B.V, ALCAST i RAMEN DEUREN SCHUIFDEUREN SERRE'S VERANDA'S in kunststof en aluminium, geïsoleerd, rechtstreeks af fabriek Horsterweg 31 5811 AA Castenray Tel. 04787-1481 Pater Thomas Pothof 50 jaar priester i Oostrumse Vrouwen Beweging viert zilveren jubileum Speciaal Onderwijs in Venray in de knel en ,04709-2019 Verbouwing St. Vincentiushuis PEEL EN MAAS Gratis belasting rechtshulp Derde editie Ossengal Lokaal gaat over milieu Vredepeel laat van zich horen" Politiehonden wedstrijd PEEL EN MAAS Donderdag 9 maart - Pagina 9 III Volgende week zondag 19 maart, is het 50 jaar geleden dat Pater Thomas Pothof in Weert door mgr. Lemmens (vader Bisschop) tot priester werd gewijd. Als er één Franciscaan is, die in de laatste 27 jaar bekendheid heeft verworven in Venray en in 't bijzonder in de parochie van O.L. Vrouw van 7 Smarten, dan is het Pater Pothof wel. In zijn bruine pij en steeds per fiets, bezoekt hij nog steeds de oudere mensen van "zijn" vroegere parochie. Pater Thomas Pothof is geboren en getogen in Lichtenvoorde, als zoon van een veehandelaar. Voor zijn 77 jaar is hij nog zeer vitaal, en van die 77 jaar heeft hij er in totaal 35 in Venray doorgebracht. Hij kende het vooroorlogse Venray als student van het Gymnasium Immaculate Consep- tiones. Dat was in 1926, in de tijd dat de Franciscanen hier nog een internaat hadden, dat bekend stond in het gehele land. Men mocht blij zijn als men een plaatsje kreeg in dat internaat. Of daar reeds de basis werd gelegd van de latere roeping om Franciscaan te worden kon Pater Pothof ons niet bevestigen; wel, dat de Franciscanen een duidelijke invloed hadden op de vorming van de studenten en op wat ze later wilden gaan doen. In 1932 deed hij zijn intrede bij de Franciscanen en kwam in 1933 naar Venray terug, voor de filosofiestudie, welke tot 1935 duurde. Daarna studeerde hij in Alverna-Wijchen theologie, en vanaf 1937 bereidde hij zich in Weert verder voor op het priesterschap. In 1939 werd hij met nog 33 anderen tot priester gewijd. Een aantal dat in deze tijd niet meer haalbaar is. De Oversten bestemden dat de jonge priester Pothof er een preek- studiejaar aan toe zou voegen, want preken door de Franciscanen, was een van hun opdrachten in het toen zo bekende Rijke Roomse Leven. Preken, zo als de Vastenpredikaties over hel en verdoemenis... In 1941 belandde Pater Pothof in het klooster van de Franciscanen aan de Sittarderweg in Heerlen, om vervolgens in 1942 naar Woerden en later naar Nieuwe Nieuwdorp te vertrekken, waar hij naast de parochiezorg als predikant grote bekendheid kreeg. Preken van Thomas Pothof waren waard ge hoord te worden; men sprak er nog lang over. In 1949 werd hij benoemd tot gardiaan van het klooster in Vorden. In 1955 keerde hij weer terug naar Limburg: als gardiaan van het klooster in Weert. Van 1958 tot 1962 verbleef hij in het klooster aan de Laanderstraat in Heerlen, om vervol gens in 1962 benoemd te worden tot pastoor van de parochie van O.L. Vrouw van Zeven Smarten, de Paterskerk, te Venray. Het pastoraat zou duren tot 1 januari 1980, maar toen kon hij van Venray niet meer scheiden. Hij bleef als assistent verbonden aan dezelfde Paterskerk. PECH VOGEL LIJN AUTOJtWcBEDRUF i GEBR. TIMMERMANS 1 HORST Schade herstellen? Timmermans bellen! (van maandag t,m. zaterdag dag èn nacht bereikbaar). SCHADE Dét is vaak méér dan een kras of deuk! De directe gevolgen van een aanrijding (al is die gering van omvang) beperken