Russisch oorlogsmaterieel in Oorlogsmuseum Overloon AGENDA 't Hof van Loon Oproep van de Amnesty-groep Venray KUNSTENAARS GEZOCHT SNOEICURSUS Groeten uit Geysteren Playback show in Castenray Eerste lustrum playback show INGEZONDEN Restaurant PEEL EN MAAS 7? leesbare krant Open dag voor vrouwen Topfilms SPORTHAL DE WETTELING KOLLEKTANTEN GEVRAAGD OPENBARE BIBLIOTHEEK St. Petrus Banden Voor het eerst naar het westen peel en maas Donderdag 9 maart - Pagina 3 Personal Software and Service, Herenberg 2, Deurne, start binnenkort weer met de cursus LEREN WERKEN MET DE PERSONAL COMPUTER Deze cursus, die wordt gegeven door ing. Peter van Tilburg RI, laat u kennismaken met de personal computer en zijn toepassingen. Aan bod komen o.a. het MS/DOS besturingssysteem, tekstverwerking, spreadsheets en bestandsbeheer. De cursus omvat 10 lessen van 2 uur. De cursusprijs is 350,- (incl. cursusboeken). Er zijn groepen op maandag-, dinsdag- en woensdagavond en op woensdagmiddag. Voor geïnteresseerden hebben wij een brochure klaar liggen, die wij u graag zullen toezenden. U kunt deze brochure telefonisch aanvragen: 04930 - 11666 De Venrayse groep van Amnesty International gaat het 12e jaar in van ononderbroken werk tegen schendin gen van mensenrechten, waar ook ter wereld. Het respekt voor mensen rechten is in de loop der jaren in veel landen toegenomen, maar ook wor den nog in zeer vele landen de rechten van de mens op grote schaal geschonden. Alle reden voor onze groep om onverminderd aktief te zijn. Ook in Venray is de laatste jaren de belangstelling voor het werk van Amnesty International toegenomen. Enkele jaren geleden waren, buiten de leden van de Amnesty-groep, slechts 5 tot 10 mensen aanwezig op de schrijfavonden die wij toen organiseerden. Sinds wij overgestapt zijn op de "thuisschrijfaktie" schrij ven momenteel meer dan 150 mensen elke maand een of meerdere brieven aan een staatshoofd of een minister voor de vrijlating van een gewetens gevangene. Andere mensen zijn lid geworden van Amnesty Internationa of steunen ons werk financieel. Reden tot tevredenheid? Ja. Maar toch... Om aktief te kunnen blijven, zijn er mensen nodig die helpen met het werk binnen onze groep. Wij doen een dringend beroep op mensen die ons een warm hart toedragen en over enige vrije tijd beschikken om aktief mee te werken binnen onze groep. Dit is niet vrijblijvend! Een maal in de drie weken houden wij een vergadering waarin alle aktiviteiten worden afgesproken en deeltaken worden vastgesteld. U wordt geacht bij die vergaderingen aanwezig te zijn. Na een inwerkperiode gaat u meedoen in een van onze subgroepen met werk dat aansluit bij uw interesses en uw mogelijkheden. Een uitdaging voor u? Misschien wel, maar dan een uitdaging die u in staat stelt zeer direkt iets te doen voor medemensen die buiten hun schuld in nood verkeren, dikwijls mensen die zelf bewust iets wilden doen voor anderen.Kom ons helpen! Het is nodig! U kunt voor inlichtingen bellen of schrijven naar: Carola Hoedemae- kers, Randenrade 40, 5807 BM Oostrum, tel. 04780-84479. VENRAYSE JONGEN AANGEHOUDEN Een televisie-uitzending van de Stadsomroep Venlo, van de Venlose carnavalsoptocht, is twee jongens van 14 en 13 jaar noodlottig geworden. Een knaap uit Venlo en zijn Venrayse vriend zouden, volgens de