1 AANBIEDING „ma lid <T Vandalisme groeit onrustbarend 298.- 259.- Florado bloemen oooooooooooooooooo Villeroy&Boch center WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING Florado© Nieuw gezicht dames- jassen van 549.- voor heren jassen van 398.- voor NIEUWE COLLEKTIE Jleder Atode Afscheid dirigent Nieuwe direktrice bibliotheek PEEL EN MAAS HON DER DENTIEN DE JAARGANG DONDERDAG 16 MAART 1989 Nr. 11 HON DER DENTIEN DE JAARGANG PEEL EN MAAS El 'RANKENGROEP UITGAVE: DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. - VENRAY GROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 32727 GIRO 1050652 CoviNET WUNÖORANKENGROEP ADVERTENTIEPRIJS 31 ct. per mm - ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR f 13.00 UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN DE REGIO 18 00 De Bleek 46 Ven ray venray tel. 04780-85772 De grootste keuze in STRAKKE en WIJDE SPIJKERBROEKEN voor dames en heren vanaf maat 164 vind U natuurlijk bij JOHN S JEANS SHOP Grotestraat 76 Venray Tel. 04780 - 85214 Onze trouwe lezers zal liet wel meteen opgevallen zijn, de Peel en Maas van deze week ziet er nogal anders uit. Met ingang van heden hanteren wij een nieuw lettertype voor onze artikelen. Dit lettertype is de 1TC Modern en wordt on dersteund door de ITC Modern cur sief en de ITC Modern Bold. Deze overgang komt niet zomaar uit de lucht vallen. De technische ontwikkelingen in de grafische in dustrie hebben de laatste jaren nog al wat veranderingen met zich meegebracht. Onze zetapparatuur was daarom ook aan vervanging toe. Thans wordt gebruik gemaakt van de modernste laserfotozetter. De ITC Modern is een wat bredere letter dan de Times, die voorheen werd gebruikt. Ons inziens bete kent dit lettertype een verbetering van de leesbaarheid van uw Peel en Maas. BROMFIETSER NA ONGEVAL OVERLEDEN Zondagmiddag, omstreeks kwail over vier, is de 16-jarige Maartje Renders uit Dcurne. met de brom fiets van haar vriend, van het fietspad langs de Midden Peelweg ter hoogte van de Merselsepeel ge makt en vervolgens tegen een boom gebotst. Zij werd zwaar ge wond naar het Venrayse ziekenhuis vervoerd waar ze ondanks alle me dische hulp aan haar verwondin gen is overleden. Haar vriend, eveneens afkomstig uit Deurne. had haar toestemming gegeven een ritje met zijn brom fiets te maken. De opgevoerde bromfiets was ken nelijk te snel voor het slachtoffer en dat had fatale gevolgens. O O O O r/ -p O O O O O O O OAD 0 Nm p GRATIS royale reep chocolade bij halve kilo snoep fV' geldig van donderdag 16 mrt. t/m woensdag 22 mrt. I 4 V t I serviesgoed - kristal - glas - bestek WMF iets leuks voor 'n ander.wat fijns voor jezelf Schoolstraat 24, 5801 BP Venray, tel 04780-83500 de Villeroy Boch catalogus ligt voor U klaar patch work-quilting-stoff en woonideeën kado-artikelen schilderijen - aquarellen zijdebloemen meubels antiek perzen - berbers moderne vloerkleden tafellinnen kussens woonaccessoires hebbedingen tineke meurs VENRAY Schoutenstraatje 6 Tel. 04780-88566 Uit zuinigheidsoverwegingen is de gemeente er enkele jaren gele den toe over gegaan de openbare straatverlichting drastisch te ver minderen. Gevolg: donkere straten of straatgedeelten waarin men zich absoluut niet veilig voelt. maar waarin een aantal over het paard ge tilde vandalen zich heer en meester waant. Duidelijk is toch wel. dat door de ze bezuinigingen de kleine crimi naliteit in zijn algemeenheid werd en wordt bevorderd. Evenals bezui nigingen op ons politieapparaat, waardoor er bijvoorbeeld niet vol doende en niet op bepaalde tijden gepatrouilleerd kan worden. Bezuinigingen die de spreek woordelijke wijsheid hebben bedro gen. Wel minder uitgaven maar meer vernielingen - dus toch weer meer uitgaven, zy het nu door de inwoners zelf... 