Jaaroverzicht Venrayse politie 'Resto Quick In' bestaat 10 jaar OPEN DAGEN „OASE" een paradijs PEEL EN MAAS Concours FKM/MMSK groot sukses Parkeerterrein in wording Rijdend Auto Museum Onderzoek drugszaak Venray, afgesloten Vrouwendag werd geslaagde ontmoeting TUINMEUBEL 18 en 19 MAART A.s. van 10.00-17.00 uur VERSLEIJEN OIRLO Raadsvergadering Meerlo-Wanssum PEEL EN MAAS Donderdag 16 maart - Pagina 5 LEREN WERKEN MET DE PERSONAL COMPUTER Deze cursus, die wordt gegeven door ing. Peter van Tilburg RI, laat u kennismaken met de personal computer en zijn toepassingen. Aan bod komen o.a. het MS/DOS besturingssysteem, tekstverwerking, spreadsheets en bestandsbeheer. De cursus omvat 10 lessen van 2 uur. De cursusprijs is 350,- (incl. cursusboeken). Er zijn nu nog den beperkt aantal plaatsen op maandag-, dinsdag- en woensdagavond. Voor geïnteresseerden hebben wij een brochure klaar liggen, die wij u graag zullen toezenden. U kunt deze brochure telefonisch aanvragen: 04930 - 11666 Deze week is het jaarrapport van de Venrayse politie aangeboden, zo wel aan de officier van Justitie als aan burgemeester Defesche. door Commissaris G. den Teuling. De commissaris liet daarbij geen twijfel bestaan, zeer te spreken te zijn over de inzet van de leden van het Venrays korps. Door de inzet van het personeel kon er gericht ge rechercheerd worden, wat weer tot gevolg had dat een groot opspo ringspercentage kon worden bereikt. De commissaris vestigde ook de aandacht op het zojuist verschenen rapport "Beleidsplan veel voorko mende criminaliteit", dat in de ko mende maanden zeker nog onderwerp van studies en bespre kingen zal zyn. De heer Den Teuling vroeg zich af. of er geen herverdeling van de politietaken nodig is. nu men o.m. gekonfronteerd wordt met een ver grijzing van het korps. Doch ook de informatievoorziening, het milieu en de preventie vragen steeds meer aandacht van de politie. CRIMINALITEIT De criminaliteit in onze gemeen te blijft zorgen baren. In 1988 was er een stijging van 3.9% ten opzich te van het jaar daarvoor. Het oplos singspercentage steeg gelukkig van 25% naar 29,9%. Woninginbraken waren er in 1987 105: dat steeg in 1988 naar 162. Daarvan konden er 37 worden opgelost. Door meer en gericht te recher cheren kon in 1988 meer worden gedaan aan helingbestrijding. Er werden in 1988 36 helers aange houden. MISHANDELINGEN In 1987 waren er 164 aangiften van mishandeling. Daarvan werden er 130 opgelost. In 1988 waren die cyfers 153 met 137 oplossingen. Veel mankracht moest vorig jaar worden ingezet naar aanleiding van de moord op Martien Peeters, welke ondanks die inzet nog niet kon worden opgelost. De aanhouding van twee hoofd verdachten en enkele helers bracht oplossing van 28 inbraken en 15 vernielingen.1 Dankzij een aanhouding in Cuyk konden er in Ven ray en de regio 65 inbraken worden opgelost, waarbij 14 verdachten werden aange houden. Bij een openlyke geweldpleging in een bar konden 5 verdachten worden aangehouden. De handel in verdovende midde len nam ook in Ven ray toe. In 1986 werden 2 overtredingen gekonsta- teerd: in 1987 5. Vorig jaar werd een koerier aangehouden, wat tot ar restatie leidde van vier inwoners. Later hadden nog 12 aanhoudingen plaats. Van dit aantal zijn er. in af wachting van hun berechting, nog Na weken van verbouwen heeft Dierenspeciaalzaak „Oase" zijn zaak aan de schoolstraat omgeto