Venlose politie, geld en sieraden hebben meegenomen uit een Blericks verzor gingstehuis. Een van de twee is nu op de televisie herkend geworden. De jongens worden ervan verdacht, op carnavalsdinsdag "bewapend" met een bos bloemen, twee kamers van het verzorgingstehuis binnen gedrongen te zijn. Bij een bedlegerige vrouw van 73 namen zij icid en sieraden mee. Een 79-jarige bewoonster werd van 50 gulden beroofd. De dorpsvereniging Maashees is op zoek naar jonge kunstenaars. Nu de gemeente Vierlingsbeek het dorpsplein een renovatie geeft, wil de dorpsvefeniging hier een kunstwerk op plaatsen. Aangezien er slechts 1.000,-- beschikbaar is, zoekt men een jonge kunstenaar, die nog naam moet maken en het een uitdaging vindt. Belangstellende kunnen kontakt opnemen met onze sekretaris Ben van Dierendonck, Mgr. Geurtsstraat 31, Maashees, tel. 04782-508. De kunstenaar mag naar zijn of haar eigen idee te werk gaan, alleen moet het passend zijn in de omgeving. Welk kunstwerk er komt te staan wordt door de inwoners beslist. Wij gaan voor geïnteresseerden een snoei-cursus verzorgen, in samenwer king met de plaatselijke hovenier Bert Nellissen. Dit zal in 2 middagen gedemonstreerd worden. De bedoe ling is de mensen te laten zien, welke plant, hoe gesnoeid wordt, en op welk tijdstip. De data zijn zo gekozen dat in maart eerst de zomerheesters en in mei de voorjaarsheesters gesnoeid worden. Ook zal er aandacht geschonken worden aan fruitbomen, vast planten en klimplanten. De tentoonstelling "Groeten uit Geysteren", welke momenteel in het Venrays Museum "Het Freulekes- huus" wordt gehouden, blijkt een zeer groot succes te zijn. Het is nog niet eerde voorgekomen, dat een tentoonstelling zoveel belangstellen den heeft getrokken. Ook is het nog nooit gebeurd, dat tijdens een expositie voorwerpen en dokumenten werden gebracht, die voor de samenstellers onbekend waren. Zo kocht iemand op een rommelmarkt in Arnhem een op oud-Geysteren be trekking hebbend voorwerp, dat hij ter beschikking van het museum stelde. Een bijzondere vondst werd in Tilburg gedaan. Daar bleek iemand in het bezit te zijn van oude "toverlantaarnplaatjes", welke des tijds met veel vakmanschap waren gemaakt door het toenmalige school hoofd, de heer Jans. Deze voorlopers van de huidige dia's zijn aan de Dorpsraad van Geysteren aangebo den. Het ligt in de bedoeling, dat deze lichtbeelden te zijner tijd in het museum worden vertoond. Op zaterdag 11 en zondag 12 maart zullen in het Venrays museum de video-opnamen van de spektakulaire opening van deze tentoonstelling worden vertoond. Binnenkort zal Radio Limburg aandacht besteden aan deze interes sante expositie over Geysteren. Men kan deze tentoonstelling bezichtigen op woensdag- en zater dagmiddagen van 14.00 to 17.00 uur, alsmede op zondagmiddag a.s. op dezelfde tijd. A.s. zaterdag zal voor de derde keer in successie- de Play-back show in Gastenray gehouden worden. Of. het succes van. vorig jaar weer behaald wordt, is nog een vraag. Maar de organisator, het jeugdwerk, twijfelt hier niet aan. Er is gezorgd voor een deskundige buitendorpse jury, die zal uitmaken wie de heuse wisseltroffee zal gaan winnen. Verder zullen er naast de play-backers ook nog een drietal gastoptredens zijn. Dit alles zal zich afspelen in gemeenschapshuis "De