84163 CAESAR VERTS' ,^G AGENDA OOK PAINT BEHANG UIT VOORRAAD VINYLBEHANG Paasdag VENRAV éééééééill peel en maas 20% KORTING. feestaanbieding Schouwburg- nieuws Jules Deelder restaurant en bowling open vanaf 13.00 uur Bowling-restaurant Concert MMSK St. Petrus Banden Rob van Reijn Revue Benny Neyman Filmnieuws Sporthal Gevonden voorwerpen BOSS Openbare bibliotheek PEEL EN MAAS Cor Paint - Verf en Wand Donderdag 16 maart - Pagina 3 Laat Verf Wand je' adviseren als je je kamers wilt laten promoveren tot "wooninterieurs". Met natuurlijk een duidelijk stempel van je persoonlijke leefstijl, vooral in je behang! Bij ons nu - in onze vernieuwde winkel - te bewonderen in 'n voor deze regio unieke presentatie. Die je het kiezen - als kritische konsument - veel gemakkelijker maakt. Of 't nu om een exclusief, gedurfd dessin gaat of ons juist nü zeer populair geprijsde vinylbehang! Snel profiteren van onze feest- aanbiedingen. Paterslaan 7, Venray Op onze héle voorraad behang nü als openingspremie Snel profiteren van deze feest aanbiedingen. Per rol van 1695 oQs nu voor ff# - of van 21.95 nüvoorJLO* mm fj RECTIFICATIE In ons verslag van de EIIBO- wcdst rijden bij Rank Xerox, vorige week in dit blad, hebben wij ver nield dat burgemeester H. Defesehe aan een aantal leden van de Be- drijfsbeseherming de waarde- ringsmedaille van de Regering uitreikte. Onder de daarvoor in aan merking komende leden was ook de heer Koopman, die zich 10 jaar in deze organisatie verdienstelijk had gemaakt. Wij vermeldden dat die onderscheiding hem op een an der tijdstip zou worden uitgereikt, omdat de heer Koopman door ziek te verhinderd zou zyn. Dit blijkt niet juist te zijn. want de heer Koopman was gezond van ljjf en leden, maar door andere om standigheden verhinderd. Dit Venrayse telefoonnummer zou feitelijk iedereen moeten ken nen. ol'minstens genoteerd hebben staan, net als het telefoonnummer van zijn huisarts en het telefoon nummer van de politie... 84163 Is namelijk het. telefoon nummer van de ALGEMENE HULP DIENST VENRAY de vrijwilligersorganisatie, die in de buurt en in de wijk hulp wil verle nen,' daar waar deze dringend no dig is en o]) dat moment niet door andere hulpverleningsinstanties geboden kan worden. Uit het onlangs verschenen jaar verslag lezen we, dat vrijwillig hulp verlenen van velerlei aard katyzijn. Laten we ze maar eens opnoemen: klusjes in en om het huis. bood schappen doen en medicijnen ha len-, huishoudelijke hulp; gezelschap houden; huisbezoeken; gadvies en informatie. Minder vaak ■bestaat die hulp uit hulp bij zieken: glial]) bij thuis sterven; tijdelijk on derdak verjem'h; dpvaiig van en óp- pas bij kinderen. Bij incidentele gevallen werd ook hulp verleend bij een verhuizing; bij liet invullen van formulieren en in bepaalde gevallen leersituaties. Op verzoek van het „open bejaar- denwerk" is de hulpdienst in liet af gelopen jaar ook aktief geworden bij het project sociale alarmering van het RISC en bij het project ten behoeve van weduwen en we- duwnaren. i Vorig jaar werd via „84163" 256 I maal een beroep gedaan op de hulp- j.dienst. In 180 gevallen werd daad werkelijke praetisehe hul]) verleend. In 15 gevallen was die hulp van langere duur - langer dan drie maanden. Slechts 5 ingedien de lmlpaanvragen werden afgewe zen. terwijl in 25 gevallen werd doorverwezen of bemiddeld bij an dere instellingen. Ook waren er een aantal telefonische kontakten, waa rin de hulpdienst „alleen maar" be- hoefde te luisteren. Een soort I praat paal functie dus. liet grootste aantal aanvragen voor hulpverlening werd ook hel af gelopen jaar weer ingediend dooi de hulpbehoevenden zelf. Slechts een aantal kwam binnen