verd tot een waar paradijs voor de dierenliefhebbers. Tijdens de open dag welke vorige week werden ge houden. waren de bezoekers dan ook zeer onder de indruk van de to tale opzet en presentatie van zowel de dierenbenodigdheden, alsook de geheel nieuw in gebruik genomen hengelsportafdeling. Naast de dierenbenodigdheden en levende have. is dierenspeciaal zaak „Oase" namely k gestart met een afdeling hengelsport, waar ie dere sportvisser, groot en klein een keuze kan maken uit de uitgebreide reeks van hengelsportartikelen, waaronder ook aasvoeders, wormen en maden. Verder is er een geheel nieuwe kooien afdeling bijgeko men. met meer dan 150 modellen, in elke prijsklasse en in diverse kleuren. Ook bloemen, groenten en zaden alsmede potgrond en vijver benodigdheden behoren tot de nieuwe artikelen in deze winkel. Vakkundig personeel zal U altijd adviseren bij de aanschaf van een huisdier of bij problemen met uw huisdier. Daarbij voert men een groot seala aan medicijnen, vitami nes, en bestrijdingsmiddelen.- kor tom een gehele dieren- apotheek staat ter beschikking voor het wel zijn van uw huisdier. Ieder die de open dagen gemist heeft mag gerust vrijblijvend een kijkje komen nemen in deze geheel vernieuwde winkel, die elke dag ge opend is van maandag tin zaterdag. uw weekblad een aantal in bewaring. De meesten van hen zijn afkomstig uit de ge meente Venray. Enkelen uit Venlo en Deurne. OPENBARE ORDE Handhaving van de openbare or de vroeg afgelopen jaar veel ekstra inzet, o.m. bij de onthulling van het monument voor de Gevallen Geal lieerden, en op de Volkstrauertag. Commissaris Den Teuling is er van overtuigd dat wat dit laatste betreft, juist door de inzet van het gehele personeel en de Kon. Marechaussee een escalatie toen in Ysselsteyn is voorkomen. Zorg blijft er bij korpsleiding en personeel voor het fenomeen van de ex-patienten, waarbij het bij de opvang en de begeleiding wel eens hapert. In samenwerking met het RIAG is mogelijk in de toekomst 24 uur per dag professionele hulp aanwezig. OORLOGSTUIG Eenentwintig maal kwamen in 1988 de mannen van de EOD naar Venray. om oorlogstuig op te rui men. Daarbij waren o.a. 45 brisant- granaten en een groot aantal rook-, raket- en mortiergranaten van veel soortige makelij. ALCOHOLKONTROLE'S Het ademanalyse-apparaat vol doet goed, nu de kinderziektes overwonnen zijn. De zichtbare en gerichte alcoholkontrole's manen tot minder drinken. Desondanks kregen 82 autobestuurders een pro ces verbaal omdat ze te diep in het glaasje hadden gekeken. 22 Auto bestuurders moesten de bloedproef ondergaan. 12 Autobestuurders weigerden zowel de blaas- als bloed proef. Vijf alcohol klanten behoef den geen onderzoek, omdat ze meer dan duidelijk in kennelijke staat van dronkenschap ver keerden. VERKEERSONGELUKKEN In 1988 vonden er 493 verkeers ongevallen plaats, waarbij 5 doden te betreuren vielen en 29 personen ernstig werden gewond. Doorrijdingen werden 25 maal aangegeven; een aantal dat nog steeds een Stijgende lijn vertoont. Ruim 2000 verkeersovertredin gen' wérden 'gèkönstatëérd waarbij' er 1324 transakties (betaal- bonnetjes) werden uitgereikt. DE MILIEUWETGEVING blijft volgens commissaris Den Teuling een hoge prioriteit hou den, vooral in onze gemeente waar nog zo vele agrarische be drijven zijn. Vrij nieuw is de opleiding van het politieperso neel aan milieucursussen. Dat ge beurt