Wis", aan vang 20.00 uur, einde 23.00 uur. De voorjaarsfeesten in Vierlings beek worden dit jaar gehouden van is t/m 30 april a.s. Voor de vijfde maal is successie zal de SOUNDMIX-PLAYBACK SHOW deel uitmaken van het programma. De show vindt plaats op Zondag 30 april a.s. (Koninginnedag) 's middags om 13.00 uur in het feestpaviljoen staande op het Vrijthof te Vierlingsbeek. Inschrijfformulieren worden u na telefonische aanvraag toegezonden. Zij die tot de deelnemers willen behoren adviseren wij om maar meteen te bellen om teleurstelling te voorkomen. Bellen vanaf 3 maart 1989 tussten 18.00-19.00 uur, tel. 04781-1864. Sluitingsdatum telefonische aan vraag 12 april a.s. VERPLEEGKUNDIGEN EN VERZORGENDEN IN OPSTAND De VVIO is een groep verplegen- den en verzorgenden die uit de anonieme sfeer zijn getreden om voor ons beroep de juiste waardering op te eisen. Het komt erop neer dat we de 12% loonachterstand die we in de afgelopen 10 jaar hebben opgelopen t.a.v. de andere marktsektoren willen inlopen. Om te beginnen eisen we 5%. De VVIO zijn al de mensen die achter die 5% staan, dus misschien u ook wel? Op 15 maart is er opnieuw een landelijke aktiedag uitgeroepen door de VVIO. Er zijn 3 strategische punten in Nederland waar aktie wordt gevoerd! Den Haag: 13.00 uur verzamelen op het Malieveld; Maastricht: 13.00 uur manifestatie op het Vrijthof: Arnhem: 16.30 uur verzamelen op het Stationsplein. De VVIO roept iedereen op om naar de dichtsbijzijnde aktieplaats te gaan. Komt allen!! Laat wat we tot nu toe bereikt hebben niet verloren gaan. H.A. 1990-MA ATREGEL Vanaf 18-jarige leeftijd zijn jonge ren meerderjarig. In principe betekent dit dat elke burger gehuwd of ongehuwd, zelf standig door middel van arbeid in zijn of haar onderhoud moet kunnen voorzien. De overheid streeft hiermede naar een gelijkere verdeling voor betaalde arbeid voor mannen en vrouwen. Dat betekent ook een gelijkere verdeling wat betreft huishoudelijke- en verzor gingstaken voor jongens; meisjes moeten zich aktiever richten op de arbeidsmarkt. Volgens deze eerlijke verdeling door overheidswege moeten zwangere vrouwen in de toekomst hun •'vrachtje" overhevelen naar man of partner. Maar moeder natuur laat zich niet door de overheid knechten. Het idee dat meisjes voorheen eenmaal ge trouwd hun betaalde baan opgaven in ruil voor verzorging van man en kinderen, wordt nu al niet meer door de maatschappij gewaardeerd.. Enkel nog in verband met ziekenhuisop name van moeder, als men is aangewezen op betaalde gezinszorg met een 40-urige werkweek, en de nodige ziekte- en vakantiedagen. Dan is het een voordeel, want deze onbetaalde huismoeders hebben im mers geen recht op een uitkering. Jongens en meisjes moeten werken/studeren om in hun levens onderhoud te kunnen voorzien (als er tenminste nog werk is of geld voor studie door de steeds meer bezuini gingen opleggende overheid). Vooral voor jonge vrouwen zal het aan de nodige energie, moed en tijd ontbreken om in deze chaotische wereld nog kinderen te baren, laat staan om ze op een menselijke en verantwoorde manier te verzorgen en op te voeden. Jonge nadenkende meisjes van 16 weten nu reeds, dat door deze overheids-maatregel wéér de vrouwen de dupe worden. Zij beseffen blijkbaar beter dan de overheid, hoeveel energie en tijd een hoeder aan haar gezin moeten besteden. Daarom een dringend verzoek aan u, overheid en gemeente: Wees niet langer ziende blind en horende doof. Laat ons met zijn allen daadwerkelijk opkomen voor de belangen van de kinderen. M. V.