VERENIGINGSNIEUWS «Sffl r GLA' EXCLUSIEVE Dames MocJe N.J.N. Venray's Mannenkoor Koninklijke Harmonie Euterpe Dameskoor Venrode Ars Musica Zangers van St. Frans Jongerenkoor „Chrisko" Orkestvereniging De Vredesklokjes Gem. zangver. Crescendo Jongerenorkest PEEL EIV MAAS Fanfare O.L.V. Gilde Holthees-Smakt Kinderkoor De Bandelieren Jeugdkoor Tomorrow People M.M.S.K. St. Petrus Banden Succes voor Overloonse Majoretten Lourdescomité afd. Venray Wereldkinderen autopuzzeltocht De Huisvriend Contrast Wijkcentrum 't Stekske F.N.V. Cursus zelfverdediging voor vrouwen O.J.C. Dingus Wijkvereniging Veltum De Springplank Jeugd- natuurwacht Wijkcentrum Noord-West Wijkcentrum De Kiosk Buurtvereniging Brukske Huisvrouwen- kontakt Brukske Vogelmarkt Geschied- en Oudheidkundige Kring Venray e.o. Kynologenclub Venray e.o. R.K. Bond voor Ouderen Adelbertvereniging Venray De Zonnebloem HYPOTHEKEN I VAN DE KAMP Schutterij 't Zandakker peel en maas Donderdag 16 maart - Pagina 13 A.s. donderdag 16 maart om 19.30 uur repetitie voor 't kleine koor voor de instudering van llaec Dies en om 20.00 uur gehele koor. Na al- loop repetitie Toetzengers. Dondag 23 maart: om 19.30 uur repetitie baritons en om 20.00 uur gehele koor. Donderdag 30 maart: algemene jaarvergadering in de Wieënhof om 20.00 uur. Vrijdag 31 maart: opluistering re ceptie 25-jarig huwelijk Frans Man deis. bijeenkomst om 17.30 uur in zaal Roelanzia Ysselsteyn. 29 april: 25-jarig huwelijk Stan Storms en 20 mei 25-jarig huwelijk Piet Arts. Afmelden: A. van Gestel, tel. 83846. Harmonieorkest Donderdag 16 maart: 20.00 uur repetitie Zondag 19 maart: 11.00 uur re petitie Donderdag 23 maart: 20.00 uur repetitie. Afmelden: H. v.d. Steeg. tel. 82539. Agenda 19 en 23-maart: extra repetities 8 en 9 april: solisteneoneours 16 en 23 april: eerste communie 22 april: voorjaarsconcert 29 april: koninginnedag-aubade gemeentehuis 1 mei: 1 mei aanblazen, aanvang 04.30 uur 14 mei: concert Broekhuizen, aanvang 13.00 uur 3 en 4 juni: aspergefeesten Ven ray 25 juni: 25-jarig priesterfeest 18 november: concours te Boekei. Jeugdorkest Donderdag 16 en 23 maart: 18.30 uur repetitie. Agenda 6 april: ouderavond, aanvang 20.00 uur 9 april: solistenconcours 29 april: uitvoering schouw burgplein ,4 juni: aspergefeesten. Optreden schouwburgplein. Drumband Maandag 6 maart: 18.45-19.30 uur les: 19.30-20.45 uur repetitie. Afmelden.- clublokaal, tel. 82515. Agenda 8 en 9 april: solistenconcours 16 en 23 april: eerste communie 29 april: koninginnedag-aubade gemeentehuis 1 mei: 1 mei aanblazen, aanvang 04.30 uur 3 en 4 juni: aspergefeesten Ven ray 25 juni: 25-jarig priesterfeest. Bestuur Solistenconcours: 8 en 9 april, werkzaamheden volgens schema Bestuursvergadering: 24 april 20.00 uur. Repetitie drumband Maandag 13 maart: M. Kooien Maandag 20 maart: J. Raedts. Zaterdag 18 maart: om 19.00 uur avondmis in de Vredcskerk. Woensdag 22 maart: om 20.00 uur repetitie: dus géén voorre petitie. Maandag 27 maart: (Tweede Daas- dag) ziygen we om 10.00 uur de meerstemmige hoogmis in de kapel van het ziekenhuis: in officiële kledij. Zaterdag 7 april: om 15.30 uur II. Mis in liet verpleegtehuis