KERKDIENSTEN Begrafenisonderneming SJENG GOUMANS Oude foto PEEL EN MAAS Donderdag 16 maart - Pagi^ pggj GROTE KERK VENRAY Weeek van 18 t/m 25 maart Deken C.J.R. Buschman, Eind eraat 6. tel 81275; Kapl. H. de Wit O.F.M., Grote Markt 10, tel. 82385, b.g.g. 85855. Zaterdag 18 maart: H. Cyriilus van Jerusalem. 9.00 lsm. ouders Neete- son-Custers; overl. fam. Schrijnen- mekers, Maria Voermans-Janssen; 14.00 PI. Huw. mis voor het bruids paar Belinda Peters en Ruud Nooyen, Hoogakker 14; 19.00 Zondagsdienst: Jack Duijf (coll.); Jan Flinsenberg en familie; jrd. Antoon Bollen; Henrica Jansen-Pillen (coll.); Alfons Gou- mans (coll.); Ben Franssen en Dor Graat; Sjang Vissers; Petronella Ver- stegen-Houben en zoon Sjraar; Joost Direks; Mien Verbakel-Beetz (coll.); Jan Bakker (coll.); Ab Steemers (coll.); voor de levende en overl. le den van de buurtvereniging St. Jozef. In dit weekend zal er onder de H.H. Missen palm worden gewijd, die U mee naar huis kunt nemen en tijdens de H.H. Missen zal het lij densverhaal volgens Lucas voor-ge lezen worden. Zondag 19 maart: Palm- of Passie zondag. Begin van de Goede Week. 8.00 lsm. voor de parochie; 9.30 Lat. Hgm. Nel Bovee-Claassen (coll.); Wilhelmus Hubertus Janssen; Pas toor van Boxtel (S); Alda Smedts; 11.00 Gezinsmis: Dorothea Ariëns- Hendriks en overl. familie; overl. fam. Geurts-Rieter (S); Ger Ehren; Tineke Kersten-van de Ven. Thema Gezinsmis: Rijdend op een ezel. Maandag in de Goede Week: 9.00 lsm. Maria Ebberink-Kolkers; 19.00 Boeteviering als voorbereiding op het Paasfeest. Daarna biechtgelegenheid. Dinsdag in de Goede Week: 9.00 lsm. W. Broers, echtgenote en overl. kinderen; Antoon Loonen (em. deken); 19.00 lsm. ouders Fraps Swinkels-Marcellis. Woensdag in de Goede Week: 9.00 lsm. Johan Verhoeven en zoon Willy; 19.00 Boeteviering als voorbereiding op het Paasfeest. Daarna biechtge legenheid. Donderdag in de Goede Week: Witte Donderdag. Vanaf 9.00 uur zal de Paascommunie naar de zieken worden gebracht. Zij die ziek zijn en de H. Communie thuis gebracht wil len hebben, moeten zich bijtijds bij de Deken of Kapelaan opgeven. 13.30 Plechtige viering van de Eucha ristie met de kinderen van de basis school Vlaswei [Landweert]; 19.30 plechtige viering van de Eucharistie waarin wij gedenken de instelling van het Laatste Avondmaal. Gerard Sij- bers en echtgenote Petronella Keijsers (S); Johannes Hendricus Willems en Maria Huberdina Reijnders (S); Alda Smedts; To Janssen-Loonen; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van onze parochie. Vrijdag in de Goede Week: Goede Vrijdag: vasten- en onlhoudingsdag. 15.00 Plechtige Kruiswegviering; 19.30 Plechtige herdenking van het lijden des Heren, kruisverering en communiedienst. Zaterdag in de Goede Week: Paaszaterdag. Vanaf 10.00 uur kunt u bij de ingang van de sacristie WIJ WATER halen. Van 17.00-18.00 uur Biechtgelegenheid; 19.00 Plechtige Paaswake als Gezinsviering; 21.00 Tweede plechtige Paaswake met wij ding van vuur, paaskaars en doop water, waarna pi. Eucharistieviering (volkszang). Akolieten: Zo. 19 maart: 9.30 L. Truyen; do. 23 maart: 19.30 Hans van Pelt en Piet Vosbeek; vr. 24 maart: 19.30 Gerard Hoppenbrouwers en Louis Truyen. Misdienaars-Lectoren Za 18 maart: 19.00 Bart Derkx, lector T. Verbeek; zo. 19 maart: 8.00 Maikel en Pascal Brons; 9.30 Wilco Jansen en Arnoud Welschen; 11.00 Ramon Klinckenberg. KAPEL