-L. Restaurant 't Hof van Loon net even anders Het adres voor: bruiloften personeelsfeesten (t.m. 350 personen) vergaderingen (eventueel met lunch) koude-, warme-, dessertbuffetten lunch- of ontbijtbuffet of zomaar een diner, gezellig in het restaurant Keuken dagelijks open vanaf 11.00 uur. Vrijdag uitsluitend op reservering Voor meer informatie Museumlaan 33 - 5825 AJ OVERLOON - Tel. 04788-1272 Uw gastheer en gastvrouw: Ben en Mariet Verheijen Ruime parkeergelegenheid aanwezig. Eventueel wandel- en fietsroutes Zoals al eerder aangekondigd organiseren de arbeidsbureaus van Noord- en Midden-Limburg, het Centrum voor Technische Vakoplei ding voor Volwassenen (CTW) en de Provincie Limburg morgen, vrijdag 10 maart een open dag voor vrouwen die (weer) willen gaan werken. De open dag is bedoeld om vrouwen kennis te laten maken met beroepen en opleidingen in de techniek. Er is tevens gelegenheid om te praten met vrouwen die werkzaam zijn in een technisch beroep. 12 Bedrijven die vakatures beschik baar hebben voor vrouwen presente ren zich op die dag zodat vrouwen meer zicht krijgen op het werk en de produkten van een technisch bedrijf. Op deze open dag vindt u informatiestands van het GAB, CTW, de Vrouw en Werkwinkel, CBB, BVE en het IMA. De opleidingen worden betaald door het GAB en kunnen met behoud van uitkering worden gevolgd. De open dag vindt morgen, vrijdag, plaats van 14.00 tot 21.00 uur op het CTW, Kazernestraat 20 te Blerick. Er is kinderopvang aanwe zig. Alle vrouwen worden van harte uitgenodigd om geheel vrijblijvend te komen kijken. De twee aller suksesvolste films van dit ogenblik COCKTAIL met Tom Cruisen en A FISH CALLED WANDA met John Cleese starten gelijktijdig in Venray. Evenals overal elders ter wereld verwacht met topdrukte .en het is dus raadzaam tijdig aanwezig te zijn. Daarnaast is er nog volop keuze uit andere uitstekende films. BIS met hartenbreker Tom Hanks (Oscar nominatie 1989) gaat.de 5e lachtweek in. De film heeft enorme mondre- klame. JAN RAP EN ZIJN MAAT gaat de 4e week in. Een uitstekend gespeelde film over jeugdproblema tiek. Nieuw zijn de nieuwste Neder landse speelfilm SPOORLOOS en voor de jeugd Walt Disney's FRANK EN FREY een van de allerbeste tekenfilms. Donderdag: Atletiekclub 16.30-17.30 Manual 17.30-21.00 Rooyse VK 20.00-23.30 Vrijdag: Wittenhorst 13.30-15.30 IMBO 13.30-16.30 Rank Xerox 16.30-17.30 Jumpers 17.30-19.30 EJA'85-IVO 19.30-20.30 Dames Rooy-SVCB 20.30-21.30 ZVV Venray 3-Veronica 321.30-22.30 DHC 2-Reuver 3 22.30-23.30 Zaterdag: Rooyse VK komp. 10.30-21.30 Frans v.d. Heuvel 21.30-22.30 Zondag: Manual 11.00-16.30 FC Sportief 20.00-21.00 Maandag: Gemeente 16.30-17.30 Rooyse VK en Manual 17.30-19.00 Rooyse VK 19.30-20.30 Venrode 20.30-21.30 Dhr. Jacobs 21.30-22.30 Dinsdag: Rooyse VK 17.30-21.00 Manual 20.00-21.00 Badminton 21.00-23.30 Woensdag: Gemeente 16.30-17.30 Badminton 17.30-22.30 De Schuivers 19.30-21.30 Nationaal Fonds Kinderbescherming In de week van 10 tot 17 april 1989 organiseert het Nationaal Fonds Kinderbescherming voor de 29e keer de Nationale