PEEL EN MAAS iéééééiel Moonlight Bowlen Bevrijdings documentaire venray Indoor - 10 kamp Presenta bij verkoop hilhöJÜ Aardgas in buitengebied Castenray? EMOFRA BROEKEN DUUR? KOM NOU!!! Dansen voor 55 dat is een leuke aangename klus Jan Vasse MODE op 31 maart in premiere TAN UW WONINQ in De Bonte Koe Bowling-restaurant PECH VOGEL LIJN Filmavond over Zaïre VAN OORSCHOT MOPF howling ...altijd gezellig Nadat de Stichting Jeugdcentrum en de carnavalsvereniging geduren de 16 .jaar. rond Kerstmis een Wie- lervierdaargse hebben georganiseerd, bleek dat evene ment toch zo aan slijtage onderhe vig dat het enerverende doipsgebeuren van weleer was ver vallen tot een sleurgeheuren. Hoe wel sportief nog altijd goed. bleek de publieke belangstelling tot een minimum te zijn geslonken. In plaats hiervan hebben de orga niserende verenigingen gemeend om een Indoor - 1 O-kamp te orga niseren in de vorig jaar gereed ge komen prachtige akkomodatie. de manege Geurts van Kessel aan de Buntweg te Ysselsteyn. Maar een Indoor - 10-kamp met Kerstmis zou niet zo gunstig zijn vanwege het "vorst "gevaar, zodat is uitgeweken naar de lente en wel op le Paasdag dit jaar zondag 26 maart. De 10 sporten waaraan wordt deelgenomen zijn als volgt: 1. handboogschieten; 2. ver springen: 3. voetbal (goalschieten); 4. klepelhangen: 5. 40 m sprint: 6. kogelstoten; 7. touwklimmen: 8. "paas"verrassingswedst rijd 9. korfbal (mand-gooien): 10. kleine veldloop in de nabijheid van de manege. Wedstrijdkategorieën Heren: 14 t/m 16: 17 t/m 29: 30 jaar en ouder. Dames: 14 t/m 16: 17 t/m 29; 30 jaar en ouder. Voor iedere kategorie zijn twee bekers beschikbaar. Indien er voldoende belangstel ling voor is. zal bekeken worden of er ook nog- een (beperkt aantal) wedstrijden voorde kinderen tot 14 jaar kan worden ingelast of als vóór-programma worden gespeeld. Inschrijfgeld: t/m 16 jaar 3,- en vanaf 17 jaar 5.- per persoon. Inschrijfbiljelten verkrijgbaar bij: Gebr. Keijsers. elektro/sanitair. Rabobank. Jeugdgebouw (Jcra). kantine. L)e wedstrijden zullen beginnen om 13.00 uur en eindigen om streeks 19.00 uur. De organiserende verenigingen hopen dat zoals vanouds bij de wie- lervierdaagse de manege die dag zal gonzen van aktiviteiten en aanmoe digingen en er zo een gezellige sfeer heerst, waardoor ook dit evene ment mag uitgroeien tot een spor tief (dorps) gebeuren. We hopen dan ook dat vele inwoners van Ys selsteyn. maar ook velen van daar buiten op de le Paasdag in manege Geurts van Kessel aanwezig zitllen zijn om dit evenement als toe schouwer mee te maken. Hopelijk zal de sfeer dan hetzelfde zijn als in dertijd in de "goeie" jaren van de Wielervierdaagse. Met uw entree prijs van 2.50 (kinderen vrij) geeft u een financieel steuntje aan de organiserende verenigingen. Zij venvachten u. Tol le Paasdag, 26 maart a.s. om 13.00 uur in manege Geurts van Kessel te Ysselsteyn. Overloon, Vierlingsbeekseweg 18 Telefoon 04788-1434 Maasbree, Dorpstraat 93 Telefoon 04765-3395 Heythuysen, Telefoon 04749-3866 Zoals u misschien reeds weet. is de bevolking van Nederland in een hoog tempo bezig te vergrijzen. Hierdoor ontstaat voor een steeds grotere groep meer vrije tijd. De be doeling hiervan zal zijn. deze zo aangenaam en nuttig mogelijk te besteden. Daarom start Dancentrum Jean ne Paul Janssen binnenkort met een kennismakingscursus dansen voor 55-plussers. Tijdens deze cur sus van 10 lessen van elk 1 lA uur le ren wij u onder deskundige leiding een aantal moderne dansen zoals Quickstep, Engelse Waltz, Dingo en Cha cha cha. evenals een aantal "old time" dansen zoals Veleta. St. Bernard waltz etc. Het lesprogramma is dusdanig aangepast dat iedereen mee komt. De eerste les is een zg. "Kennisma kingsles" waaraan u vrijblijvend deel kunt nemen, pas daarna beslist u of u mee gaat doen aan de volgende lessen. De eerste les is op 4 april a.s. om 14.00 uur. Ook is het mogelijk dat er door twee dames samengedansl wordt, daarom hooit u niet perse als paar in te schrijven. De totale kosten voor tleze cursus bedragen slechts 40.