatblok bij halve kilo snoep O f geldig van donderdag 6 april t/m woensdag 12 april C^) BmRiv- u. 'jy i' Vandaag, donderdagavond, heeft in het gemeentehuis, tij dens de vergadering van de com missie voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, een hoorzit ting plaats naar aanleiding van de ingediende bezwaren tegen het ontwerp bestemmingsplan De Witte Vennen en omgeving. ONTGRONDING Na meer dan een jaar van voorbe reiding presenteerde, nu twee jaar geleden, het Aannemings- en Grondbedrijf Maessen uit Ys- selsteyn zy n plannen om in De Wit te Vennen, tussen Oostrum en Oirlo, een rekreatiegebied "uit de grond te stampen". Met het gemeen tebestuur had men in principe overeenstemming bereikt over de verkoop van 43 ha industrieterrein, waarvan Maessen 20 ha zou ont- gronden en een "watergebied" zou scheppen. In de aangrenzende bos sen zouden ongeveer 150 bunga- lowtjes gebouwd worden. Ook zou er een campingterrein worden aan gelegd, een zandstrand met zwem- gelegenheid, een viswater en zelfs een stukje ongerept natuurgebied. Daardoor zou Venray dan eindelijk ook weer eens gaan meetellen in het verblijfsrekreatiegebeuren in deze regio. Men was over een en ander zeer optimistisch en verwachtte binnen één jaar de eerste spade al in de grond te kunnen zetten, en dan in het vooijaar van 1989 de eerste gasten te kunnen verwelkomen... BEZWAREN Die verwachtingen zyn niet uitge komen. In plaats van dit vooijaar al over een rekreatiegebied te kunnen beschikken, worden nu eerst de be zwaren behandeld welke tegen deze plannen zijn ingediend. Het is van avond aan de commissie voor ruimtelijke ordening en volkshuis vesting het gemeentebestuur te ad viseren of die bezwaren al dan niet ontvankelijk zijn. Zo heeft een aantal bedrijven en bewoners van de Witte Vennen- weg en Vennenweg bezwaar ge maakt tegen de afvoerroute welke de zandwagens zullen volgen. Ja renlang zullen iedere werkdag tientallen zware vrachtwagens van deze wegen gebruik maken, met een niet te voorkomen zand- knoeierij. Men verwacht daarvan ernstige hinder en schade in hun bedrijfsbelangen. Beter zou het zyn, het zand af te voeren via de Sparrendreef naar de Wanssumse- weg Vier bewoners van de Gun- hoekweg - eigenaars van bedrijven met een intensieve veehouderij - vrezen dat voor hen de Hinderwet- situatie aanmerkelijk slechter zal worden. Het rekreatieplan komt immers binnen de stank/milieu cirkels van hun bedrijven. Deze bezwaren worden door de LLTB afdeling Oirlo nog eens ekstra onderstreept Een andere bewoner van de Gunhoekweg vreest last te krijgen van zo'n grote "plas" dire kt gren zend aan zijn achtertuin. Ook de verandering in het grondwaterpeil en de gevolgen daarvan op zijn af wateringssysteem, baren hem zor gen. Zorgen ook voor de geluidso verlast de toename van het verkeer, de toenemende vervuiling meer vandalisme en kriminaliteit, het verlies van bosrijke natuur en in breuk op zyn privacy. Tenslotte vindt deze reklamant dat er geen enkele garantie vooraf is, dat het projekt ook inderdaad! volledig voltooid zal worden. Straks zit men wellicht "alleen maar met een gat in de grond"... Die vrees - dat het rekreatie- projekt niet zal worden afgewerkt - wordt ook onder woorden gebracht door het Werkkomité Oostrum. Verder voert dit komité aan, dat de onveiligheid van de kruising Mgr. Hanssenstraat-Wanssumse- weg-Witte Vennenweg nog zal toe nemen door het vrachtverkeer by de ontgronding en straks door het rekreatieverkeer. Ook houdt men een pleidooi voor het eenvoudige maar doeltreffende parkeerterreintje by het sportpark de Sparrendreef. Door de komende ontwikkelingen dreigt dat verloren te gaan. Een vervangende parkeer gelegenheid dient in de plannen meegenomen te worden en mag niet ten laste komen van de sport verenigingen. Er zyn ook reklames binnen gekomen van de "grote" bedryven in De Witte Vennen, zoals Nestlé en Frans Maas. Het gaat hierby vooma- melijk over beperkingen die hun bedryven in de toekomst mogeiyk krygen opgelegd, ten gevolge van de aanwezigheid van een dagre- kreatieve voorziening, zoals die nu gepland is. DE GESCHIEDENIS VAN DE WITTE VENNEN De geschiedenis van De Witte Vennen als industrieterrein gaat te rug naar 1970. In dat jaar meldden zich ongeveer geiyktydig twee nieuwe industrieën: Nestlé als voortzetting van de N.V. Hollandia uit Vlaardingen, voor 't verwerken van aardappelen tot konsumptie- produkten en Carl Freudenberg, voor de produktie van naaldvilt- tapyt Omdat beide bedryven over een spooraansluiting moesten beschik ken, werd "van de ene dag op de an dere", grond aangekocht te Oostrum, aan de oostzyde van de spoorlyn. Beide bedryven werden ruim opgezet met het oog op verde re uitbreiding. Omdat Venray in de zeventigerja ren in een hausse zat, veronderstel de men, dat nog meer industrieën naar