St. Anto- nius in Horst: ook in officiële kleding. Als u verhinderd bent. graag uw afmelding aan mevr. V.d. Bekerom, tel. 83332. of aan mevr. Sijbers. tel. 81353. Zondag 19 maart: 11.30 uur zon dagochtendconcert in de foyer van de schouwburg. Ven rays Senioren orkest zal ook haar medewerking verlenen. Wilt u om 11.00 uur aan wezig zijn om in te zingen. Dinsdag 21 maart: 20.00 uur jaar vergadering in zaal In den Engel. Poststraat. Dinsdag 28 maart: 19.30 uur repe titie voor de tenoren en om 20,00 uur voor het hele koor in De Essel. Ursulast raat. Vrijdag 31 maait: 17.00 uur opluistering, receptie in verband met het 25-jarig huwelijk van ons lid mevr. M. Manders-Litjens in zaal Roelanzia te Ysselsteyn. Indien u verhinderd bent dan ge lieve u zich af te melden bij: dhr. J. Steyien. Kolkweg 3. tel. 81221 of mevr. E. Coppus. Houtzagerstraat 11. tel. 82335. Oud papier kunt u deponeren in de container bp dhr. .J. van Osch. Akkerweg 6. Agenda: Vrijdag 17 maart: om 19.30 uur re petitie voor alle koorleden (samen met "dubbelkoor" en orkest) in de Paterskerk. Zaterdag 18 maart: tussen 10.00 en 12.00 uur inleveren van oud pa pier aan de container in Landweert (achter de supermarkt aan de Krui denlaan). Zondag 19 maart: Palmzondag. Om 10.15 uur Hoogmis in de Paters kerk (in uniform). Maandag 20 maart: om 19.00 uur spelavond voor alle jongens. Dinsdag 21 maart: om 18.30 uur alleen voor alten. Woensdag 22 maart: om 18.30 uur alleen voor sopranen. Donderdag 23 maait: Witte Don derdag: om 19.30 uur avonddienst in de Paterskerk. Eventuele afmeldingen: alleen bij dhr. Buys. tel. 81091. tussen 17.45 en 18.0(3 uur. Algemeen Voor de repetitie van a.s. vrijdaga vond in de Paterskerk worden AL LE koorleden venvacht. We staan weer voor een drukke Paasweek. We doen daarom een be roep op de koorleden alle diensten tijdens die week bij te wonen. Pa sen vormt het jaarlijks hoogtepunt voor ons koor. Vandaar dat een heel goede opkomst en een grote inzet wordt venvacht. Hallo allemaal. Ik wil jullie er nog even aan herinneren dat we 8 april weer zingen in de Vredeskerk. Kun je dan of bij de repetities niet ko men wil je je dan even afmelden bij my tel. 04780-82826. Verdere data': 6 mei mis in de Vredeskerk 19.00 uur. 3 juni mis Vredeskerk 19.00 uur. 24 juni mis Vredeskerk 19.00 uur Ben je t ussen 13 en 30 jaar oud dan ben je altijd welkom om eens een kijkje te nemen bij onze repetities elke woensdag van 19.00 tot 20.00 uur in het zaaltje naast de vre deskerk. VENRAY Woensdag 22 maart repetitie symfonie-orkest o.l.v. L. Boogarts in de schouwburg van St. Anna om 20.00 uur. Afmelden bij M. Groote- maat, tel. 80358. Woensdag 22 maart repetitie voor "En Bloc" om 20.00 uur in de mu ziekschool o.l.v. A. Thijssen. Afmel den bij P. llouba. tel. 87362. Kinder- en Jeugdkoor Vrijdag 17 maart: repetitie kin derkoor 16.00-16.45 uur: repetitie jeugdkoor 16.45-17.30 uur. Donderdag 23 maart: repetitie voor het HELE koor van 16.00-16.45 uur. Vrijdag 24 maart: GEEN* repetitie. Zondag 26 maait: zingen we de Paasmis om 11.30 uur. Het is al heel gauw Pasen, dat be tekent nog twee repetities. Zien we jullie morgen weer en zaterdag