via het maatschappelijk werk. de psyehia- j trisehe centra, het Groene Kruis, de gezinszorg, het open bejaarden- werk. de huisartsen en of de polit ie. Hoewel de algemene hulpdienst ervoor iedereen is, is het opvallend, dat steeds meer ouderen een be- roep doen op deze vorm van vri jwil ligerswerk. ZONDAGOCHTENDCONCERT Venrays Gemengde Zangvereni ging "Ars Musica" o.l.v. Rob Ber- ben èn Venrays Senioren Orkest o.l.v. Jan Verstegen zullen op zon dagochtend 19 maart om 11.30 uur in de schouwburg te Venray een concert verzorgen. Zondag zullen werken worden uitgevoerd van: Strategier, Faurè, Haydn, Schubert, Gluck, Andries- sen en de Klerk. Het koor zal op de piano worden begeleid door Henriet te Spanjers. Venrays Seniorenorkest, nog jong van hart en geest, bestaat slechts enkele jaren. Toch traden zij al diverse malen suksesvol op. Onlangs waren zij nog te beluiste ren bij liet 10-jarig bestaan van Gemengde Zangvereniging Oostrum. Het is best de moeite waard om eens te komen luisteren naar dit muzikaal gebeuren zondag a.s. De entree is gratis! Donderdag 16 maart 'KIEZEN OF DEELDER' De theatershow van Jules Deelder bestaat opnieuw uit een niets'en niemand ontziend tempo waarin woorden en zinnen over het pu bliek worden uitgestort. Deelder is fenomeen, idool maar bovenal sellryver. Zijn theatershow is dan ook voor een belangrijk gedeelte opgebouwd uit al dan niet gepubli ceerd eigen werk. "Men lacht om mij, maar ik vlij mijzelf toch met de Eerste en tweede mgr. hanssenstraat 10 oostrum telefoon 04780 83223 howling allijd gt'/i'llig Zondag a.s. zal MMSK St. Petrus Banden een wijkoptreden in het Bruks- ke verzorgen. Van 11.00 uur af zal in de "Kiosk" een koffieconcert worden gegeven onder leiding van de heer Jan de Jong - de vaste dirigent van het Korps. Voor dit concert zijn diverse nieuwe nummers ingestudeerd waardoor •iet repertoire verder is uitgebreid. Voor dit koffieconcert is iedereen hartelijk welkom - de toegang is gratis. gedachte dat er van een ernstige ondertoon sprake is", om te spre ken met Decider's eigen woorden. Dit programma zal nog meer in het teken staan van het onverwach te, de verrassing. Iedere voorstel ling krijgt andere wendingen, invallen, messcherpe kommenta- ren op voorbije maar ook op recen te sportieve en politieke ontwikkelingen. Dinsdag 21 inaart 19.30 uur mime-festival Een jubileum-revue in het mime- festival. Dat wordt uiteraard een heel bijzondere voorstelling. Voor een mime-produktie wordt dit een groots opgezette uitvoering waar aan heel veel plezier te beleven valt. Over Rob van Reijn schreef de pers: "In tijden hebben we niet meer zo gelachen. De meest uiteenlopende types worden door een gebaar of ex pressie op het toneel gezet. Als bil jarter in een café. babysitter, bioscoopbezoeker of generaal, tel kens weer nieuwe figuren, waarbij het publiek krom ligt van het lachen". Eigenlijk een verbluffende avond, waar men met het gehele gezin heen moet gaan. liet zal voor velen een belevenis zijn waarover men nog lang zal napraten. Daarom wordt de voorstelling in plaats van 20.15 uur om 19.30 uur gebracht. Op deze voorstelling komen wij tijdens de publikaties rond het mimé-festival uitvoerig terug. Nu al kunnen wij stellen dat het een aan rader van formaat is. Donderdag 23 maart met 'VANAVOND IS VAN ONS" Natuurlijke charme» gevoelig heid. sympathie en integriteit zijn de belangrijkste eigenschappen, waarmee Benny Neyman zijn pu bliek tegemoet treedt. In zijn nieuwe theaterconcert 'Vanavond is van ons' komen deze aspekten sterk tot uitdrukking. In zijn zelfgeschreven teksten geeft Benny Neyman uitdrukking aan de emoties, stemmingen en observa ties van het leven