©e adjattet! uatt t Gknte Kttk m SPORT EN SPEL- INSTUIF Paspoorten/ Toeristenkaarten Mededeling voor mensen met een minimum inkomen Bouwvergunning aangevraagd Bouwvergunning aangevraagd Bouwvergunning verleend Hinderwet Herkeuring/ herijking gewichten Woonwagen plan Kleding- inzameling PEEL EN MAAS Donderdag 16 maart - Pagina 15 Burgemeester en wethouders van Ven ray constateren al een aantal ja ren dat er vrij weinig inwoners van Venray gebruik maken van de mo gelijkheid, om een bijzondere bijstandsuitkering aan te vragen. Zij leiden dit af uit het feit dat er in Venray maar een gering aantal aan vragen wordt ingediend, terwijl er toch grote groepen inwoners met een minimum inkomen moeten rondkomen. Vandaar deze mede deling: Wat is bijzondere bijstand Mensen met een laag inkomen, die extra uitgaven moeten doen voor vaak onvoorziene sociaal- medische uitgaven, kunnen voor die extra kosten een bijstandsaan vraag indienen. Voorbeelden: kosten van gezins- en bejaardenzorg, kosten wegens tan d heel ku n dige behandel i ngen de eigen bijdrage van specialisten hulp en ziekenfonds-knaken kaart, de eigen bijdrage in de kosten van noodzakelijke prothesen, brillen, rolstoelen en vele andere kosten, doorgaans van medische aard. Wie kunnen er gebruik maken van bijzondere bijstand? Bijzondere bijstand is bedoeld ^oor alle mensen met een mini mum inkomen. Dit kunnen onder andere zijn: - mensen die uitkering ontvan gen van de afdeling sociale zaken: - mensen met een minimum uit kering omdat ze werkloos zijn (WW), of bejaarden (AOW) of ziek en/of gehandicpat (ZW, AAW/WAO) en ook weduwen (AWW), maar ook - werkende mensen met een mi nimum loon. Ook is bjzondere bijstand nog mogelijk indien het inkomen (in bescheiden mate) ho ger is gelegen dan minimum niveau. Hoe kunt U een aanvraag indienen? Iedere voormiddag van 9.00 tot 12.00 uur kunt U op het gemeente huis, afdeling sociale zaken terecht. U kunt ook een briefje schrijven of telefonisch informeren (tel. 23333), de gehele dag door. Twijfelt U of een bepaalde aan vraag zin heeft, belt U dan iii ieder geval even, of vraag een folder. U hoeft niet te schromen een aan vraag in te dienen. U hebt daartoe het volste recht. Burgemeester en wethouders van Venray zijn voornemens aan de na volgende bouwaanvragen medewer king te verlenen. het uitbreiden van een wo ning aan de Scheiweg 1 te Leunen, t.n.v. H.J.M. Vullings; het inbouwen van een bejaarden-unit aan de Tunnelweg 4 te Castenray, t.n.v. M.C. Wismans; het verbouwen/uitbreiden van een woning aan de Overbroekseweg 12a te Leunen, t.n.v. P. Ver- schuuren; het bouwen van een woonhuis aan De Leng te Oirlo, t.ri.v. A.R.M. !Jenneskens, Kranestraat 33 te Horst; het verbouwen en uitbreiden van een garage aan de Knopkruid 19 te Venray, t.n.v. II. Lichtenberg; het verbouwen/uitbreiden van een woonhuis aan de Eligiusweg 40 te Venray, t.n.v. Ramirez Lopez Manual: het bouwen van een woning aan het Oeldershof te Oirlo, t.n.v. J. Lemmen, Gertrudisstraat 29 te Oirlo; het bouwen van een mestsilo aan de Beekweg 90-92-94 te Vrede- peel t.n.v. Broekstraat B.V. Broekstraat 94 te Mierlo; het bouwen van 9 premie koopwoningen aan de Konings kaars te Venray, t.n.v. Bouwbedrijf J. Raedts. Mgr. Hanssenstraat 57 te Oostrum. De bouwplannen liggen met in gang van 17 maart 1989 gedurende 14 dagen voor een ieder ter inzage b\j het bureau ruimtelijke ordening en bouwzaken, kamer 201 van het raadhuis (van 9.00 tot 12.00 uur). Gedurende deze termijn kunnen eventuele bezwaren schriftelijk bij burgemeester en wethouders wor den ingediend. Artikel 18a van de Wet R.O. Burgemeester en wethouders van Venray zijn voornemens om op gtond van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstel ling te verlenen van het ter plaatse geldende bestemmingsplan ten be hoeve van de navolgende bouw plannen: het bouwen van een tuinhuis je en tuinmuur aan de Vivaldistraat 40 te Venray, t.n.v. M. Fraterman; het bouwen van een tuinhuis je aan Look 4 te Venray, t.n.v. M. van Keulen. De