Kollekte Kinderbescher ming. Deze kollekte doet een beroep op iedereen die kinderen, jongeren een warm hart toedraagt. Het gaat hier om de ruim 30.000 kinderen/ jongeren, die opgroeien in de ongeveer 150 partikuliere kinderte huizen in Nederland of begeleid worden door een voogdij- of gezins voogdij-instelling. Gedurende de afgelopen jaren heeft deze kollekte in Venray een moeilijke tijd meegemaakt; of de kollekte vond niet plaats, of er was een te gering aantal kollektanten beschikbaar waardoor de kollekte zeer kleinschalig plaatsvond, zulks terwijl er in de kerkdorpen van de gemeente wel werd gekollekteerd. Voor 1989 dreigt de kollekte wederom - door een te gering aantal beschikbare kollektanten - te misluk ken. Voor de ruim 30.000 jongeren die in de opbrengst van; deze kollekte delen, geen goede zaak. Vrijwilligers die mee willen koliek teren worden verzocht zich te melden bij: dhr. A.H.J. Ophuis, Ouverture- straat 35, 5802 EM Venray, tel. 04780-83658. Ter gelegenheid van de Landelijke Bibliotheekdag op 22 april organise ren de openbare bibliotheken een landelijke kijkdooswedstrijd. De kijkdozen moeten een indruk geven van het gevoel dat u had bij het lezen van een boek, verhaal, gedicht, het luisteren of kijken naar een toneelstuk, muziek of film. De voorstelling in de kijkdoos mag realistisch of abstract zijn, bewegen, geluid maken. U bent vrij in de manier waarop u de kijkdoos inricht. Voorwaarde is dat de titel waarop de kijkdoos is gebaseerd aanwezig is in de kollektie van de bibliotheek. Iedereen van 16 j»r en ouder, amateur of beroepskunstenaar, kan meedoen aan deze wedstrijd. Het formaat van de kijkdoos moet minimaal 20x30x10 cm, en maximaal 40x40x40 cm zijn, inclusief eventuele verpakking. Het kijkgat aan de voorkant dient minimaal 4x9 cm te zijn. De doos moet tegen een stootje kunnen. De bovenkant van de doos moet beschermd zijn met een losse deksel. Op de deksel en op de zijkant van de doos moet een wedstrijd-etiket geplakt zijn, waarop staan: uw naam, uw adres, uw telefoonnummer, de bibliotheek waar u uw kijkdoos inlevert en de titel. De kijkdozen moeten tussen 10 en 28 maart worden ingeleverd bij de bibliotheek Venray. Deze selekteert de drie mooiste dozen voor deelname aan de landelijke wedstrijd. Een deskundige landelijke jury zoekt uit alle inzendingen de vijftig mooiste kijkdozen uit en looft prijzen uit: een hoofdprijs van 5.000,-- en vijf prijzen van elk 1.000,-. Zin om mee te doen? In de bibliotheek, Merseloseweg 13 Venray ligt een folder voor u klaar met meer informatie. Openingstijden Maandag 10.00-12.00 14.00-18.00 Dinsdag t/m donderdag 14.00-18.00 Vrijdag 14.00-21.00 Zaterdag 10.00-13.00 GOEDE VRIJDAG 24 maart is de bibliotheek om 18.00 uur gesloten. Op het zondag jl. gehouden majorettensolistenconcours te Wans- sum behaalden de majoretten van St. Petrus Banden uit Venray goede resultaten. Van de 7 deelneemsters behaalden er 6 de eerste prijs, waaonder zelfs voor Anouk Mickers een eerste prijs met promotie! Agenda: 12 maart: drumbandsolistencon- cours Venray. 