Oranjefeesten 1989 Zaalvoetbaltoemooi gemeente venray stuntverkoop seizoenabonnenmenten NOTITIES EN MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE VENRAY onder redaktie van het bureau voorlichting en inspraak I Koninginnedag 1989 PEEL EN MAAS Verkiezing van de leden van het Europese parlement Inschrijfformulier Oranjezaalvoetbaltoernooi 1989 Bouwvergunning aangevraagd ORANJE-COMITE VENRAY organiseert in samenwerking met B.C. Doublet en B.C. Harten Drie een open bridge-drive te houden op zaterdag 29 april a.s. in de schouwburg te Venray. Bekendmaking Bouwvergunning aangevraagd Exploitatie van de consumptie-kiosk in het openlucht zwembad te Venray Bouwvergunning verleend PEEL EN MAAS Kontrole hondenbelasting Kollektekalender april 1989 Wijziging lokatie weekmarkt PEEL EN MAAS iglna j —J peel en maas Donderdag 6 april - Pagina 11 RAADHUIS VENRAY Raadhuisstraat 1 Telefoon 04780-23333 Correspondentieadres: Postbus 500 5800 AM VENRAY Openingstijden: Maandag t.m. vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. De afdeling Bevolkingszaken is te vens geopend op donderdag van 15.30 tot 17.00 uur. Van deze openingstijden kan uitslui tend na telefonische afspraak wor den afgeweken. Spreekuren b. en w. Burgemeester H.J.M. Defesche Maandag van 10.00 tot 11.00 uur. (openbare orde en veiligheid, finan ciën, economische zaken, voorlich ting en inspraak, grondbedrijf, be lastingen, toerisme). Wethouder J.A.A. van Oers Maandag van 10.00 tot 11.00 uur. (onderwijs, volwassenenonderwijs, vrije akademie, muziekschool, bibli otheek, sportzaken, culturele zaken, museum, jeugd- en jongerenwerk, accommodatiebeleid welzijnssector) Het spreekuur wordt voorlopig waargenomen door wethouder mevr. E. Hoppenreijs-de Loo, m.u.v. het onderdeel cultuur", dat wordt waargenomen door de burge meester. Wethouder W.A. Claessens Maandag van 10.00 tot 11.00 uur. (openbare werken, verkeer en ver voer, reiniging, energiebesparing, ei gendommen en grondverwerving, agrarische zaken, hinderwetszaken, coördinatie milieuzaken). Wethouder H.P.T.M. Willems Maandag van 10.00 tot 11.00 uur. (ruimtelijke ordening, volkshuis vesting, bouw- en woningtoezicht, welstandstoezicht, verkoop bouw terreinen in bestemmingsplannen, personeelszaken en organisatie). Wethouder, mevr. E.M.A.A. Hoppenreijs-de Loo Maandag van 10.00 tot 11.00 uur. (sociale zaken, samenlevingsop bouw, gezondheidszorg, bejaarden zorg, culturele minderheden, eman cipatie, werklozenzorg en coördina tie welzijnsplanning). Spreekuur mevrouw Hoppenreys vervalt op maandag 10 april 1989 In verband met het feit dat 30 april dit jaar op een zondag valt vindt de viering van Koninginne dag in 1989 plaats op zaterdag 29 april. Over het programma voor deze dag dat als vanouds vele evenemen ten van sport spel en ontspanning bevat zult u in de komende weken via publikaties in de lokale en regi onale pers nader worden geïnfor meerd. Uiteraard zullen op 29 april 1989 ook de winkels weer de gehele dag geopend zyn. 'n leesbare krant KANDIDAATSTELLING De burgemeester van Venray brengt het volgende ter openbare kennis: 1. Op woensdag 3 mei 1989 zal de kandidaatstelling voor de ver kiezing van de leden van het Europese parlement plaats hebben. 2. Op die dag kunnen van 9.00 tot 17.00 uur lasten met kandida ten (model G5) worden ingele verd by de Kiesraad, Ministerie van binnenlandse zaken, Sche- deldoekshaven 200, 's-Gravenhage. 