Zijn opvallend improvisatietalei11 zorgt ervoor dat er iedere avond weer een unieke sfeer ontstaat, waarbij het publiek zich persoon lijk betrokken voelt. De 7-mans 'Nevmanband'. die het eerste theaterconcert van Benny Neyman 'Samen zijn we sterk' lol een muzikaal hoogtepunt maakte, zal er mede voor zorgen dat dit nieuwe theaterconcert 'Vanavond is van ons" een onvergetelijke avond wordt. Overal stampvolle zalen. Overdonderend succes in Venrayse bioscopen De film cocktail met Tom Cruise is ook in Venray een hit van hel grootste formaat. Sinds Dirty Dan cing kwamen er niet zoveel mensen- op een film af. Uiteraard geprolon geerd. Meisjes zijn gebiologeerd door de hoofdrolspeler en gaan dus massaal naar de film met moeder in liet kielzog. Een ander groot succes is a fish called Wanda die eveneens volle za len trekt. Sommige mensen krijgen buikkrampen van het lachen bij het zien van deze doldwaze film waarbij John Cleese een juweel van een rol neerzet. Een film die men beslist niet mag missen. Geprolongeerd is eveneens de spannende Nederlandse film Spoorloos. Genomineerd als oscar kandidaat maar omdat er naast Ne derlands ook Frans in de film wordt gesproken valt de film buiten de kanshebbers. Sinds de lift was er geen film meer met zoveel spanning. Frank en Frey is een buitenge woon leuke Walt Disney produktie. Nederlands gesproken kan de jeugd van 0 tot 100 jaar daar terecht. Het verhaal van de wolf en vriendschap met een hondje is vertederend. Nieuw is deze week 18 again in de serie verrassende comedies, waarin o.a. Big viel. komt daar nu een nieu we film bij. Het gaat om een man van 81 die wenst 18 te zijn... en dat gebeurde. Met de levenservaring van iemand op leeftijd, kun je als 18 jarige natuurlijk je voordeel doen. Dat geeft een heleboel dold waze situaties. l)e Wetteling Donderdag: Atletiekclub Manual Rooyse VK Vrijdag: Rank Xerox Jumpers Jacobs SVCB Zaterdag: Badminton Jumpers Zondag: Badminton Old Calahan M. v. Veen Maandag: Gemeente Rooyse VK en Manual Rooyse VK Venrode Dinsdag: Rooyse VK Manual Badminton Woensdag: Gemeente Badminton De Schuivers 16.30-17.30 17.30-21.00 20.00-23.30 16.30-17.30 17.30-19.30 19.30-20.30 20.30-21.30 09.00-19.00 19.00-22.30 09.00-20.00 20.00-21.00 21.00-22.00 16.30-17.30 17.30-19.00 19.30-20.30 20.30-22.30 17.30-21.00 20.00-21.00 21.00-23.30 16.30-17.30 17.30-22.30 19.30-21.30 TREURWILG GESTOLEN Uit de tuin van een woning aan de Boterbloem werd een treurwilg ontvreemd. De dader wil vermoede lijk op een goedkope manier zijn ei gen tuin beplanten... Mozambique-sijsje groengeel; grote zwarte hond. reu vermoede lijk kruising tussen herder en sehnautzer; 2 honden. 1 reu en een teef donker gestroomlijnd: 1 bank biljet; 1 rode linkerwant maat 146-152; 1 sleutel aan hanger: 1 sleutel merk DOM; wijnrood sleu teletui met 7 sleutels en reklame Rabobank Oostrum: zwarte univer sele herenfiets, framenr. 663715; bruine Gouden Leeuw herenfiets, framenr. 8512641: bruine Gazelle damesfiets, framenr. GH 917864: blauwe Junior damesfiets; zwarte Ricardo herenfiets, framenr. 2479976: zwarte Union damesfiets, framenr. 596627: zwarte/grijze da mesfiets. Voor inlichtingen kunt u zich tij dens kantooruren wenden tot de administratie van de gemeentepoli tie Venray, tel. 0^780-84888, tst. 224. VRACHTAUTO TE I100G OF LUIFEL TE LAAG? Een vrachtauto ramde de luifel van een aan de Deurneseweg gele gen Mobil tankstation. De uit Nieu- werkerk aan de IJssel afkomstige bestuurder verklaarde dat zijn vrachtauto niet te hoog was en dat hij nog nooit; bij 'n tankstation pro blemen had. De politie trad bemid delend op. Het zal wel een verzekeringskwestie worden. Het bleef verder bij materieele