spetters Toegang Grote Kerk wordt een probleem AANBIEDING 298.- 259.- Florado bloemen EMOFRA NIEUWE COLLEKTIE /leder Mode WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING I Venray I Florado® vrijetijdsmode parkeren VOOR de winkels oooo OOOOOOO'OQÖQ OOOOOOOOOOOÖOOOOOO Bij reconstructie Markt en Marktstraat: Weekmarkt verhuist HYPOTHEKEN VAN DE KAMP HET 5.000-ste NESTKASTJE Villeroy&Boch center Zomertijd op eerste paasdag Parachutisten springen boven vliegbasis De Peel 40 jaar Priester V dames- jassen heren jassen mu bd DONDERDAG 23 MAART 1989 Nr. 12 HON DER DENTIEN DE JAARGANG H PEEL EN MAAS HU UITGAVE: DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. - VENRAY GROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 32727 GIRO 1050652 CJOVÖÏET WUNÖDRANKENGR06P ADVERTENTIEPRIJS 31 ct. per mm - ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR f 13.00 UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN DE REGIO f 18 00 Pasen bij De Bleek 46 Venray zeer modieus en.... SCHERP IN PRIJS Overloon Maasbree Heythuysen 04788-1434 04765-3395 04749-3866 betaalbare... en zeer mooie dameskleding het juiste adres en!!! mannen opgelet!!! OVERLOON - MAASBREE - HEYTHUYSEN DEZE WEEK X GRATIS 2 spekken bij halve kilo snoep geldig van donderdag 23 mrt. t/m woensdag 29 mrt. 'i t f Volgende week dinsdag - direkt na Pasen - begint de feitelijke re constructie van de Marktstraat en de Grote Markt. Een reconstruc tie. welke gepaard gaat met de aanleg van een complete nieuwe riolering. Maar ook de nutsbedrij ven, zoals gas, water en elektrici teit, wensen nog een spade in de grond te steken, voordat per 1 juli a.s. het gehele project voltooid zal zijn. PARKEREN Omdat vanaf a.s. dinsdag de Grote Markt voor alle verkeer wordt af gesloten, is men in een yl tempo be gonnen aan de reconstructie van het parkeerterrein naast het ge- gemeentehuis, aan de Raad huisstraat. Dat terrein moet eind volgende week gereed zijn. 'Ibt dan zal het voor hen. die gewend waren op de Grote Markt te parkeren, even behelpen zijn. Zij kunnen zo nodig terecht op het pleintje aan de Eindstraat, het Wilhelminaplein of het parkeerterrein rechts van het gemeentehuis. Overigens behoort het parkeren op de Grote Markt toch vrijwel tot het verleden. Straks, na de re constructie, blijft er slechts een do zijn parkeerplaatsen over, welke duidelijk bedoeld zijn voor het win kelende publeik en niet voor lang- parkeerders. NUTSBEDRIJVEN Zoals gezegd wensen ook de nuts bedrijven nog een spade in de grond te steken. Dat begint a.s. dinsdag al, wanneer in de Marktstraat de trottoirs geruimd worden om de nutsbedrijven gele genheid te geven nieuwe kabels en buizen te leggen. Een week daarna begint diezelfde procedure op de Grote Markt. Voor het winkelend publiek zul len loopschotten worden gelegd, om de overlast zoveel mogelijk te In de Keulsche Pot foundue-, gourmet- en specialiteiten restaurant. nu met uniek terras Voor informatie of reservering: TEL. 04788-1774 HOLTHESEDIJK 2 OVERLOON beperken. Natuurlijk rekent men op een soepele houding van pu bliek en winkeliers, omdat men nu eenmaal niet kan voorkomen dat zij van deze reconstructie enige hinder ondervinden. Voor het noodzakelyk toeleveringsverkeer aan de winkeliers zullen voorzie ningen worden getroffen. Veel zal ook afhangen van de weersomstandigheden, omdat het