-- per persoon. Voor informatie kunt u ons dagelijks (behalve op zondag) bereiken via 04780-10500. of persoonlijk langskomen. Ons adres is Raadhuisstraat 6. Ven ray. VENRAY TEL. 80934 Alles uit eigen bakkerij DONDERDAG 16 HAART 1989 Nr. 11 HONDERDENTIENDE JAARGANG Op zaterdag 4 maart werd een reünie van inwoners van De organisatoren waren bijzonder blij met zoveel be- Oud-Veltum gehouden. De belangstelling was bijzonder langstelling, groot. Er hadden zich 320 mensen gemeld voor de kof fietafel. die vooraf werd gegaan door een II. Mis in de Vredeskerk. Ook de tentoonstelling zondagmiddag in de Veltumse Kapel werd bezocht door tussen de 400-500 Op de foto een overzicht van de koffietafel in zaal In personen. den Engel. Nu weer volop AARDBEIEN AARDBEIENVLA AARDBEI EN VLAATJES AARDBEIENPUNTEN AARDBEIEN PUDDINGEN AARDBEIENTAARTJES AARDBEIENGEBAK Brood en Banketbakkerij TWEEDE PAASDAG Na de suksesvolle presentatie vo rig jaar. onder de naam PRESENTA zal ook dit jaar weer een presenta tiedag (en -avond) gehouden wor den en wel maandag 27 maart a.s. (2c Paasdag). Als iqkatie is dit keer gekozen voor het alom bekende dans- en partycentrum van Jeanne en Paul Janssen, Raadhuisstraat 6 te Ven ray. Deelnemende ondernemers zijn: Paddy Mode Een zaak voor jonge mensen die oog hebben voor mode en kwaliteit. Miep's Mode Zij laten een heel ei gen mode zien. Nu ook kinderkle ding. Alle kleding wordt ontworpen en gemaakt in eigen atelier. Hendriex-Schoenen Een zaak die met zijn 60-jarige traditie in het Venrayse borg staat voor kwaliteit en pasvorm. Van Meurs Opticiëns Een ver trouwd en bekend adres voor uw ogen. De Textielbeurs Biedt het meest uitgebreide assortiment fournitu ren uit de verre omgeving. Tevens het adres voor deskundige informa tie over het volledige Singer- naaimachine en Locker pro gramma. Dameskapsalon Knipp Inn uit Leunen. Tijdens Presenta zal het team van Knipp Inn, bestaande uit jonge enthousiaste medewerkers, de nieuwe zomermode laten zien. Schoonheidssalon Yvonne Bis- schops Tijdens Presenta toont men u de nieuwe zomer-make-up en di verse demonstraties op hei gebied van huidbehandelingen en figuur- korrektie. Bloemsierkunst Seinperflorens Na de modepresentatie is er gele genheid in de workshops een kijkje te gaan nemen alwaar Bloemsier kunst Semperflorens een de monstratie verzorgt in bloemschikken. Schoonheidssalon Yvonne Bis- schops zal o.a. enkele gezichtsbe handelingen demonstreren alsmede de nieuwste zomer-make- up en het plaatselijk afslanken .door middel van dieptewarmle. Er worden op deze tweede Paas dag 3 shows gepresenteerd l.w. om 13.30 uur. 16.00 uur eu 20.00 uur. Voor de entreeprijs van 5.- in de voorverkoop en 7.50 aan de kassa krijgt de bezoeker dan ook een allesomvattende show aangebo den. inclusief een gratis konsump- tie en een leuke attentie. Kaarten zijn verkrijgbaar bij alle deelnemende ondernemers en bij het dans- en partycentrum Jeanne en Paul Janssen, natuurlijk zolang de voorraad strekt. documentaire, die tot stand is geko men dankzij de enthousiast? inzet van de werkgroep en financiële steun uit diverse geledingen. Na het zien van een gedeelte van deze video-film hebben we al kunnen konstateren, dat de makers er ten volle in zijn geslaagd een bijzonder interessant produkt te leveren, dat ongetwijfeld straks veel publiek zal trekken. EEH HELPENDE HAND Makelaarskantoor Patersstraat 17 Venray - Tel. 04780-85958 In Venray wordt a.s. maandag 20 maart een filmavond gehouden over Zaïre. De film is gemaakt door journalist René Poels uit Meerlo, die de voormalige Belgische Congo onlangs bezocht. Hij bezocht enige tijd de negerstam Azenda in het noord-oosten van Dunga. De film wordt vertoond in café De Bonte Koe aan de Hoen derstraat en begint om 21.00 uur. De entree is gratis. De 35 minuten durende film is een indrukwekkend port ret gewor den over hoe de mensen in het oer woud leven, wonen en werken. De journalist keek niet alleen welke problemen in