Word lid Aruba Landelijke bisschoppelijke vastenactie in Noord Limburg Conciliair Proces Bijzondere kerkzang in Smakt Palmpasen 1989 'rijdend op een ezel' Nederland en de Navo Informatie over studie en beroep AVO- Nederland Cara, heeft Uw kind er last van Uitbreiding kabel televisie aan de Overloonseweg CUSTERS EMOFRA LEENDERS JACOBS 50% Marie- Jose HAAGCONIFEREN TUINPLANTEN PEEL EN MAAS Donderdag 16 maart - Pagina ig PE: De projekten die de afgelopen we ken in het kort werden besproken, zijn tot mislukking gedoemd wan neer niet ook t(jd én kosten worden geïnvesteerd in bewustwording en vorming' Heel konkreet gebeurt dit ook, zoals mag blyken uit de vol gende projekten. Ntambwe is een plaatsje niet ver van Kananga. Hier staat een vor mingscentrum dat vooral tot doel heeft te werken aan de bewustwor ding van vrouwen van het platte land uit deze streek. In dit centrum worden twee vormingssessies ge houden voor meisjes die door de dorpsgemeenschap zyn aangewe zen om zo'n sessie mee te maken. Deze meisjes krygen de nodige ken- In "Gemeentenieuws" het maandblad voor de protestantse kerkgemeenschappen Ven ray en omgeving, lazen we een stukje, dat geschreven was door II.P. Mulder en bestemd was voor de kinderen. Het was een verhaal over een kui kentje. dat na veel moeite eindelijk uit zijn ei kon. Dat kuikentje was bly, dat het gelukt was. maar toen hei nieuwsgierig om zich heen ging kijken, was zijn blijheid gauw over. Wat een lawaai was er in de we reld! Straaljagers en auto's en geru zie van mensen, sehelden en schreeuwen. En iedereen liep maar heen en weer te rennen. Er lag nog cell oude krant op de grond en daar stonden vreselijke dingen in. Oorlogen en geweld, gif in de grond en ziektes, honger en ontzettend veel ellende. Het kuikentje schrok geweldig... het had zich de wereld heel anders voorgesteld. In die wereld wilde het niet wonen. Het rende terug naar het ei, kroop er weer in en deed het kapje op zijn kopje... Hij het lezen van dit stukje dach ten we "Waarom is dit stukje alleen voor kinderen geschreven?" Gerechtigheid. Vrede, heelheid van de schepping. Juist: Conciliair Proces! nis over eenvoudige landbouw, voe dingsleer. kinderverzorging en hygiene. Na de cursus keren de meisjes terug naar hun eigen dorp om de verworven kennis uit te dra gen en in praktyk te brengen (ge vraagd bedrag 26.000,-). In het uiterste westen van Zaïre, tegen de grens met Mongo. wonen pygmeeën, verspreid over verschil lende dorpen. Vanwege de traditio nele levenswijze. is het analfabetisme heel hoog, waardoor zy een gemakkelijke prooi voor uit buiting zyn. Vanuit het Itipo paro chiecentrum wil men de pygmeeën steunen hun achterstand in te ha len. Een alfabetiseringscursus is hiervoor een eerste vereiste (ge vraagd bedrag voor de bouw van enige lokalen 12.000.-). En zo zijn er nog diverse projek ten in Zaïre waar men geld vraagt voor de bouw van klaslokalen, of een bydrage in het onderhoud van een vormingswerker. Behalve diverse projekten in Zaï re steunt de landelijke Bisschoppe lijke Vastenaktie Noord-Limburg dit jaar opnieuw het ontwikke- lingsprojekt van broeder Paul Ste- verink in Kenya. In het bisdom Kisii heeft Paul Steverink een drie jarig projekt opgezet waarbij het ac cent ligt op het trainen van mensen die zelf ontwikkelingsprogramma's kunnen opzetten en uitvoeren. De mensen die inmiddels zijn opge leid, zyn teruggegaan naar hun dorpen