3. De benodige formulieren voor: de lijsten van kandidaten (model G5) de verklaringen van bewilli ging van de kandidaten in hun kandidaatstelling (mo del G12) de verklaringen inzake het niet-kandidaatstellen in een lidstaat van het Europese parlement (model EV-14) de machtigingen tot ge bruik van de naam of aan duiding van de politieke groepering (model Gl-2) zyn tot en met de dag van de kandidaatstelling by de Kies raad en ter secretarie van deze gemeente kosteloos voor de kie zers verkrijgbaar. Nadere inlichtingen omtrent de wettelyke voorschriften betrefende de inlevering van kandidatenlijsten worden ter gemeentesecretarie ver strekt De burgemeester voornoemd, mr. H J.M. Defesche op zaterdag 29 april Evenals vorige jaren zal ook in 1989 het Oranjezaalvoetbal toernooi wor den georganiseerd in Sporthal De Wettelling in het kader van Koninginne dag. Iedereen die aan dit evenement wil deelnemen wordt verzocht onderstaand inschrijfformulier in te leveren bij de afdeling Welzijn van de Gemeente tm. 14 april a.s. Tevens wordt men verzocht het inschrijfgeld te voldoen by inlevering van- het inschrijfformulier. Deelnamekosten per team bedraagt ƒ20,-. Hierby geven wij ons op voor het Oranjezaal voetbal toe mooi 1989 met 1 herenteam. Naam van het team Kleur shirts/broek Naam contactpersoon. Adres Woonplaats/pc Telefoon Artikel 18a van de Wet R.O. Burgemeester en wethouders van Venray zyn voornemens om op gtond van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstel ling te verlenen van het ter plaatse geldende bestemmingsplan ten be hoeve van de navolgende bouw plannen: het bouwen van een tochtpor- taal aan de Dagoberthof 5 te Venray tn.v. W.HA. van de Ven; het plaatsen van een fietsen berging aan de Kempweg 99 te Ven ray, tn.v. M.J.J. Smits. De bouwplannen liggen met in gang van 7 april 1989 gedurende 14 dagen voor een ieder ter inzage by het bureau ruimtelijke ordening en bouwzaken, kamer 201 van het raadhuis (van 9.00 tot 12.00 uur). Gedurende deze termyn kunnen eventuele bezwaren schriftelijk by burgemeester en wethouders wor den ingediend. Burgemeester en wethouders voornoemd, mr. H. Defesche, Burgemeester Aanvang 19.30 uur Zaal open 19.00 uur Verenigingsbridgers en thuisbridgers zyn van harte welkom. Het in schrijfgeld bedraagt ƒ7,50 per paar, te voldoen bij aanmelding aan de zaal. Verenigingsbridgers dienen zich op te geven by hun respectie- velyke secretaressen met opgave van speelsterkte. De thuisbridgers dienen gebruik te maken van onderstaand inschryfformulier en dit in te zenden aan de secretaris van B.C. Doublet, Tuinstraat 23, 5802 AD Venray. Sluitingsdatum 20 april a.s. Per groep worden aantrekkelyke pry zen beschikbaar gesteld. Ondergetekende wenst als thuisbridger deel te nemen aan de Oranje Bridge Drive, te houden op 29 april a.s. in de Schouwburg te Venray. Het bedrag ad ƒ7,50 per paar zal aan de zaal worden voldaan. Myn partner is In te zenden aan de secretaris van B.C. Doublet, Tuinstraat 23, Ven ray. Sluitingsdatum 20 april a.s Burgemeester en wethouders van Venray, maken, gelet op het bepaal de in artikel 6a van de Wet op de Ruimtelyke Ordening en het be paalde in artikel 2, lid 3 van de ge- meentelyke inspraakverordening bekend, dat met ingang van 7 april 1989 gedurende twee weken voor een ieder ter inzage ligt een voorontwerp-uitwerkingsplan voor het woongebied "Hardeweg", deel uitmakende van het bestem mingsplan "Veltum II". Het voorontwerp met bybehoren- de stukken ligt ter inzage in het ge meentehuis, Raadhuisstraat 1 te Venray, afdeling ruimtelyke orde ning kamer 