heb je vrij. A.s. zondag 19 maart hoeven wij de Hoogmis niet te zingen. Zondag 2 april zingen we tijdens het zondagochtendconcert. Zaterdag 27 mei gaan we met ons koor naar de zangersdag in Brunsum. Iedere woensdag repetitie in de Kemphaan aan liet Kennedyplein van 18.00-19.00 uur. Bij verhinde ring kunt u zich afmelden: tel. 82133 of 81317. waar zich ook nieu we leden kunnen melden. BOJEMA Vrijdagavond 17 maart: geen re petitie. In verband met de Proef werkweek en Paasvakantie is de eerstvolgende repetitie op vrijdag 7 april. Denk wel aan de brief over de Duitse gasten. SALTARELLO Vrijdag 17 maart: 19.30 uur extra repetitie in de Paterskerk met de Zangers Zondag 19 maart: 10.30 uur geza menlijke repetitie in de Galmhut. Denk bij beide repetities aan je ei gen standaard. Afmelden bij P. Faleo Franken, tel. 85855. 'n leesbare krant GERARD REIJNDERS schilderwerken b.v. Plataanstraat 12 Venray Tel. 82635 Donderdag 16 maart hebben we de wekelijkse repetitie in het Pel grimshuis: aanvang 20.00 uur precies. Opruimploeg voor de maand maart: Jos Versteegen. Leo van Dijck. Erik Pingen. Voor afmeldingen: Maria van Os, tel. 04781-2003 of Leo van Dijc k. tel. 04780-87663. Voor opleidingen: Vic Gerrits, tel. 04782-202. Voor algemene informatie: Geert Mulders, tel. 04782-830. Sekretariaat: Marian van der Woude. tel. 04782-801. Zaterdag 18 maart: Palmpa- senstokken maken vanaf 14.00 uur in het zaaltje. Zondag 19 maart: Gezinsmis om 11.00 uur. We zijn om 10.30 uur in het zaaltje. Na afloop gaan we naar huize Vincentius. Dinsdag 21 maart: koorrepetitie van 18.30 tot 19.30 uur. Zaterdag 26 maart: Paaswake 19.00 uur. Dinsdag 21 maart: koorrepetitie van 19.00 tot 20.00 uur. (Voor agenda zie onder Bande lieren.) Agenda: 19 maart: De Kiosk, Brukske, 11.00 uur. 2 april: /VIg. Ledenvergadering. 16 april: Limb-, kampioenschup- peiï' solisten drumband te Venlo. 23 april: Limb, kampioenschap pen Majoretten te Hoensbroek. 29 april: Koninginnedag Sittard. Afmelden bij ziekte: mini/majo- retten: mevr. Maassen. tel. 85026: muzikanten: Ton Iluybers, tel. 87380. Zaterdag jl. werd in Vught het jaarlijks solistenconcours voor ma joretten gehouden, onder auspiciën van de Bond van Muziekgezelschap pen in Den Bosch. Er namen 108 majoretten aan deel. Voor de eerste maal namen ook 2 majoretten van het-St. Theobaldusgilde uit Over- loon deel en wel Debby Jacobs, die een eerste prijs behaalde met 49 punten en Loes Meijer, die eve neens een eerste prijs behaalde met 48.5 punt. Een mooie prestatie voor hun durf en moed om op nog jeug dige leeftijd voor 'n dergelijk groot publiek en voor de jury op te tre den. Zij kwamen uit in de jeugd- divisie. GROTESTRAAT 7 VENRAY TEL. 04780-84263 6 Maart jl. was de algemene jaar vergadering. De belangstelling was erg groot. De oudste kollektrice mevr. Kunzler vierde het feit dat zij aan dit liefdewerk al 10 jaar lang meedoet. Haar werd door het Lour- deseomité een presentje aan geboden. Met de Limburgse Bedevaart rei zen al sinds 1921 jaarlijks vele hon derden gezonde en zieke pelgrims naar Lourdes, om troost te zoeken bij Maria, de troosteres in elke nood. En niet alleen zieke, ook ge