ongetwijfeld vlugger werken is on der een stralend zonnetje dan on der niet ophoudende regenbuien... RIOLERING De grote klus, de vernieuwing van de riolering, begint op maan dag 3 april, op het ingewikkelde kruispunt van de Marktstraat en de Eindstraat Bij de reconstructie van de Schoolstraat zijn daar in de grond al enkele putten ge bouwd, en die komen er ook weer in de Marktstraat, waar ook een pompinstallatie moet worden in gebouwd. Veertien dagen daarna moet die klus geklaard zijn, want dan wil men beginnen aan de her bestrating. Op dat moment gaat ook de zuidkant van de Grote Markt open. En ook daar wordt zo gauw passage 10 venray tel. 04780-85772 mogelijk met de herbestrating be gonnen. De werkzaamheden aan de noordkant van de Grote Markt beginnen rond 1 mei. BESTRATING De bestrating van de Marktstraat wordt hetzelfde als die van de Schoolstraat. Dus sierbestrating op de trottoirs en oude klinkers in het wegdek. Als verkeersdrempels wor den in de bestrating drie rozetten aangebracht; een op de aansluiting van de Marktstraat met de Grote Markt; een bij het Kapelaanspad en een by de Hofstraat. De „bunker" in de Grotestraat, vóór de Muziekschool, wordt gesloopt en de bestrating wordt daar weer aangepast. Van een visuele doortrekking van de Grotestraat naar de noordkant van de Grote Markt komt, volgens de tekeningen, niets terecht De ge hele markt met aansluitend de Gro testraat krijgt sierbestrating terwijl de noordkant van de Grote Markt, wat bestrating betreft, ge heel aansluit op die van de Marktstraat en in de nabije toe komst op die van de Hofstraat. BEPLANTING Volgens de tekeningen komt er op de Grote Markt een negental bo men: twee voor de Markthof, twee voor de noordkant en vyf aan de zuidkant. Het planten van die bo men komt dit seizoen niet meer aan de orde en moet tot het volgend jaar wachten. In de commissie voor openbare "werken heeft de PvdA voor enkele maanden terug nog gepleit voor het planten van leilinden, waarmee mooie resultaten te bereiken zijn. Maar een dergelijke aanplant werd op de Grote Markt niet wenselijk geacht... Dit in tegenstelling tot bij voorbeeld de gemeente Deume, Vervolg voorpagina tweede katern ASSURANTIËN telefoon 04780-87575 De Jeugdnatuurwacht Venray or ganiseert voor de leerlingen van groep 7 van de basisscholen in Ven ray ieder jaar een nestkast-aktie. De kinderen krijgen daarbij een pak ket, waarvan ze een nestkast, kun nen maken en deze daarna volgens een bijgeleverde beschrijving op de juiste wijze kunnen gaan ophan gen. Vanaf het begin van deze aktie is bijgehouden, hoeveel nestkastjes er zijn opgehangen. Dit jaar bleek het 5.000-ste nestkastje daarbij te zijn. Dit 5.000-ste nestkastje kwam terecht bij EVELIEN ARTS, Ys- selsteynseweg 89 in Ysselsteyn. Evelien en ook haar broertje Freek doen altijd met veel yver mee aan de akties van de Jeugdnatuurwacht en daarom is het nestkastje goed te recht gekomen. Samen met de ouders van Evelien en een afvaardiging van het bestuur van de Jeugdnatuurwacht Venray is dit kastje opgehangen in het St. Odapark te Venray. Dit kastje is daar opgehangen om daarmee dit park nog eens onder de aandacht te brengen. Het bestuur van de Jeugdnatuurwacht hoopt vurig, dat dit park wordt op- genknapt en dat het theehuis be woond gaat worden, zodat er' ook permanent toezicht aanwezig is om vernielingen