zich dikwijls NIET tot een uitdeukbeurt met jfakherstel. De carrosserie kan namelijk on zichtbare, onwaarneembare afwij kingen oplopen. En deze moeten door een vakman met hypermo derne apparatuur opgespoord en behandeld worden. Vervroegde slijtage en toename van onveiligheid kunnen alleen op die manier voorkomen worden. Timmermans Horst maakt foute boel goed. Uit zijn pastoraat memoreren wij heel kort en wellicht ook onvolledig, dat het klooster "De Kruuze" werd; dat er een pastorie gebouwd werd; de scholenbouw in Zuid; de ontkoppe ling van school- en kerkbestuur, de stichting van een parochie in 't Brukske, enz. enz. Natuurlijk denkt ook Pater Pothof met weemoed terug aan het RIJKE ROOMSE LEVEN van weleer, met hoogtepunten als de jaarlijkse proces sies en andere vrome gebruiken, eigen aan deze streek. Met dankbaarheid denkt hij ook terug aan de Zangers van St. Frans die een stempel hebben gedrukt op de vieringen in de Paterskerk. Het is juist vanwege die zangers dat hij zijn gouden feest enkele weken heeft uitgesteld, om de zangers gelegenheid te geven de kerkelijke viering op te luisteren. Met dankbaarheid denkt hij ook terug aan de jaren, dat hij geestelijk adviseur mocht zijn van de Katholie ke Vrouwenvereniging Venray; van de Dekenale afdeling van de Invali- denbond St. Liduina, waar hij ook graag als "kienmaster" optrad. Hij herinnert zich ook met plezier de vele jaren dat hij aktief de bridgesport beoefende. Kortom: zijn Venrayse tijd is een goede tijd geweest; en dat hij nog steeds als hulp mag werken in de Paterskerk en kan wonen in de pastorie, door hem gebouwd, stemt hem tot tevredenheid. Zondag 9 april staat hij weer in 't middelpunt, bij de viering van zijn 50-jarig priesterschap. Dan zal hij om 10.15 uur in de Paterskerk voorgaan bij een plechtige Eucharistieviering, waaraan de Zangers van St. Frans, met muzikale begeleiding van "Saltarello", hun medewerking verle nen. Van 11.30 tot 13.00 uur krijgt iedereen, die zich geroepen voelt Pater Thomas Pothof de hand te drukken, daartoe de gelegenheid in zaal "IN DEN ENGEL". Dit zilveren jubileum wordt vol gende week vrijdag, 17 maart a.s., gevierd. Tijdens deze feestelijke gebeurtenis worden er 10 jubilaressen gehuldigd en in het zonnetje gezet. Volgens het bestuur alle reden om bij dit 25-jarig bestaan feest te vieren. De vereniging telt momenteel 98 leden in de leeftijd van 20 tot 70 jaar. Van 1964 tot en met 1980 was deze vereniging aangesloten bij de lande lijke organisatie "Vrouwenbeweging van het VNKV". Vanaf 1981 is men een zelfstandige organisatie. Het is een aktieve vereniging met druk bezochte aktiviteiten. Ieder jaar is er een St. Nicolaasavond; Kerstviering; kindermiddag; gaat men op bede vaart naar Smakt en heeft men nog vele andere aktiviteiten, zoals lezin gen, excursies en cursussen. Sinds 1986 is Oostrum centrale rustplaats van Fiets-vierdaagse De Peel. De organisatie hiervan heeft men 2 jaar geleden op zich genomen; ook dit jaar op 6 juli, zal men weer klaar staan om de fietscaravaan te verwelkomen. Naast het bestuur zijn er nog 7 buurtleidsters, die de kontributie ophalen, zonodig briefjes rondbren gen en met bestuursleden op ziekenbezoek gaan. Kortom, zij zorgen voor een goed kontakt met de leden. Al met al dus wel de moeite waard om een feestelijk tintje aan deze dag te geven. Vrijdag 17 maart begint men het feest om 15.00 uur met een Eucharistieviering in de kerk van OLV Geboorte te Oostrum. Van