E KERKELIJKE DIENSTEN SCHOONHEIDS JOURNAAL OUDE FOÏO Onnavolgbaar Chanel... De dronken kapitein PEEL EN MAAS Donderdag 6 april - Pagina jffi— GROTE KERK Deken C.J.R. Buschman, Bindstraat 6. tel. 81275; kapl. H. de Wit O.F.M., Grote Markt 10. tel. 82385 b.g,g. 85855. Zaterdag: 9.00 uur lsm. ouders Artz-Comelissen en Jeu Jennis- kens; overl. fam. Messemaeckere- Schrijnemakers. 19.00 uur ZON DAGSDIENST. overl. ouders Verbeek-Peters; Engelbert Ouden hoven (coll.); Gonny Voermans- Franssen; Jan Bakker (coll.); Joos Direks (fam. Direks); jrd. Jo Jeucken-Huys; Ab Steemers (coll.); ouders Peter Mathys Duikers en Maria Nella Philipsen en zoon Pie- ter (S); Johan Janssen en fam.; Nel Rozyn-Philipsen; Henny Hanen; Pe- tran Seykens (coll.). Zondag: derde zondag van Pa sen. 8.00 uur lsm voor de parochie. 9.30 uur Lat. Hgm. voor een overl. familie-, overl. echtpaar H. Gerrits- Ilermans en overl. ouders; Fam. Creemers-Maassen (S); ouders Bonant-Claassens; Maria Schols- Helsper. 11.00 uur Dorothea Ariëns-Hendriks en overl. fam.; Mien verbakel-Beetz (coll.); jrd. Frans Vocht; Wim Kapte in. Maandag: 9.00 uur lsm. Theodo- rus Creemers en Helena Poels (S). Dinsdag: H. Stanislaus. 9.00 uur lsm. José Kremer-Vullinghs; Nelly v.d. Berg-Munninghof. 19.00 uur lsm. overl. ouders Frans Swinkels- Marcellis; Nel Bovee-Claassen. Woensdag: H. Egbertus. 9.00 uur lsm. oude stichtingen. Donderdag: H. Martin us I, Paus. 9.00 uur lsm. tot zekere intentie. 19.00 uur lsm. ouders Coenen- Houtackers en zoon Ed. Vrijdag: 9.00 uur lsm. Piet Janssen-Oudenhoven en overl. fam.; Albertus Hub. Martens, Anna Maria Muis en Maria Smits (S). Zaterdag: H. Bernadette Soubi- rous. 9.00 uur lsm. Harrie Messe- maeckers; jrd. overl. ouders Theodorus Rutten-Peeters (S); overl. ouders (B). 19.00 uur ZONDAGS DIENST overl. ouders Bosch-v.d. Weyer; overl. fam. Bloemen- Verhaegen; Ab Steemers (coll.); The odorus Pouwels en Jo Pouwels (S); Petran Seykens (coll.). Mededelingen De opbrengst van de vastenaktie in onze parochie is voor de landelij ke 1.170,- en voor de Limburgse 6.670,-. Aan allen die meegewerkt hebben aan deze aktie onze hartelij ke dank. Vanaf 15 april zal kapelaan H. de Wit niet meer wonen op de Grote Markt 10, maar op de Overloonse- weg 2 in het St Jozefklooster, daar de woning Grote Markt 10 ont ruimd moet worden wegens de nieuwbouw aan de Grote Markt T.z.t zal de kapelaan gaan wonen op de Dr. Poelsstraat 4. Akolieten Zondag: 9.30 uur Piet Vosbeek. Misdienaars Zaterdag: 19.00 uur Irma Maassen en Monique Volleberg. Zondag: 9.30 uur Hong Bui en Wilco Jansen. 11.00 uur Wilbert van Ham. KAPEL ST. SERVATIU8 Zaterdag; 18.30 uur Liturgievie ring met volkszang. Voorganger: G. van Loenen. Lektrice: S. de Nys. Zondag: 9.30 uur Liturgieviering met koor en volkszang. Voorganger: G. van Loenen. Lektrice.- H. Brou wer. Intenties: Mathieu van Houdt; overl. fam. v. Houdt-Straatman: Huub v.d. Bekerom. Maandag: 16.45 uur Liturgievie ring. Voorganger: J. Korff. Dinsdag: 13.45 uur Liturgiegroep. 