dit land zijn. maar ook en vooral wat erdoor de men sen aan wordt gedaan om de situa tie te veranderen. In de film komen zaken aan de orde zoals gezond heidszorg met speciale aandacht aan de Aidsproblematiek (de jour nalist filmde onder meer een Aids- drieling), het vervoer, de markt, de huttenbouw en het leven van jong en oud. De film wordt ingeleid door de maker terwijl er na de film volop gelegenheid is om met hem nader van gedachten te wisselen over zijn ervaringen in Zaïre. De journalist bezocht Zaïre in opdracht van de werkgroep Noord-Limburg van de Landelijke Bisschoppelijke vaste- naktie en hulporganisaties als de MI VA en MEM ISA. Tweede paasdag van 19.00-24.00 uur met vele prijzen. Reserveren: ""PERSOONLIJKE ZAAK De video-documentaire over de bevrijding van Overloon en Ven ray, welke de naam "De Vergeten Slag" heeft gekregen, zal op 31 maart a.s. haar officiële premiëre beleven in de grote zaal van het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmu seum in Overloon. Daarna zal de documentaire nog enkele malen voor het publiek worden ver toond, eveneens in het Overloon- se museum. Zoals bekend, werd vier jaar gele den. bij gelegenheid van de viering van de veertigste verjaardag van de bevrijding van Venray bij Jac van Sinten het idee geboren een video documentaire te maken over de be wogen gebeurtenissen in Overloon en Venray in oktober 1944. Op de achtergrond speelde de gedachte, dat men deze documentaire nu zou moeten maken, omdat verschillen de belangrijke mensen die de be vrijding van nabij hebben meegemaakt, nog in leven zijn en van hun ervaringen kunnen ver tellen. De Werkgroep Bevrijding-Venray 1914 werd geformeerd en vier jaar hebben de heren Jac van Sinten. Rudy van Sinten, G. van I)am en W. Willemsen aan de totstandkoming van deze documentaire gewerkt. Duizenden kilometers werden in binnen- en buitenland afgelegd voor het afnemen van interviews en het verzamelen van authentiek materiaal en foto's. Uiteindelijk re sulteerde dit in ruim zestig uur video- en filmmateriaal. Aan deze documentaire werkten in totaal tweeënveertig personen, waaron der veertien Engelsen, twee Ameri kanen en vier Duitsers mee. De buitenlanders kwamen op eigen kosten naar Nederland om hier hun verhaal te vertellen. De 115 minuten durende docu mentaire begint met een korte in leiding, gevolgd door beelden van de invasie in Normandië en de snel le opmars door Frankrijk, België en Zuid-Nederland. Daarna wordt men uitvoerig gekonfronteerd met de ge vechtshandelingen bij Overloon en Venray en hoe de inwoners van bei de plaatsen daarbij waren be trokken. Men heelt gekozen voor de titel "De Vergeten Slag" omdat veel Ne derlanders weinig weet hebben van deze belangrijke periode in de ge schiedenis van de tweede wereld oorlog. Reeds eerder hebben wij uitvoe rig aandacht geschonken aan deze mgr. hanssenstraat 10 oostrum telefoon 04780 - 83223 Het is mogelijk, dat in liet buiten gebied van Castenray binnen korte tijd het aardgasnet kan worden uit gebreid. Het gaat om in totaal 42 gasaansluitingen aan dé Lollebee- kweg. het Schoor en Klein Oirlo (tot en met de Oirlose Heide). Of van die mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, hangt af van de woning-eigenaar in genoemd ge bied. want die moeten grotendeels voor de kosten opdraaien. Becijferd is. dat dit aardgaspro- jekt/ 334.375.--gaal kosten. liet Li- magas draagt een steentje bij voor de meest rendabele aansluitingen maar geeft bovendien op liet gehele projekt nog een flinke donatie. Van andere kant vraagt men toch weer 3.500.-- voor iiogedrukvoor- zieningen. zodat in totaal nog 139.000.-- door de belanghebben den moet worden gefinancierd. Omgeslagen over de genoemde 42 panden, is dat 3.310.