in samenspel met de gemeente. Er zijn in de loop van het afgelopen jaar al verschillen de processen verbaal opgemaakt terzake overtreding van de mi lieuwetten. Wegens overtreding van de af- vallenstoffenwet werd 7 maal ge waarschuwd en 6 maal verbal i- seerd. De geluidshinder leverde 9 maal proces verbaal op; stanko verlast 3 maal; de meststoffenwet 14 maal; de boswet 18 maal; on geoorloofde ontgronding 8 maal en verontreiniging van het opper vlaktewater 10 maal. GEVRAAGD NET EN VERTROUWD PERSOON voor het incasseren van abonne- mentskwitanties in Venray-centrum Bijverdienste! Brieven aan bureau Peel en Maas, Postbus I 5800 AA Venray. Het zondag jl. gehouden federa tief solistenconcours voor tamboers is een groot sukses geworden, zowel uit organisatorisch opzicht als wat betreft de behaalde resultaten. Van de 82 deelnemers waren er slechts 2 met een tweede prijs. 55 solisten behaalden de le prijs. 21 werden voor hun optreden beloond met een le prijs met promotie terwijl er zelfs 4 deelnemers een le prijs met promotie en lof van de jury be haalden. Het beoordelen van al deze so listen was voor het jurylid - de heer •Jos Stoffels uit Thom geen senicu- re: van 10 uur in de ochtend tot 5 uur is hij hiermee in de weer ge weest - van onze kant nu lof voor de jury. De prijzen voor de hoogst geklas- sificeerden in hun divisie werden behaald door: Jeugddivisie: Glen Dielen, St. Antonius Lomm met 51V2 pt: duo: Math. Mandere en Jurgen Bakker. Concordia Meterik 48V2 pt. 3e divisie: Jules Hoeijmakers. Jong Nederland Horst 51 pt: Jean- Paul van Leuken, St. Petrus Banden 51 pt: Christian Linskens. St. Petrus Banden 51 pt: Jacc-o Vos. Vrijheid en Broederschap Gennep 51 pt: duo: Monique Visser en Astrid Derks v.d. Ven. De Maasklank Broekhuizenvorst 50 pt: trio: R011 Wanten. Frank Wijers en Patrick Venninckx. Kon.Harm.Unie Seve- num 50 pt: kwartet: Bart Kroon. Jacco Vos, Martien Packbier en Paul Gerrits. Vrijheid en Broederschap Gennep 5IV2 pt. 2e divisie: Lamb. v.d. Munckhof. St. Caecilia America 51V2: duo: Rob haegens en Lamb. v.d. Munckhof. St. Caecilia America 51 pt; kwartet: Rob Haegens, Lamb. v.d. Munckhof, Rob Jacobs en Theo Hendriks, St. Caecilia America 51 pt. le divisie: Hans Vloet, Kon.Harm. Horst 51V2 pt; Paul van Lipzig, St. Petrus Banden 51V2 pt. Ere-divisie: Sandra Peeters, Een dracht Melderslo 54 pt met lof v.d. jury: duo: Twan Jacobs en Bart Ko ning, St. Catharina Leunen 55Ve pt met lof v.d. jury; trio: Albert Mom- barg, Bennie Konings en Ilarry van Bakel. De Kloppers Bergen 54V2 pt met lof v.d. jury. Vissers Wegenbouw is deze week begonnen met het inrichten van het parkeerterrein (lees: maanland schap) naast het gemeentehuis. Zoals bekend gaat binnenkort op de Grote Markt een aantal parkeer terreinen verloren in verband met de reconstructie en herindeling van dat plein. Dat heeft tot gevolg dat elders vervangende parkeerge legenheid geschapen moet worden. Dat kan meOnu bereiken door het terrein naast het gemeentehuis te bestraten en in parkeervakken in te delen. Vissers Wegenbouw, die deze week al de riolering op terrein aan legde en rioolkolken plaatste, gaat op het terrein 115 parkeervakken in zwarte klinkers aanbrengen. De rijbanen tussen de parkeervakken worden in grijze klinkers gelegd. Negen straatlantaarns moeten voor de nodige verlichting zorgdragen. In de muur langs het Kerkpad wordt een doorgang