201, tydens kantooru ren van 09.00 tot 12.00 uur. Gedurende bovengenoemde ter myn bestaat voor belanghebben den gelegenheid schriftelyk te reageren by burgemeester en wet houders van Venray, Postbus 500, 5800 AM Venray. Burgemeester en wethouders voornoemd, mr. HJ.M. Defesche De burgemeester van Venray. maakt ter voldoening aan het be paalde in artikel 22 van de Wet op de Ruimtelyke Ordening bekend, dat de gemeenteraad van Venray in zyn vergadering van 28 maart 1989 in voorbereiding heeft verklaard: 1. een partiële herziening van het bestemmingsplan "Centrum" voor een terrein gelegen aan de St Jozefweg te Venray, ten be hoeve van de bouw van een ar beidsbureau-, 2. een partiële herziening van het bestemmingsplan "Centrum" voor een terrein gelegen hoek Kruitweg-Mereeloseweg te Ven ray. ten behoeve van de bouw van een appartementengebouw; 3. een partiële herziening van het bestemmingsplan "Uitbrei dingsplan in Hoofdzaak" voor een perceel gelegen aan de Vliezenweg te Venray, ten be hoeve van de bouw van een wo ning met stallen; 4. ten behoeve van de bouw van premie-koopwoningen een par tiële herziening van de bestem mingsplannen: a. Oirlo, voor een terrein gele gen aan De Leng; b. Oostrum-Zuid. voor een ter rein gelegen aan de Jof- ferspas; c. Castenray, voor een terrein gelegen aan de Horsterweg; d. Leunen, voor een terrein ge legen aan de Bershof; e. Ysselsteyn, voor terreinen ge legen aan de Veenmos en Grauwveen. Deze voorbereidingsbesluiten tre den in werking met ingang van 7 april 1989 en liggen vanaf die da tum voor een ieder ter inzage in het raadhuis, afdeling ruimtelyke orde ning, kamer 201, Raadhuisstraat 1 te Venray, tydens kantooruren van 09.00 tot 12.00 uur. De burgemeester voornoemd. Burgemeester en wethouders van Venray zyn voornemens aan de na volgende bouwaanvragen medewer king te verlenen. het uitbreiden van een wo ning aan de Urbanusweg 10b te Leunen t.n.v. J.A.G.J. Fransen; het verbouwen van een wo ning aan de Willemstraat 3c te Ven ray. t.n.v. H.M.G. Mulders; het uitbreiden van een wo ning aan het Groene Hart 5 te Ven ray, t.n.v. HJ.G. van Donzel; het bouwen van een serre aan de Coppelenberg 8 te Merselo, tn.v. P.J.M.P. Willems; het bowen van een berging erfafscheiding aan het Binnenhof 6 te Oostrum, t.n.v. G.L.A.M. Vol- leberg; het bouwen van een garage aan de Mgr. Hanssenstraat 15 te Oostrum, tn.v. MJ.G. Derks; het uitbreiden van een schuurde aan de Verdistraat 5 te Venray, tn.v. J.A.B. den Holder; het verbouwen van een boer- dery aan de Hoebertweg 33 te Ven ray, tn.v. F.H. Poels, Langstraat 128 te Venray. De bouwplannen liggen met in gang van 7 april 1989 gedurende 14 dagen voor een ieder ter inzage by het bureau ruimtelyke ordening en bouwzaken, kamer 201 van het raadhuis (van 9.00 tot 12.00 uur). Gedurende deze termyn kunnen eventuele bezwaren schriftelyk by burgemeester en wethouders wor den ingediend. Burgemeester en wethouders voornoemd, mr. H. Defesche, Burgemeester Burgemeester en Wethouders van Venray roepen ge gadigden op voor de voor het seizoen 1989 (1 mei tot 1 september). Gedacht wordt aan een bekwaam per soon, dier in staat is de kiosk, met in achtneming van de gestelde voorwaarden en bepalingen te ex ploiteren. Gegadigden worden verzocht voor 15 april a.s.in te schrijven onder vermelding van de nodige gegevens. Nadere informaties kunnen worden ingewonnen ten gemeentehuize, Raadhuisstraat 1, tel 04780-23333 toestel 357. Bezoek alleen na afspraak op afd. Welzijn. Reiniging Algemeen: Op 1 januari 1980 is de Afvalstoffenwet in werking getreden, hetgeen een 100%-regeling voor het ophalen van het huisvuil inhoudt. Deze 100%-regeling wil zeggen, dat de gemeente er zorg voor draagt, dat het huisvuil wekelijks bij alle percelen, gelegen aan de openbare weg binnen haar gebied, verwijderd wordt. Deze 100%-voorziening houdt verder in, dat de hoofdbewoner van elk bewoond perceel verplicht is. jaarlijks de vastgestelde afvalstoffenheffening te betalen. 