Quick In z schatten uan bt (tot* 2C*rk bij Dader gepakt ii serie inbraken Jong Nederland ruimt op Grill Restaurant Benoeming Hinderwet Tegen verhoging woonlasten PEEL EN MAAS Donderdag 6 april - Pagina 14 pg£j Zaterdagmorgen omstreeks 4.00 uur werd de politie gewaarschuwd dat er inbraken waren gepleegd in woningen aan de Esdoomstraat. Ook kwam er een melding binnèn over verdachte geluiden in de buurt Het gelukte de politie één van de daders, een 19-jarige jonge man, zonder vaste woon- of verblijf plaats, in de kraag te grijpen. Hij was in gezelschap van iemand an ders, die echter nog spoorloos is. De 19-jarige werd naar het politie bureau overgebracht en aldaar in gesloten. In het weekend kwamen er liefst zeven meldingen binnen van in braak of poging tot inbraak in deze Ontvreemd werden sieraden, hor loges en enig geld. Het grootste ge deelte van de buit kon worden achterhaald. Ook was er gepoogd in te breken in het wijkgebouw van wijk Zuid en werd in de Eikenlaan van een ge parkeerde auto de antenne ver nield. De politie vermoedt dat al deze feiten met elkaar in verband Op zaterdag 8 april a.s. organi seert Jong Nederland Venray een opruimdag voor haar leden. Al 25 jaar lang speelt Jong Nederland in de bossen, rondom haar blokhut. In de loop van de jaren zjn deze bossen aardig vervuild geraakt. Nou gaat Jong Nederland deze bossen weer spelenderwijs gedeeltelijk af- valvrij maken: een opruim-middag. Rond 1330 uur zullen de jongste leeftijdsgroepen aan de slag gaan, samen metDavid de Kabouter, om door middel van een tiental kreatie- ve spelvormen het bos weer wat schoner te maken. De wat oudere leeftijdsgroepen van Jong Nederland gaan in een tochtvorm het bos in. Deze groep zal een vogelverschrikker gaan ma ken en deze daarna plaatsen bij een landbouwer op zijn erf. By dit alles zal teamgeest en spel beleving voorop staan, twee ele menten die terug te vinden zijn in de doelstelling van Jong Nederland. Jong Nederland vindt het belang rijk dat jeugdigen al op vroege leef tijd ervaren hoe het is gesteld met ons milieu, en wil graag haar steentje bijdragen het milieu weer wat leefbaarder te maken, voor een ieder, beginnend bij haarzelf. FIETS VERNIELD Ten nadele van een Venrayer werd een aan de Antoniusstraat staande fiets op een zinloze wjze vernield. POGING TOT INBRAAK IN SNACKBAR De achterdeur van een aan de Grotestraat gelegen snackbar werd vernield aangetroffen. Mogelijk had dat te maken met een inbraak en is de dader in zijn werk gestoord. Nu bleef de schade beperkt. MET HOGE SNELHEID Een met hoge snelheid over de Puttenweg te Ysselsteyn rijdende personenauto trok de aandacht van de politie. Die steld prompt een on derzoek in. Het bleek dat de bestuurder teveel alcohol had ge nuttigd. Alle blaasproeven lukten niet en ook het ademanalyseapparaat ging in de fout. Er werd toen van de bestuurder, een inwoner van Horst, een bloedproef genomen. Hij kreeg een rijverbod van 6 uur opgelegd en hem werd medegedeeld, dat pro ces verbaal zal worden opgemaakt. Omdat er geen vervoer naar zyn huis mogelijk was, kreeg hj toestemming om op de parkeer plaats by het politiebureau in zijn auto te gaan slapen. Hij beloofde niet weg te zullen rjden... Anderhalf uur later zag men plot seling dat de auto toch wegreed. Toen de Horster politie aan zyn huisadres arriveerde kwam de auto net aanrijden. De man weigerde aanvankelijk uit de auto te komen, maar met zachte drang gelukte dat toch. Na overgebracht te zyn naar Venray werd hem een tweede pro ces verbaal aangezegd. KAT GEBETEN DOOR NIET AANGELIJNDE HOND De politie kwam in aktie na een