tegen te gaan. Het park kan een goede edukatieve funktie krijgen en het bestuur hoopt dan ook. dat de plannen, die al enkele jaren klaar liggen, ook daadwerkelijk verwezenlijkt gaan worden. Het zou een verrijking voor Venray zijn, omdat echt mooie wandelparken hier nu eenmaal ontbreken. Foto: Evelien is bezig met het op hangen van het 5.000-ste nestkast je. samen met haar broer Freek en haar ouders. Ook aanwezig een af vaardiging van het bestuur van de Jeugdnatuurwacht Venray. een mooi servies voor een speciale prijs serviesgoed - kristal - glas - bestek WMF de Villeroy Boch catalogus ligt voor U klaar patchwork-quilting-stoffen woonideeën kado-artikelen schilderijen - aquarellen zijdebloemen meubels antiek perzen - berbers moderne vloerkleden tafellinnen kussens woonaccessoires hebbedingen tineke meurs VENRAY Schoutenstraatje 6 Tel. 04780-88566 iets leuks voor 'n ander... wat fijns voor jezelf De zomertyd gaat dit jaar in op zondag 26 maart (eerste paasdag) om 02.00 uur. De klok wordt dan officieel een uur vooruitgezet naar 03.00 uur. De zomertyd geldt tot zondag 24 sep tember. In de nacht van zaterdag op zondag wordt dan om 03.00 uur de klok weer een uur teruggezet. Voor de derde achtereenvolgende keer is de vliegbasis De Peel gast heer voor ruim 220 militaire para chutisten die van 3 t/m 7 april 1989 deelnemen aan de para-oefening "Easter Jump". Behalve de cadetten-teams ran de Koninklijke Militaire Academie (KMA) uit Breda, nemen ook spring-teams uit Duitsland. Frank rijk en Amerika deel aan de oe fening. De para's zullen met een achttal grote helikopters van de Duitse en Amerikaanse strijdkrachten naar de afspringhoogte worden ge bracht De eerste helikopters (zes Chi nook's van het Amerikaanse leger) worden op vrydag 31 maart om streeks 11.00 uur op de vliegbasis De Peel verwacht In fiet weekend wordt niet gevlo gen, gedurende de oefenweek in het algemeen tussen 07.00 uur en zons ondergang Zondag 26 maart a.s. viert Pater G.J. Op 't Veld. pastoor te Schim melt, 4jn 40-jarig priesterfeest Hoewel Gir Op 't Veld in Schöndele- Roermond geboren is en am. ook in Oirlo woonachtig was. is hy toch een echte Oostrumse jongen: de oudste zoon uit een gezin van elf kinderen. JÊÈÊ^ wr; i: jp; A Als Montfortaan werd hy door Mgr. Mutsaerts van Den Bosch priester gewyd. waarna zyn over plaatsing volgde naar Rotselaer in België en zes jaar later naar Voor schoten. In 1956 belandde hy voorgoed, tot nu toe in Schimmert: eerst als perfect van de school ran het semi narie van juli 1956 tot juli 1965: dan als overste van het seminari Nan 1 juli 1965 tot 7 oktober 1973. Op 8 oktober 1973 werd hy daar naast pastoor van de parochie van St. Remigius te Schimmert. In november 1974 werd het semi narie Op de Bies verlaten en ver huisde de Montfortaanse communi teit naar het nieuwe klooster aan de Montfortstraat. Het 40-jarig priesterfeest ran pastoor Op 't Veld wordt nog uit bundig gevierd: met koets, schutte rij en fanfare wordt de jubilaris naar de kerk en het gemeenschaps huis begeleid. Een plechtige H. Mis wordt door hem opgedragen om 10.30 uur. waarna hij van 12.00 tot 15.00 uur zal recipiëren. DIEFSTAL DAMES8IJPS By de politie werd aangifte ge daan van diefstal van 25 damesslips. van 549.- voor van 398.- voor Schoolstraat 24, 5801 BP Venray, tel 04780-83500

Peel en Maas | 1989 | | pagina 1