zonde mensen nemen hun toe vlucht tot haar. I' kunt zich opgeven voor de bedevaart van 1-8 juni bij dhr. G. Philipsen, tel. 04780-83575. Wereldkinderen een vereniging voor het kind in nood organiseert op zondag 19 maart een autopuzzel tocht. Het vertrek van deze tocht vindt plaats op de parking van het Trefcentrum aan de Xijmeegswegin Venlo. Er kan gestart worden tussen 13.00 en 14.00 uur. Het inschrijf geld bedraagt 12.50 per auto. 1 De opbrengst van deze autopuzzel tocht is bestemd voor projekten in de Derde Wereld. We hopen jullie daar allemaal te ontmoeten met een hoop frisse moed en zeer veel puz- zellust. Projekt hulpgroep Wereldkinde ren. Info: 077-829463 en 04780-88738. Ledenvergadering 20 maart 1. Opening door de voorzitter 2. Notulen vorige vergadering 3. Bestuursmededelingen 4. Ingekomen stukken 5. Kontributie-inning 6. Bespreking vogelkweek 7. Rondvraag en sluiting. Hierbij nodigen wy u uit tot het bijwonen van het; Passieconcert van kamerkoor Contrast o.l.v. Hans Nooyens op zondag 19 maart om 14.30 uur in de kapel van St. Anna, St. Anna]aan 5 te Venray. Toegang gratis. Op het programma staan ó.a.: - Die Deutsche Passion nach Jo hannes van Joachim von Burck: - Trauer-kantate: Du aber Daniël, gehe hin van Georg Philipp Tel- lemann. Aan dit concert werken verder inee: Dorien Wijn (sopraan), Gerard Maessen (bariton) en een instru mentaal ensemble. U bent van har te welkom. yHOy-é Sinds enkele maanden staat er in 't Stekske een biljart. U kunt hier gebruik van maken op de volgende avonden: - zondagavond van 20.00 tot 23.00 uur - dinsdagavond van 20.00 tot 22.30 uur. Verder is er op deze avonden de mogelijkheid om te sjoelen of te kaarten. Hopelijk tot ziens in 't Stekske, Kruidenlaan .161. RIJDENDE VAKBONDSWINKEL De rijdende vakbondswinkel staat O]) 20 maart 1989 van 09.00 tot 16.00 uur weer in de Schoolstraat in Venray. In de bus zijn belasting deskundigen aanwezig. Zij kunnen u adviseren of u bijvoorbeeld een T- biljet moet aanvragen of juist niet. 01' zij zorgen voor een ander gratis belastingadvies. Helpen bij het invullen van een aangifteformulier is ook een FNV- aktiviteit. In de bus worden geen formulieren ingevuld, maar daar kan wel een afspraak niet de FNV- belast i i ïgi i rvu 1 Ie rs wo rden gemaakt. Vorig jaar werd door de afdeling welzijn (emancipatie beleid) van de gemeente Venray gestart niet het opzetten van een cursus zelfverde diging voor vrouwen. De belangstel ling was destijds zo groot dat niet iedereen die zich had opgegeven kon worden geplaatst. Iedereen die op de wachtlijst werd geplaatst kreeg onlangs een schrijven waar na men zich kon opgeven voor nieuw te geven cursussen. Deze les sen Worden evenals de vorige ver zorgt door de Judo Vereniging Venray in hun sportzaal aan de An ton iusst raat 3. Daar er nog enkele plaatsen vrij zijn bestaat er nog de mogelijkheid zich op te geven voor deze cursus sen. Een cursus bestaat uit 10 les sen van 1 uur en kosten in totaal 40." per persoon. De lest yden waarvoor men zich kan aanmelden zyn dinsdagavond van 21.45-22.45 uur en vrijdagmiddag van 14.00-15.00 uur. De cursussen star ten per 4 april. Men kan zich