ST. SERVATIUS Zaterdag 18 mrt.: 18.30 Liturgie viering m.m.v. een muzikaal ensem ble. Voorganger: J. Korff. Misdie naars: Cindy Haneveld en Bas Dirkx. Lector: P. Wittenbols. Zondag 19 mrt.: 9.30 Liturgievie ring met koor en volkszang. Voor ganger: J. Korff. Lectrice: Zr. Jacin- tha. Maandag 20 mrt.: 16.45 Liturgie viering. Voorganger: J. Korff. Dinsdag 21 mrt.: 16.45 Liturgievie ring. Voorganger: G. van Loenen. Woensdag 22 mrt.: 18.30 Boetevie ring met koor. Voorganger: J. Korff. Donderdag 23 mrt.: Witte Donder dag. 18.30 Liturgieviering met koor. Voorganger: J. Korff. Vrijdag 24 mrt.: Goede Vrijdag. 15.00 Kruisweg; 18.30 Goede Vrij dagdienst. Voorganger: G. van Loenen. PAROCHIE PATERSKERK Zaterdag: 17.00 gelegenheid om te biechten; 18.30 Zondagsviering: overl. ouders Philipsen-Kleuskens jrg. overl. ouders Kateman-Drabbels en overl. fam. overl. ouders Volle- berg-Aerts Harrie Rongen Piet Schwachöfer (Irenestr.). Palmzondag: 9.00 overl. fam. Phi- lipsen voor de parochie; 10.15 Hoogmis, gezongen door de Zangers van St. Frans; overl. fam. Spee-Arts Teng Hendrix Wim Manders; 11.45 overl. ouders Raemakers-Pou- wels Gerrit Linders en overl. fam.; 18.00 t.e.v. St. Jozef Antoon Lu- cassen. Maandag: 6.00 voor overleden fa milie (v. H.); 19.00 overledenen (of ferbus). Dinsdag: 8.00 t.e.v. St. Antonius; 19.00 Avondmis met Boeteviering als voorbereiding op Pasen: Wim van den Munckhof en overl. fam. Sjraar van den Bosch (C.) Luc Rijnja Ben Coolen. Bertus van den Berk en fam. uit dankbaarheid. Woensdag: 8.00 fam. Peters-Arts; 19.00 Jacques Nijsen. Witte Donderdag: 9.30 wordt de Paascommunie gebracht aan zieken .en thuiszittenden. Wie de Paascom munie thuis wil ontvangen en ons niet bekend is, geve dit op aan de pastorie: tel. 80202. 19.30 Boetevie ring en hetdenking van het Laatste Avondmaal van de Heer: uit dank baarheid t.e.v. St. Antonius en voor overl. ouders van Soest en Jennes- kens, voor Theo van Soest jreg. Piet peters Joos van de Bekerom (Marijkestr.). Goede Vrijdag: vasten- en onthou dingsdag. 15.00 Oefening van de H. Kruisweg; 19.30 Boeteviering en avondplechtigheid Paaszaterdag: 17.00 gelegenheid om te biechten; 19.30 Paaswake. De plechtigheden van de Goede Week beginnen 's avonds om half acht en worden opgeluisterd door de Zangers van St. Frans. Paaszaterdag kunt U vanaf 10 uur wijwater halen in het kerkpor taal. Bijdragen voor de paasviering zijn zeer welkom in de offerblokken aan de uitgang van de kerk. Akolieten en Misdienaars: Zaterdag: 18.30 Leo en Johan Pou- wels. Zondag: 9.00 Martin Leenders; 10.15 René Jansbeken; 11.45 Martijn Smelt; 18.00 André Basten. Dinsdag: 19.00 Jaap Janssen. Witte Donderdag: 19.30 Martin Leenders en René Jansbeken. Goede Vrijdag: 15.00 (Kruisweg) Pascal en Emiel Kusters, Jaap Jans sen; 19.30 Martijn Smelt en André Basten. KERK BRUKSKE Palmzondag: 10.00 Hoogmis met palmwijding. Int. Francisca Verhelst- van Mil. Woensdag: 19.00 gelegenheid tot persoonlijke biecht. Witte Donderdag: 19.00 Herden king van het Laatste Avondmaal en de Instelling van de H. Eucharistie. Int.: overl. familieleden en mede parochianen. Goede Vrijdag: 19.00 Goede Vrij dagviering, tevens boeteviering. PAROCHIE VREDESKERK Zaterdag 19 maart: Hoogfeest van de H. Jozef. 