om daar te werken aan de ontwikkeling van de eigen streek. Aktiviteiten die binnen dit pro gramma een rol spelen zyn: alfabe tisering, stimuleren van de bevolking tot het verbouwen van basisvoedselgewassen, fokken van koeien om zodoende een eigen melkproduktie te krygen, het be schermen van de waterbronnen in verband met de drinkwatervoorzie ning en jongeren een vakopleiding laten volgen (gevraagd bedrag voor 1989 is 25.000,-). De Werkgroep Noord-Limburg van de Landelijke Bisschoppelijke Vastenaktie wil deze projekten steu nen. Wanneer u met ons mee wilt doen. kunt u uw bijdrage storten op gironr. 225.79.19 of banknr. 12.36.80.956 t.n.v. Werkgroep Lan delijke Vastenaktie Noord-Limburg, aktie 1989. Iedereen die meewerkt aan het welslagen van deze aktie wordt vanaf deze plaats alvast harte lijk bedankt. GRAFFITISPUITERS AAN HET WERK - Er werd aangifte gedaan dat graf fitispuiters weer aan het werk zijn geweest bij het NS-station in Oost rum. - Tevens werd melding gedaan van het bespuiten van een woning Op zondag 19 maart de feestdag van St. Jozef zal de Gemengde zang vereniging Vondel uit Vierlings-. beek, de eucharistieviering van 10.00 uur in Smakt verzorgen. Uit gevoerd wordt de Missa Brevis van W.A. Mozart. De wisselende gezangen zijn een koraal en Cantate Domino van Th. Cranen uit Gemert, Hij is de vaste organist van Vondel. Samen met de sopraan soliste F. v. Rooyen zal Vondel het Laudate Do- minum van W.A. Mozaart en King All Glorious van G.M. Vail zingen. Een ensemble van muzikanten uit Gemert en Vierlingsbeek zal Vondel begeleiden, en het geheel staat onder leiding, van Rien Vos. Zondag 19 maart is het weer Palmzondag. De Werkgroep Gezins viering van de Petrus Bandenkerk heeft besloten om weer met de kin deren, met hun Palmpasenstokken, naar Huize Vïncentius te gaan en die daar aan de bewoners aan te bie den. Wij hopen dan ook dat er dit jaar nog meer kinderen, als andere jaren, meedoen, want voor de bewo ners van Vincentius is dit een feest waar ze al lang naar uitkijken. De Gezinsviering begint op 19 maart om 11.00 uur in de Grote Kerk en het thema is dit jaar: Rij dend op een ezel. Jij komt toch ook? Doe je best en maak een hele mooie Palmpa- senstok. Die mag je dan na de mis zelf aanbieden aan de mensen van Vincentius. Hoe meer kinderen hoe beter, want het zou toch jam mer zijn als er'mensen waren die geen stok kregen. Hoe je zo'n stok moet maken weet je natuurlijk wel, en mocht het niet lukken dan ga je naar Semperflo- rens op de Stationsweg, want me neer Jacobs helpt de kinderen al jaren met het maken van de Palm pasenstokken en dan kun je hem thuis versieren zoals je zeil' wilt. Wij hopen dat er dit jaar heel veel kinderen komen!!! Veel suksesü! De Werkgroep Gezinsviering aan de Raadhuisstraat. De eigenaar van de woning was met de aange brachte teksten niet gelukkig. Ver wijdering gaat veel geld kosten. - Twee jongens van 15 jaar, af komstig uit Cuyk. werden hier vrij wel op heterdaad betrapt, toen ze bezig waren met spuitbussen pan den en woningen aan de Hoen- Vorige week maandag vond in de Burgerzaal van het Venrayse Raad huis een forumdiscussie plaats over Europese veiligheid. Op uitnodi ging van het CDJA-Venray werd deze voorgezeten door burgemeester De- fesche van Ven ray. Een en ander stond in het teken van het veertig jarig jubileum van de Noord Atlantische Verdrags Or ganisatie. De forumdiscussie werd voorafge