1Het vuil mag niet vóór 6.30 uur aan de weg geplaatst worden Het vuil mag niet na zonsondergang aan de weg staan. De firma die de huisvuilophaaldienst verzorgt, start haar werkzaamheden om 7.30 uur Ter voorkoming van teleur stellingen dient het huisvuil dan ook om 7.30 uur aan de straat te staan 2. Het aan te bieden vuil dient voor het gebouw of een gedeelte van het gebouw, waarvan het afkomstig is, ge plaatst te worden op het trottoir aan de rand van de rijweg. Indien er geen trottoir ligt dient het vuil aan de rand van de rijweg geplaatst te worden 3. Het huisvuil moet aangeboden worden in plastic zakken met KOMO keurmerk. Per keer mogen niet meer dan 4 zakken huisvuil worden aangeboden Huis- of tuinafval mag niet in kartonnen dozen worden aangeboden. 4. De zakken moeten goed dichtgebonden zijn en mogen niet zwaarder dan 20 kg per stuk wegen 5. Alleen papier mag in kartonnen dozen of goed gebundeld worden aangeboden. Kartonnen dozen in elkaar vouwen en bundelen Beter nog: geef papier en karton mee aan een vereniging die mogelijk bij u papier verzamelt of op een vaste plaats een container heeft geplaatst. 6 Glas behoort in de containers. Dit voorkomt milieuver vuiling en ongelukken met de beladers van de vuilnis wagens Tevens wordt hierdoor het hergebruik van glas bevorderd Indien u glas meegeeft aan de ophaaldienst dan goed in kranten verpakken Plat glas kan op werkdagen worden ingeleverd aan het complex van gemeentewerken, Acaciastraat 13. Openingstijden: maandag t/m donderdag 8.00-12.00 uur en 13 00-17.00 uur, vrijdag van 8.00-12.00 uur. 7. Grofvuil a Grof-vuil mag aangeboden worden in stevige zakken of goed gebundeld in hanteerbare afmetingen. b. De afmeting van het aangeboden grof-vuil mag per stuk niet groter zijn dan V* m3, met een maximale lengte van 116 meter. c. Per keer mag totaal m3 aan grof-vuil worden aan geboden d. Een grof-vuil pakket mag normaal niet meer dan 20 kg wegen. e. Ontmantelde en gedemonteerde boedelstukken, die de vuilniswagen kan verwerken, mogen ook aan de huis vuilophaaldienst worden aangeboden f. Als grof-vuil mag géén puin of afbraakmateriaal worden aangeboden. 8 Boedelstukken (zoals complete wasmachines, koel kasten, bedden, enzworden iedere 1e en 3e donderdag van de maand apart opgehaald Opgave dient te gebeuren bij Gemeentewerken (tst 393/398) De kosten bedragen 10 per m3. met een minimum van 10.— 9 Aan het complex van gemeentewerken (Acaciastraat) kun nen de volgende stoffen door particulieren worden inge leverd: afgewerkte oliën en vetten, (ook in te leveren, na overleg, bij de garage waarvan men zijn olie betrekt) vergiften, landbouwgiften en chemicaliën, (deze dienen goed verpakt te worden aangeboden, met vermelding van de inhoud, en de naam van degene die het aanbiedt). oude verf. gebruikte ontwikkelaar en fixeer van foto-hobby isten, (in apart verpakt wegwerpverpakking met ver melding van inhoud en de naam van de aanbieder) Inlevertijden maandag t/m donderdag van 8 00-12 00 uur en van 13.00-17 00 uur en vrijdag van 800-12 00 uur batterijen en knoopcelbatterijen 10. Knoopcelbatterijen, die het milieuverontreinigende kwik bevatten, kunnen ook in diverse fotozaken, opticiëns en de electromca hobby shop in Venray ingeleverd worden 11 Oude medicijnen kunnen bij de apotheken ingeleverd worden. 