aan melden hij dhr. A. van Stokkem. tel. 86046 of 87985. Metal Mania 5 in O.J.C. Dingus Vrijdag 17 maart presenteren zich wederom twee hardrockbands aan het Noord-Limburgse publiek in O.J.C. Dingus. /\ls eerste band die avond Bag- heers afkomstig uit Utrecht. Deze 5-mans formatie brengt een dosis stevige hardrock ten gehore waar bij het klassiek aandoende gitaar- Agenda knutselclubs: 21 en 22 maart: eierdozen ver sieren. Overige aktiviteiten: 4 april: algemene ledenvergade ring in het wijkcentrum. Aanvang 20.30 uur. Deze vergadering is open baar. U komt toch ook? 9 april: fietstocht. Afstand 20 km. Aanvang 11 uur. Kosten: leden van de wijkvereniging gratis. Niet-leden betalen 2,50. Elke dinsdagmiddag dansen voor ouderen (50 Aanvang 14.00 uur. Ook u mag meedoen. 25 juni: Zeskamp. Verenigingsnieuws dient dinsdags vóór 10.00 uur te zijn ingeleverd Programma: Donderdag 16 maart: spellena- vond. voor kinderen van 6-9 jaar Dinsdag 21 maart: eieren schilde ren en papier vouwen voor Pasen. Voor kinderen van 9-12 jaar. Voor beide groepen club van 18.30-20.00 uur. Zaterdagavond Zaterdagavond. 19.30 uur. zijn we voor iedereen geopend van 12 tot 15 jaar. Er zal dan tevens gelegen heid zijn om je in te schrijven voor de dropping van volgende week, za terdag 25 maart. Zorg dan voor goe de kleding, schoenen en zaklamp. De rest verzorgt de leiding voor jul lie. Kosten deelname dropping 1.-. Het gebouw is verder deze avond, zaterdag 25 maart, gesloten, behal ve voor diegenen die meedoen met de dropping. Het jaarlijkse kamp komt weer vlug naderbij. We gaan dit jaar in de le week van juli. Heb je vragen hierover, b.v. wat je zoal mee moet nemen, zakgeld, etc. stel ze dan aan de leiding. Ook is er nog steeds de mogelijkheid om te sparen hier voor. Kampweek van de Spring plank?? Zorg dat je erbij bent!!! Ter zijner tijd meer informatie hierover. 'Ibt ziens in jeugdcentrum "de Springplank". Beukenlaan 4. Ven ray. Groetjes, de Leiding. Hallo Jeu gn at uurwachters, deze week ontvangen jullie op school al lemaal de lente-uitgave van "De Na tuurvriend". Hierin staan de komende akties vermeld en meer dere wetenswaardigheden, die met het voorjaar te maken hebben. Lees het blad maar eens goed door. In hel blad kun je ook lezen, dat de eerste puzzel-wandeltocht van dit jaar zal plaatsvinden op maandag 27 maart a.s. (2e Paasdag) en dat we gaan wandelen in de Ballonzuil- bossen. Meer daarover de volgende week. maar noteer de datum maar alvast!! Tot de volgende keer. Deze week geen excursie maar iets veel leukers, liet PeKa. We gaan naar de Biesbosch. De fiets hoeft niet mee. want excursies gaan per boot. Daarom is dit kamp ietsjes duurder dan de andere: 50,- voor vier dagen. Het kamp begint op 27 maart en je gaat. terug op vrijdag 31 maart. Voor wie geen konvo heeft: Suzanna weet er meer over. Vraag ook naar de vertrektijd!. Voor opga ve en inlichtingen kun je Suzanna Spoelstra bellen, voor 18 maart tel. 64781-1324. werk een belangrijke plaats inneemt. Gitarist Bob Hoezen kan gezien worden als een ware aan winst voor het Nederlandse hard- rockcireuit Als hoofdact die avond, het uit Groningen afkomstige Foxfire. Deze band staat garant voor een zeer af wisselende avond, waarby heavy metal en show een geheel vormen. De zaal is om 21.00 uur open en de entree bedraagt 5.