gaan door de opening door de bur gemeester van de tentoonstelling ..Nederland en de Navo" van de At lantische commissie. In zijn ope ningsrede herinnerde Defesche aan de inspaningen in 1983 tegen plaatsing van kruisvluchtwapens binnen de Venrayse gemeentegren zen; aan de ene kant leek het triest aldus Defesche, dat zo kort na de meest verwoestende Wereldoorlog uit de menselyke geschiedenis de oprichting van een nieuw verdedi gingssysteem nodig was, anderzijds erkende hij dat de Navo een positief effect heeft gehad op het feit dat Eu ropa de langste periode van onafge broken vrede beleeft sinds de Middeleeuwen. Ven ray. ten tijde van de vredesac- tiviteiten ..een dorp in de maalstroom van de wereldpolitiek" (Haagse Post) was wederom plaats van discussie over de Europese vei ligheid aan de vooravond van belan grijke ontwikkelingen, die taak en inhoud van de Navo in belangrijke mate kunnen beinvloeden. In de discussie benadrukte pro fessor Gé Berkhof, dat de recente ontwapeningsvoorstellen van Gor- batsjov niet vrij zijn van dubbelzin nigheden en dat de Navo terecht stelt: eerste zien, dan geloven. Pax Christie-secretaris Jan ter Laak wees op de historische kansen voor daadwerkelijke ontspanning tussen Oost en West, die niet gef rustreerd mogen worden door mo dernisering van de kernwapens voor de korte afstand. CDA-tweede kamerlid Ton Frin- king stelde, dat de Europeanen niet zozeer meer hoeven gaan betalen voor hun eigen veiligheid, maar het geld wel efficiënter besteden. Vanuit de zaal werd geopperd de problematiek eens niet door een militair strategische, politieke of vredesbril te bekijken, maar door een andere bril. met het oog voor belangen en visies aan deze en gene ziide van het ijzeren gordijn. derstraat en Bontekoestraat te versieren. Toen de politie de jon gens aanhield waren de spuitbus sen net leeg. Beide versierders werden naar het politiebureau over gebracht en na verhoor en aanzeg ging dat proces verbaal zal worden opgemaakt huiswaarts gezonden. Het kiezen van een beroep is een belangrijk gebeuren in een ieders leven. Het is het kruispunt van een aantal wegen. Factoren als gevolgde school en studie, persoonlijke in stelling. interessen en talenten kruisen hier met de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Aldus vindt menigeen zijn weg. Na verloop van tijd kan er even wel een moment ontstaan van hero verweging. Men kan zich dan afvragen: „Doet mijn beroepskeuze nog steeds recht aan wat ik zoek en wie ik ben?". Het kan zijn dat deze vraag dan niet meer bevredigend beantwoord kan worden. Er kan een dringende behoefte worden ervaren aan bij scholing. Ook kan tot de slotsom ge komen worden, dat een nieuwe beroepskeuze meer perspektieven biedt. Kortom, het punt kan bereikt zijn, dat men - gewild of ongewild - veel bezig met zijn loopbaan en dus ook met zijn persoonlijke ont- plooingskansen. Indien gewenst, kan het Bureau voor Onderwijs- en Beroepskeuze Venray naderen, individuele on dersteuning bieden bij het invullen van de persoonlijke loopbaan. Door de hier aanwezige keuzebe- geleiding kan men eveneens meer zicht krijgen op nieuwe moge lijkheden. Persoonsgericht kan er een sterk te - zwakte profiel gemaakt worden. Er komt zo meer lijn in de individu ele mogelijkheden, aansluiten bij de gebleken aanleg, interessen en persoonlijkheid. Er kan gericht "opdat gehandicapten op ons kunnen rekenen" Steun ons werk