12 Kadavers van huisdieren. Tegen inlevering van een. bij de gemeente Venray verkrijgbare bon. kan een kadaver van een huisdier bij de firma J Janssen. Horsterweg 3 te Leunen afgegeven worden. Inleveren van kadavers kan gebeuren van maandag tot vrijdag van 8.00-18.00 uur en zaterdags van 8 00-12 00 uur De benodigde bonnen moeten afgehaald worden in het gemeentehuis, bij de afdeling Burgerzaken, tegen betaling van 5,—/bon. Maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en donderdags van 16.00-17.30 uur 13. Voor puin en afbraakmaterialen kan men terecht op de regionale stortplaats Horst-Amenca. Deze is te bereiken via de Midden-Peelweg. over het spoor de vierde verharde weg links (dit is de Zwarte Plakweg). dan na 150 meter rechts De openingstijden van de stortplaats zijn als volgt: maandag t/m vrijdag van 8.00-17 00 uur. Zaterdag van 9 00-12.00 uur Voor het vr *voer van puin en afbraakmaterialen, kan men ook terecht bij de plaatselijke transport- en contamerbe- drijven, waarvan er enkele fungeren als overslagbedrijf, waar het publiek zelf zijn afval tegen betaling kan storten De stortkosten in Horst-America bedragen 28.— per m3. N B. Zij die zich niet aan de regels van de huisvuilop- haaldienst houden lopen het risico dat het huisvuil niet meegenomen wordt. Over de dagen waarop huisvuil in de diverse straten/wijken wordt opgehaald kan het beste kontakt worden opgeno men met Gemeentewerken Burgemeester en wethouders van Venray hebben in hun vergadering van respektievelyk 21 maart en 4 april 1989 voor de onderstaande bouwplannen bouwvergunning verleend. Zy die menen door de af gifte van één of meer van deze ver gunningen rechtstreeks in hun belang te zyn getroffen, kunnen op grond van de wet AROB daartegen by het college van burgemeester en wethouders van Venray een gemoti veerd bezwaarschrft indienen en wel binnen dertig dagen na boven genoemde datum. In de vergadering van 21 maart 1989: het plaatsen van een winkel pui inrichting aan De Bleek 56 te Venray, tn.v. Beter Licht; het bouwen van een tuinhuis je aan de Serenadestraat 8 te Ven ray, tn.v. J.RM. Wientjens; het wyzigen van de voorgevel van een garage-pand aan de Horsterweg 10a te Leunen, tn.v. Van Gorp Venray b.v.; het bouwen van een berging carport aan de Vicarieweg 16 te Leunen, tn.v. A.K.M. Smits; het bouwen van een machine- en opslagloods aan de Spurkt 8 te Venray, tn.v. S.RA.M. Moorrees, Willem I straat 12 te Vierlingsbeek; het uitbreiden van een wo ning aan de Vicarieweg 38 te Leu nen, tn.v. H.M. Voermans; het uitbreiden van een wo ning aan de Westsingel 15 te Ven ray, tn.v. M. Peetere, Gen. Dempseystraat 25 te Swolgen; het bouwen van een tuinhuis je aan de Kruitweg 8 te Venray, tn.v. AA. Steverink. In de vergadering van 4 april 1989: het uitbreiden van een lig- boxenstal aan de Volen 5 te Heide, tm.v. Maatschap Loonen, Volen 3 te Heide; het uitbreiden van een wo ning aan de Steegse Peelweg 75 te Veulen, tn.v. J.H.M. vd. Berg; het bouwen van een berging aan de Largostraat 4 te Venray, tn.v. W.M.B. Giliam; het bouwen van een tuinhuis je aan de Puttenweg 120 te Ys selsteyn, tn.v. GJ.L. Verheyen; het aanbouwen van een ber ging aan de Largostraat 6 te