'Zowel incidenteel als struktureel zullen middelen voor de uitvoering van het beleid nodig zijn", zo staat in het rapport te lezen. En krediet- voorstellen zullen daartoe aan de gemeenteraad worden gedaan... We zijn benieuwd waar de ge meente dat geld vandaan gaat ha len. en tot welke echte maatregelen men denkt over te gaan. Afscheid van mevr. van den Bergh als direktrice bibliotheek; benoeming nieuwe direktrice mevr. Coopmans. Na bijna 30 jaren direktrice te zijn geweest van de bibliotheek in Venray is op 31 december 1988 mevr. Van den Bergh met de VUT gegaan. Zij was altijd met hart en ziel verbonden met de bibliotheek. Zij heeft de hele ontwikkeling mee gemaakt vanaf het begin, op de hoek Paterslaan-Kruisstraat. tot en met de opening van de fraaie en geautomatiseerde nieuwe biblio theek aan de Merseloseweg. NIEUWE DIREKTRICE Per 1 maart is mevr. A.M.T.A. Coopmans tot nieuwe direktrice door het bestuur benoemd, (lebo ren te 's-Hertogenboseh volgde zij na haar Atheneum de opleiding tot bibliothecaris. Daarna ontwikkelde zij zich verder via cursussen in Pu blic Relations en Hoger Manage ment. Haar werkervaring heeft zij opgedaan als hoofd van een filiaal van de Openbare Bibliotheek in Den Bosch. Een sollicitatiecommissie van bestuur en medewerksters heelt reeds in december haar unaniem Bijna vijfentwintig jaar lang heeft hij de leiding gehad over de fanfare. Eind 1964 begon 'Ibon Schellens in Oirlo. De fanfare speelde toen in de derde afdeling en telde ongeveer 25 muzikanten. Vanaf toen ging het bergopwaarts met het korps en in 1981 volgde de promot ie naar de su perieure afdeling. Het korps telde toen ruim 60 muzikanten. Vele van die muzikanten zijn door Ibon zelf opgeleid. Vandaar ontstond ook een nauwe betrokkenheid van Toon met de leden wat de sfeer en presta tie van het korps positief beïn vloedde. Nu zal "Ons Genoegen" echter verder moeten met een andere diri gent. en dat wordt de heer Martien Maas uit Vlierden. In de proefperio de heeft hy een zeer goede indruk achtergelaten by de leden. I)e fanfa re heeft er dan ook alle vertrouwen in. in hem de juiste opvolger gevon den te hebben. Zaterdagavond 18 maart om 20.00 uur zal TImjh Schellens voor de laatste maal fanfare "Ons Genoe gen" dirigeren en vervolgens de di- rigentstok overhandigen aan de nieuwkomer Martien Maas. lede reen (oud-leden, supporters, niu- ziekvrienden. wordt van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn in gemeenschapshuis "De Lin de" te Oirlo. vanaf 20.00 uur. Deze avond zal verder muzikaal worden opgeluisterd door de drumhand van "Ons Genoegen" en de Eiken hofkapel uit Oostrum die niet een vrolijke noot de avond zal vol maken. kunnen voordragen aan het bestuur. Er waren 29 sollicitanten voor deze vakature. Mevr. Coopmans zal per 1 april naar Venray verhuizen en zich hier vestigen. Haar belangrijkste taak op korte termijn is ongetwijfeld de uitvoe ring van het projekt om alle boekti tels met omschrijvingen van ongeveer 100.000 boeken in de computer in te voeren. Dan is het voor de bezoeker mogelijk om via hei beeldscherm in de catalogus te zoeken. Dit betekent dan het einde van de kaartcatalogus en is de bibli otheek volledig geautomatiseerd. Over de uitvoering van dit plan. dat zeker meer dan een jaar zal du ren. en over de konsekwenties hier van voor o.a. de openingstijden zult u binnenkort in dit blad door ons nader worden geïnformeerd. Op de foto de scheidende direktri ce. mevr. Van den Bergh. met haar medewerksters in de bibliotheek. EEN ABONNEMENT WAARD! Op zaterdagavond 18 maart neemt fanfare "Ons Genoegen" af scheid van haar dirigent Toon Schellens uit Venray. Tfevens wordt op deze avond het dirigentsehap overgedragen aan de heer Martien Maas uit Vlierden, 'Ibon Schellens moet vanwege drukke werkzaamheden zijn diri gentsehap in Oirlo opzeggen. I)e werkzaamheden belastten hem zo veel dat het ten koste ging van zijn gezondheid. Daarom kwam het on vermijdelijk besluit van Toon om in Oirlo te stoppen. Afgelopen week zijn bij de basis school De Kemp aan de Kruitweg diverse keren vernielingen aange richt. Het hoofdgebouw wordt mo menteel verbouwd tot een basisschool waarin ook de kleuters gehuisvest kunnen worden. De kosten hiervan komen voor een groot deel voor rekening van het schoolbestuur. Ouders en leden van het school bestuur en het personeel zijn in hun vrije tijd gedurende enkele da gen bezig geweest o.a. een zandbak met windvang aan te leggen, om zo doende de kosten zoveel mogelijk te drukken. In een week tijd heeft de zandbak het nu al verschillende ke ren moeten ontgelden. Jongelui vonden het kennelijk nodig stenen uit het pas gemetselde muurtje te moeten schoppen. Dit was amper hersteld, of de pas gestorte rand van de zandbak werd vernield. Na dat enkele inkervingen en afdruk ken van schoenzolen met moeite gladgestreken waren, kwam men enkele uren later wéér tot de ont dekking dat de bekisting kapot ge trapt was en een stuk van de betonnen rand onherstelbaar was afgebroken. Ofschoon het bewuste deel van