melding dat aan het Daslook in Landweert een kat door een niet aangelijnde hond gebeten was. Het gewonde dier was in een boom gevucht De politie haalde de kat uit de boom en bracht deze naar een die renarts. Jammer genoeg kon deze het dier niet meer redden. De politie hoopt de eigenaar van de niet aangelijnde hond te achter halen, om hem de rekening te kun nen presenteren. houtskool gegrilde steaks salade buffet pan specialiteiten sea food onbeperkt spare ribs eten zonnige sfeer speciaal aanbevolen t/m 16 april kruidige kaastoast Argentijnse filet steak cocosmouse f 19.50 geopend van dinsdags t/m zondags Grote Markt 11 Venray tel. 80250 Dre. W. KREMER, Mgr. No- lensstraat, is met ingang van 1 april jl., door de bisschop van Roermond, benoemd tot Kerk meester van de Petrus Banden- kerk in Venray. Hy wordt daarmee opvolger van de onlangs afgetre den Kerkmeester J. Verbeek van de Julian as ingel. Drs. Kremer was tien jaar gele den al Kerkmeester. Zijn herbe noeming mag men zeker ook zien als een blijk van waardering voor de vele verdiensten die hij voor Venrays Grote Kerk heeft. Zo is de heer Kremer o.m. voorzitter van de Stichting tot behoud en restau ratie van de Grote Kerk en heeft hij de leiding in het kollektante- college. Kennisgeving bekendmaking aanvraag Burgemeester en wethouders van Venray, maken bekend dat by hen een aanvraag is ingediend voor een hinderwetvergunning van: Waterschap Zuiveringschap Limburg, Postbus 314 te Roermond voor het uitbreiden en wyzigen van een rioolwaterzuiveringsinstallatie, gelegen aan de Metaalweg 3 te Venray; Maatschap Stiphout, Veldstraat 35 te Merselo voor het wyzigen van een varkensmesterj en legkippenhouderj, gelegen aan de Veldstraat 35 te Merselo; Broekstraat B.V., Broekstraat 94 te Mierio voor het ex art. 6a uit- b reiden/wijzigen van een var kensmestery, gelegen aan de Beekweg 90-92-94 te Vredepeel. De aanvraag en de bijbehorende stukken kunnen op het raadhuis, kamer 119, Raadhuisstraat 1 te Ven ray elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur worden ingezien tot 7 mei 1989. Tot deze datum kunnen de stuk ken ook worden ingezien op elke donderdag van 16.30 tot 19.30 uur na telefonische afspraak. Tbt bovengenoemde datum kun nen gemotiveerde bezwaren schrif telijk worden ingediend by burgemeester en wethouders van Venray. Daarbij kan worden ver zocht de persoonlijke gegevens van degene die een bezwaarschrift in dient niet bekend te maken. Als daar telefonisch om wordt verzocht (afdeling openbare orde, veiligheid en milieuzaken, toestel 247), kunnen tot één week voor bo vengenoemde datum bezwaren ook mondeling worden gemaakt, waar bij over de aanvraag kan worden gesproken met de gemeente, de aanvrager en eventuele overige aan wezigen. AD een degenen die bezwaar heb ben gemaakt naar aanleiding van de aanvraag en degenen, die kun nen aantonen dat zij niet (tjjdig) in staat zyn geweest dit te doen, kun nen tydens de verdere procedure bezwaar maken tegen de ontwerp beschikking en/of beroep indienen tegen de uiteindelijke beschikking. Burgemeester en wethouders voornoemd, mr. H.J.M. Defesche, burgemeester drs. A.W.M. de Bever, secretaris ERGERLIJKE STREEK By het zwembad trof een wande laar een sterk vermagerde Duitse herder aan welke aan de afrastering was vastgebonden. De wandelaar wilde zich over de hond ontfermen maar deze werd agressief en rukte zich los. De wandelaar heeft van een en ander aangifte gedaan by de politie. Deze vermoed dat de eige naar zich van zyn hond heeft wil len ontdoen. Hopelijk gelukt het de politie toch die "dierenvriend' te