19 maart: optreden wijkcentrum Brukske. Afmelden bij ziekte: mini/majo- retten: mevr. Maassen, tel. 85026; muzikanten: T. Huybers, tel. 87380. In het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum in Overloon zal vanaf 9 mei tot aan het einde van het jaar een zeer unieke tentoonstelling worden gehouden van historisch Russisch oorlogsmaterieel en - mate riaal uit de tweede wereldoorlog. Het is voor de eerste keer, dat op deze manier in het westen de aandacht wordt gevestigd op de aan het oostfront gevoerde vernietigings- strijd, welke 20 miljoen Russen het leven kostte en waarbij 1700 steden bijna volledig werden verwoest en 70.000 dorpen weggevaagd. Ondanks het feit, dat Rusland ook tot de geallieerden behoorde, is in het westen nauwelijks aandacht aan de heroische strijd van de Russen besteed. In dat verband zou men eigenlijk kunnen spreken van een "vergeten bondgenoot". Dat hierin eindelijk verandering komt, is te danken aan oud-verzets strijder Bob van Landschot, drs. Stef Temming (direkteur van 't Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum in Over loon) en niet in het minst aan de Russische ambassade. Reeds in 1984 maakte de Russische ambassadeur "Overloon" er op attent, dat er in het museum zo goed als niets over Rusland tijdens de oorlogsjaren te zien was, ofschoon dat land niet alleen verschrikkelijke verliezen heeft geleden, maar toch ook een wezen lijke bijdrage heeft geleverd aan het beëindigen van de tweede wereld oorlog. Toch heeft het nog ruim vijf jaar geduurd voordat een Russische expositie naar Overloon kon komen. Direkteur Stef Temming is juist terug uit Rusland, waar hij gewerkt heeft aan het rondkrijgen van deze tentoonstelling. STILLE GETUIGEN Sinds de oorlog is het nog niet eerder voorgekomen, dat Russische tanks, legervoertuigen, kanonnen en Stalinorgels op het gebied van het westen kwamen. Maar behalve dit oorlogstuig, nemen de Russen ook macabere stille getuigen uit de concentratiekampen mee naar het Nederlandse nationale museum. De sfeer van de oorlogsjaren zal met tal van voorbeelden worden opgeroepen om aan te tonen wat voor een effekt de Duitse aanvallen op de bevolking van de Sovjet Unie hebben gehad. Ook met deze zeldzame tentoon stelling hoopt het nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum te kunnen laten zien hoe verschrikkelijk de tweede wereldoorlog was om iedereen te laten beseffen, dat zoiets nooit meer mag gebeuren. ZONDAGSDIENST HUISARTSEN Weekenddienst voor dc patiënten van W. Bloemen, R.E. Gabeler, T. Lank- veld, H. Schraven en J. Wittgen: H. SCHRAVEN Stationsweg 15, lel. 81465 Weekenddienst voor de patiënten van P. Oorver, G. van Loon, F. de Muinck Keizer, F. Schmeetz, T. van Thiel, D. Vercauteren en J. dc Vocht: G. VAN LOON Patersstraat 60, tel. 88800 DR. KEIJZER v. Beurdenweg 10 Ysselsteyn Tel. 04785-1777 van vrijdag 18.00 tot zondag 24.00 uur Voor spoedeisende gevallen kunt u op de genoemde data bij de genoemde doktoren terecht: 's morgens van 10.00 tot 11.00 uur 's middags van 17.00 tot 18.00 uur deze regeling geldt ook met carnaval ZIEKEN- EN ONGEVALLENVERVOER Tel. 04780-81333 WEEKEND- EN NACHTDIENST VENRAYSE APOTHEKEN ST. ODA Passagw 1, tel. 81255 Van vrijdagavond 18.00 uur tot vol gende week vrijdag. Openstelling zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur en van 17.00 tot 18.00 uur. zondag van 10.00 tot 12.00 uur en van 17.00 tot 18.00 uur. Verder alleen voor spoedgevallen (via het nachtluikje) TANDARTSEN WEEKENDDIENST VENRAY-YSSELSTEYN Voor spoedeisende gevallen uitslui