Venray zouden komen. Om op alles voorbereid te zjjn werd in De Witte Vennen volop grond aange kocht, 66,5 ha, in totaal, bestaande uit landbouwgrond en dennenbos. Er werd zelfe buiten de bestemming méér aangekocht dan nodig was. De bestemming van De Witte Ven nen als industrieterrein schoot de Milieugroep Venray in het verkeer de keelgat Ook al betoogde Venrays gemeentebestuur dat dit gebied al leen een reservefunktie zou hebben en alleen zou worden uitgegeven aan bedryven, die een spoor aansluiting wilden. De Milieugroep Venray was het er niet mee eens. In maart 1979 ging zij in beroep by de Raad van State en maakte bezwaar tegen de onnodige onttrekking van De Witte Vennen aan het Venrayse natuurgebied. De Milieugroep betoogde, dat Ven ray de Witte Vennen niet nodig zou hebben en vreesde, dat Venray een "schynvoorraad" aan industrieter rein had. Het gemeentebestuur had maar een aktiever aankoopbeleid in de Smakterheide moeten voeren, zo werd gezegd. In 1980 kwam het Kroonbesluit waarby de Milieugroep gedeelteiyk in het gelijk en gedeeltelyk in het ongelijk werd gesteld. Na aanpas sing van het bestemmingsplan werd dat plan in 1985 onherroe- peiyk. Maar toen zat Venray met een ka ter. In De Witte Vennen was slechts 24 ha industrieterrein uitgegeven van de beschikbare 66,5 ha! Het in de grond gestoken geld, kwam er niet uit, erger nog, de ruime voor raad industrieterrein kostte alleen maar geld, aan rente op rente... GOEDE ZAAK Het is begrypelyk een goede zaak, dat de gemeente nu de reste rende circa 43 ha bossen en land bouwgrond aan Maessen kan ver kopen. Van het bosgebied wordt slechts een klein gedeelte (het slechtste) ontgrond. In het overige bosgebied en by de zandverstuivin gen komen groepjes bungalows. Maessen zal de vrykomende grond vermoedelijk ook gaan ge bruiken by de aanleg van Ryksweg 73. In de Keuische Pol foundue-. gourmet- en specialiteiten restaurant. nu met uniek terras Voor informatie of reservering: TEL. 04788-1774 HOLTHESEDIJK 2 OVERLOON VAN DE KAMP ASSURANTIËN telefoon 04780-87575 Veltumse Kleffen 58a - Tel. 84257/ Poststraat 6 - Tol. 82025 venray uw weekblad serviesgoed - kristal - glas - bestek WMF de Villeroy Boch I catalogus ligt voor U klaar patch work-q uil ting-stoff en woonideeën kado-artikelen schilderijen - aquarellen zijdebloemen meubels antiek perzen - berbers moderne vloerkleden tafellinnen kussens woonaccessoires hebbedingen tineke meurs VENRAY Schoutenstraatje 6 Tel. 04780-88566 iets leuks voor 'n ander.wat fijns voor jezelf grillrestaurant Grote Markt 11 tel. 04780-80250 'Groeten uit Geysteren' komt op Radio Limburg De tentoonstelling "Groeten uit Geysteren", die momenteel nog steeds met heel veel sukses in het Geschied- en Oudheidkundig mu seum "Het Freulekeshuus" wordt gehouden, komt vanmiddag (don derdag) op Radio Limburg. Dezer dagen heeft Hans op de Coul van Radio Limburg, in het mu seum diverse vraaggesprekken ge houden, die vanmiddag in het programma "Geschiedenissen van Limburg" van 17.15-17.45 uur wor den uitgezonden. Baron C.W.J. de Weichs de Wenne vertelt over het Landgoed Geyste ren, het kasteel en zyn bewoners, het St Willibrordusgilde etc. en de heer Sjef Verlinden vertelt de luisteraars over de tentoonstelling zelf, met de kunstschatten uit de kerk, archeologische vondsten, schilderyen en tekeningen en de oude huishoudelijke voorwerpen, welke door de inwoners van dit dorp voor deze tentoonstelling by- een zyn gebracht. De tentoonstelling is geopend op iedere woensdag-, zaterdag- en zon dagmiddag van 14.00-17.00 uur. Nu reeds kan worden meege deeld, dat in het weekend van 15 en 16 april de museumdagen worden gehouden. Dat betekent dat ook het Venrayse museum op die dagen vry toegankelijk is. passage 10 venray tel. 04780-85772 Zoals al eerder gemeld, was het op 19 maart jl. 50 jaar geleden dat Pa ter Thomas Pothof o.f.m. priester werd gewyd. Dit heuglyke feest wordt nu a.s. zondag 9 april gevierd met een plechtige hoogmis, om 10.15 uur, in de Paterskerk. De Zan gers van St. Frans zullen met "Sal- tarello" voor de muzikale omlijsting van deze hoogmis zorg-' dragen. Na de mis, van 11.30 tot 13.00 uur, is er gelegenheid deze sympathieke* pater met z(jn gouden jubileum te feliciteren, in zaal In den Engel, in de Poststraat. beëdigd taxateur in onroerende goederen VOOR AL UW TAXATIES Gemmadal 12, 5801 HJ Venray Telefoon 04780-86408 Dit jaar wordt de Avondvierdaag se gehouden van donderdag 8 juni t/m zondag 11 Juni. De afstanden z(jn 3, 5.' 10 en 15 km per dag. Op zondag 11 juni kan men ook 20 en 30 km wandelen. Voor informatie kunt u terecht bij G. v. Ham-Frederix, Kerkpad 1. Ven ray, tel. 83765 of b(j J. Voermans. Tkmboerynstraat 8, Venray, tel. 80701. vanaf Jledet Mode Schoolstraat 24, 5801 BP Venray, tel 04780-83500

Peel en Maas | 1989 | | pagina 1