-. Donderdag 16 maart 20.00 uur vijfde kaartavond uit de serie van zes (paasconcours). Vrijdag 17 maart 20.00 uur kie nen t.b.v. de Ileisvereniging. Zaal open om 19.00 uur. Maandag 20 maart sjoelen o.l.v. Harry Scheepers. Dinsdag 21 maart 9.00 uur en 10.30 uur volksdansen o.l.v. Ans. Woensdag 22 maart 9.00 uur cur sus volksdansen voor personen tus sen 35 en 50 jaar. 14.00 uur gezamenlijk handwerken. 14.00 uur jeugdwerk. Modeshow. 20.45 uur aanmelden nieuwe leden volks dansen. 21.00 uur volksdansen o.l.v. Nellie. 22.00 uur nog een gezel lig uurtje vertoeven. Donderdag 23 maart 20.00 uur zesde en laatste kaartavond uit het paasconcours. Goede vrijdag. Paas zaterdag. le en 2e Paasdag wijkcen trum GESLOTEN. TOT ZIENS IN WIJKCENTRUM "DEN HOENDER" Zondag 19 maart zal Muziek- en Majoretten showkorps "St. Petrus Banden" van 11.00 tot 12.30 uur een koffieconcert geven in wijkcen trum De Kiosk (en niet zoals voor heen vernield een show vóór het wijkcentrum). De toegang is gratis. Voor de kenners onder u zal liet duidelijke zijn. dat op deze ochtend muziek van een hoog niveau ten ge hore gebracht zal worden. Dus mensen, komt allen luisteren en genieten! Zondagmorgen 19 maart van 11.00 tot 12.30 uur in wijkcentrum De Kiosk. Dat mag u niet missen.! Zaterdag 18 maart a.s. gaan we weer kienen. We doen dit in het wijkgebouw Kiosk in het Brukske. Het kienen begint om 20.00 uur. We hebben weer een prachtig prijzen pakket. We verwachten weer veel kieners dus raden wij U aan tijdig aanwezig te zijn. Zie ook adverten tie elders in dit blad. Op 22 maart is er de jaarvergade ring van de Buurtvereniging Bruks ke. Iedereen is van harte welkom voor het bijwonen van deze verga dering. aanvang 20.00 uur in wijk gebouw De Kiosk. Dinsdag 4 april gaan we op excur sie naar winkelcentrum La Plaza in Blerick. waar we behalve van een kop koffie ook mogen genieten van een leuke rondleiding. Heeft U zip om mee te gaan, geelt U zich s.v.p. voor 4 april op bij een van de on derstaande namen. Ook verzoeken we U ons te laten weten of U al dan niet een auto ter beschikking heeft en eventueel tegen vergoeding wilt rijden. We vertrekken om 9.00 uur bij wijkcentrum de Kiosk en zijn daar voor 11.30 uur weer terug. Deelname kost 2.75 p.p. en er is een creche aanwezig in hel wijk centrum. Voor nadere inlichtingen kunt U bellen naar Lenie Gosling tel. 81059 of naar Ria v. Brederode tel. 87042. Vogelmarkt te Wanssum De vogelvereniging de "Gevleu gelde Vrienden" Wanssum e.o. te Wanssum organiseert op zondag 19 maart 1989 haar maandelijkse vo gelmarkt. Deze zal worden gehouden van 9.30 tot 12.00 uur in het gemeen schapshuis "De Zandhoek" (by de kerk) te Wanssum. Gevraagd worden alle soorten ka naries. parkieten en exotische vogels. De eerstvolgende lezing wordt ge houden op maandag 20 maart 1989 in de foyer van de Schouwburg. Aanvang 20.00 uur. De titel van de voordracht luidt: ..Laatmiddeleeuw se beeldhouwkunst in het Noorde- lijk Maasgebied en aan de Nederryn". en zal worden