bouwplannen liggen met in gang van 17 maart 1989 gedurende 14 dagen voor een ieder ter inzage bij het bureau ruimtelijke ordening en bouwzaken, kamer 201 van het raadhuis (van 9.00, tot 12.00 uur). Gedurende deze termijn kunnen eventuele bezwaren schriftelijk bij burgemeester en wethouders wor den ingediend. Burgemeester en wethouders voornoemd, mr. H. Defesche, Burgemeester Art. 19 WRO/50,8 woningwet Burgemeester en wethouders van Venray zijn voornemens om met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en/of artikel 50. lid 8. van de Wo ningwet, bouwvergunning te verle nen voor de navolgende bouw plannen: het bouwen van een woning met stallen aan de Vliezenweg 2 te Venray, Ln.v. R. van Hove, Bieslook 18 te St Oedenrode: het bouwen van een woning met garage op de hoek Van Berlo- straat Pastoor Strijkerstraat te Leunen, t.n.v. A.M.W. Janssen, van Berlostraat 2 te Leunen. De bouwplannen liggen met in gang van 17 maart 1989 gedurende 14 dagen voor een ieder ter inzage bij het bureau ruimtelijke ordening en bouwzaken, kamer 201 van het raadhuis (van 9.00 fot 12.00 uur). Gedurende deze termijn kunnen eventuele bezwaren schriftelijk bij burgemeester en wethouders wor den ingediend. Burgemeester en wethouders voornoemd, mr. H. Defesche, Burgemeester Burgemeester en wethouders van Venray hebben in hun vergadering van 14 maart 1989 voor de on derstaande bouwplannen bouwver gunning verleend. Zij die menen door de afgifte van één of meer van deze vergunningen rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen, kun nen op grond van de wet AROB daartegen bij het coolege ran burge meester en wethouders van Venray een gemotiveerd bezwaarschrft in dienen en wel binnen dertig dagen na bovengenoemde datum. het bouwen van een carport schutting aan de Mgr. Hans senstraat 28 te Oostrum. tn.v. Th.J.M. Kranz; het uitbreiden van een wo ning aan de Broekweg 12a te Ven ray. t.n.v. B. Schoenmakers. het aanbouwen van een serre aan Veenmos 10 te Ysselsteyn. t.n.v. J.H. van Lipzig. het bouwen van een garage aan de Grauwveen 17 te Ysselsteyn, t.n.v. H.J.W.M. Cuppen: het wijzigen van een voorgevel aan de Langstraat 10 te Venray, t.n.v. J. van Leuken. Burgemeester en wethouders voornoemd, mr. II. Defesche, Burgemeester Kennisgeving bekendmaking beschikking Burgemeester en wethouders van Venray maken bekend dat door hen op 7 maart 1989, hinderwetvergun ning is verleend onder hét stellen van voorwaarden, op de aanvraag van: Gebr. Litjens, Teeuwenhofweg 4 te Leunen voor het uitbreiden en wijzigen van een loonwerkersbe- drijf en herstelinrichting voor landbouwmachines, gelegen aan de Teeuwenhofweg 4 te Leunen. Metaalwarenfabriek Inalfa b.v. Maasheseweg 83 te Venray voor het uitbreiden van een inrichting waar elektromotoren worden gebruikt met een gezamenlijk vermogen van meer dan 1,5 kW, gelegen 'aan de Maasheseweg 83 te Venray. Maatschap Peters, Gunhoe- kweg 15 te Oirlo voor het ex artikel 6a uitbreiden/wijzigen van een leg- kippenhouderij, gelegen aan de Gunhoekweg 15 te Oirlo. De beschikking en bijbehorende stukken kunnen op het raadhuis, kamer 119, Raadhuisstraat 1 te Ven ray, elke werkdag van 9.00-12.00 uur worden ingezien tot 17 april 1989. Tot deze datum kunnen de stuk ken 'ook worden ingezien op elke donderdag van 16.30 tot 19.30 uur, na telefonische afspraak. Tot bovengenoemde datum kan bij de afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State een beroepschrift (in tweevoud) worden ingediend door de aanvra ger, de betrokken adviseurs, dege nen die tegen de aanvraag om vergunning tijdig bezwaren hebben ingediend en degenen die aan kun nen tonen niet (tijdig) in staat te zijn geweest dit te doen. Op bovengenoemde datum wordt de vergunning van kracht tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en een verzoek wordt gedaan om de beschikking te schorsten of een voorlopige voorziening te treffen. Het beroepschrift moet worden gericht aan de Raad van State, afde ling voor de geschillen van bestuur, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening moet wor den gericht aan de voorzitter van dé afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Burgemeester en wethouders voornoemd, mr. H. Defesche, Burgemeester drs. A. de Bever, secretaris DIEFSTAL VAN ETERMTPLATEN Bij de politie werd aangifte ge daan van diefstal van 66 stuks eter- nit platen, vanaf een bedrijf te Castenray. Waarde 1.320.