-- per aan sluiting. De gemeente wil haar medewer king aan dit projekt geven, maar dan moet 70% van de eigenaren be reid zijn met de voorgestelde finan ciering akkoord te gaan. Zeventig procent 'is in dit geval 30 aanslui tingen. Worden die niet gehaald, dan komt er van liet gehele projekt niets terecht, en worden de plan nen in een onderste lade opge borgen. Zijn tenminste 30 eigenaren be reid aan dit projekt mee te werken, dan kan de gemeente voor het tota le projekt (dus 42 eigenaren) een baatbelasting invoeren. Ook dege nen die niet bereid zijn aardgas in huis te nemen moeten dan meebe talen. Zo'n baatbelasting krijgt een looptijd van 5 jaar. telkens groot 807.-. Omdat de gemeente hierbij bemiddeld is er geen btw ver schuldigd. Alleen als mocht blijken dat in de Oirlose Heide de daar wonende drie eigenaren geen aardgas willen, zal aan het Limagas gevraagd worden of dan mogelijk voor de overige aan sluitingen een iets goedkopere prijs geoffreerd kan worden. Met het betalen van de genoemde 3.3i0,~ per eigenaar is men er nog niet. liet Limagas levert name lijk "slechts" 10 meter gasbuis vanaf de weg-as naar de woning. Meerdere meters worden in reke ning gebracht ad 58.--. Verder moet iedere eigenaar minimaal 400.- aansluitkosten betalen. En tenslotte zal men binnenshuis ook de nodige voorzieningen moeten treffen, waarbij de aanschaf van nieuwe kook- en venvarmingappa- ratuur zeker niet de minste zullen zijn. Ongetwijfeld zullen vele eigena ren op dit moment nog beschikken over olie- of propaangasinstallaties welke nog in uitstekende staat ver keren en nog jaren mee kunnen gaan. Dat is geen enkel probleem, want men behoeft zich pas op het aardgasnet aan te sluiten, wanneer men er behoefte aan heeft. Het gaat nu in eerste instantie alleen om de aanleg van de hoofdleiding. De 42 eigenaren/bewoners krij gen nu eerstdaags van de gemeente een enquete-formulier thuis gestuurd met nog eens een duidelij ke uiteenzetting voor de plannen en de financiële konsekwenties daarvan. Vóór 1 mei a.s. moeten die enquete- formulieren bij de ge meente terug zijn. Mocht dan blij ken dat dertig of meer belanghebbenden bereid zijn "mee te doen", dan wordt de aanleg van de hoofdleidingen nog dit jaar ver wezenlijkt. Zijn er geen dertig eige naren bereid, dan kan men het gehele projekt wel vergeten... REE GEDOOD Een ree dat. de Beekweg overstak werd door een personenauto gegre pen en daarbij gedood. Het kadaver werd op de voorgeschreven wijze af gevoerd. De Venrayse bestuurder zit met de schade aan zijn auto. AUTOJtWpBEDRIJF GEBR. TIMMERMANS HORST Schade herstellen? Timmermans bellen! (van maandag t.m. zaterdag dag èn nacht bereikbaar). SCHADE Dat is vaak méér dan een kras of deuk! De directe gevolgen van een aanrijding (al is die gering van omvang) beperken zich dikwijls NIET tot een uitdeukbeurt met lakherstel. De carrosserie kan namelijk on zichtbare, onwaarneembare afwij kingen oplopen. En deze moeten door een vakman met hypermo derne apparatuur opgespoord en behandeld worden. Vervroegde slijtage en toename van onveiligheid kunnen alleen op die manier voorkomen worden. Timmermans Horst maakt foute boel goed. PAARDEN OP H EG Een 19-jarige Venrayer kreeg de schrik van zijn leven, toen op de Horsterweg plotseling twee paarden voor zijn auto opdoemden, liet ge lukte de bestuurder een paard le ontwijken, maar hij kon niet voor komen dat z'n auto tegen het twee de paard botste. De verwondingen die liet paard opliep waren van dien aard (lat het dier moest worden af gemaakt. De eigenaar van de paar den zal voor de schade aan de auto aansprakelijk worden gesteld. OORLOGSTITG Tij deus lan dbouwwe Ckzaam h e- den op een bedrijf aan de Sin- nesstraat kwam een nog op scherp staande brïsantgranaat naar boven, Wat is er klassieker en tegelijkertijd actueler dan de 'polka-dot'? Dat kleine stipje heeft z'n tijd in de mode nog lang niet uitgediend. Want in elk beeld duikt-ie weer op. Hij verveelt nooit en blijft modisch. Wat wilt u neg meer? Het is mode Grotestraat 73. Venrav Helmond, Roosendaal. Boxmeer. Oss. Venray. In de Keulsche Pol loundue-. gourmet- en specialiteiten- restaurant. nu met uniek terras Voor informatie of reservering: TEL. 04788-1774 HOLTHESEDIJK 2 OVERLOON

Peel en Maas | 1989 | | pagina 11