het speelplein wegens gevaar voor kleinere kinderen duidelijk werd gemarkeerd en de gegraven sleuven zo goed mogelijk tegen instorten en ongelukken werden afgedekt, werd de markering telkens weer vernield. Het is voor alle betrokkenen on gelooflijk frustrerend oin te zien wat het resultaat is van hun inzet ten behoeve van de schoolge meenschap. Een trieste realiteit: vernieling van met, veel moeite gemaakte voor zieningen voor de jeugd door die zelfde jeugd! van deze veel voorkomende crimi naliteit... Vandalisme Als we ons in dit kader beperken tot de Venrayse gegevens over van dalisme. moeten we even vaststel len wat nu precies onder "vandalisme" verstaan wordt. Sim pel gezegd betekent het: het balda dig vernielen van publiek eigendom, straatmeubilair, auto's, winkelruiten enz. In de bovenaangehaalde nota staat te lezen, dat de Venrayse situa tie niet op alle onderdelen on gunstig afsteekt ten opzichte van het landelijk beeld. Maar het vanda lisme is daar in ieder geval wei een ongunstig voorbeeld van. se scholen, welke door vandalen min of meer ernstig beschadigd wa ren. Ook maakten wij gewag ran speciale (en dus dure) buitenver lichting die bij de scholen moest worden aangebracht om de vernie lingen daar terug te dringen. En hoe dikwijls moesten de open bare speeltoestellen in de diverse wijken en dorpen al worden hersteld? Niet te schatten is de schade wel ke partikulieren aan hun auto's, wo ningen of andere eigendommen geleden hebben. Evenmin wat het kost om keer op keer de graffiti tekeningen en leuzen te ver- Het gemeentelijke beleidsplan tot Elke week zijn in dit blad een aantal "kleine berichtjes" over ver nielingen, over grote en kleine vor men van vandalisme te lezen. En ook bovenstaand gebeuren zou nor maliter tot zo'n berichtje zijn terug- gebracht, omdat vandalisme ons in feite al niet meer schokt; tenzij men zelf het slachtoffer is. Dat we er ditmaal meer aandacht aan besteden komt, omdat het heel toevallig samenvalt met het ver schijnen ran een gemeentelijke no ta "Beleidsplan veel voorkomende criminaliteit". Veel voorkomende criminaliteit Onder deze begripsomschrijving rallen de zogenaamde "lichte" de- likten. zoals: winkeldiefstal, diefstal uit woonhui zen/gebouwen. diefstal van fietsen en brommers, diefstal vanaf en uit auto's, vernielingen/vandalisme, lichte mishandeling. Een hele waslijst. En het aantal gevallen dat onder deze "lichte" de- likten valt, is in 25 jaar tijds maar liefst vertienvoudigd... Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek was in 1986 ruim 34% ran de bevol king ran 15 jaar en ouder het slach toffer geworden van enigerlei vorm In 1985, aldus het rapport, werd er in Venray 270 maal aangifte ge daan van vernieling/vandalisme. In 42 gevallen kon de politie de zaak oplossen. Twee jaar later was het aantal gevallen al gestegen tot 431. waarvan de politie er 96 kon oplossen. Anders uitgedrukt kan men zeg den dat in 1985 in Venray per 10.000 inwoners 79 gevallen van vernielingen/vandalisme plaats hadden, terwijl dat landelijk op 86 gevallen lag. In 1987 in Venray 127 gevallen van vernieling/vandalisme per 10.000 inwoners; landelijk rond 88 gevallen... Een forse toename dus in Venray. waardoor we uitstijgen boven het landelijke gemiddelde. En dat het in 1988 veel beter zou zijn geweest, wensen we - gezien de vele "kleine berichtjes" - niet te geloven. Reeds eerder meldden we dat in het afgelopen jaar 23.000.- ver goed moest worden aan de Venrav- indamming van de veel voorko mende criminaliteit in Venray. vin den wij maar magertjes. Nergens konden wij concrete voorstellen tot het nemen van tegenmaatregelen vihden. En hoewel vandalisme slechts één van die veel voorko mende criminele gevallen 'is. zou juist daar toch wel iets te bereiken zijn. Het is bijvoorbeeld bekend, en de statistieken wijzen dat uit. dat veel vandalisme in de weekends ge beurt. Voor veel jeugdigen is dat de uitgaanstijd, waarin niet op 'n glaasje bier meer of minder geke- ken wordt. Alcohol maakt nu een maal overmoedig en daarom is er zo gauw met veel bravour een auto be krast: over een auto gelopen; links of rechts een ruit ingegooid; een lantaarnpaal uitgetrapt of andere openbare verlichting in de vernie ling geholpen... Minder alcohol dus? Sluitingstij den van cafés, bars en dancings vervroegen? Het zou wel eens een oplossing kunnen zijn...

Peel en Maas | 1989 | | pagina 1