--. Hoe de dader die 5-ton wegende platen heeft kunnen vervoeren is niet vastgesteld. Burgemeester en wethouders van Venray maken bekend dat Gedepu teerde Staten van Limburg hebben besloten de herkeuring van gewich ten voor ingezetenen van onze ge meente te laten plaatsvinden in de Gemeente Horst op de gemeente- werf, gelegen aan de Americaanse- weg 43 aldaar op: - 18 april van 14.00 tot 16.00 uur; - 19 april van 10.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur: - 20 april van 10.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 15.30 uur. Door de dienst van het IJkwezen zullen aan vrijwel alle herijkplich- tigen oproepingen worden toege zonden. Voor diegenen die geen oproep ontvangen blijft niettemin de verplichting tot herkeuring bestaan. De herkeuring geldt in beginsel alleen voor gewichten. Zijn er nog maten en meetwerktuigen voor handen met een jaartalmerk van 80 of voorafgaand dan dienen die ook ter herkeuring worden aan geboden. De volgende herijkzitting wordt over ongeveer 4 jaar gehouden. Aangeraden wordt niet tot die zit ting te wachten omdat dan de thans op de gewichten voorkomende ijk- merken inmiddels zullen zijn ver vallen in verband met de beperkte geldigheidsduur van 4 jaar. Voor het herkeuren en justeren van gewichten is keurloon c.q. justeerloon verschuldigd, dat bij het weer in ontvangst nemen van de voorwerpen moet worden voldaan. Voor diegenen die van deze her ijkzitting geen gebruik maken, bestaat iedere maandag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur nog gelegenheid tot herkeuring op het ijkkantoorte 's-Hertogenbosch, gelegen aan de Jacob van Maer- lantstraat 100, aldaar. Burgemeester en wethouders De burgemeester van Venray maakt bekend, dat het woonwagen plan voor de provincie Limburg 1988 t.m. 1991, zoals door provinci ale staten van Limburg in hun ver gadering van 16 december 1988 is vastgesteld, met ingang van 16 maart 1988 voor een ieder ter inza ge ligt bij het bureau ruimtelijke or dening en bouwzaken, kamer 201 van het raadhuis (van 9.00 tot 12.00 uur). Volgens het bepaalde in artikel 4a, lid 7 van de woonwagenwet wordt het woonwagenplan van kracht op de dag na de nederleg- ging, derhalve op 17 maart 1989. De burgemeester van Venray mr. H. Defesche comité recreatiesport Wanneer 30 MAART IN DE PAASVAKANTIE Voor wie KINDEREN IN DE LEEFTIJD VAN 6 t/m 12 JAAR. Waar SPORTHAL „DE WETTELING" TE VENRAY. Hoe laat VAN 9.30 u. TOT 16.00 u. Kosten 2,- PER PERSOON. Meenemen MM BINNEN SP0RTKLEDING. BUITEN SP0RTKLEDING. Organisatie COMITÉ RECREATIESPORT VENRAY. I.S.M. SPORTVERENIGINGEN. Inlichtingen COMITÉ RECREATIESPORT VENRAY TELEFOON: 04780-23362 (alleen op do.-vr.) De Stichting Samenwerkende Sa- hellanden had de inzameling in de kerkdorpen Oostrum, Oirlo. Casten ray, Smakt en Vredepeel gepland op vrijdag 3 maart 1989. Abusievelijk zyn in die dorpen echter zakken bezorgd met daarop de mededeling dat de kleding op woensdag 8 maart ingezameld zou worden. Gevolg van dit was dat op 8 maart, zakken aan de weg stonden die niet op die dag werden opgehaald. Naar aanleiding hier van is met voornoemde stichting contact opge nomen en algesproken dat in Oostrum. Oirlo, Castenray, Smakt en Vredepeel op dinsdag 21 maart aanstaande de kledingzakken als nog worden opghaald. Wy verzoeken U de zakken op die datum aan de straat te zetten. Burgemeester en wethouders van Venray. mr. H. Defesche, burgemeester dra. A. de Bever, secretaris INBRAAK IN BEDRIJF Met geweld was toegang verkre gen tot een aan de Nieuwhuisweg gelegen metaalbedrijf. Uit de kanto ren is tel- en rekenapparatuur ter waarde van enkele