16.45 uur Liturgieviering Voorgan ger: G. van Loenen. Woensdag: 16.45 uur Liturgievie ring. Voorganger: J. Korff. Donderdag: 16.45 uur Liturgie viering. Voorganger: G. van Loenen. VrUdag: GEEN VIERING. BOEKHANDEL van den Munckhof GROTESTRAAT 68 VENRAY PATERSKERK Zaterdag: 17.00 uur Eucha ristieviering waaronder toedie ning van het -H. Vormsel. Ibt intentie van de vormelingen. 18.30 uur ZONDAGSVIERING, overl. fam. Kusters-Beterams; overl. ouders Hendriks-Vermeulen; overl. ouders Manders-Hüpen. Zondag: overl. fam. Philipsen. 10.15 Plechtige Hoogmis b(j gele genheid van het 50-jarig Priester feest van P. Pothof. De hoogmis wordt gezongen door de Zangers van St. Frans met medewerking van Saltarello. Int uit dankbaar heid; Anna Hoeymakers-Claessen; overl. fam. Litjens-Lemmen. 11.45 uur Sjeng Arts (coll.); Wiel Vermeu len (Beukenlaan). 18.00 uur Tbon Versteegen (coll.) Maandag: 8.00 uur zuster Mansu- eta 'van der Helm. 19.00 uur overl. fam. Sangers; Jean v.d. Munckhof en fam. (St.). Dinsdag: 8.00 uur t.e.v. St. Anto- nius. 19.00 uur Karei Ilendrix. Woensdag: 8.00 uur overl. ouders Akkermans-Timmermans. 19.00 uur overledenen (offerbus). Donderdag: 8.00 uur Albert van den Boogaard. 19.00 uur overl. ou ders Janssen-Kr(jns en kinderen. Vrijdag: 8.00 uur tot zekere in tentie. 19.00 uur gezinsmis; Johan na Lormans-Gerrats, zoon Wim en Tb Lormans. Zaterdag: 8.00 uur Constance Snydere en Jacoba Palm De vastenaktie 1989 heeft opge bracht 2.885,-. Namens Pater Goumans en zyn mensen b\j zonder veel dank daarvoor. Misdienaars en Akolieten Zaterdag: 18.30 uur Leo en Johan Pouwels. Zondag: 9.00 uur Martin Leen- ders. 10.15 uur Martyn Smelt en André Basten. 11.45 uur Tonny Ver meulen. 18.00 uur Pascal Kusters. PAROCHIE BRUKSKE Zondag: 10.00 uur Eucharistie viering met zang Int Francisca Verhelst-van Mil. De vastenaktie voor het werk van Pater Goumans in Brazilië heeft 720- opgebracht. Alle gevers na mens hem bedankt VREDESKERK Zaterdag: 18.00-18.30 uur gele genheid om te biechten. 19.00 uur Vooravondmis voor de 3e zondag van Pasen. Kinderwoorddienst Zang door het Jongerenkoor "Chrisko". Voor overl. oudere Thielen-Hendriks en overl. fam.; Koos van Rooy (coll); Maureen v.d. Sluys (coll.); Jan Hermans (coll). Zondag: derde zondag van Pa sen. 8.30 uur tot bijzondere inten tie, voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 10.00 uur Hoogmis, Nederlands. Voor Toon Al be re (coll.); Wilhelmina Tymensen- Komdewal; overl. oudera Albere- van Leeuwen, dochter en schoon zoons. 11.30 uur voor priesterroe pingen en roepingen tot het religieuze leven. Maandag: 8.00 uur voor de Christenen, die vervolging lijden. 19.00 uur voor Piet Vermeltfoort en overl. fam. Dinsdag: Gedachtenis van de H. Stanislaus, bisschop en marte laar. 8.00 uur voor Martinus Pont man en Gijsbertus van Blokland. 19.00 uur voor de zieken van de pa rochie. Woensdag: 8.00 uur voor alle overledenen. 19.00 uur voor Frans Schmitz. Donderdag: Gedachtenis van de H. Martinus I, paus en martelaar. 8.00 uur tot zekere intentie. 