18.00-18.30 Gelegenheid om te biechten; 19.00 Vooravondmis voor Palm- of Passiezondag. Zang door het Dameskoor „Venrode". Kinderwoorddienst. Voor overl. ou ders Willems-Ewals, voor overl. ouders Simons-Willems, voor Wim Vermeulen, voor Theo Thielen, voor Thijs en Jeu Arts, voor Koos van Rooy (coll.), voor Maureen v. d. Sluys (coll.), voor Sjef Jakobs en Hendreika Jakobs-Daniëls en Piet Evers en Maria Evers-Clevers, voor overl. ouders Bertrands-Boekmans, voor Piet Loonen en Herman Ewals en overl. fam. Loonen-Theuws, voor Willem van Waayenburg. Zondag 19 maart: Palm- of Passie zondag. Begin van de Goede Week. 8.30 jgt. voor Bert Kleuskens, voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie; 10.00 Hoogmis, grego riaans. Voor Toon Albers (col.), voor fam. van Rossum-Janssen; 11.30 tot bijzondere intentie (L.), voor Jan Janssen en overl. fam. Maandag: 8.00 voor de zieken van de parochie; 19.00 Boeteviering (geen H. Mis). Dinsdag: 8.00 voor overl. Mathilde Lodewijk-Haan, voor Martinus Pont man en Gijsbertus van Blokland; 18.00-18.45 gelegenheid om te biech ten; 19.00 voor Theo Thielen, voor Miet Hendriks en zoon Jan, voor overl. fam. Baeten-Martens en schoonzoons Harrie en Wim, jgt. voor Sjang van Maris. Woensdag: 8.00 voor priesterroe pingen en roepingen tot het religieuze leven; 18.00-18.45 gelegenheid om te biechten; 19.00 voor Piet en Harry Wilms. Donderdag: Witte Donderdag. 's Morgens geen H. Mis; 15.00 Aan de zieken wordt de paascommunie thuisgebracht; 19.00 Viering van de instelling van de H. Eucharistie en het Priesterschap. Gregoriaans. Kin derwoorddienst. Voor overl. ouders Linssen-Wittelings. Na de H. Mis is er tot 21.00 uur gelegenheid tot stil gebed. Vrijdag: Goede Vrijdag, 's Mor gens geen H. Mis. 15.00 Gelegenheid tot het gezamenlijk bidden van de Kruisweg; 19.00 Herdenking van het lijden van Jezus Christus. Neder lands. Voor overl. ouders Maassen- Swaghoven. Zaterdag: Paaszaterdag, 's Mor gens geen H. Mis. Gelegenheid tot biechten van 10.30-12.00 uur. Misdienaars en Akolieten: Zaterdag 18 mrt.: 19.00 Günther Stamper en José Plasencia. Zondag 19 mrt.: 8.30 Henk van den Oever; 10.00 Pascal en Urbain van Weert en Robert Versteegen; 11.30 Jos Verstegen. Maandag 20 mrt.: Géén H. Mis. Dinsdag 21 mrt.: Dennis Nottel- man. Woensdag 22 mrt.: Dennis Nottel- man Donderdag 23 mrt. Witte Donder dag: 19.00 Pascal en Urbain van Weert, Giel Krijnen, John Dommeck, Boy Ramirez en Ivo Niessen. Goede Vrijdag: 19.00 José Corne- go, Jos Verslegen, Günther Stamper en Alberto Omar Alverez. Zaterdag 25 mrt. Paaszaterdag: 20.00 Pascal en Urbain van Weert, Robert Versteegen, Joh Dommeck, Giel Krijnen, José Cornego en Jos Versteegen. PROTESTANTSE KERKENGEMEENSCHAP VENRAY e.o. Op zondag 19 maart zal in het I.M.B.O., Leunseweg 2A te Venray Ds. B. Aalbers uit Geldrop voorgaan in de dienst. Aanvangstijd is 10.00 u. Tijdens de dienst is er kinderopvang en wordt er kindernevendienst gehou den. Na afloop is er koffiedrinken. Attentie: M.i.v. 26 maart a.s. beginnen de kerkdiensten weer om 9.30 uur. PAROCHIE OOSTRUM Zaterdag: 15.00 uit dankbaarheid bij 80ste verjaardag van Maria Hen- drina Litjens-Verhaeg (Familiekoor); 19.00 Hendrica Vennekens-Verschu- ren, overl. ouders Camps-Wolters, Jeu Arts, Gertruda Claessens-Drab- bels, Piet Fleurkens, overl. ouders Custers-Peeters, Wim Heidens, Moe ke Vermeulen-Moorrees, Piet Cus- ters, overl. ouders Hoex-van Soest en Nelly, overl. ouders Houwen-Jacobs, Mia Hermans-Voermans (koor Har mony). Zondag: Palmzondag. 