daaruit gaat men naar het gemeen schapshuis, waar de jubilaressen worden gehuldigd met aansluitend een koffietafel voor alle leden. Daarna wordt er een receptie gehouden van 19.30-20.30 uur. De feestavond wordt dan voor de leden met partner nog voortgezet. Het psychiatrisch verpleeghuis St. Vincentiushuis heeft van het Ministe rie van W.V.C. vergunning gekregen voor renovatie van de woonunits. Tevens is er toestemming verkregen om het gehele gebouw aan te passen aan de huidige eisen van de brand veiligheid. Het huis, dat dateert uit 1967, biedt woonruimte aan mensen, die een zodanige geestelijke, lichamelijke en/of sociale zorg behoeven, dat thuis wonen niet meer mogelijk is. Om een langer verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis meestal niet nodig is, kunnen deze mensen vaak nergens terecht. Al jaren lang is gebleken dat het Vincentiushuis een heel goed alterna tief is voor deze patiënten. Voor bewoners en personeel is het daarom verheugend dat het Ministe rie nu toestemming geeft om de woon- en verpleegfunktie aan te passen aan de eisen van deze tijd. Zo zal het flatgebouw, waarin mun hoofdzakelijk slaapkamers zijn, ver bouwd worden tot 4 woonunits, zodat een kleine groep bewoners de beschikking krijgt over een eigen woonkamer, sanitaire ruimten en slaapkamers. De afdeling therapie verhuist naar de begane grond, zodat ook de mooie tuin beter benut kan worden. Met de verbouwing, welke 10 maanden gaat duren, zal waarschijn-^ lijk eind mei worden begonnen. De bewoonsters zullen tijdelijk elders in het gebouw ondergebracht worden. uw weekblad Het Buro voor Rechtshulp, o.m. gevestigd in Venray, biedt aan mensen in Noord- en Midden- Limburg een mogelijkheid om gratis hulp te krijgen bij vragen op het belastinggebied. De rechtshulp bestaat konkreet uit: - het invullen van aangiftebiljetten en formulieren inzake inkomensaf hankelijke uitkeringen; - het opstellen van bezwaar- en beroepschriften; - het begeleiden van betalingspro blemen via voorstellen van betalings regeling en afschrijving; - het geven van advies en voorlich ting op Fiscaal terrein. Om een en ander goed te laten verlopen dient u van tevoren een afspraak te maken. De rechtshulp wordt gratis verleend aan mensen met een bruto-gezinsinkomen van maxi maal 40.000,-- per jaar. Het adres van het Buro voor Rechtshulp is Godsweerdersingel 83 te Roermond, tel. 04750-18345. Afspraken kunnen tijdens kantoor uren gemaakt worden. In Venray is het Buro voor Rechtshulp gevestigd in De Clockert, tel. 85968. Het milieu. Het onderwerp dat de media de afgelopen maande beheerst. Het ene alarmerende rapport volgt de andere gifvondst op. Het gaat slecht met ons milieu en tenzij we rigoreuze stappen nemen valt er voor onze kinderen over een tiental jaren weinig meer te erven. Noord-Limburg steekt wat het milieu betreft helemaal diep in de rode cijfers, dat blijkt ook uit het rapport "Zorgen voor morgen" dat het RIVM enige tijd geleden het licht deed zien. Minster Nijpels presenteert in april zijn milieubeleids plan, gebaseerd op dit rapport. Voor de redaktie van "Ossengal Lokaal", het Venrayse programma, aanleiding om de derde editie geheel aan dit beladen onderwerp te wijden. Het programma vindt plaats in café "De Bonte Koe" op dinsdag 14 maart, aanvang 21.00 uur. Geen eenvoudige zaak, gezien het karakter van de materie. Want het leefmilieu gaat ons allen aan en iedere Nederlander zal beamen dat er snel iets moet gebeuren, als