19.00 uur voor de weldoeners van de pa rochie. VrUdag: 8.00 uur als eerherstel aan het Goddelijk Hart. 19.00 uur tot zeker intentie. Zaterdag: 8.00 uur ter ere van het Onbevlekt Hart van Maria. Gedachte van de week "De stilte is nog steeds een prach tige taal die weinig mensen ken nen." "Chanel Etincelles": een maquillage-kollektie die gekreëerd is om te spelen met licht en haar kleurige elïekten: fonkelend, gesati neerd," schitterend of zacht ge poederd. Het gezicht straalt met Tteint So- leil: de perfekte, getinte crème die de huid verzorgt en bescherming biedt tegen zonlicht en tegelijk zorgt voor een lichte, natuurlijke maquillage, die niet glimt PARFUMERIE BYOUX Passage 12 Venray De lippen hebben een vurige glans en zijn goed beschermd met Rouge k Lèvres Superhydrabase en Brillant Soleil, die beschermende lichtfiltera bevatten. De oogleden en wangen worden luchtig en fluweelzacht opgemaakt met heel bijzondere kleuren, soms verlevendigd met fyne glinsterin gen van goud. Er is steeds een harmonieus evenwicht tussen de levendigheid van de kleuren en de subtiliteit van de samenstelling van de pro- dukten. SALON DE BEAUTE ZONNEKUREN Telefoon 04780-83877 Misdieqaars en akolieten Zaterdag: 19.00 uur Alberto Omar Alverez en Boy Ramirez. Zondag: 8.30 uur Henk v.d. Oever. 10.00 uur Urbain v. Weert Robert Versteegen, John Dommeck. 11.30 uur José Comego. Maandag/dinsdag: 19.00 uur Boy Ramirez. Woensdag/donderdag: 19.00 uur Dennis Nottelman. Vrijdag: 19.00 uur José Plasencia. PROTESTANTSE KERKENGE- MEENSCHAP VENRAY e.o. Op zondag, 9 april a.s. zal in het IMBO, Leunseweg 2a te Venray, Ds. H.J.C. van Es de voorganger zyn in de dienst waarin de Maaltijd van de Heer gevierd wordt. Aan vangst is 9.30 uur. Tydens de dienst is er kin- demevendienst gehouden. PAROCHIE OOSTRUM Zaterdag: 19.00 uur Jeu Arts; Mia Claessens-Maas; Hendrica Vennekens-Verechuren-, jrd. Nol Verstegen en overl. fam. Verategen- Swinkel; overl. oudere Pelzer- Jansen. Zondag: 8.30 uur voor het geeste lijk en tijdelijk welzijn van de paro chie. 10.00 uur jrd. Leo Op 't Veld en overl. ouders; gest jrd. Gerardus Camps; Jacoba en Rosalia Hillen-, Lei Janssen. (Gem.Koor) Maandag: 9.00 uur Wim Kessels Dinsdag: 9.00 voor de overl. van hen die offerden met Allerzielen. Woensdag: 9.00 uur overl. fam. Thielen-Steeghs. Donderdag: 9.00 uur gestjrd. Theodorus Claessens en Hendrina Fleurkens. Vrijdag: 9.00 uur uit dank baarheid. Zaterdag: 15.00 uur voor het Bruidspaar Deenen-Verheyen (koor "Harmony"). 19.00 uur Wiel v.d. Pasch; overl. oudere Custere- Peetere; overl. oudere Vermeulen- Moorrees en Truus Vermeulen; overl. oudera Houwen-Jacobs; overl. oudere Hoex-van Soest en dochter Nelly; Wim Heidens; Mia Hermans- Voermans;Hendrica Vennekens- Verechuren (koor "Harmony"). Misdienaars Zaterdag: 19.00 uur Wendy Jans sen, Sandra v. Limbeek, Pascalle v. Reenen, Maud v.-Arsen. AkolieL Ad Benders. Zondag: 830 uur Jom Rongen, Robert Janssen, Sander Schuur- mans, René Clephas. 10.00 uur Mai- ke Selder, Elles Lenssen, Monique v.d. Pas, Nicole v.d. Burgt. PAROCHIE OIRLO Zaterdag: 19.00 uur gez. H.Mis (Jonge Garde Koor); st. Tbos Duykere-Jenniskens; Frans Maas; Zr. Johannet Lemmen vw broers en zusters; Maria Woltere-Janssen; Piet Classens en overl. fam.(jrd.); overl. fam. Van Dyck-Strik; overl. oudera Joosten-Veretappen tevens uit dankbaarheid. Zondag: 11.00 uur Hoogmis; Ma thieu v. Ryswyck; overl. fam. Janssen-Jenniskens. Woensdag: 9.00 uur H. Mis; st. fam. Loonen-Feyen; st Hendrik Thielen en Anna Geurts. Vrijdag: 9.00 uur H. Mis Carolien Philipsen. Zaterdag: 17.00 uur gez. H. Mis uit dankbaarheid vw 85ste verjaar dag (Jonge Garde Koor). 