duizenden gul dens ontvreemd. De burgemeester van Venray doet een beroep op de inwoners van de gemeente, die in het komende vakantie-seizoen naar het buitenland willen reizen, om nu reeds een paspoort of toeristenkaart B aan te vragen. Stel uw aanvraag voor een reispapier daarom niet uit tot april op later. Niet alleen zijn de legeskosten vanaf 1 april tot en met augustus 6,- hoger maar ook is vertra ging in de afgifte dan niet uitgesloten. Bij elke aanvraag moet een eerder uitgereikt reispapier (paspoort of toeristenkaart) ingeleverd worden. Indien dit niet meer in uw bezit is, moet 86,-- extra legeskosten in rekening worden gebracht. Voor aanvragen en linlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Burgerzaken, Raadhuisstraat 1, tele foon (04780-) 23236 of 23235. De burgemeester van Venray, mr. H.J.M. Defesche (Naar gegevens van Ben Kruysen.) Zoals uit vorige afleveringen is ge bleken. hadden de heren van Ven ray (bewoners van het kasteel Makken) het recht om in de grafkel der van de Venrayse kerk te worden begraven. De Venrayse notabelen en geestelijken werden in het mid denschip of in de zijbeuken van de kerk bijgezet. Ondanks een gebrek kige registratie in de overlijdensre- gisters van het Venrayse kerkarchief, heeft men na verder onderzoek begravingen van een aantal leden van de familie Bou- wens van der Boye (bewoners van het kasteel Makken) kunnen vaststellen. O.a. een dochter van de heer van Venray, Jan Albert, Bou- Wens van der Boye. Zij overleed op 14 juni 1744. Haar stoffelijk over schot werd drie dagen later 's avonds op het priesterkoor van de Grote Kerk in het familiegraf bjjgezet. Ook de namen .van enkele in de kerk begraven notabelen zijn be kend. Een van hen was Ida Maria Coninx, waan'oor de doodsklok driemaal per dag gedurende vier dagen moest worden geluid. Van de priesters, die in het mid denschip of in de zijbeuken werden begraven zijn o.m. bekend: pastoor Matthias Roebroeck, waarvan de grafzerk zich nu in het bidpoitaal ■j mtZ* KLRKLNRAAU. IPastoor. m. V 3 r.. bevindt, pastoor H. van Daell en de vicaris van het II. Kruisaltaar, Pe trus Hebben. Beide grafzerken be vinden zich nu in de torenhal. In 1838 werden door pastoor Her- manus Janssen alle zerken uit de vloer gelicht omdat een nieuwe kerkvloer moest worden gelegd. Zij kregen een ligplaats onder de to ren. Het begraven in de grafkelder werd in 1838 beëindigd omdat in dat jaar de grafkelder onder het priesterkoor werd dichtgemetseld. De nieuwe kerkvloer kwam in 1839 gereed. Een loden plaatje (zie foto) met de namen van de toenma lige kerkenraad (kerkbestuur), w.o. pastoor en burgemeester, met de vermelding van het leggen van de nieuwe vloer, werd later terugge vonden en wordt thans in het mu seum bewaard. Men kan zich afVragen waar de stoffelijke resten van de baronnen, baronessen en freules van het kasteel Makken en van de notabe len en geestelijken terecht zijn gekomen. Met verontwaardiging wordt mel ding gemaakt van het schenden van de graven bij het ontruimen en diehtmetselen van de grafkelder in 1838. Mogelijk zijn de stoffelijke resten overgebracht naar het zg. knekelhuisje, dat destijds op het kerkhof stond tegen de buiten muur van de kerk. waar nu de in gang van de sacristie is (zie pijltje op tekening). De enige aantekening hierover is van de hand van streek- historicus pastoor M.J. Janssen: "Vroeger stond op het kerkhof der parochiekerk achter de muur van het O.L.V.