achterhalen. DOORRIJDERS - Een op de Wilhelminastraat ge parkeerde personenauto werd vrij dagmorgen vernield aangetroffen. De auto was aan de rechterzijde be schadigd. Uit veilig gestelde lakspo ren viel op te maken dat de schade door een ander motorvoertuig moet zijn veroorzaakt - Vrijdagmorgen ontdekte de heer C„ toen hy by zyn op het par keerterrein bij de Gouden Leeuw geparkeerde auto terugkeerde, dat deze aan de achterzijde behoorlijk ingedeukt was. ook dat moet, gezien de sporen, door een ander motor voertuig zyn veroorzaakt. In beide gevallen hoopt de politie dat er ge tuigen zyn welke zich by de politie willen melden. RADIO UIT AUTO ONTVREEMD Door vernieling van het por- tierslot werd toegang verkregen tot een aan de Eindstraat geparkeerd staande personenauto. Uit de auto werd de radioapparatuur ter waar de van 850,- ontvreemd. VALSE AANGIFTE Een 23-jarige inwoner van Ven ray, zo is uit het onderzoek geble ken, kreeg proces verbaal aangezegd omdat hy by de rijkspo litie van Asten valse aangifte heeft gedaan. Zijn auto zou door een on bekend gebleven motorvoertuig zijn aangereden. De politiemannen ontdekten steenslag aan de bescha digde auto. Uit het onderzoek bleek, dat hy de beschadigingen zelf had veroorzaakt door tegen een muurt je te botsen. Hy heeft toegegeven dat verhaal van het doorrijden verzdnnen te hebben. Na verhoor werd hy huis waarts gezonden. De Werkgroep Woonlasten Venray heeft al een flink aantal reakties ontvangen, tegen de volkshuis vestingsnota van Heerma. Deze no ta geeft de aanzet tot een verdere afbrokkeling van de huurbescher- ming en een verhoging van de woonlasten. Een beperkt aantal maatsch. or ganisaties heeft echter nog niet ge reageerd. Zij worden verzocht dit alsnog te doen vóór 15 april a.s. en de petitie ondertekend te zenden aan de Werkgroep Woonlasten Ven ray, Sekr. p/a J. v.d. Vorie, Kenne- dystraat 11, 5801 VB Venray. In de tweede helft van mei zal de Werkgroep Woonlasten, als onder deel van landelijke akties die ge voerd worden, plaatselijk ook aktie voeren. TE KOOP Volvo Stationcar 245 GL D6 bj.82 zeer goede staat Tel. 04763-1308 TE KOOP Ford Escort bj. 10-'82 blauw met lpg accessoires Tel. 04930-17887 TE KOOP trottoirtegels, baby- uitzet Rooiweg 1 Müheze TE KOOP Peugeot 504 diesel 1979 ƒ2000,- Tel. 04782-638 TE KOOP Tomos damesbrom mer bj'83 i.z.g.st en Zundapp KS 50 bj'83 Tel. 04785-1609 TE KOOP Ford Fiësta 1976 ƒ500,-; eiken bankstel 2-2-1 ƒ1100,-; cv ketel ƒ100,- Largostraat 15 Venray Tel. 88351 TE KOOP kippenren, Heras he kwerk 3x4x2 m hoog, boven dicht Tel. 04780-82569 TE KOOP zeer mooie witte kanten bruidsjurk met sluier en tasje, maat 38-40, 1 keer gedragen als nieuw ƒ550,- Tel. 08857-1507 TE KOOP bloeiende wintervio- loen in 5 kleuren, ook oranje, tevens div. soorten vaste planten o.a. meiz. anjer, duizend schoon enz. P. Verrydt, Oostrum Gejsterseweg 29 TE KOOP Mechelse herders pups geb. 14-2-'89 J. Verheyen Tel. 04780-86724 TE KOOP droogmolen 4,5 m hoog, roestvrij staal Tel. 04784-2350 TE KOOP bouviers, 10 weken, reu 6 maanden, reu 1 jaar met stamboom Tel. 04786-233 TE KOOP Escort 1.6D bj. mei '88, wit, diesel, 45.000 km, bedrijfs wagen, overtollig Tel. 04780-87827 TE KOOP gasfornuis met fles en regelaar, oliefor nuis en gashaard. Bacul met gewicht; divan; inmaakglazen 1 en PA ltr. J. Vervuurt, America Gerard Smuldersstraat 7 TE KOOP 1500 rode mulder pannen vumcu Tel. 04782-560 TE KOOP Citroën CX prestige bj'80 apk tot dec. Tel. 85897 TE KOOP prei 10 kg voor ƒ5,- Th. VoUenberg Deumeseweg 40 TE KOOP potkachel Tel. 04780-11202 TE KOOP houten hok 25 x 8 m met rode