19.00 uur gez. H. Mis (Kinderkoor); Piet Ver stappen; Frans Maas; Piet Martens (jrd.); st Sef Direks. PAROCHIE CASTEN RAY Zaterdag: 19.00 uur ti.v. fam. H. Seijkens-Ewals; jgr. Frans Weijs; jgt Herman Dinghs en Handrie dinghs en Maria Weys. Zondag: 8.00 uur voor het geeste lijk en tydelyk welzyn van de paro chie. 10.00 uur jgt. Martinus Dinghs en Jacoba Dinghs-v.d. Beu ken; Maria v. Kuyck en overl. ou dere v. Ku(jck-Verrijdt Dinsdag: 19.00 uur voor Bernard Friesen (coll.). Woensdag: 8.00 uur Gezinsmis (offeraars); voor Geert Classens. Donderdag: 19.00 uur uit dank-, baarheid. VrUdag: 8.00 uur te.v. O.L. Vr. v. Alt Bystand (offerblok). Misdienaars Michel en Pieter Jan: zaterdag dinsdag en woensdag. Joep en Joan: zondag 8.00 uur, donderdag en vrijdag Martijn en Marianne: zondag 10.00 uur. Zaterdag: 19.00 uur lsm. Mathys van Kempen en Johanna Lochtens; lsm. overl. fam. Claessens-Gussen; lsm. Gerrit Janssen en overl. ou dere; weekd. Antonetta Direks- Dercks; maandd. Teng de Lauw; maandd. Anna Verheyen. Zondag: 9.45 uur Hgm. Corrie van Berlo-Thyssen; hgm. Jean Loe nen en zuster Johannet Lemmen; hgm. als gest jrd. overl. oudera en kinderen Baltussen-Loonen. Maandag: 19.00 uur lsm. Hen drik Philipsen en Catharina Philipsen-Spreeuwenbeig Dinsdag: H. Stanislaus, bis schop en martelaar. 19.00 uur lsm. overl. fam. Van Rens-Loonen; lsm. Johannes Loenen en Leida Loenen-Poels. Woensdag: 19.00 uur lsm. O.L.Vrouw van Altijddurende Bystand; lsm. overl. oudere Martens-Smedts en Henri Martens; lsm. Antonetta Direks-Derckx (vw kaartvrienden). Donderdag: 19.00 uui' lsm. uit dankbaarheid (vV.); lsm. Frans van Bavel en overl. fam.; lsm. Wim Mandere. Vrijdag; 14.00 uur HUWE LIJKSMIS v.n Jos Litjens en Marian Litjens. 19.00 uur lsm. te.v. H. Hart (vw offerblok): maandd. Herman van Leipsig Zaterdag: 19.00 uur lsm. uit dankbaarheid vw een 80-jarige: weekd. Antonetta Direks-Derckx (6); maandd. Wim Litjens; jrd. Sjaak Classens en lsm. overl. fam. Classens:Swinkels. Akolieten Zaterdag: 19.00 uur Fred Litjens en Twan Willems. Zondag: 9.45 uur John v.d. Aker, Barry Willems en Roel Kersten. Misdienaars Maandag tlm vrijdag: Eef Leyssen en Daan Loenen. Lektoren Zaterdag: 19.00 uur mevr. Theunis. Zondag: 9.45 uur J. Reintjes. Huwelijksafkondiging 1. Jos Litjens en Marian Litjens, beiden uit onze parochie (3e roep); 2. Peter Loenen uit onze parochie en Louise Driessen uit Venray (le roep). PAROCHIE YS8EL8TEYN Zaterdag: 19.00 uur W. Koonings (fam.); overl. fam. Philipsen- Cremere; Jan Geurts. Zondag: derde zondag van Pa sen. 9.30 uur jrd. L. van Beera- Stevens; welzyn van onze parochie. 