Postbus 850 3800 AW Amersfoort Tel. (033) 753344 Giro 625000 geadviseerd worden ten aanzien van studie (bijscholing) en beroep (eventueel uitmondend in een nieu we beroepskeuze) Mocht er behoefte bestaan aan nadere informatie, dan kan men een bezoekje brengen aan het bu reau aan de Leunseweg 2a te Ven ray. Telefonisch kunnen er uiteraard ook inlichtingen worden ingewonnen onder nr. 04780-10032 Er zyn kinderen die vaak last hebben van volzitten. Het lijkt alsof ze altijd verkouden zijn met afwis selend een lopende of verstopte neus. Onverwachts kan benauwd heid optreden. Soms 's nachts of na inspanningen. Vaak hebben deze kinderen en allergie. Ook voor ou ders is het moeilijk hun kind be nauwd te zien. De ene keer reageren ze begrijpvol, de andere keer is hun reaktie onzeker. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ou dere van een kind met deze klach ten - ook wel CARA genoemd - allerlei vragen hebben. Vragen als: Wat is nu precies CARA en wat is de ernst ervan. Wat kan ik zelf doen om mijn kind te helpen en hoe dan? Wanneer kan ik het beste hulp inroepen. Voor deze oudere organiseert het Groene Kruis vijf bijeenkomsten. Deskundigen zoals een arts, een fy siotherapeut. een verpleegkundig docente van het Nederlands Astma fonds en een wijkverpleegkundige zullen hieraan hun medewerking verlenen. De arts zal U informeren over de ziektebeelden, de oorzaken, de verschillende onderzoeken en behandelingen o.a. het gebruik van medicijnen. De fysiotherapeut zal U enkele oefeningen leren, die voor uw kind belangrijk kunnen zijn. De wijkverpleegkundige zal mét U praten over CARA in relatie tot aan passingen in en om huis. Tijdens alle bijeenkomsten kunt U vragen stellen. Ook is er gelegenheid erva ringen uit te wisselen en elkaar praktische adviezen te geven. De bijeenkomsten worden gehou den op 3.10.17 en 24 april en 1 mei 1989 en duren van 20.00 tot 22.00 uur. Plaats: de clockert. Bergweg 4 Venray. Maximaal 15 oudere kun nen de bijeenkomsten bezoeken de onkosten zijn 15 gulden per per soon en 20 guldens per echtpaar. Als U belangstelling heeft, dan kunt U zich voor 22 maart opgeven bij Mw. Van Berlo, of Mw van Hegel- som, wijkverpleegkundigen, tele- foonnr. Ö4780-81269, op werkdagen tussen 12.00 en 13.00 uur. Op dit nummer kunt U ook terecht voor meer informatie over de avonden. U bent van harte welkom. Binnenkort zal de PTT o.m. aan de Overloonseweg in Venray een nieuwe kabel ingraven, na overleg met deze instantie, mag de KTVenray van de te graven sleuf ge bruik maken om een tv-kabel te leg gen. Daarvan zouden dan straks de bewoners van de Overloonseweg 8 t/m 18b en 39 t/m 89a kunnen pro fiteren. Het gaat in totaal om 42 wonin gen. Alleen wanneer 30 eigenaren bereid zijn tot aansluiting op de ka beltelevisie over te gaan. wrordt de kabel gelegd. Van die eigenaren wordt een bijdrage gevraagd in de aansluitkosten van 150,--. Hun te levisie en radio apparatuur worden desgewenst kosteloos afgestemd op het Venrayse kabelnet. De eerste maand is het abonnement gratis; daarna betaalt men 17,32 per maand. In verband met de uit te voeren werkzaamheden is aanmelding van de betrokken bewoners dringend gewenst. VANDALISME - Zaterdagavond werd ontdekt dat een aan de Pr. Bernhardstraat ge parkeerde personenauto met "troep" beklad was. - Bij de basisschool "De Foekepot" was een toegangsdeur met een mes zodanig bewerkt, dat de deur ver vangen