gemaakt, zodat de gebruiker van het parkeerter rein via het voormalige kerkhof te voet een kortere verbind krijgt met de Grote Markt. De eigenaren en belanghebben den van de panden aan de Grote Markt en de Marktstraat zijn uitge nodigd a.s. maandagavond in de Burgerzaal van het gemeentehuis te komen luisteren naar de voor gestelde wijze van uitvoering en de totale planning der werkzaamhe den bij de reconstructie ran ge noemd plein en straat, welke volgende maand van start gaat. OOK IN VENRAY WAS HET NOORDERLICHT TE ZIEN Bij de politie kwamen maandaga vond enkele meldingen binnen over een vreemd voorwerp, wat zich boven het vliegveld zou bevinden, maar deskundigen hadden daar al gauw een verklaring voor. Het was het Noorderlicht, dat ook elders in ons land werd waargenomen. INBRAAK IN WONING Via het bovenlicht van een deur heeft een onbekend persoon toe gang gekregen tot een woning aan de Gentiaan. De bewoners die afwe zig waren, ontdekten bij terug komst de inbraak. De gehele woning bleek doorzocht te zijn. Ver mist worden twee bankbiljetten van 1000 gulden en een fles Whiskey. NOG MEER SPUITWERK Er kwamen in de loop van maan dag bij de politie nog enkele mel dingen binnen, waaruit bleek dat graffitispuiters nog op meerdere plaatsen aktief waren geweest. Met name in de Bontekoestraat, Hoen derstraat en Raadhuisstraat. Volgende week maandag 27 maart, tweede Paasdag, zal menig oldtimer-liefhebber zyn hart weer eens kunnen ophalen, bij het zien van de talrijke oldtimers en klassie ke auto's van de jaren 1900 tot en met 1970, die dan weer in deze regio rondtoeren. Zeventig jaar oude auto's dus. van diverse merken en lijnen, waaron der Roll's. Essex. Jaguar, Ford, Mer cedes. Volvo. Citroèn en nog veel meer. Op tweede Paasdag wordt er na melijk weer een toeristische tour tocht verreden, onder auspiciën van de O.T.V.. welke start vanaf restaurant "Jiiger im Grüne Wald" te Maashees. Via diverse pitoreske plaatsen aan de overzyde ran de Maas rijdt men naar Wanssum. Geysteren, Oostrum en Venray. met als eindbestemming zaal 't Tref punt in Holthees. In Holthees vindt ook de prijsuit reiking plaats en staat dit komplete rijdende museum ter ieders bewon dering geparkeerd, vanaf 16.00 uur. Iedereen die in 't bezit is van een auto van vór 1970 en graag eens een toertocht mee wil rijden kan d.m.v. inschrijving vanaf 12.00 uur te recht bij "Jager im Grüne Wald" te Maashees, Op den Bosch 3. De heer Chih-Ling Tseng van "Resto Quick In", in de Markthof aan de Grote Markt, behoeft slechts uit zijn raam te kijken om te konstateren, dat 22 maart voor hem een belangrijke datum wordt. Hij is dan ook precies de enige, die er zich op kan beroemen met De Markthof het tienjarig bestaan te vieren. Alle zaken, die zich tien jaar geleden in dit in maart 1979 geo pende "winkelcentrum" vestigden zijn verdwenen of gingen onder een andere naam verder. Ook op de Grote Markt is zo het een en ander veranderd en zijn in feite slechts 3 middenstanders tien jaar of langer op hun stekkie blij ven zitten. NIEUWE START Geen wonder dus, dat de 22ste maart voor Chih-Ling Tseng en zijn vrouw Tbny een belangrijke dag wordt, want na tien jaar blijken zij de enige "honkvasten" te zijn in De Markthof. En daarom zal deze dag voor hen ook een nieuw startpunt betekenen voor de komende jaren. Vanaf die dag wordt de naam "Resto Quick In" vervangen door "Quick In Grill-Restaurant", want van kof fieshop - zoals het tien jaar geleden was - en petit restaurant, zoals het later werd, acht men nu de tijd ryp om de zaak grootser aan te pakken, omdat de vraag daarnaar ook groter wordt. Belangrijk vinden de heer en mevr. Tseng, dat in het vervolg de keuken van dinsdag tot donder dag tot 19.00 uur en op vrijdag, za terdag en zondag tot 22.00 uur geopend zal zijn. Het interieur zal worden gewijzigd en meer de sfeer van van restaurant gaan ademen, hoewel uiteraard het "koffiegebeu- ren" blijft. Tot de noviteiten gaan behoren het grillen van vlees op houtskool, een saladebuffet waarbij men de keuze krijgt uit tien verschillende salades, die men zelf kan uitzoeken, of - wanneer men dat wenst - geser veerd kan krijgen. In de nieuwe opzet zijn de gasten niet meer gebonden aan de menu kaart. Men kan nl. zelf een menu naar keuze opbouwen naar eigen smaak en eetlust. Een andere bijzonderheid zijn de "spare-ribs". Dat zijn op houtskool gegrilde rarkensstrengen (krabbet jes), die opgediend worden met een sausje en een salade. Voor hetzelfde geld mag men zoveel spare-ribs eten als men wilt. De keukenfaciliteiten worden ver der uitgebreid met steak-garni, sea food (visgerechten) en diverse spe cialiteiten als bijgerechten. TOERISTENMENU' Natuurlijk blijft het zg. Toeristen menu, waarmee de heer Tseng in 1987 de prijs van het Nederlands Het was maandagavond weer eens een ouderwetse lange raads vergadering van de gemeente Meerlo-Wanssum. Mogelijk was de aanwezigheid van een groot aantal dames op de publieke tribune daar mede debet aan. AANKOOP GROND WONING BOUW GEYSTEREN Na lang en moeizaam onderhan delen was het college er in geslaagd t.b.v. de woningbouw enkele perce len grond in Geysteren aan te ko pen. De raad was niet gelukkig met de proceduren, maar wel tevreden met de afronding. De PK was ran mening dat door kommunikatiesto- ringen veel fout i» gegaan. Dat de raadsleden onvoldoende op de hoogte waren gehouden werd door wethouder Jan Rutten fel bestre den. De verkopers zijn niets te kort gekomen aldus de wethouder. De gemeente betaalt 21- per m2 en als ekstra een schadevergoeding. Tbtaal ging het om ruim 3500 m2. WONINGBOUW-PERSPEKTIEVEN Na een uitgebreid debat ging de raad akkoord met de aktualisering van de nota woningbouwperspek- tieven. Alleen de PK was tegen. Al gemeen was men van oordeel, dat de inwoners van de dorpen de kans moeten krijgen in die dorpen te blijven wonen, óók als het gaat om een bejaardenwoning. De vergrij zing van de dorpen en het vertrek van de voorzieningen baarde raad en college veel zorgen. Van 1986 tot 1995 kunnen er in Bureau voor Toerisme heeft gewon nen, op de menukaart staan. Met dit wekelijks wisselend driegangen menu heeft "Resto Quick In" de laatste jaren furore gemaakt. By gelegenheid ran het tieryarig bestaan zal "Quick In Grill- Restaurant" vanaf 22 maart een week lang zijn gasten eens ekstra venvennen. Bij iedere maaltijd ran de dinerkaart wordt "van "het huis" de aankleding verzorgd. Dat wil zeg gen. dat de soep vooraf, een glas wijn en het nagerecht niet behoe ven te worden betaald. Het echtpaar Tseng is er van over tuigd. dat met de nieuwe opzet van het restaurant in Venray in een dui delijke behoefte wordt voorzien. "Want", zo zegt de heer Chih-Ling Tseng, "zoiets heeft men nog niet in Venray en in wijde omgeving." Zoals reeds