8.30 Jan v. d. Berg, jaard. Lambertus Rutten; 10.00 gest. jaard. Frans Muyres en Maria Dupont (Herenkoor). Maandag: 9.00 tot zekere intentie. Dinsdag: 9.00 gest. jaard. Jozef Jenneskens en echtgenote. Woensdag: 9.00 Pierre Poels. Donderdag: Witte Donderdag - Herdenking van het Laatste Avond maal. 14.30 voor de kinderen van de Basisschool (Kinderkoor); 19.00 uit dankbaarheid, Deken Loonen (Koor Harmony). Vrijdag: Goede Vrijdag - Herden king van de Dood van Jezus. 14.30 Lijdensverhaal en Kruishulde door de kinderen van de Basisschool (Kinder koor); 15.00 Kruisweg; 19.00 Goede Vrijdagdienst (Herenkoor). Zaterdag: Paaszaterdag: 19.00 uur Paasgezinsmis: thema: LICHT EN LEVEN. Anna Poels-Janssen, Harry Valckx en overl.' familie, Helena Camps-Driessen, overl. fam. Dries- sen-Daniëls, gest. jaard. Michel Jacobs en echtgenote, gest. jaard. Willem Jenneskens, Hendrica Venne- kens-Verschuren, overl. ouders Hel- dens-Cremers, Jeu Arts, overl. fam. Madou-v. d. Eisen; Moeke Vermeu len-Moorrees (Koor Harmony). Misdienaarsbeurten Vrijdag 17 maart: 13.30 Pascalle van Reenen, Helga Thielen; 15.00 Sjouke Camps, Irene Camps. Zaterdag 18 maart: 15.00 Familie- misdienaars; 19.00 Sandra van Lim- beek, Elles Lenssen, Maud van Arsen, Maike Selder. Zondag 19 maart: 8.30 Ludo van Mill, Emiel Truijen, Rob Kessels, Frank v. d. Boogaard. Akoliet: Ad Benders; 10.00 Pascalle van Reenen, Helga Thielen, Marian v. d. Wijs, Monique v. d. Pas. Witte Donderdag: 14.30 Carmen Moure, Heidi Holierbroek, Sanne Bartram, Lieke Volleberg; 19.00 Stephanie Janssen, Saskia Litjens, Anneke v. d. Ven, Veronique Philip- sen. Goede Vrijdag: 14.30 en 15.00 Frank Laurensse, René Clephas; 19.00 Emiel Truijen, Frank v. d. Boogaard. PAROCHIE OIRLO Palmzondag. Zaterdag: 19.00 Gez. H. Mis, Boeteviering, Palmwijding en uitrei king palmtakjes. (Jonge Garde Koor). Frans Maas Jac. Driessen en zoon Jos overleden ouders Verstap pen-Verhaag en hun kinderen JMoos Riek t.e.v. Maria voor genezing van zieken Teng Steeghs. Zondag: 11.00 Hoogmis, Boetevie ring, Palmwijding en uitreiking Palmtakjes. Uit dankbaarheid st. Johannes van der Sterren en Petro- nerlla Muijzers st. Martinus Bomm. Maria Poels, Jan en Grada Bomm overleden familie Custers-Litjens Zuster Johannet Lemmen namens Missienaaikrans. Woensdag: 9.00 H. Mis st. Mathias Gooren en Gertruda van de Water st. Johannes Thijssen, Maria op de Laak, Jacomina Geurts. Johanna Rongen. Witte Donderdag: 19.00 Gez. H. Mis. Carolien Philipsen voor de pa rochie. Goede Vrijdag: Vasten- en Ont houdingsdag. 10.30 Goede Vrijdag- viering met medewerking van de basisschool. Paaszaterdag: 19.00 Paaswake. Piet Verstappen Frans Maas Her man en Jan Hebing-van Gaaien tot bijzondere intentie t.e.v. Maria. Paaszaterdag van 10.00 tot 12.00 uur Wijwater aan de sacristiedeur. PAROCHIE CASTENllAY Zaterdag: 19.00 uur toediening van liet 11. Sacrament van het, Vormsel door hoogeenv. heer Ka nunnik W.A. van der Valk aan de 5e en 6e klassers. Voor de vormelin gen en hun ouders en tevens voor Marie v. Kuijck en overl. ouders V. Kuijck-Verrijdt. Zondag: Palmzondag. Zegeningen uitdeling v. gezegende palmtakjes. 8.00 uur voor de parochie t.e.v. O.L.Vr. v. Alt. Bijstand. 10.00 uur Zeswekendienst v. Wim Geerets en tevens voor overl. v. fam. Philipsen- .Jacobs. t Noordsingel 24, Venray Dag en nacht bereikbaar Telefoon 04780-88889 Maandag: 19.00 uur Boeteviering. Dinsdag: 19.00 uur Voor Bernard Friesen (buurt). Woensdag: 8.00 uur Gezinsmis (offer-aars). 