moet worden. WATERSNOOD In de vroege donderdagmorgen raakte een autobestuurder op de Overbroekseweg de kontrole over zijn wagen kwijt, omdat deze in een diep gat in het wegdek terecht kwam. Met veel stuurmanskunst gelukte het hem toch nog de auto op de weg te houden. Het gat in het wegdek was ont staan door een lekkende waterlei ding. Door het gewicht van de auto sprong de hoofdwaterleiding totaal en stroomden vele tienduizenden liters Water over de Overbroekse weg. De waterdruk viel vrijwel over al weg en een groot gedeelte van Venray kreeg weinig of geen water uit de kraan, tot het moment dat personeel van de Waterleiding de breuk had hersteld. De politie trof onmiddellijk de nodige maatregelen op de Over broekseweg om het verkeer via an dere wegen te leiden. DIEFSTAL UIT WONING Hoe een onbekende in een aan de Fagotstraat gelegen woning is kun nen komen, kon niet worden vast gesteld. Er werden geen sporen aangetroffen. Ontvreemd is een vi- deorekorder. bi RUI Frai Poe Mas Lan lln FRÏ [Op er JAf1 zi j.i Gild 5807 Op gevi STORING op uw TV? bel uw serviceman WIEL SWAGHOVEN SERVICE TV - Video Audio HiFi Oude Oostrumseweg 12a 5802 CC Venray Tel. 04780-88880 Vouwwagen Caravan Tenten VERHUUR TE KOOP Yamha Kevbord P.S.S. 460 Tel. 84189 TE KOOP Honda Civic '78 automaat km 70.000 Tel. 89973 ZEILMAKERIJ •RAI99IM Poststraat 8 Venray Tel. 81429 Geopend ma. t.m. vr. 9.00-12.30 en 13.30-17.00 uur tuinzaden pootaardappelen zaaigranen gerst - tarwe zeeuwse klei-aardappelen graszaden zaden bv Oirlo Tel. 04787-1282/1824 Oirloseweg 7 Pers. auto huren vanaf 740,- DE DRIESPRONG 04780-85828 Sport- en familiehotel bergerheide Ook voor uw familiefeest, 'personeelsfeest of 'n bruiloft al of niet gekombineerd met een overnachting. Interesse? Informeer eens vrijblijvend of kom eens kijken. Halve Maanseweg 1 5855 EH WELL Tel. 04783-2461. TE KOOP Koelstra wandelwagen 3-in-l grijs/blauw Scheepjeslamp wit 4 Friesland keueken- stoelen tafel rond 110 blank gelakt Tel. 04785-1467 TE KOOP Houten schuur, demontabel met schuif deur. Afm. 6x5 mtr. Tel. 04787-1403 TE KOOP Damesfiets 100, Aubadestraat 7, Venray tel. 10464 TE KOOP 10 mnd. oud geloogd antiek eiken secretaire tafel 4 stoelen Broodkast Vloerkleed Bellen na 17.00 uur, tel. 89433 TE KOOP Maroc-Berber 350 x 200 halve prijs Tel. 04709-2988, Loeve- straat 85, Horst. TE KOOP Volkswagen Golf diesel bouwjr. 1984, kleur rood; i.z.g.st. Com modore 128 computer Tel. 04780-87996 TE KOOP 300 gebruikte trottoirtegels 30 x 30 Tel. 82300, Kempweg 24 TE KOOP Rieten kinderwagen 200, Tel. 82545 TE KOOP Volvo automaat 343 GL 1979 APK tot november Vraagprijs 2500,— en Caravan 1500.-- Tel. 10188 (04780) TE KOOP Electr. Typemachine Brother Naaimachine beide z.g.a.n. Tel. 83041 TE KOOP Renault 5L First bwj. '87, wit 18.000 km Tel. 89228, na 17.00 u. vrijetijds kleding tientallen guldens goedkoper OVERLOON MAASBREE HEYTHUYSEN VOOR HET SLIJPEN VAN: (kartel)messen, scharen, handzagen, cirkelzagen (ook widia), lintzagen, kettingzagen, (schaafbei tels, grasmaaiers, schaatsen Langstraat 28, Venray Telefoon 04780-84190 Voor al uw autoschade Autoschade Hulsterdreef bv VRIJBLIJVEND SCHADETAXATIE De Hulst 18 - Venray Achter VERA Tel. 04780-88881 'T STOFFELTJE Stationsweg 86 Oostrum wij zijn weer volop be zig met de verkoop van ZOMERKLEDING en COMMUNIEKLE- DING Open: woensd. 