het al niet te laat is. Minister Nijpels van Milieu bepleit harde maatregelen. Maar is ieder van ons bereid om daar aan mee te werken. Of schuiven we de schuld liever af op anderen? Dat laatste is niet het uitgangspunt van de redaktie van "Ossengal Lokaal". Presentator Bert Albers neemt met een aantal gasten het milieu, meer speciaal dat in Noord- Limburg, onder de loep. In de praatstoel neemt o.a. dit keer plaats de heer Ton Verstraelen, direkteur van de stichting "Het Limburgs Landschap". Hij heeft zich bezig gehouden met het. rapport "Zorgen voor morgen" en zal aan de hand daarvan een stand van zaken geven over de situatie in Nederland in het algemeen en in Noord-Limburg in het bijzonder. Mest De problemen in dit deel van Nederland spitsen zich toe op de intensieve veeteelt. De problematiek en de verwerking. Onderzoek naar oorzaken en mogelijke oplossingen, bijvoorbeeld in de vorm van mestfabrieken. De Ysselsteynse vee houder Wim Willems, tevens betrok ken bij de oprichting van een dergelijke fabriek, zal over de problematiek zijn mening geven. Wetenschappers van de Universiteit Nijmegen, die sinds enige tijd proeven doen in het Ysselsteynse Rouwkuilengebied, dragen wellicht nuttige informatie aan. Een Veldense varkensmester en -fokker hoopt aan te tonen dat ons karbonaadje ook zonder dier en milieu zwaar te belasten,op tafel kan komen. Thuis Maar niet alleen de intensieve veehouderij zorgt voor een zware belasting van het milieu. Ook de industrie - vorige week nog werd Venray opgeschrikt door het bericht van illegale afvallozingen - en de huishoudens dragen hun deel bij. Hoe milieubewust(eloos) is de Ven rayse burger? Op dit gebied zijn veel praktische maatregelen denkbaar, van het weigeren van plastic brood zakken tot het gescheiden inzamelen van klein chemisch afval. Mevrouw Angela Bosmans geeft voorlichting over het "kleine milieu" en kent talloze praktijkvoorbeelden. Publiek Het programma van "Ossengal Lokaal" wordt ook deze keer gelardeerd met op het onderwerp afgestemd amusement. Zangers Dora Arts, de heldere stem uit de verzuurde Peel, zingt een aangepaste versie van een bekende smartlap en de troonrede van Hare Majesteit krijgt een nieuwe inhoud. Bij een programma over milieu mag de inbreng van het publiek niet ontbreken. Daarvoor is duidelijk plaats ingeruimd en de redaktie roept dan ook iedere geïnteresseerde op om mee te doen aan "Ossengal Lokaal", deel drie. POGING TOT INBRAAK IN REKTORAATSWONING Weer werd de rektor van de Rektoraatswoning in de Vredepeel gekonfronteerd met inbrekers. Deze keer is het bij een poging tot inbraak gebleven. Met een breekwerktuig was getracht de achterdeur te forceren, maar dat is niet gelukt. Mogelijk ook dat de dader in zijn werk is gestoord. VANDALISME - Een Venrayse mevrouw kwam bij terugkeer bij haar in de Raadhuis straat geparkeerde auto tot de ontdekking, dat de achterruit van haar auto was ingeslagen. - Twee aan de Julianasingel gepar keerde personenauto's werden ver nield aangetroffen. Van beide auto's waren o.a. de buitenspiegels kapot geslagen. De bezuinigingen in het Speciaal Onderwijs raken ook de scholen voor S.O. in Venray; 't Groenewold (speciaal kleuteronderwijs en l.o.m.- onderwijs) en De Essel (m.l.k.-onder- wijs en voortgezet m.l.k.