19.00 uur Boeteviering. Donderdag: Witte Donderdag. 15.00 uur Speciale Eucharistievie ring voor de kinderen van onze school. Intentie voor priesterroe pingen. 19.00 uur Plechtige Eucha ristieviering b.g.v. instelling van de II. Eucharistie. Intentie voor de priesters, die ooit in onze parochie gewerkt hebben. Vrijdag: Goede Vrijdag, geboden •vasten en onthoudingsdag, 15.00 uur Goede Vrijdagviering van onze schoolkinderen. 19.00 uur Goede Vrijdagviering voor alle paro chianen. Misdienaars Ivan. Wilbert. Joan, Marianne: za terdag Renee, John: zondag 8.00, don derdag 19.00 en vrijdag 15.00. Martijn en Marianne: dinsdag en donderdag 15.00. Michel en Pieter Jan: zondag 10.00. en vrijdag 19.00. Joep en Joan: woensdag 8.00 uur. PAROCHIE LEUNEN Dit weekend wordt in elke mis de Palmwijding gedaan, na de mis kan iedereen een palmtakje komen af halen vooraan in de kerk Zaterdag: 19.00 lsm Elly v. Berlo en Elly Loonen. lsm v. overl. fam Claessens-Gussen, lsm v. Wim Man ders (v.w. fam. Swinkels Bruleske) lsm. Teng Noijen. (v.w. de buurt) lsm. v. Fer en Marie Lueassen. weekd. v. Antonetta Direks-Derckx 2x maandd. v. Teng de Lauw. Maandd. v. Wim Litjens. Zondag. 9.45 Hgm als gest. jrd. v. Willem Jenniskens. Maandag: 19.00 lsm. v. genezing v. een zieke, v. overl. fam. van Rens- Loonen, v. Maria Loonen-Schel'fers. Dinsdag: boeteviering ter voorbe reiding op Pasen, geen II. Mis. Woensdag: 19.00 lsm. v. Jozef en Gerrit Claessens. lsm. v. Johannes Loenen en Leida Loenen-Poels. Witte donderdagvanaf 8.45 uur ziekencommunie aan huis in Leu nen en Veulen. 18.30-19.00 gelegen heid voor Privé biecht, 19.30 plechtige viering van de instelling van de Eucharistie en hel priester schap. Lsm. v. Anna Philipsen- Lenssen, Hgm. v. Marie Keijsere- Hendrix Goede vrijdag; \Tisten en onthou dingsdag. 14.45 Goede vrijdagvie ring met de kinderen van de Basisschool. 19.30 Goede vrijdag- viering tevens boeteviering met communiedienst. Paaszaterdag: tussen 10.00 en 10.30 uur kan men wijwater afha len in het kerkportaal van de nieu we kerk. 19.00 paaswake inet zegening en wijding van de Paas kaars 1989 en het nieuwe doopwa ter. lsm. v. Mathijs van Kempen en Johanna Loehtens. lsm. v. Sjeng Philipsen, lsm. v. Wim Manders v.w. de buurt. lsm. v. Mathijs Litjens en echtgenote. Lsm. v. Jacob Reijnders, lsm. v. Bert Manders, weekd. v. An tonetta Direks-Derkx. maand. v. Harrie Cornelissen en echtgenote, gest. jrd. v. Joseph. Akolyten zaterdag 19.00 Martijn Mertens en Fred Litjens, Hgm. zondag 9.45 Bar ry Willems. Twan Willems. en Mare Theunissen. Misdienaars maandag tm vrijdag Erik Direks en Dennis Goumans. Let op de andere tijden 18.30 op dinsdag, donderdag en vrijdag. Kom een kwartier eer der dan kunnen we nog even oefenen. lectoren Zaterdag 19.00 mevr. Theunis, zon dag 9.45 J. Reintjes, donderdag 19.30 Witte donderdag J. Jennis kens, Vrijdag, goede Vrijdag, II. Bovee. Huwelijksafkondiging: Jos Weijs en Marie Louise Cornelissen, bei den uit onze parochie. PAROCHIE YSSELSTEYN Zaterdag: 19.00 D. Kleuskens- Wijnen (fam. Kleuskens) Jeu Keij sers.; M. v. Lee; J. Vergeldt. W. Smeets. Overl. ouders Arts-Gielen en familie. Zondag Palmzondag Jrd. H. v.d. Ven echtgen.: Welzijn van onze parochie. 