11.15 uur jrd. Joh. Willemse echtg; D. Geurts-Peetere (oude buurt); mevr. Muldere-Thiessen overl. fam. Maandag: 19.00 uur Anna v. Hoof-Ewals. Woensdag: 19.00 uur D. Geurts- Peetere; overl. fam. Muldera- Maessen; voor de zieken. VrUdag: 19.00 uur overleden pa rochianen. Misdienaars Zaterdag: 19.00 uur R. en T. Jen- niskens. Zondag: 9.30 uur A. Philipsen en B. Vergeldt 11.15 uur N. Jaspers en D. Wynands. Maandag en woensdag: 19.00 uur R. en T. Berkere. Vrydag: 19.00 uur N. Jaspers en P. v.d. Munckhof. lioopschema (Mei) Op de zondagen 7 em 21. Mededeling Met ingang van 1 mei a.s. zal de heer L. Marcellis reglementair als kerkmeester aftreden. Iedere paro chiaan heeft het recht een nieuw lid van het Kerkbestuur voor te dra gen. Dit dient te gebeuren by de voorzitter (pastoor) en alleen schrif telijk. Voordrachten moeten bin nen zyn vóór 16 april a.s. REkTORAAT VEULEN Zaterdag: 19.00 uur Hgm. v. Jan v.d. Aker; hgm. als jgt. Teng Jen- neskens. Zondag: 11.00 uur hgm. marlie Weys; hgm uit dankbaarheid. Woensdag: 8.00 uur lsm. jgt Ma ria Drabbels-v. Meyel; lsm overl. fam. Weys-Houben. VrUdag: 8.00 uur lsm. Jacobus Ewals. Zaterdag: 19.00 uur hgm. Dien Burgers. Akolieten Zondag: Pieter Likens en Martien Hagens. Misdienaars Ruud Bexkens en René Reintjes. - <8 0 0 0 PAROCHIE MERSELO Zaterdag: 19.00 uur toediening van het Sacrament van het Vorm sel door Kanunnik W.A. van der Valk. voor Harry v. Cuyck (5e 6w); Mathys Arts; Cath. v. Osch. Misd. Esther Brands en Suzanne Wilms. Zondag: 10.00 uur Hannes Arts. Misd. Wilma v. Osch en Joy Arts. 11.30 uur Tteng Emonts. Misd. Teun Franssen en Marty n Rieter. Maandag: 830 uur Piet Pubben; Maria Loenen. Dinsdag: 830 uur mevr. V. Dijck- Sandere. Woensdag: 19.00 uur Harrie v. Cuyck(vd buurt) Marie v. Osch (vd buurt); overl. oudera Muyzere- Michels. Donderdag: 8.30 uur Antoon Michels. VrUdag: 8.30 uur geen H.Mis vw huwelyksmis. 1430 uur Huwe lijksmis voor Ton Peetere en Anja Linskens. Misd. Martyn Wilms en Roel Creemers. Zaterdag: 19.00 uur overl. der fam. Eyssen; Harrie v. Cuyck (6e 6w); lev. en overl. fam. Janssen- Pubben. Misd. Karin Tyssen en Hei- dy Litjens. KoUektanten Zaterdag: J. v. Hoof. Zondag: 10.00 uur J. Verhaag. 1130 uur Teng Arts. Kerk poetsen Donderdag 13 april: mevr. Peetere en mevr. Arts-C remere. REKTORAAT VREDEPEEL Zaterdag: 19.00 uur overl. oudere Arts-Kerckhofe; Frans Geven. Zondag: derde zondag van Pa-' sen. 10.00 uur G. Weerts. Maandag: 8.30 uur voor roepin gen tot priester en het religieuze leven. Dinsdag: H. Stanislaus, bis schop en martelaar. 830 uur by- zonder intentie (M.J.). Woensdag: H. Egbertus. 830 uur te.v. St Josef. Donderdag: H. martinus le paus. 8.30 uur te.v. H. Sacrament. VrUdag: 8.30 uur te.v. H. Hart. Zaterdag: H. Bernadette. 19.00 uur Run. Peetera-Janssen. Misdienaars Zaterdag: Olga Klaasen en Rudy Zondag: Renzo van Duijnhoven en Janine Claasens. Lektoren Zondag: Maria Lemkens-Ermens. Opbrengst van de vastenaktie in Vredepeel 1.760,- De musical van de kinderen was 267,10. Samen 2.027,10. Zuster van de Weyer kan tevreden zyn. Gedachte "Heer, Gy weet alles; Gy weet dat ik u bemin" (Joh. 21.17). Mogen wy soms deze woorden oók uiten. REKTORAAT HEIDE Zaterdag: 19.30 uur jrg. voor Mar tinus Rongen en Johanna Gerrits. kinderen. Zondag: 10 uur Hoogmis. Akolie ten: Marco v. Kmepen en André Swinkels. Misdienaars van de week: Sjang en Thom. Maandag: 8.00 uur H. Mis. Dinsdag: Gedachtenis van de H. Stanislaus, bisschop en marte laar. 8.00 uur H. Mis voor Wim De- rikx en overl. familieleden. Woensdag: 8.00 uur H. Mis voor de overl. leden van de fam. Janssen- Janssen. Donderdag: Gedachtenis van de H. Martinus, paus en martelaar. 