eerder gemeld is de gemeentepolitie te Venray begin no vember 1988 gestart met een groot scheeps onderzoek naar de handel in verdovende middelen, met name .cocaïne. Dit onderzoek raakte in een stroomversnelling toen de poli tie op zondagmiddag 27 januari jl. een achtervolgen inzette van een personenauto, waarvan ernstig ver moed werd, dat de bestuurder daar van verdovende middelen vervoerde. Die bestuurder, een 23-jarige Ven- rayer, zag toen kans tijdens de ach tervolging. een pakje uit de auto te gooiren. Bij onderzoek bleek dit pakketje één halve kilo cocaïne te bevatten. Zoals toen ook vermeld, werden naar aanleiding van de aanhouding van die bestuurder nog drie Ven ray - ers in de leeftijd van 44, 37 en 33 jaar aangehouden. Uit het verdere onderzoek door de politie bleek duidelijk, dat be doelde autobestuurder enkele ma len opgetreden was als koerier voor de 44- en 37-jarigè Venrayers. en voor hen transporten van cocaïne verzorgde naar Duitsland, met na me naar Hannover. Uit het onderzoek kwam verder ook naar voren, dat in Venray leve ringen werden gedaan aan lokale afnemers en gebruikers. In dit ver band werden in totaal 13 personen aangehouden, t.w. 2 uit Bleriek. 2 uit Deurne en 10 uit Venray. Van do totaal 19 aangehouden personen zijn er thans nog 5 gedetineerd. Door dit onderzoek, dat thans is afgesloten, denkt de politie de handel van drugs in het Venrayse te hebben gereduceerd. de gehele gemeente 375 woningen worden gebouwd. Dat zijn er 38 per jaar. De behoeft zou echter veel gro ter zyn. Er zal hierover met de dorpsraden worden gepraat en nog eens een enquette worden gehou den, om te weten te komen wat de huidige woningbehoefte is. Een motie van de PK. waarin ge vraagd werd het gemeentelijk Volkshuisvestingsbeleid nog eens onder de loupe te nemen en te toet sen aan het LOZO rapport, werd door de andere frakties niet gesteund. RONDVRAAG Fraktievoorzitter Piet Hendrix was erg kwaad op een in het DvNL verschenen artikel van een hoofd ambtenaar. naar aanleiding van een door hem geschreven scriptie, over het funktioneren van de gemeente raden in de kleinere gemeenten. Hendrix voelde zich in zijn eer en goede naam aangetast door die minder vleiende uitspraken. Ook de raadsvoorzitter had de krant gelezen en vond dat geen recht wordt gedaan aan de inzet van de raadsleden. Volgens hem had de hoofdambtenaar onverstan dige opmerkingen gedaan, óf was de negatieve tendens veroorzaakt doordat de scriptie te korst was weergegeven, waardoor bepaalde za ken uit hun verband waren gerukt. IIy was er van overtuigd dat zeker de raad van Meerlo-Wanssum wel wist waaraan de centen besteed worden en waar ze van af komen: anders zou de gemeente niet zo ge zond zyn als ze nu is... De woensdag jl. in de foyer van de schouwburg door het Katho liek Vrouwengilde Venray georga niseerde byeenkomst in het kader van de Internationale Vrou wendag. werd een geslaagde ont moeting. waaraan door ongeveer 120 dames intensief werd deelge nomen. Het feit, dat vele afgevaar digden van andere vrouwen organisaties van Venray en omge ving acte de presence gaven be wijst. dat het K.V.G. met deze meeting in de roos heeft ge schoten. In haar openingswoord gaf de voorzitter, mevr. Hoogeveen. in het kort de oorsprong van deze dag aan, waarna mevr. A. Sonkc-Aalders. lid van het dagelijks bestuur van de Ned. Vrouwenraad, "de gevolgen van 1992 voor vrouwen" in een zeer geanimeerde lezing uiteenzette. In eerste instantie wees zy daarby op de Europese richtlijnen voor de vrouw en belichtte verder de ver schillende aspekten. die by de een wording van Europa aan de orde zullen komen. Vooral de ekonomi- sche belangen spelen daarbij een grote rol. Maar ook op het sociaal gebied staan nog vele veranderin gen op stapel. 