11.15 overleden parochia nen Vader in 't Hulst Tjeu en overl. fam. In alle diensten worden de palmtakken gewijd en wordt het lij densverhaal voorgelezen. Maandag: 19.00 M. v. Haperen overl. fam. Familie Classen-Baten. Dinsdag: 19.00 boeteviering (Zon der Eucharistieviering) Woensdag: 19.00 Math Arts overl. familie. Jrd. M. Arts echt genote. D. Geurts-Peeters. In deze eucharistieviering wordt een boete viering opgenomen. Witte donderdag Op de avond voor zijn lijden nam Jezus brood. 19.00 eucharistieviering met inten tie voor onze zieken. Goede vrijdag: Vastendag om 15.00 uur Kruisweg. 19.00 avondvie ring van Goede, vrijdag; Zaterdag: Paaszaterdag: tussen 12.00 en 14.00 uur gelegen hei dom wijwater te halen in het portaal van de kerk. 19.00 Paaswake Misint. J. v.d. Ven (mud.) overl. ouders Philipsen-Cremers. Misdienaars Zaterdag 19.00 Marj. Potten en N. Jaspers, zondag 9.30 A. Philipsen B. Vergeldt, 11.15 R. en E. Jenniskens Maandag en dinsdag: 19.00 R en T. Berkers; woensdag: 19.00 P. v.d. Munckhof D. Wijnands; Donder dag 19.00 Marl. Potten T. Jennis kens; Vrijdag: 15.00 P. Potten, D. Wijnands; D. v.d. Burght: 19.00 N. Jaspers en P. v.d. Munckhof. Paas wake, Marl. Potten. R. Jenniskens en R. T. Berkers. Spreuk van de week. Om onze zonden werd hij gebroken (Jes. 53.2) Gedoopt: en daardoor in de kerk opgenomen Boy Geerets. Veenmos 21 Doopschema April op de zonda gen 9 em 23 Tijdig een afspraak maken. Vastenaktie 1989: de opbrengst van het eerste Vastenzakje is tot he den 1309.90 Ongetwijfeld zijn er nog diverse eerste zakjes onderweg. RECTORAAT VEULEN Dit weekend wordt in elke mis de palmwijding gedaan. Na de mis kan iedereen een palmtakje komen af halen voor in de kerk. Zaterdag: 19.00 Ilgm. v. Lies Mul ders en overl. fam. Hgm v Petran Muijzers, Hgm. v. Dien Burgers- Driessen. Zondag: 11.00 hgm. jgt. v. Cecilia v. Wijlick - Engelen en Petronella Steegh. hgm. v. overl. fam Takken- Nabuurs. Hgm uit dankbaarheid v. Fam: Bosgoed. Donderdag: 19.30 Witte donder dag H. Mis v. Antonia Janssen- Sanders Vrijdag: Goede Vrijdag vasten en onthoudingsdag. 19.30 goede vrij dagviering tevens boeteviering met communie dienst. Zaterdag Paaswake met zegening en wijding van de Paaskaars 1989 en het nieuwe doopwater, hgm v. overl. fam. v. Dongen-Franken. Ilgm. v. Jacobus Ewals en echtgeno te. Hgm. v. Albert Louvet. Akolyten: zondag 19 maart Pa trick v. Soest en Barry Spreeu- wenberg. Misdienaars: Tim Verstegen en Bas Snoeks. let op de andere tijden (18.30) op donderdag en vrijdag. Kom een kwartier eerder dan kun nen we nog oefenen. INBRAAK IN WONING Tijdens afwezigheid van de bewo ners heeft een onbekende een be zoek gebracht aan een woning aan de Nachtegaal. Het huis was geheel doorzocht. Ontvreemd is een be drag van 200,-. RECTORAAT HEIDE Zaterdag, half 8 avondmis voor Pe ter Nellen vanwege zijn vrienden en yoor Martinus en Johanna Peeters-Gerrits en overleden kinderen. Zondag: 10 uur Hoogmis waar on der Palmwijding en daarna proces sie Jgt. voor Handrie Maas en voor Sjef Willems en voor Johannes Mommen en Maria Seijkens en Piet Lomme. Maandag 8 uur H. Mis. Dinsdag 8 uur II. Mis uit dank baarheid. Woensdag 8 uur H. Mis. Donderdag, Witte donderdag 's morgens geen dienst in de kerk.'s avonds om half 8 plechtige dienst. Na de dienst aanbidding tot 10 uur H. Mis voor Wim Derikx en overle den familie. Goede vrijdag, 's morgens geen dienst