-altaar een dus genoemd knekelhuisje voor de doodshoofden en beenderen, doch na verloop van tijd afgebroken". Waarschijnlijk is dat gebeurd in 1867. toen ook de calvarieberg ach ter het hoofdaltaar op het kerkhof werd afgebroken. De juiste situe ring van het knekelhuisje wordt trouwens ook bevestigd door een te kening uit 1773. die als bylage bij een processtuk is gevoegd. Op deze tekening komen ook de platte grond van <ie Grote Kerk en de kerkhofmuur voor. Vermeldens waard uit het processtuk is boven dien de rol van het Venrays kerkhof als vlucht- en schuilplaats. Men kan zich afvragen waar de stoffelijke resten zijn gebleven na het afbreken van het knekelhuisje. Bij het delven van een graf op het oude kerkhof op enkele meters van het oorlogsmonument en het voor malige knekelhuisje, werd in de zestiger jaren een massagraf aange troffen. met daarin in goede staat verkerende stoffelijke resten van waarschijnlijk de adellijke bewo ners van kasteel Makken en van geestelijken van de Venrayse paro chiekerk. Deze resten wei-den el ders op het oude kerkhof her begraven en niet overgebracht naai de Algemene Begraafplaats Bosch huizen. Het is niet ondenkbaar, dat op deze "vergeten plaats" ook de stoffelijke resten liggen van pastoor Van der Gaet en leden van de adel lijke familie Bouwens van der Boye. Bij het aanleggen van een verwar mingsinstallatie in de Grote Kerk in 1925, werd de voormalige graf kelder onder het priesterkoor te ruggevonden. De zware funde ringen die men daarbij aantrof ble ken muren te zijn van de abcis van de voormalige Romaanse kerk. Oud-koster Jan Vermeulen heeft kans gezien om van de bouwresten een schetsje met enkele aanteke ningen te maken. Zo noteerde hij: "De dikte van de muur bedraagt drie meter en is voorzien van ef fen metselwerk (roggemeel en kalk), onderaan gehouwen hard steen, keistenen, vuurstenen en ij zeraarde". De grafkelder werd overigens zonder pardon weggebro ken. Werklieden, die bij de aanleg van de verwarming in 1925 betrok ken waren, werd een spreekverbod opgelegd. Ook in archivalische bronnen is hierover dan ook niets te vinden. Overgebleven is een aantal verha len van ooggetuigen, waaruit een beeld is te vormen ran de opbouw ran de grafkelder en van hetgeen men er heeft gevonden. Daar is op de eerste plaats hel door Ben Kruysen vastgelegde oog getuigenverslag van de beide zonen van oud-koster Jan Vermeulen, Jan en Piet (de latere portretschilder Pe- tran Vermeulen): "Om toegang tot de grafkelder te krijgen, werd in het midden van de trappen van het priesterkoor (waar de oorspronke lijke ingang ran de grafkelder lag) een gat geslagen. Hierna is men in de grafkelder afgedaald en vond men een loden plaatje met de in scriptie wanneer de kelder was dichtgemetseld, nl. 1838. Verder wei-den de stoffelijke resten ran ze ven a acht personen aangetroffen, een hoeveelheid zilveren gespen en aardewerkscherven uit de 15de eeuw". Hoe groot de grafkelder is ge weest, kan met ongeveer afleiden uit een tekening, die van de verwar mingskelder is gemaakt bij gele genheid van de restauratie van de St. Petrus Bandenkerk na de twee de wereldoorlog. De kelder kan on geveer 3,5 meter lang. 7 meter breed en 2 meter hoog zyn geweest. Volgens een derrie ooggetuige, II. van Baar. bouwvakker bij de firma Volleberg. die de werkzaamheden uitvoerde, is het gewelf (of gewel ven) ondersteund door enkele pij lers van mergel en bakstenen. De muren van de grafkelder waren aan de onderkant opgetrokken met mergel en yzeroer. Op de vloer wa ren bakstenen verhogingen, waar op de lykkisten werden geplaatst. In een van de muren waren nissen aangebracht, waarin ook begravin gen konden plaatsvinden. Vanwege de aanwezigheid van pijlers zou men zich kunnen afvragen of de grafkelder zich oorspronkelijk ver tier onder het priesterkoor heeft uitgestrekt Om dit na te gaan is in februari 1988, tijdens een driedaags onder zoek, in de noord-west muur van de verwarmingskeldcr een opening geboord van twee meter lengte en een breedte van 0.5 meter. Voor zo ver waarneembaar werd vast gesteld, dat de ruimte achter de muur geheel met leem. zand en puinresten was opgevuld. Een en kele begraving werd aangetroffen op twee meter diepte onder de vloer van het priesterkoor. Het is daarom niet uitgesloten, dat naast en achter het hoofdaltaar meerdere begravin gen hebben plaatsgevonden, die ook nu nog aanwezig zyn. Uit het onderzoek is duidelijk ge bleken dat de voormalige grafkel der niet groter moet zyn geweest dan de ruimte die nu ftmgeert als verwarmingskelder.

Peel en Maas | 1989 | | pagina 15