1990-maalreger' Als voorbeeld haalde zy aan het kostwinnersprincipe, dat wy in Ne derland kennen, maar dat in de meeste Europese landen niet beslaat. Ook in Nederland zal dit in de toekomst verdwijnen. De z.g. "1990-maatregel", waarin de ekono- mische zelfstandigheid van de vrouw wordt geregeld, is daartoe de eerste aanzet. Ook op 1 het gebied van milieu en ontwikkelingshulp zullen nog vele afspraken moeten volgen. Na deze inleiding verdeelden de aanwezigen zich over zeven werk groepen. Voor de leiding daarvan waren door het K.V.G. diverse des kundigen aangetrokkén. Zij licht ten bepaalde aspekten uit de lezing van mevr. Sonke nader toe en brachten met enkele vragen de dis- kussie op gang. Zo kon men van ge dachten wisselen over de volgende onderwerpen: Vrouw en betaalde arbeid, vrijwilligerswerk, de 1990-maat regel, de inkomstenposi tie en sociale zekerheid voor vrou wen. het milieu, vrouwen in de derde werd en het conciliair proces. Over al deze onderwerpen werd zeer levendig gediskussieerd. Europese verkiezingen In de daarop volgende plenaire zitting beantwoordde mevr. Sonke de aan haar voorgelegde diskussie- punten. Zy wees er op. dat veel za ken voor wat betreft 1992 nog onduidelyk zijn. Aan de vrouwen gaf zy het duidelijkde advies alert te bli jven en te zorgen voor een ei gen inbreng I)at kan Oia. door kan- takt te zoeken met vrouwen organisaties uit de buurlanden en by de Europese verkiezingen te stemmen op een vrouw. Momenteel zijn de mannen in de meerderheid in het Europese Parlement, terwijl vrouwen toch 50% van de bevol king uitmaken. Na de pauze rond zeven uur. trad de Spaanse dansgroep "Las Rochie- ras" op. Hun kleurige kleding en perfekt verzorgde dansen riepen veel waardering op bij de aanwezi gen. Het feit. dat ook de in Venray verblijvende Spaanse Vrouwenge meenschap en een groep Turkse meisjes deze avond aanwezig wa ren. benadrukte het internationale karakter rail deze dag. Informatiestands I11 de foyer waren diverse infor matiestands ingericht door Vrouw en Werkwinkek Projekt Venray- Divinólandia, Vrouwen Advies Commissie, Werkgroep Emancipa tie. Vrouw Geloof en Leven. Am nesty International. Unie ran Vrouwelyke Vrijwilligers en VIDO (Vrouwen in de overgang). Voor deze stand bestond ruime be langstelling. Met de organisatie van deze geslaagde byeenkomst heeft het K.V.G. weer eens bewezen, dat het naast de gelegenheid tot ontmoe ting ontspanningen vorming zich ook duidelyk richt op bewustwor ding van de vrouw ten aanzien ran de ontwikkelingen in de samen leving En zoals de voorzitter in haar ope ningswoord al aangaf, is het te ho pen, dat de gezamenlijke Venrayse vrouwenorganisaties er in zullen slagen uit hun midden een com missie te vormen, die de internatio nale vrouwendag in Venray tot een traditie zal maken. HARTMAN PARADIJS KETTLER KURZ SIEGER ALLIBERT PLUSOL DEKO Castenrayseweg 14 5808 AG Oirlo Tel. 04787-1941-1266 tuintraktoren van wheel horse en flandria WOLF SUPERIA QUALCAST

Peel en Maas | 1989 | | pagina 5