in de kerk. Om 3 uur dienst. Paaszaterdag om 9 uur Paaswake waarna de Paasmis voor de Overle denen Fam. Rongen-litjens en te vens uit dankbaarheid en uit eerherstel en op kracht en genade van de H. Geest. Na de H. Mis kunt U wijwater krijgen achter in het portaal. Misdienaars van de week Martin en Eddie. Dinsdagavond in de goede week 19.30 Biechtviering. PAROCHIE MERSELO Zaterdag 18.00 niet 19.00!! lev. overl. der natuurvrienden. Harrie v. Cuyck (2e zesw.): Harrie Arts; An toon v. Hoof. Misd. Karin Tijssen en Heidy Litjens. Palmzondag 10.00 Teng Emonts (v.w. Oude Buurt); 11.30 Marie v. Osch (5e zesw.) Frans. v.d. Akker, Gerardus Noyen, Misd. Esther Brands, Susanne Wilms. Maandag geen morgenmis. 18.30 boeteviering. 19.00 H. Mis Mevr. v.d. Sanden/v. Dijck. Woensdag: boeteviering 18.30 19.00 H. Mis: Harrie v. Cuyck; Piet v. Rijswijck: fam. v. Rijswijck- Verho'even. Witte donderdag: 15.00 II. Mis voor de schoolkinderen. 19.00 H. Mis. Goede vrijdag 15.00 Kruisweg. 19.00 Plechtige dienst van Goede vrijdag. Paaszaterdag: 9.00 wijwater in de vestibule der kerk. 19.00 Paaswake: Harrie v. Cuyck (3e zesw.) Jan Ma thijs Michels. Christina v.d. Hoven en zoon Gerad. Misd. Wilma v. Osch en Joy Arts. Kollektanten Zaterdag: J. Verhaag. Zondag: 10.00 uur Teng Arts. 11.30 uur Fr. Hendrix. Kerk poetsen Donderdag 23 maart: mevr. Kessels-de Rijck en mevr. Michels- Michels. Vastenaktie 1989: de laatste week van de Vastentijd staat voor ons. Het wordt tijd om aan onze bij drage voor de Vastenaktie te den ken. Het gaat om een projekt in Ghana, West. Afrika, waar ik zelf als missionaris werkzaam geweest ben. Ik heb jammer genoeg geen foto's of ander materiaal, maar u kunt met geloven: uw bijdrage zal heel hoed besteed zijn. Ik dank allen al bij voorbaat. RECTORAAT VREDEPEEL Diensten voor de Goede Week 1989 Palmzondag 19 maart; 10.00 Eucharistieviering, Palmwijding, Lij densverhaal, tevens Boeteviering. Intenties: Fam. Arts-Lucassen en bijz. int. (A). Lezing: zaterdag: Anja v. d. Berg- Peeters; zondag: Jan Classens. Misdienaars: zaterdag: Ellen v. d. Cruijssen en Gerben van Duijnhoven; zondag: Stefanie Arts en Kora Arts. Maandag: 8.30 t.i.v. fam. v. d. Heuvel-Peeters. Dinsdag: 8.30 voor Rector Vernie len Woensdag: 8.30 fam. Peeters-Jans- sen. Donderdag 23 maart: Witte Don derdag. 20.00 Plechtige Euch.viering ter gelegenheid van de Instelling der H. Eucharistie. Intentie: Fam. Corne- lissen-Hendriks. Lezing: Jan Classens. Misdienaars: Renzo van Duijnho ven en Janine Classens. Herstelwerkzaamheden aan. wegen in Venray anno 1929. Kruisstraat wordt hier eens g( onderhanden genomen. Zoals u de foto ziet wordt deze straat eti letterlijk omgeploegd. Geen li< karwei want de ploeg wordt voo getrokken door 2 paarden. De mensen geposeerd op deze| to zijn: v.l.n.r. Han Derks-Jeuken, Wim Booi zittend Cor Voesten, (de rest vam kinderen zijn onbekend), Sjeb cobs, Joep van Hoof, Piet Evti Louis Rongen, Ant.