tend na telefonische afspraak neemt waar: B. RUYTEN, tel. 81383 WEEKENDDIENST DIERENARTSEN DIERENARTSENPRAKTIJK M.J. van Winden E.M. Ruymbeek J.M. van Winden W.H.M. de Vocht Behandeling in het weekend volgens telefonische afspraak J.M. VAN WINDEN Stationsweg 13, tel. 81336 DIERENARTSENPRAKTIJK W.H. Kremer en W.G.A.M. Loonen en G.W. Gelling. Behandeling kleine huisdieren zaterdag en zondag volgens afspraak G. GELLING Julianasingen 24, tel. 10956 WEEKENDDIENST VERLOSKUNDIGEN voor de praktijken van Mevr. Raay- makers, Mevr. van der Reis, Mevr. Tiggeloven en Mevr. Vermazeren. MEVR. VAN DER REIS Overloon, tel. 04788-1327 Vanaf vrijdag 12 uur tot maandag 12 uur WEEKDIENST VERLOSKUNDIGEN De weekdienst van de praktijk van Mevr. van der Reis en Mevr. Tiggelo ven wordt vanaf maandag 12 uur tot vrijdag 12 uur waargenomen door MEVR. TIGGELOVEN Blauwververstraat 30, tel. 82411 Afspraken maken 's morgens tussen 8 en 9 uur en 's avonds tussen 6 en 7 uur. REGIONALE VERENIGING HET GROENE KRUIS VENRAY De dienstdoende wijkverpleegkundige voor Venray, Meerlo en Wanssutn is bereikbaar via Tel. 04780-81269 Spreekuur voor Venray: Voor eventuele behandelingen door de wijkverpleegkundigen alsmede het doorge ven van boodschappen is er gelegenheid van maandag t.m. vrijdag van 12.00-13.00 Uitleen voor Venray: Voor het afhalen en terugbrengen van uit leenartikelen kunt U terecht van maandag tot en met vrijdag van 16.00 tot 17.00 uur. In het weekend alleen voor spoedgevallen door de wijkverpleegkundige van de week enddienst. Eenieder wordt verzocht de artikelen na ge bruik z.s.m. terug te bezorgen. Zuigelingen-kleuterbureau en gehoorsc reening: Uitsluitend op afspraak, telefoon 81269 Spreekuur Diëtiste Uitsluitend op afspraak, telefoon 81269 Zw angerschapgy mnastiek Aanmeldingen via telefoon 81269 Groene Kruis Wijkcentrum „De Kiosk" Brukske Venray:* Spreekuur en uitleen door de wijkverpleeg kundige van maandag tot en met vrijdag van 13.30 tot 14.00 uur. telefoon 83859 Zuigelingen- en kleuterbureau uitsluitend op afspraak. Wijkgezondheidscentrum „Landweert" Venray: Spreekuur en uitleen door de wijkverpleeg kundige op maandag, woensdag cn vrijdag van 11.30-12.00 uur, cn dinsdagmiddag van 13.30 tot 14.00 uur telefoon 88273. Wijkgebouw Ysselsteyn Litsenbergwcg 20b Spreekuur en uitleen op maandag, woens dag en vrijdag van 13.30 tot 14.00 uur. Telefoon 04785-1492 GEZINSZORG VENRAY Westsingel 5. Tel. 04780-86363 Spreekuur: dagelijks van 9 tol 10 uur. ONDERWIJS- EN BEROEPSKEUZE VOORLICHTING VENRAY Leunseweg 2a, tel. 10032 Openingstijden: ma. t.m. do. 8.30-12.45 uur en 13.15-17.00 uur. vr. 9.00-12.30 uur en 13.00-16.30 uur. INFO 3 Informatiecentrum van de provinciale nutsbedrijven PLEM, LIMAGAS en WML Past. Wijnhovcnpark I, 5801 BZ Venray tel. 04780-86333 Geopend ma. t.m. vr. van 9.00-17.00 uur ALGEM. HULPDIENST VENRAY Tel. 04780-84163 Bereikbaar weekend van 9.00-11.00 uur en van 19.00-20.00 uur. gratis spreekuur ADVOCATENKANTOREN VENRAY Iedere dinsdag en donderdag van 5 tot 6 uur BUREAU VOOR RECHTSHULP De ClockeriBergweg 4 Spreekuur alleen na telefonische afspraak tijdens kantooruren 85968 of 04950-30345 ALG. MAATSCHAPPELIJK WERK De Clockcrt, Bergweg 4 Tel. overdag 83100, daarbuiten 077-548888 REUMA PATIËNTEN VER. VENRAY Tel. 82750

Peel en Maas | 1989 | | pagina 3