-onderwijs). In toenemende mate worden beide scholen gekonfronteerd met de gevolgen van bezuinigingsmaatrege len die in de afgelopen jaren zijn genomen: De belangrijkste daarvan is wel de bevriezingsmaatregel, waar door scholen niet meer leerlingen mogen aannemen dan het aantal van januari 1987. Nu staat reeds vast dat het aantal aanmeldingen voor het nieuwe schooljaar reeds groter is dan het aantal beschikbare plaatsen. Bovendien zijn of worden beide scholen gekonfronteerd met gevolgen van bezuinigingen voor het aantal beschikbare leerkrachten. Hoe verloopt e.e.a. in de praktijk: Ouders en/of school konstateren problemen met hun zoon/dochter, de basisschool zelf probeert oplossingen te vinden, eventueel met hulp van de onderwijsbegeleidingsdienst. Als na enige tijd blijkt dat de hulp geen of onvoldoende effekt heeft, kan de noodzaak tot plaatsing in het speciaal onderwijs ter sprake komen. Ouders komen dan veelal voor de moeilijke beslissing te staan hun kind aan te melden; testen moeten vervolgens uitwijzen of plaatsing van het kind in het speciaal onderwijs daadwerkelijk gewenst is. Het zal_duidelijk zijn dat ouders tot op dat moment al een vaak lange, spannende weg hebben afge legd. Deze ouders kunnen vervolgens van één van beide Venrayse scholen voor speciaal onderwijs te horen krijgen dat speciaal onderwijs wel nodig is, maar dat.er nu en/of in de De basisschool in de Vredepeel houdt zich dit jaar intensief bezig met de muzikale vorming. In het licht daarvan heeft 't team in samenwer king met de muziekkonsulenten een musical opgestart vanuit het thema "van niets tot iets". Via een werkschema hebben de kinderen zelf het onderwerp bepaald en het verhaal geschreven ("De Zegelring"). Daar de hele school slechts 26 kipderen telt en tot de bedreigde groep van "Deetman" behoort, is ook de hulp van de ouders ingeschakeld. Binnen een tijdsbestek van drie weken zijn ze er samen in geslaagd een totaal-theater te realise ren. Liederen werden gemaakt, dansjes in elkaar gezet, dekors vervaardigd, en de teksten werden volledig geïmproviseerd. Algelopen dinsdagmiddag werd de prmière gehouden. Daar alle kinderen uit de Vredepeel op het podium stonden, zijn de basisschoolkinderen van het naburig kerkdorp Merselo uitgenodigd de voorstelling bij te wonen. Het uiteindelijke resultaat was zo verrassend dat geen enkel kind tijdens de voorstelling behoefte had om te gaan plassen. Het zal duidelijk zijn dat dit een voor zo'n kleine gemeenschap uniek gebeuren is. Vanavond om 19.30 uur (donder dagavond) vindt een tweede voorstel ling plaats voor ouders, familie en andere belangstellenden, in gemeen schapshuis "de Kleine LoeF'. Het projekt heeft voor kinderen, team en ouders zo'n stimulerende werking gehad dat het beslist voor herhaling vatbaar is! DADERS OP HETERDAAD BETRAPT Dankzij een oplettende buurtbewo ner van de Klarinetstraat kon de politie hier twee inwoners van Helmond op heterdaad betrappen bij hun poging tot diefstal van een geparkeerde personenauto. De daders hadden al de kontaktdraden doorge knipt, maar waren nog niet aan het starten van de auto toegekomen, omdat de politie zo snel ter plaatse was. De eigenaresse van de auto had het de daders wel gemakkelijk gemaakt, want de auto was niet afgesloten. Na ingesloten te zijn geweest werden de Helmonders in de loop van zondag weer huiswaarts gezonden. De diefstal vond in de nacht van zaterdag op zondag plaats. nabije toekomst geen plaats is voor hun kind. Plaatsing op wachtlijsten is het gevolg. De heer Spee (direkteur 't Groenewold) geeft aan dat het voeren van dergelijke gesprekken een uiterst pijnlijke