- Voermans Louis Boom. J. v.d. Putten, Westsingel 18, 89803. In Peel en Maas van 2 maan; plaatsen wij in deze rubriek een to van de heren geestelijken van Petrus Bandenkerk uit de dertig jaren. Naast deken W. Berden sto den de kapelaans geschaard, w van wij de eerste Lam) Theunissen noemde. Prompt gen wij van een onzer lezers reaktie: het was niet kapel Theunissen, maar kapelaan Geut Amper hadden wij dat in de ki vermeld, of van meerdere kant wees men ons er op, dat kapeli Geurts maar een klein manni. was geweest en dus nooit die flinj kapelaan op de foto kon zyn... kele lezers meenden in de bett fende persoon kapelaan R. Lin; te herkennen. Die mening werd tenslotte vestigd door toezending van een toprentje van kapelaan R. Lin: uitgegeven bij zijn vertrek uit ray in 1939. Vergissing is gesloten. Kapelaan Linssen was 5 jaar |1 pelaan in Venray en o.m. dire klei van de plaatselijke afdeling vand II. Familie. Hij woonde in de kapel nie aan de Maasheseweg (tegd woordige Raadhuisstraat). In 1939 werd deze kapelaan. hJ wel hij nog vrij jong was. pastoor Velden. Zijn kaalhoofdigheid dej hem er ouder uitzien dan hy \\i En dat zou van invloed zijn gewea op zyn benoeming tot pastoor... Vrijdag 24 maart: Goede Vrijdz 15.00 Kruisweg. Dienst om 20.( plechtige viering van Jezus' lijden i dood. Lezing: Josien Claessens en i Classens. Misdienaars: Ellen v. d. Cruijss en Gerben van Duijnhoven. Zaterdag 25 maart: Paaszaterda 20.00 Paaswake: Viering van Opsta ding, Nieuw licht, Geloofsbelijdeni Alleluja. Intentie: fam. van Kasten Jacobs. Lerzing: Anja v. d. Berg. Misdienaars: Kora Arts en Stefan Arts. Zondag 26 maart: Hoogfeest va Pasen: Hij leeft. Zang: Dameskocr 10.00 plechtige H. Mis. Intentie Fam. Botden en Harrie en Simon va Vegchel en jgt. Weerts. Lezing: Maria Lenkens. Misdienaars: Peter Botden en Ma: tien v. d. Heuvel. Aanmerking: Als het mogelijk dan is Goede Vrijdag: vasten- en or- houdingsdag. RECTORAAT SMAKT Zaterdag 18 maart: vieren wij h Hoogfeest van St, Jozef. 1 diensten deze dag zijn: 8.30 uur! Mis t.e.v. de H. Jozef en uit dan baarheid. 10.00 uur Plechtige Hoe mis opgeluisterd door het damt en herenkoor uit Smakt en Ho hees. Intenties voor fam. Op Camp; fam. van Es-v.d. Vem fam. 11 zemans; fam. Cuppen-v.d. Broc fam. v.d. Ven en zr. Mariosa. 11. uur II. Mis t.e.v. de II. Jozef voor de intenties van de pelgrims. 151 uur Gebedsdienst t.e.v. de II. Jok 19.00 uur Plechtig gezongen avon mis door het Posterholts gemei koor. Intenties voor overl. oud' Nellen; overl. ouders Kereten Sraar: Corry Peters; fam. Verst Kuipers en Zr. Mariosa. Zondag: Palmzondag. 8.30 uurl Mis te Holthees met palmwiji" en tz.i. 8.30 II. Mis t.e.v. de H. Jok fam. Ebus; fam. Bongaerts-Kersu en Jos Hendriks. 10.00 uur Hot mis met palmwijding opgeluiste door zangvereniging Vondel Vierlingsbeek. Intenties voor ovei fam. Philipsen-van Dijck; Joost rekts; Martinus Martens en Hend ka Martens-Michiels; Thei Af Ardrina v.d. Broek: mevr. Tesu fam. Van Lier-Luyten; fam. Baani voor genezing van een zieke. 11- uur II. Mis t.e.v. II. Jozef tz.i. en vo fam. V.d. Kerkhof. 15.00 uur bedsdienst t.e.v. de H. Jozef Vanwege de goede week is er get mis in de Jozefkapel, door de wet Woensdag: 9.00 uur H. Mis in kerk, bedevaart school uit Vortu Mullem. Donderdag: Witte Donderdi 14.00 uur H. Mis voor de Zone bloem uit Boxmeer en groep nie bewegen in het water Venray. 19' uur Viering van het li avondmaal. Vrijdag: Goede Vrijdag. 19.00 u Herdenking van het lijden en doe van Christus. JEHOVAH GETUIGEN Hierbij nodigen wij u uit voorb bijwonen van de gedachtenis" ring ter herdenking van de d« van Jezus Christus. Deze zal gcho' den worden op woensdag maart om 19.30 uur in Koninkrijkszaal aan de Ilenri 9 nantstraat 11. Gratis toegang, geen kollekte

Peel en Maas | 1989 | | pagina 18