mulder- pannen Tel. 04785-1311 TE KOOP 1 diepvries 300 ltr; 1 koelkast tafelmo del; 1 haardroogkap; 1 tweepersoons ledi kant; 1 radiocassette en platenspeler in een Tel. 04780-82059 TE KOOP groene kinderfiets; witte kinderfiets tot 8 jaar Tel. 04780-87243 TE KOOP Asperges afwasma chine; gasfornuis voor propaangas; oliekachel Tel. 04785-1347 TE KOOP halfvrystaand huis in Castenray Tel. 04787-1405 TE KOOP ledikant 120x190 ladenkast nachtkastje hout; vloerkleed 130 x 185; radiator 95 x 93; kinderbecije dekentjes en he mel; kinderbox stoel en bacje met standaard Tel. 04780-89782 na 17.00 uur TE KOOP zwarte leren jon gensjack i.g.st Tel. 04787-1563 TE KOOP 300 trottoirtegels Tel. 80316 TE KOOP Pender Rhodes pia no ƒ975,-; Saloon pi ano (aDeen als meubelstuk geschikt ƒ150,- Tel. 04780-80617/88347 (René) TE KOOP Lada 2105 GL 1982 apk 25-10-'89 kleur bruin met prys ƒ1750,- Fr. v. Bjnenstraat 18 Overloon Tel. 04788-1623 TE KOOP Opel Manta '79 uit gebouwd St. Ambrosiusstraat 5 Venray TE KOOP 2 gasgevelkachels; 2 gasbyzetkachels; hanglamp staande schemerlamp; ligstoel Deken Thielenstraat 14 Venray tel. 04780-80383 TE KOOP slaapkamer Tel. 04784-1656 TE KOOP bromfiets Kreidler RMCS bj.'82 Tel. 04785-1377 TE KOOP Ford Sierra 1.6 laser 1985 lpg Tel. 04780-80671 TE KOOP Opel Corsa '83 65.000 km ƒ7000,- Tel. 04780-88507 TE KOOP VW Golf D '82 ƒ6500,- Tel. 04780-81159 TE KOOP Opel Kadett 1300 Tel. 85531 TE KOOP vouwwagen Alpen- kreuzer ƒ800,- Tel. 04787-1878 TE KOOP trouwjurk wit maat 36-38, ƒ700,- gestoomd CeUostraat 43 Venray, na 18.00 uur TE KOOP Fkmiatic surfplank met 2 zeilen Tel. 10350 na 14.00 uur TE KOOP bij inschrijving, 2 ha weiland, gel. aan de Boterpot J. Dobbe Kempkensberg la 5813 AE Ysselsteyn TE KOOP Puch Maxi S kleur blauw '88 Tel. 82549 na 18.00 uur TE KOOP afrieanen, Alyssum, Ageratums, salvia, aster, ysbloem, zil- verdust lobelia enz. enz. 25 srt a 20 et per st Begonia 25 ct Vljtig Liesje k 50 ct Fuchsia a ƒ1,-; Geraniums ƒ1,- en ƒ1,25; stamfuchsia a ƒ15,-; potgrond, di verse groenteplan- ten. S.v.p. kistje(s) meebrengen DE LIFRA Lorbaan 12a Veulen-Venray TE KOOP Lada 1200 kl. beige met trekhaak 1983 te.a.b. in uitsteken de staat van particu lier, elke keuring toegestaan, te be zichtigen na tel. af spraak tussen 18.00 en 19.00 uur tel. 81434 TE KOOP 1 gashaard Atag; 1 keukenkachel wit; 1 bankstel skai zw. slaapbank; 1 eiken hanglamp; G. Hagen Nieuwe Baan 40 Tienray TE KOOP Corsa 12LS zwart 5-deurs nov. '85 km. 75.000 ƒ12.000,- Tel. 04788-2019 TE KOOP Vouwwagen Walker Valiant i.z.g.st 4-6 pers. ƒ2000,- Merseloseweg 29 Tel. 88054 TE KOOP fietskarren Tel. 04780-83406 Venray TE KOOP Puch Maxi Reekgraafstraat 4 Ven ray, nabij Vredeskerk TE KOOP mass, eikenh. tafel 65 x 65 x 65 cm Tel. 04788-2269 TE KOOP motortoerkuip merk Monza compl. met spiegels; Puch Maxi brommer Tel. 04789-1988 TE KOOP damessportfïets 10 versn. Gitane; 2 mooi uitgesneden stoeltjes; 1 bidstoeltje Tel. 04784-1918 TE KOOP schommelstoel; Luxaflex; bolderkar; LTS werkbank Kempweg 123 TE KOOP lage leren fauteuil ƒ150,- Tel. 89662 TE KOOP houten tuinameuble- ment camp koel kast Kettler schommel Te|. 