schade. Cliti Grotestraat 2, tel. 10943 Gasthuisstraat 28 Venlo, tel. 541960 Nieuwe aanwinsten voor de jeugdafdeling over GEZONDHEID. -J599.5 Parker. Steve. Het li chaam en hoe hel werkt. Met hulp van veelkleurige afbeeldingen wordt uitgelegd hoe het menselfik lichaam in elkaar zit en hoe het werkt. Vanaf ca. 11 jaar. - J605.12-Wéeber. Frans. Joliens broertje heeft een hartafwijking. Jolien krijgt een broertje met een hartafwijking. Dat geeft een hele boel spannende momenten in het gezin. Vanaf ca. 9 jaar. - J605.14 Charlton. Michael. Wil lem. Willem heeft astma. Gelukkig kan hij wel leuke dingen doen. Zo als sporten, of op school een werkstuk maken. Vanaf" ca. 9 jaar. - J605.16 Travis. Luther B. Net 'n wip: het boek voor jonge diabeten. Uitleg in woord en beeld van de reakties van hel menselijk lichaam onder verschillende omstandighe den bij de aandoening diabetes mellitus. Vanaf ca. 13 jaar. -J612.8 Bie. Louis de. Zo nodig één tablet. Aan de hand van zes veel gestelde vragen wordt voorlichting .gegeven over medicijnen, medicijn gebruik en de 'farmaceutische in dustrie in het algemeen. Vanaf ca. 13 jaar. - J614.81 Het Rode Kruis: een we reld van hulp. Beknopte informatie over het ontstaan, de ophouw en het werk van het Rode Kruis in binnen- en buitenland. Vanaf ca. 13 jaar. -J614.89 Vonkeman. Renate. Bloed bloedtransfusie. Voorlich tingsbrochure over de funktie van het bloed, het nut van bloedtransfu sies en de noodzaak van bloeddo nors, Vanaf ca. 14 jaar. - .J615 Wol fiérs,, Ivan. Dokter Le vertraan. Doc Silver en Reinoud. In formatief verhaaj pverde ervaringen van eetv jehgeic iiv'ZijtV koortsdromen. Twee artsen geven, elk op hun eigen wijze, hun me ning over het voorkomen en gene zen van verschillende ziektes en over de gezondheidszorg in het al gemeen. Vanaf ca. 13 jaar. Openingstijden Maandag 10.00-12.0014.00-18.00 Dinsdag t/m donderdag 14.00-18.00 Vrijdag 14.00-21.00 Zaterdag 10.00-13.00 uw weekblad Afgelopen week heeft Cor Reijn- ders - onderhand beter bekend als Cor Paint - zijn geheel vernieuwde en dubbel zo grote verf- en be- hangspeeiaalzaak heropend aan de Paterslaan. Tegelijk daarmee pre senteerde hij zich als een van de dertig grootste verfzaken in Neder land. die gezamenlyk een gloed nieuwe keten hebben opgericht onder de naam "Verf en Wand". Het formeren van speciaalzaken als Hubos, Praxis, Keurslagers e.d. is evenmin als gezamenlyk inkoop- buro's iets nieuws. De vakschilders hebben dat onderkend en zijn er van overtuigd door het samengaan in "Verf en Wand", hun klanten up to date te kunnen adviseren. Een van de belangrijkste argu- inenten om samen te werken, is de mogelijkheid om gezamenlijk vlijmscherpe en aantrekkelijke ak- ties voor de klanten te kunnen lan ceren. In de advertenties en regelmatig te verschijnen reklame- krant zal dat duidelijk blijken. In de vernieuwde winkel - nu 350 m-' groot - kan men terecht voor alle bekende verfmerken. zoals Histor, Flexa, Sigma en Sikkens. Zo'n as sortiment is gewoon uniek en was niet eerder bekend. De behangafdeling wijkt geheel af van de gebruikelijke presentatie en mede daardoor kan men scherp ge prijsde soorten aanbieden maar ook de meest exc lusieve dessins. De keuze is. kort gezegd: enorm. En als u even naar de advertentie van Cor Paint kijkt (elders in dit blad) dan weet u meteen dat u ook nu nog kunt profiteren van de speciale ope ningsaanbiedingen. Van vrijwel alle produkten die in de uitgebreide zaak worden aange boden. krijgt men naast het des kundige advies ook nog demonstratiefilmpjes gepresen teerd. die u helemaal wegwijs kun nen maken. ZONDAGSDIENST HUISARTSEN Weekenddienst voor de patiënten van