8.00 uur H. Mis. VrUdag: 8.00 uur H. Mis. Zaterdag: 19.30 uur Avonmis voor overl. oudera Achten Cox. OECUMENISCHE BASISGROEP As. zondag 9 april is er een woorddienst van de oecumenische basisgroep. Heel de kerk, heel de wereld. Thema van de viering is "Waar bent u te vinden?". Plaats: Kapel bejaardencentrum Het Schuttersveld, Bergweg Venray. Aanvang: 11.15 uur. Voor de kinde ren is er een nevendienst REKTORAAT SMAKT Zaterdag: 19.00 uur avondmis voor Jan Rouwens en fam. en voor de overledenen van de Karmel. Zondag: 8.30 uur H.Mis te Hol- thees voor Jan v.d. Heyden; uit dankbaarheid; v.b.i. en voor Maria Linssen. 10.00 uur Hoogmis voor Martinus Martens en Hendrika Martens-Michiels; Thei Arts; Gerar dus de Bruyn; opa en oma Seykens. Woensdag: 9.00 urn* H. Mis Le.v. de H. Jozef voor intenties van de pelgrims; Antonia En Theodorus Hoes; fam. Luiks-Vermunt; mej. Robbers. VrUdag: 19.00 uur H. Mis voor fam. v.d. Akker-Karman; fam. Mandere-Petera en fam. Maas-van Gestel. JEHOVAH GETUIGEN Hierby nodigen wij u uit voor het bywonen van een bybel toespraak met als thema Bewandel de weg der gastvrUheid in de Koninkrijkszaal aan de Henri Du- nantstraat 11. Gratis toegang geen kollekte. ONDER INVLOED Het rijgedrag van een auto bestuurder, op de Oude Oostrumse- weg rond het middennachtelyk uur van dinsdagavond, trok de aan dacht van de politie, die een onder zoek insteld. De bestuurder kreeg in de gaten, dat de politie be langstelling voor hem had. Hij stop te, stapte uit en het de auto met draaiende motor staan. Maar de po litiemannen wisten hem toch te vinden. Drankgebruik werd by hem ge- konstateerd en na dat hij de beken de proeven had ondergaan kon hij met een ryverbod en proces verbaal huiswaarts keren; wel te voet POGING TOT BRANDSTICHTING Groot geluk, dat tydig werd ont dekt dat er brand was gesticht in een houten afscheiding van café De Bonte Koe aan de Hoenderatraat. Door die tydige ontdekking kon uitbreiding van de brand worden voorkomen. De technische recherche stelt een diepgaand onderzoek in, omdat is komen vast te staan dat de brand opzettelyk is gesticht De schade bleef beperkt DIEFSTAL AANHANGWAGEN Een inwoner deed aangift van diefstal van zyn één-assige aan hangwagen, welke hy op de par keerplaats bU de Hoge Beek had geplaatst. AUTO-INBRAKEN - Een inwoner van Mereelo deed by de Venrayse politie aangifte, dat op de parkeerplaats bij het Trefcen trum in Venlo zyn auto met geweld was Opengebroken. Uit de auto was de radiocassetterekorder ont vreemd. - Met geweld was toegang ver kregen tot een in de Mozartstraat geparkeerde personenauto. Ook hier was de radiocassetterekorder ontvreemd. DURE CAMERA GESTOLEN Terwyl een inwoner van Oostrum aan het vissen was in de visvijver aan de Wanssumseweg, werd uit zyn niet afgesloten auto een fotoca mera ter waarde van 5.000- ont vreemd. OORLOGSTUIG Tydens werkzaamheden op een landbouwperceel aan de Stations weg kwam een nog intakt zynde granaat naar boven. De vinder liet het tuig liggen en waarschuwde, zo als het hoort, de politie. Die stelde in afwachting van de komst van de mannen van de EOD de zaak veilig. DIEFSTAL