zaak is, zowel voor de ouders als voor de school die als gevolg van de bezuinigingen moet overgaan tot plaatsing op wachtlijs ten. Op welke wijze de basisschool vervolgens verder moet met het kind, is een open vraag. De heer Mühlradt (direkteur de Essel) maakt duidelijk dat er momenteel een diskussie gaande is over de wijze waarop met een dergelijke wachtlijst omgegaan moet worden; met andere woorden: welke kinderen kunnen wel/niet toegelaten worden? De huidige situatie is zo dat er nog slechts enkele plaatsen beschikbaar zijn op beide scholen, terwijl nog heel veel aangemelde kinderen onderzocht moeten worden. Gisteren, woensdag, vond er een demonstratieve bijeenkomst plaats in Venlo, georganiseerd door de ouder vereniging van scholen voor Speciaal Onderwijs. Ouderverenigingen van de Essel en 't Groenewold hebben zich bij die aktie aangesloten en hebben de ouders van beide scholen opgeroepen deze aktie te ondersteunen. Maandag 13 maart wordt in de vaste kamercommissie voor onderwijs de beperking van de groei van het speciaal onderwijs opnieuw aan de orde gesteld. Die dag organiseren de ouderorganisaties en de onderwijs vakorganisaties een demonstratie in Den Haag. Inzet van de aktie: RUIM BAAN VOOR HET SPECIAAL ONDERWIJS. Misschien wel tegen beter weten in hopen beide direkteuren op een stukje gezond verstand van politiek Den Haag. De Politiehondvereniging "Bij Dag en Nacht" uit Venray organiseert een "lichtwedstrijd" op zaterdag 11 maart 1989. Hiervoor zien acht top-kombinaties uitgenodigd. Het programma is als volgt: 14.00 uur: Vooroefeningen, zoals volgen, springen, zoeken, revieren, voedselweigeren, etc. 17.00 uur: Pauze 19.00 uur: Voorstellen van de deelnemers, helpers en keurmeesters 19.15 uur: Steloefeningen: a. Tot staan brengen van een zich met een stok verwerende man; b. tot staan brengen van een man die met een vuurwapen schiet; c. terugroepen van een achtervolgende hond; d. tot staan brengen van een op een fiets vluchtende man. 22.30 uur: Bekendmaking van de punten en prijsuitreiking. Met name de steloefeningen 's avonds zijn zeer spectaculair; men verwacht dan ook een grote prublieke belangstelling. De wedstrijd wordt gehouden op het clubterrein achter Metaalwaren- fabriek "Inalfa", aan de Smakterweg te Venray (Industrieterrein Smakter- heide). Waarom een lichtwedstrijd? Het antwoord hierop is eenvoudig: de leden van "Bij Dag en Nacht" zijn trots op de nieuwe voorzieningen, zoals grasmat, de kuil, haag en schutting, maar vooral op de nieuwe lichtmasten en de energie-zuinige schijnwerpers. De aanleiding tot die vernieuwing was, dat men een belangrijk stuk terrein moest afstaan aan hun gastheer, Metaalwarenfa- briek Inalfa, in verband met de uitbreiding van de bedrijfsgebouwen. Maar in onderlinge samenwerking en met enorme inspanning van de leden is men er in geslaagd om in een korte tijd weer goede voorzieningen te kreëren. DIEFSTALLEN UIT EN AAN AUTO'S - Uit een aan de Kruidenlaan geparkeerde taxi was de mobilifoon en de microfoon gestolen. Toegang tot de taxi was verkregen door forcering van het portier. - Met geweld was toegang verkregen tot een aan het Dennenoord gepar- keerde personenauto. Uit de auto V werd de radio ontvreemd. - Van een aan Cunerahof gepar keerde personenauto bleken drie van dc vier kunststofwieldoppen gestolen te zijn. De dader is kennelijk in zijn werk gestoord, toen hij de vierde wieldop wilde verwijderen.

Peel en Maas | 1989 | | pagina 9