04789-1933 TE KOOP Ford Escort 1.1 Bra vo 5 dears metalic grys bj. apr. '85 52.000 km Tel. 83512 na 18 uur TE KOOP stereorack Schneider Team 5400 festival met afstandsbedie ning en boxen Tel. 04780-89185 TE KOOP gasfornuis, grasmaaier z.g.a.n. Tel. 04787-1860 TE KOOP eiken houten staan de schemerlamp Tel. 80419 TE KOOP eiken bankstel 3-1-1 bijbehorende sa lontafel i.z.g.st Tel. 88374 TE KOOP Storchenmühle au tostoeltje; stoeljte voor fiets (voor) Tel. 86109 TE KOOP eiken buffetkast 2,25 m breed, 215 m hoog nieuw ƒ3010,- nu ƒ2200,-; eiken tafel 1,80 m lang 83 cm breed 6 soelen, nieuw ƒ2600,- nu ƒ1800,-, alles 1 maand oud Tel. 04780-85857 (Naar gegevens van Ben Kruysen.) Toen in 1838 werd besloten een nieuwe vloer te leggen in de goti sche St Petrus Bandenkerk van Venray, werd in feite tevens het ver banningsdecreet getekend voor het Maria-retabel, dat eeuwenlang liet O.L. Vrouwe-altaar had gesierd. Dit altaar stond tegen de koorp jler aan de evangeliekant in de noordel jke zijbeuk (dus tegen de oostwand van de kerk). Het retabel, geheel uit ei kenhout gesneden en gemaakt door een of meerdere onbekende meesters(s) en behorend tot de goti sche traditie van rond 1500 van het Antwerpse St Lucasgüde, werd als "oud vuil" achter in de kerk gezet. Ruim acht jaar heeft het daar gestaan en er is weinig fantasie voor nodig om te veronderstellen, wat het lot werd van dit inmiddels gehavende en vervaUen altaarstuk, dat in de volksmond "poppenkast" of "Mennekesaltaar" werd ge noemd. Er zal aan gepeuterd zyn, en wellicht heeft men zich wel een of meer van de 160 figuren (143 per sonen/engelen en 17 dieren), die in 23 taferelen het leven van o.l.v. uit beeldden, toegeëigend... Naar alle waarschjnljkheid heeft dit retabel, dat aan de voor kant een afmeting had van 544x318 x 25/30 cm, op een zg predeUa gestaan. Dat is een in nissen inge deelde bak, gevuld met reliëfs, die als voetstuk voor het retabel dien de. Evenals het retabel kon de pre deUa veelal met deuren worden afgesloten en had dikwjls de vorm van een beschilderd paneel- In tegenstelling tot het retabel, is de predeUa in Venray gebleven, want voor de oorlog diende zj nog als voetstuk onder de Calvariegroep in de noorder zijbeuk. De voorzyde bestond uit in zes paneeltjes ver deeld 15de eeuws houtsnywerk met daarin o.m. de namen van Je zus, Maria, St. Anna en St. Lucia. Het Maria-retabel was oorspron kelijk bedoeld als een aanschouwe lijk onderricht voor de gewone mensen, die lezen noch schrjven konden. Naast de prieste rijke preek was ook dit retabel een bron van inspiratie. Als in een stripver haal werd het leven van Maria uitge beeld in 23 taferelen, verdeeld over drie thema's: haar bl jdschap, haar droefenis en haar verheerijking. Volgens hun respektievel jk belang kregen deze taferelen hun plaats toegewezen. Vandaar de wat eigen aardige volgorde, die wel zoveel mo gelijk van links naar rechts verliep en waarbij het huweljk, de dood en de tenhemelopneming van Maria centraal stonden en als blikvanger dienden. De maker van dit retabel moet wel een grondige studie hebben ge maakt van het leven van Maria, want ieder'figuurtje, ieder onder deeltje, was uitgevoerd met een zorg en een nauwkeurigheid en met een kunstenaarschap, die wel haast volmaakt kunnen worden ge noemd. Daarbj komt nog, dat de gelaatsimpressies van deze 160 figu ren volkomen beantwoordden aan de omstandigheden, waarin z j wer den voorgesteld. Hoewel op het retabel zelf geen enkele van de droevige geheimen van de rozenkrans was afgebeeld, werd het altaar ook wel "Onze Lieve Vrouw ter Nood" genoemd. Dit vond zjn oorzaak in het feit, dat aan het altaar een piëta was toege voegd, waarvan sprake is in twee publikaties. Deze piëta (zie foto) "Nood Gods" is nog in de Grote Kerk aanwezig De Venrayse parochiekerk bezat van oudsher twee Maria-beneficies geesteUjke waardigheid met daaraan verbonden inkomsten). De ze beneficies werden genoemd van de eerste en van de tweede stich ting Later ook van O.L. Vrouw ter Nood en van de Rozenkrans. Het tweede beneficie (Maria- altaar), werd