9.00-12.00; vr. 19.00-21.00; za. 12.00-16.00 uur SIEBERT TAPIJT GROOTHANDEL 7000 m op voorraad, slaapkamertapijt vanaf ƒ22,50; woonkamer vanaf ƒ35,-; vloerkle den 170 x 230 vanaf ƒ85,-; vloerkleden op maat gemaakt Tapijtgroothandel SIEBERT Spoorstraat 58 Vierlingsbeek Tel. 04781-2235 TE HUUR 500 m2 opslag of show- ruimte, event, in ge deeltes van 200-300 m\ tevens winkelruimte 200 m2 met kantoor, keu ken en toilet Overloon, 04788-1434 AUTOBANDEN Jan van Nies Langstraat 49 - Venray Tel. 04780-87360 TE KOOP voor al uw Hagen CONIFEREN Laurier Berbers Elzen Verder ook Rozen en Fruitbomen 's Avonds na 18.00 u. of: tel. 04787-1329. Gebr. Willems, Zandhoek 11, Oirlo TE KOOP Racefiets, merk Chinetti hoogte 59 afbouw Shimano Tel. 04784-2081 TE KOOP Bouvier, reu, 6 mnd. met stamboom 04786-233 TE KOOP Fanatic Surfplank 2.90 mtr. PVC Droogpak Positiekleding mt. 42-44 Tel. 04780-81954 TE KOOP 2 pers. Bed 140/220, met ombouw 2.90 br./2.12 h. met veel kastruimte Tel. 80986 TE KOOP Kinderwagen [d.bl. rib] 130,— Tel. 89045 TE KOOP Renault 14 TL bwj. 1980 i.z.g.st. APK l-2-'90 04782-413 TE KOOP Citroen BX 14E rood LPG install. 2-88 34.000 km 21.750,— Tel. 89988 na 18.00 uur of in weekend. TE KOOP Fietskarren Tel. 04780-83406 Venray TE KOOP Donker eiken Bankstel losse kussens 3-1-1 its Tel. 04780-85049 ZUNDAPP en HONDA met papieren en bijna alle onderdelen Pool Merselo 04786-482 TE KOOP Vliebo voerdosseerwa- gen Tel. 04787-1551 TE KOOP Fotocamera Pentax ME super met zoomlens, flitsers enz. Tel. 80598. Verhuiswagen huren vanaf f95,- DE DRIESPRONG 04780-85828 GUN UW GAZONMAAIER 'n onderhoudsbeurt. Breng hem naar de man die hem maken kan H. KOCKEN Westerbeek Stevensstraat 60 Tel. 08858-4260 TE KOOP Opel Kadett '77 Tel. 88665 TE KOOP trottoirtegels 900 stuks 6 cm Spuiterij Theuws, Accaciastraat 1, Venray, tel. 04780-81867 TE KOOP zeldzane gokkast b.j. '50 Bellen tussen 19.00-20.00 uur 04780-81725 TE KOOP Renault 4GTL 1980 Carrosserrie niet tegen APK bestand; mechanisch nog in prima staat. T.e.a.b. Tel. 84020 'T STOFFELTJE VRAAGT communiekleding voor jongens en meisjes TE KOOP d. eiken loogkast z.g.a.n. 2 m. h. 1.32 m br.; d. eiken tafel 0 1.10 m. 4 drentse knopstoelen grenen buffetkast 1.87 m. h. 1.47 m. br. grenen eethoek, best. uit tafel 1.20 m. 1. 65 cm. br. 2 bankjes Oudhollandse kamerlamp Hoekfonteintje bidet camelkl. kranen c.v. ketel gas ALLES I.Z.G.ST. Nieuwe voetbalschoenen maat 10 Tel. 04780-85857 TE KOOP bloeiende primula's violen en diverse soorten meerjarige perkpianten Handrik 1 Merselo edelsmid Pieter Mooren Tamboerijnstraat 17 Venray Tel. 04780-82296 Voor alle sieraadreparaties Voor 't veranderen van oude trouwringen en voor het ontwerpen en maken van nieuwe sieraden... kunt U terecht: maandag, woensdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur óf na telefonische afspraak GEVRAAGD aspergestekers/sters Gebr. Hendrix, De Hees 4 Merselo 04786-372 b.g.g. 365 Voor al uw autoschade Autoschade Hulsterdreef bv VRIJBLIJVEND SCHADETAXATIE De Hulst 18 - Venray Achter VERA Tel. 04780-38881 TE KOOP FUCHSIASTEKKEN keuze uit ruim 300 soor ten. Alleren vrijdag en zater dags. J. Heesen, Horsterweg 11 Leunen-Venray. TE KOOP Bromscooter Vespa [de échte] incl. div. acc. en verz. tot mei 1990. 