Venray, tn.v. A.RJ. Fulford; het bouwen van een carport berging aan de Matterhomlaan 30 te Venray, tn.v. P.G. van Vegchel; het bouwen van een woning aan de Matterhomlaan 11 te Ven ray, tn.v. J.C.M. Schelbergen, Mgr. Hanssenstraat 35 te Oostrum; het bouwen van een bedryfe- ruimte kantoor aan De Hulst 16 te Oostrum, tn.v. C.J. van der Male, Korte Dril weg 5 te Venray. Burgemeester en wethouders voornoemd. T Gemeentelijk Combi-Zwembad Parkweg 2 - Venray - Telefoon 04780-82069 Evenals vorig jaar zullen seizoenabonnementen tegen sterk geredu ceerde prijzen worden verkocht de aktieweek is van zaterdag 24 tot en met vrijdag 28 april a.s. De verkoop is uitsluitend aan de kassa van het zwembad op ma/di/do/vr 8.00 tot 20.00 uur en wo 8.00 tot 17.00 uur TARIEVEN persoonlijk abonnement t.m. 15 jaar f 30.- persoonlijk abonnement vanaf 16 jaar f 50.- De seizoenabonnementen zijn geldig van 1 mei t.m. 31 au gustus voor het buitenbad. Met een seizoenabonnement mag ook in het binnenbad worden gezwommen op de vrijzwemuren van het binnenbad als beide baden gelijktijdig geopend zijn. Voorkom teleurstelling, na de aktieweek zijn de abonnementen aanzienlijk duurder! 4 maanden zwemmen voor 3 of 5 tientjes is geen geld, altijd doen!!!! GA VAKER ZWEMMEN; GEZONDHEID VAN DE BOVENSTE PLANK!!!! 'n leesbare krant In de gemeente Venray wordt een belasting op honden geheven. Ie dereen die één of meer honden houdt is belastingplichtig. De belasting bed raag voor 1989: - voor de eerste hond 60,60 - voor elke volgendë hond 90,90 Iedereen die één of meer honden aanschaft of die méér honden is gaan houden is verplicht hiervan binnen één maand aangifte te doen by de gemeente. Het vermoeden bestaat dat een aantal inwoners van Venray (nog) niet aan deze verplichting heeft vol daan. Daarom zal binnenkort be gonnen worden met een huis-aan- huis-kontrole teneinde deze niet aangemelde hondenbezitters op te sporen. Ook in de toekomst zal op gezette tyden kontrole worden uit geoefend. Deze kontrole zal geschieden door een kontroleur van de ge meente Venray, die in het bezit is van een door burgemeester en we thouders afgegeven legitimatie- bewys. Burgemeester en wethouders stellen iedereen die belastingplich tig is, doch hiervan nog geen aan gifte heeft gedaan - in de gelegenheid om vóór 16 april 1989 hiervan aangifte te doen. Na deze datum kan by overtreding de aanslag worden verhoogd met een boete van 60,60 voor de eerste hond, 90,90 voor elke volgende hond, met een maximum van 250,-. Aanmelden (en aftnelden) van honden kan alleen schriftelyk via de op kamer 132 by de gemeente daarvoor verkrygbare formulieren. 3 t/m 9 april: Nederlandse Hartstichting (landelyke aktie). 10 t/m 16 april: Nationaal Fonds Kinderbescherming (landelyke aktie). 17 t/m 23 april: Nationaal Fonds Sport Gehandicapten (landelyke aktie). Alleen voor deze akties is een kol- lektevergunning verleend. Koliek- teren buiten de aangegeven periode is niet toegestaan. De kollektanten en kollektrices moeten een op de kollekte gericht legitimatiebewys kunnen tonen. In verband met de reconstructie van de Grote Markt zal met ingang van 3 april de weekmarkt ge houden worden op het Henseni- usplein en het schouwburgplein. De Kempweg zal dan op maandag morgen voor het verkeer worden af gesloten tussen Meraeloseweg en inrit Gouden Leeuwterrein. Deze si tuatie zal duren tot de reconstructie van de Grote Markt gereed is, naar verwachting omstreeks augustus .EEN ABONNEMENT WAARDI

Peel en Maas | 1989 | | pagina 11