gehóu den door mr. ThJ. van Renseh. De heer van Renseh is in het da gelijkse leven werkzaam in het gemeente-archief te Maastricht. Dat het een bijzonder boeiende en wellicht leerzame avond belooft te worden, behoeft geen betoog. In grote getalen hopen wy U te mogen begroeten op deze avond, een avond, waarop uiteraard ook niet- leden welkom zijn. Eindelijk is het dan zover: Loes van den Boogaard komt naar Ven ray. om in onze vereniging een le zing te houden onder het motto "baas en hond. samen een team". Mede i.v.m. de start van de nieuwe gehoorzaamheidsopleidingen, ver wachten wij dat er veel belangstel ling zal zyn. niet alleen van onze leden, maar van iedereen die in honden geïnteresseerd is. Deze lezing wordt gehouden op donderdag 23 maart (volgende week)oni 20.00 uur in zaal Martens. Albionstraat te Leunen. Wie Loes van den Boogaart nog niet kent, moet kennis met haar maken: wie haar eerder heelt ge hoord zal deze avond niet willen missen. U kunt op deze avond ook in schrijven voor de nieuwe cursus van 1 en 2 april a.s. Dinsdag 21 maart kienen in „In den Engel". Nog mooiere prijzen dan voorheen. Het toneelstuk, gepland op 8 april op St. Servatius kan wegens ziekte geen doorgang vinden. Woensdag 29 maart bedevaart naar Smakt. 11. Mis om half drie. Na de 11. Mis koffie niet of zonder vla in het Pelgrimshuis. Hoe gaan wij? Ie der op zijn manier, b.v. te voet, niet de fiets, met de buurman, vrienden of kennissen. Dit laten wy aan U over. Alleen voor hen die absoluut geen vervoer hebben, zich tnoeilyk kunnen verplaatsen of wat dan ook. kan voor vervoer worden gezorgd. Tel. informatie hierover onder 81347 op woensdag 22 maart t us sen 6 en 7 uur. De vervoerskosten bedragen ƒ2.50 p.p. Nauw aansluitend bij de aktuali- teit van de laatste weken, zal 21 maart a.s. in Adelbert worden gesproken over het Japanse kui tuurpatroon. Dr. Gillissen uit Amsterdam, die studie maakte van de unieke kulturele invloed van Ne derland op het destijds geïsoleerde Japan, zal het onderwerp inleiden aan de hand van dia's. Dr. J.P.A. Gillissen: "Deeinia. Ne derlandse invloed in Japan" op dinsdag 21 maart 1989. om 20.15 uur in de Wieënhof te Venray. Ook introducees zijn welkom. De gasten van de Zonnebloem., afd. Venray vieren op donderdag 23 maart a.s. samen het paasfeest niet een Eucharistieviering in zaal In den Engel. Poststraat. Venray. De middag begint zoals gewoonlijk om 14.30 uur en we gaan door tot 17.00 uur. Alle gasten hebben voor deze middag via hun vrljwillig(st)er een persoonlijke uitnodiging gehad. 'Ibt ziens in zaal In den Engel. ASSURANTIËN telefoon 047H0-8757S Beste sehuttersvrienden. het nieuwe schietseizoen staat weer voor de deur, maar er moeten nog vele werkzaamheden gedaan wor den, zoals kogels maken. Op 1 april hebben we de eerste schiet- wedstryd. dus er moeten kogels komen. De leden die niet. direkt betrok ken zijn by het bouwen van het gil- dehuls vragen wij om a.s. zaterdag 18 maart naar het sehietterrein in de Endepoel te komen om mee te helpen kogels te maken of div. an dere werkzaamheden te doen ter voorbereiding op het nieuwe schiet- seizoen.

Peel en Maas | 1989 | | pagina 13