gesticht door de fami lie Van der Gaet en in 1506 door de bisschop van Luik goedgekeurd. Er kwam tegen de oostgevel van de noorderbeuk een tweede Maria- altaar, dat geplaatst werd naast het hierboven beschreven Maria-altaar van de eerste fundatie. Het was in barokstijl opgetrokken met tussen twee pilaren een schilderj, dat een voorstelling was van de H. Domini- cus, die uit handen van Maria een rozenkrans ontving Dit schilderj werd door pastoor Van Haeff (pastoor in Venray van 1862-1884) na het slopen van het altaar, aan pastoor Thcken uit Muskegon (Staat Michigan in N.Amerika) ge schonken... Dan was er nog een klein paneel, dat boven in de top van het altaar was geplaatst en de boodschap van de engel aan Maria voorstelde. Waar dit schilderstuk is gebleven, is tot op heden onbekend. Volgen wij tenslotte de weg die het Maria-retabel is gegaan, sinds het in 1838, gehavend en wel, ach ter in de Venrayse kerk werd ge plaatst. Een zekere Fr. Malfait, beeldhou wer en kunstverzamelaar in Brus sel, vernam van deze situatie, en knoopte onderhandelingen aan met de toenmalige Venrayse pastoor E.H.R Verheggen. Deze liet het retabel door Louis Dert taxeren en op 9 augustus 1845 kreeg Malfait bericht, dat een bod van 1.000,- was gedaan. Wanneer hy het al taarstuk wilde hebben, dan moest h j een hoger bod uitbrengen. Eind augustus 1846, stelde Mal fait zich in verbinding met het kerkbestuur van St. Petrus Banden en kocht het retabel voor 2500 fr. H.C. Cuypers, penningmeester van het kerkbestuur, schreef aan Malfait de voorwaarden, waaronder hj het altaarstuk kon kopen. De Brusselse kunstverzamelaar moest het retabel zelf "afnemen", de koop- prjs betalen en op "eigen kosten en gevaar" inpakken en naar de Maas in Venlo brengen. Hj besloot de brief met: "Het zal mij aangenaam wezen binnen veertien dagen daar van te worden onderricht omdat zich gelegenheden kunnen voor doen door andere liefhebbers te worden aangezocht". Kort daarna werd het retabel uit elkaar gehaald, ingepakt overge bracht naar Venlo en vandaar ver stuur naar het Begijnhof in Brussel, waar het atelier van Malfait was gevestigd. Daar werd het reta bel grondig gerestaureerd, afge- loogd en van een nieuwe predella voorzien. In maart 1866, dus 20 jaar later, kreeg dit retabel, een pa rel van laat gotische Antwerpse kunst, zjn nieuwe bestemming op het hoofdaltaar van de O.L. Vrouwe basiliek in Tongeren, waar het nu nog staat. De koopsom, welke Ton geren moest betalen, bedroeg 12.800 fr., inclusief de vervoers kosten- Misleidend zjn de foutieve ver meldingen in diverse publikaties Foto van de piëta "Nood Gods", ver moedelijk gemaakt begin 1500. Het houten beeld is ruim 70 cm hoog. van het jaar van verkoop aan Mal fait. Er wordt nl. steeds het jaartal 1839 vermeld. Dat kan natuurlijk niet, wanneer men weet, dat pastoor Verheggen pas op 22 juli 1840 in Venray werd benoemd en uit de korrespondentie met Malfait duidel jk bl jkt, dat de transaktie in 1845 werd voorbereid en in 1846 haar beslag kreeg. Overigens was Malfait een ge wiekste zakenman, die met een on geëvenaard talent de naam van zjn vriend, de Russische prins Soltikoff te Parijs - ook een verwoed kunst verzamelaar - als een dubbelsntf- dend zwaard heeft uitgespeeld. Dal deed hij eerst in Venray als lokaas om het retabel niet te duur los tó krijgen en daarna in Tongeren de waarde ervan zo hoog mogelijk op te drjven. In het volgende artikel zal door Ben Kruysen een beschrijving wor den gegeven van het retabel van hel Sint Petrusaltaar, dat eveneens voor Venray verloren ging.

Peel en Maas | 1989 | | pagina 14