JACK Tydens een treinrit van een Ven- rayer, tussen Venlo en Venray, werd zyn jack ter waarde van 350- gestolen. Hoe die diefstal precies heeft plaatsgevonden kon niet wor den vastgesteld. Deze week ruimen we in deze briek een plaats in voor een fc van het Derde-Orde-Zangkoor, de jaren dertig. De foto was slechte kwaliteit, maar de inzem heeft zoveel moeite gedaan om all namen by elkaar te krygen, dat w hem niet konden teleurstellen. Jo Maas Mia Spee Ger Poels Bep Laurensen Nelly v.d. Putten Miep Laurensen Jet Loenen Anny Creemers Gerda Stevens Mia Vervuurt Fien Verblakt Zus Truus Stoks Mia Loonen Anny Looischilles Gonda Gerrats Pater Van de Ven Mientje Smits Toos van den Berg Corry Berkers Marius Berkers Antoinet Hendrixks Miet Wijnhoven Dien Goren Fie Verbeek Truus Poels Mien van den Berg Tiny Kusters Mary Jansen Ger Kusters Stien Theelen Mies Arts Tiny Schols Fie Wintels Marth Stevens Net Stevens Lowie Kusters Oudenhoven Jo Schaefere Crist Wynen Lambert Laurensen Engelbert Oudenhoven Frans van Dijk Jac Loonen Wim Schaefere Jeu Vollenberg Lowie Coopmans Karei Wynen Wies Jeuken Stjef Claasen Teo Claasen Rufus Meyer Dc De kranten staan er bol van. Df radio laat, zo lykt het, alleen n« maar krakende kommentaai stemmen uit het yzige Alaska he ren. Het TV-scherm staat bol ra besmeurde vogels, van stranden v. olie met af en toe het beeld van eet scheef liggend schip. De kapiteii was dronken. Voer voor nieuw gaarders. Wie zou niet dronken zijn, al thans in een permanente roes vat lichte onverschilligheid willen ver keren, wanneer je op stap wen! gestuurd met een veel te grote vi rende bak, gevuld met olie. De welvaart danst op de toppe van de tenen. De roep naar mee neemt dagelijks toe. De vraag na* olie is nauwelyks by te houden. If dereen maakt bovendien slaand ruzie met iedereen, dus moet er zo veel en zo snel mogelyk olie gevoa den worden in gebieden, waar noj geen raketten op de loer liggen et waar geen strijdlustige krijgen hun diaspora verdedigen. Dus den de tankschepen almaar grotet sneller, logger, onbestuurbaardei En moeten kapiteins varen langs 4 kortste weg, want varen kost en de klant is koning. En de konini staat trappelend op de kade wachten. "Als je niet blikskaters haast maakt, kapitein, zyn er vote jou duizend anderen..." Dus neenH die kapitein nog een fikse slok et maakt haast en neemt de kortsli route. En zo is de mens in Alaska zijn ware proportie teruggebracht hurkend tussen de rotsen en wet kend met zyn blote handen. Hj probeert zyn natuurlijke omgevin| te beschermen. Hy foetert daarb krachtig op die dronken kapiteil maar vergeet dat die man wellicl gedreven werd door de roep van df konsument, door de niets ontzien de konsumptieve dwang van de si menleving. Denken over achtergronden, hd hoe en het waarom kan ook een on derdeel zijn van het concilisii proces. AUTO OPENGEBROKEN Een inwoner van Sevenum df* hier aangifte, dat zyn aan de Raa huisstraat geparkeerde pereone auto met geweld was opengebi ken. Uit zijn auto is een bos sleutf verdwenen en was getracht de rad er uit te halen. Dat was maar deeltelyk gelukt Mogelyk is ded der in zijn werk gestoord.

Peel en Maas | 1989 | | pagina 16