W. Bloemen, R.E. Gabeler, T. Lank- veld, H. Schraven en J. Wittgen: R. GABELER Allegrostraat 43, tel. 82824 Weekenddienst voor de patiënten van P. Corver, G. van Loon, F. de Muinck Keizer, F. Schmeetz, T. van Thiel, D. Vercauteren en J. de Vocht: G. VAN LOON Palersstraat 60, tel. 88800 DR. VAN DONGEN Past. Jeukenstraat 6 America Tel. 04764-1707 van vrijdag 18.00 tot zondag 24.00 uur Voor spoedeisende gevallen kunt u op de genoemde data bij de genoemde doktoren terecht: 's morgens van 10.00 tot 11.00 uur 's middags van 17.00 tot 18.00 uur deze regeling geldt ook met carnaval ZIEKEN- EN ONGEVALLENVERVOER Tel. 04780-81333 WEEKEND- EN NACHTDIENST VENRAYSE APOTHEKEN DE MONNIKSKAP Paterslaan 2, tel. 80140 Van vrijdagavond 18.00 uur tot vol gende week vrijdag. Openstelling zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur en van 17.00 tot 18.00 uur. zondag van 10.00 tot 12.00 uur en van 17.00 tot 18.00 uur. Verder alleen voor spoedgevallen (via het nachtluikje) TANDARTSEN WEEKENDDIENST VENRAY-YSSELSTEYN Voor spoedeisende gevallen uitslui tend na telefonische afspraak neemt waar: H. PETERS, tel. 83478 WEEKENDDIENST DIERENARTSEN DIEREN ARTSENPRAKTIJK M.J. van Winden E.M. Ruymbeek J.M. van Winden W.H.M. de Vocht Behandeling in het weekend volgens telefonische afspraak W.H.M. DE VOCHT Stationsweg 13, tel. 81336 DIERENARTSENPRAKTIJK W.H. Kremer en W.G.A.M. Loonen en G.W. Gelling. Behandeling kleine huisdieren zaterdag en zondag volgens afspraak W. KREMER Mgr. Nolensstraat 12, tel. 81000 WEEKENDDIENST VERLOSKUNDIGEN voor de praktijken van Mevr. Raay- makers, Mevr. van der Reis, Mevr. Tiggeloven en Mevr. Vermazeren. MEVR. RAAYMAKERS Horst, tel. 04709-6538 Vanaf vrijdag 12 uur tot maandag 12 uur WEEKD1ENST VERLOSKUNDIGEN De weekdienst van de praktijk van Mevr. van der Reis en Mevr. Tiggelo ven wordt vanaf maandag 12 uur tot vrijdag 12 uur waargenomen door MEVR. VAN DER REIS Overloon. tel. 04788-1327 Afspraken maken 's morgens tussen 8 en 9 uur en 's avonds tussen 6 en 7 uur. REGIONALE VERENIGING HF.T GROENE KRUIS VENRAY De dienstdoende wijkverpleegkundige voor Venray. Meerlo en Wanssum is bereikbaar via Tel. 04780-81269 Spreekuur voor Venray: Voor eventuele behandelingen door de wijkverpleegkundigen alsmede hei doorge ven van boodschappen is er gelegenheid van maandag t.m. vrijdag van 12.00-13.00 uur. Uitleen voor Venray: Voor het afhalen en terugbrengen van uit leenartikelen kunt U terecht van maandag tot en met vrijdag van 16.00 tof 17.00 uur. In het weekend alleen voor spoedgevallen door de wijkverpleegkundige van de week enddienst. Eenieder wordt verzocht de artikelen na ge bruik z.s.m. terug te bezorgen. Zuigelingen-kleuterbureau en gehoorscreening: Uitsluitend op afspraak, telefoon 81269 Spreekuur Diëtiste Uitsluitend op afspraak, telefoon 81269 Zwangerschapgymnastiek: Aanmeldingen via telefoon 81269 Groene Kruis Wijkcentrum „De Kiosk" Brukske Venray: Spreekuur en uitleen door de wijkverpleeg kundige van maandag tot en met vrijdag van 13.30 tol 14.00 uur, telefoon 83859 Zuigelingen- en kleuterbureau uitsluitend op afspraak. Wijkgezondheidscentrum ..Landweer!" Venray: Spreekuur en uitleen door de wijkverpleeg kundige op maandag, woensdag en vrijdag van 11.30-12.00 uur, en dinsdagmiddag van 13.30 tot 14.00 uur telefoon 88273. Wijkgebouw Ysselsteyn Litsenbergweg 20b Spreekuur en uitleen op mdandag, woens dag en vrijdag van 13.30 tol 14.00 uur. Telefoon 04785-1492 GEZINSZORG VENRAY Westsingel 5. Tel. 04780-86363 Spreekuur: dagelijks van 9 lot 10 uur. BUREAU VOOR RECHTSHULP De Clockert. Bergweg 4 Spreekuur alleen na telefonische afspraak tijdens kantooruren 85968 of 04950-30345

Peel en Maas | 1989 | | pagina 3