1750, 04780-85947 TE KOOP Opel Ascona 1.9 SR 1978. APK tot 2 - '90 Graternstraat 16 TE KOOP C.V. pompjes (nieuw) 80,per stuk nieuw PVC mteriaal, koopje Tel. 04785-1241 DIEPVRIESKLAAR HALVE VARKENS per kg f4,95 RUNDERVOORBOUT per kg f7,50 RUNDERACHTERBOUT per kg f9,50 STRENG CARBONADE per kg f9,50 SLAGERIJ GOUMANS Patersstraat Tel. 04780-86035 WIJ BLIJVEN AL UW INLIJSTWERK VERZORGEN tevens het adres voor sieraden-reparaties en voor het knopen van uw parels VOESTEN v/h BOETIEK WIGREE Christoffelkruid 32 J.andweert tel 04780-10098 APK GRATIS BIJ GROTE BEURT Jan van Nies Langstraat 49 - Venray Tel. 04780-87360 SPOORBIELSEN ze zijn er weer volop DE STOFFELHOEVE Stationsweg 86 Oostrum Tel. 04780-85956/80361 KUNSTHANDEL INLIJSTERIJ AMBA Nu met 10-20% KORTING NOSTALGISCHE buitenverlichting, hekwerken en poor ten en oude bestra tingsmaterialen DE STOFFELHOE\rE Stationsweg 86 Oost rum Tel. 04780-85956/80361 Kunsthandel Inlijsterij Zoekt U echte kunst! AMBA heeft 't! Bij ons is er keuze uit een grote collectie schilderijen, aquarellen, litho's, etsen en postere enz. nu met 10-20% KORTING. De vakman voor al uw inlijstwerk. Meer dan honderd soorten lijsten Inlystwerk binnen een week klaar. Patersstraat 26b tel. 04780-89695 De laatste COMMUNIE JURKJES VAN PAULA KORTING 04780-85654 KUNSTHANDEL INLIJSTERIJ AMBA Nu met 10-20% KORTING Dakdekkers onderhoudsbedrijf P. WILLEMS voor al uw dak-, lood-, zinkwerken, nieuwbouw reparatie onderhoud Bazuinstraat 20 Venray Tel. 04780-80373 Autowasserette DE DRIESPRONG 04780-85828 TE KOOP BMW 318 '79 tel. 89894 TE KOOP Opel Kadett '77 lpg Tel. 89894 TEGELKACHELS de beste, de zuinigste DE STOFFELHOEVE Stationsweg 86 Oostrum Tel. 04780-85956/80361 Auto Hulpdienst 24-uurs service DE DRIESPRONG 04780-85828 TE KOOP Partij van 55 m2 ge bruikte tegels 30 x 30 t.e.a.b. Tel. 84836 tussen 18.00- 19.00 u. TE KOOP Buitenrolluik 2 m. br. - 1.50 m. I. 100, 3 Luxaflexen, verschil lende maten 25, witte wastafel 5, kinderwagen I. bruin rib met regencape 50, wandeiwagen grijs/wit gestreept, met zak cape 100, trouwjurk mt. 42 Laura Ashley" 1982 gedragen 100, hordeur 4 horden versch. mtn. 50, Tel. 04780-81272 EIKEN EN GRENEN MEUBELEN DE STOFFELHOEVE Stationsweg 86 Oostrum Tel. 04780-85956/80361 Bestelwagen huren vanaf f53,- DE DRIESPRONG 04780-85828 TE KOOP BMW 320 '80 Tel. 04780-10034 TE KOOP 125 stoeptegels Tel. 84924. TE KOOP Opel Kadett '78 APK mrt. '90, zeer goed Tel. 04788-2047 TE KOOP Stereo-rack, Schneider team 5400 Festival, incl. boxen Tel. 89185 TE KOOP zeer mooie heren sportfiets 10 versn. Tel. 11088 TE KOOP Opel Corsa bj. '83 Tel. 81159 TE KOOP Bosch diepvrieskist inh. 250 Itr. Th. Swemers, Mgr. Hanssenstraat 13, Oostrum, tel. 04780-83952 SPOORBIELSEN ze zijn er weer volop DE STOFFELHOEVE Stationsweg 86 Oostrum Tel. 04780-85956/80361 Autoschade-expertise DE DRIESPRONG 04780-85828 TE KOOP Honda MT, Parijs Dakar, 6 gang 80 cc, 600, Tel. 10369 TE KOOP Honda Jazz nov. '85 Grijs kenteken Tel. 87145. TE KOOP Gasfornuis 04780-80414 TE KOOP Datsun Cherry 1200 GL Coupé - APK nov. '89 Verdistr. 4, 88369 TE KOOP Ascona 1600 cc 4 d. LPG - dec. '77 APK tot dec. '89 04786-455 TE KOOP een zo goed als nieuwe verwarmingsketel met buis, 1 jaar gebrand Tel. 86241 TE KOOP partij konijnen, jong en oud, klein zilver M. Denissen, Kalverstr. 15 Maashees studio van der linden pedicure voetzönereflextherapie .sport-en ontspanningsmassage isabcllahof 40 - 5801 Ic venray - tel. 04780 -88156 Particuliere verkoop van en vele andere Boomkwekerij P. Bistervelts Steegsepeelweg 55 Leunen Tel. 89732 pi rel. GE' ASI [si Wis 0471

Peel en Maas | 1989 | | pagina 16