Commissieleden twijfelen aan bouwplan „ma bel Laatste week! HALVE PRIJZEN Illegale lozing zware metalen door Venrays bedrijf Lions Club organiseert veiling voor goed doel EMOFRA oooo oooooooooooooooooo Villeroy&Boch center WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING f 10% korting vrijetijdsmode parkeren VOOR de winkels VenrayI POOOOOOOQQP Opnieuw milieudelict: Voorzieningen in zwembad PCV Jeugdwieler- ronde viert 15-jarig bestaan MISSIE EXPO Jo Verlinden kampioen veldlopen SYMPOSIUM Federatief Drumband Solistenconcours rozen oubbele begon* Flor ado© bloemen de gehele najaarscollektie DONDERDAG 9 MAART 1989 Nr. 10 HONDERDENTIENDE JAARGANG ida; PEEL EN MAAS H UITGAVE: DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. - VENRAY GROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 32727 GIRO 1050662 ADVERTENTIEPRIJS 31 ct. per mm - ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR f 13,00 UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN DE REGIO 18 00 C! rie lezt it s stoffenboetiek Niet de grootste, wij willen de beste zijn. met uw BURDA-clubpas Nieuwe voorjaarskollektie BOUSSAC VERA stoffen uit KNIP en MARION F==l I II I passage 10 venray tel. 04780-85772 In de Keulsche Pot foundue-, gourmet- en specialiteiten restaurant. nu met uniek terras Voor informatie of reservering: TEL. 04788-1774 HOLTHESEDIJK 2 OVERLOON zeer modieus en.... SCHERP IN PRIJS Overloon Maasbree Heythuysen 04788-1434 04765-3395 04749-3866 betaalbare... en zeer mooie dameskleding het juiste adres en!!! mannen opgelet!!! 0verl00n - maasbree - heythuysen S\NEËTIES I deze week soft nougat 250gr. 2,95 Een Venrays galvaniseerbedrijf heeft, zoals uit het onderzoek is gebleken, sinds juli vorig jaar, verschillende keren illegaal grote koncentraties chroom, koper en zink geloosd, vanaf het bedrijf, in de riolering. Die koncentraties waren vele malen hoger dan is toegestaan. Het milieudelikt is aan het licht gekomen na een intensieve en gekombineerde aktie van de afdeling bijzondere wetten van de politie en de opsporingsambtenaar van het Zuive ringschap Limburg. Tegen het be drijf, de direkteur en de bedrijfsleider is, in overleg met de officier van Justitie belast met de milieuwet geving, mr. Fangman, proces verbaal opmaakte. Vanaf juli is het bedrijf intensief gekontroleerd. Overdag gebeurde dit met medeweten van de direkteur van het bedrijf, en 's nachts zonder dat het bedrijf daarvan op de hoogte was. Uit de eerste kontroles overdag bleek, dat de zuiveringsinstallatie van het bedrijf redelijk tot zelfs goed funktioneerde. Op het moment dat er niet werd gekontroleerd, werden echter bij de Zuiveringsinstallatie van het Zuive ringschap grote koncentraties zink en chroom gemeten. Daarop hebben de onderzoekers 's nachts monsters genomen en wel in het rioolputje van het bedrijf. Daaruit is gebleken dat er te grote koncentraties zink en chroom werden geloosd. Begin dit jaar sloegen de meters op de zuiveringsinstallaties opnieuw door en dat was weer een reden om monsters te nemen. De uitslag van dat onderzoek is voor de officier aanleiding geweest te bepalen dat proces verbaal moest worden opgemaakt. Het bouwplan van Verhoeven Vastgoed bv., om een appartemen tengebouw te realis'eren op de hoek Kruitweg-Merseloseweg, stuit toch op meer bezwaren dan verwacht. Het vermoeden, dat de commissieleden van ruimtelijke ordening zich achter het voornemen van burgemeester en wethouders zouden scharen, om aan dit plan medewerking te verlenen, bleek niet helemaal juist. Tijdens de vorige week gehouden vergadering, lieten de heren V.d. Bogaart (PvdA) en Lemmens (V.d. Vorle) weten, dat zij zich niet zonder meer konden verenigen met de voorgenomen plannen. Die bouwplannen voorzien in een pand met vijf bouwlagen en een totale hoogte van vijftien meter. Het bestemmingsplan laat slechts 3 bouw lagen toe met een maximumhoogte van tien meter. Vooral die hoogte vormde een bezwaar. Dhr. Lemmens vond het een gewaagd plan. Volgens hem moest vastgehouden worden aan 3 bouwlagen. Lemmens is bang dat dit pand een te zware stempel op het centrum gaat drukken en dat er een te grote "verdichting" van het centrum ontstaat. Ook dhr. V.d. Boogaart vond vijf bouwlagen te hoog. Hij had de situatie ter plekke bekeken en was van mening dat de hoogte van de panden Theuws en Rabobank, die op een lijn liggen, bepalend moet zijn. "Dit nieuwe pand zal er te ver bovenuit steken", was zijn mening. Verder wilde V.d. Boogaart ophelde ring over de "financiële haalbaarheid bij minder woningen" zoals in de toelichting van burgemeester en wethouders omschreven is. ACCEPTABEL "De hoogte is inderdaad afwij kend, maar acceptabel". Zo verde digde wethouder Willems de plannen van b. en w. "Die hoogte zal geen schokeffekt opleveren. Kijk maar naar het Schuttersveld en de Hoge Beek". De Rabobank en Theuws mogen volgens hem geen maatstaf zijn. De hoogte van de Rabobank is wel van invloed geweest op de vijfde bouwlaag, die teruggesprongen ligt. De wethouder was overigens van mening dat dit appartementengebouw op deze plek een versterking van de ruimtelijke werking is. "De hoogte is hier te verantwoorden". De verdichting van het centrum, waarvoor dhr. Lemmens bang was, vond wethouders Willems geen bezwaar, integendeel. Een centrum kenmerkt zich volgens de wethouder door verdichting. "We moeten hiervoor dan ook niet bang zijn". FINANCIEN Twintig woonappartementen, zoals in het bouwplan is voorzien, is het minimum aantal woningen om dit plan rendabel te maken. Door het pand met een of twee bouwlagen te verlagen komt het aantal woningen op 16 of 12. Daardoor is het plan dan niet meer financieel verantwoord. Eerdere plannen voorzagen in 24 woningen maar door het terugsprin gen van de vijfde bouwlaag is dit gedaald tot 20. Wethouder Willems voegde aan het financiële plaatje toe, dat als de gemeente nu geen medewerking aan dit plan geeft, deze lokatie nog lang onbenut zal blijven. WELSTAND Joos Verbeek (CDA) vond de diskussie over het te hoog en te gewaagd, wat te lang duren. Volgens hem heeft de welstandscommissie, de plannen goedgekeurd. Hij vond dat de commissie zich nu op het gebied van de welstand gaat begeven... "De welstandscommissie is kundig genoeg en heeft dit goedgekeurd. Ik vind dat wij ons hier achter moeten scharen", aldus dhr. Verbeek. Wethouder Willems, zelf lid van de welstandscommissie, liet de commis sieleden weten dat over dit plan uitgebreid is gepraat. De konklusie luidde, dat het best kan. "Hoogte is per definitie niet lelijk", aldus de wethouder "en mag zich best onderscheiden". Ondanks deze argumenten bleef dhr. V.d. Boogaart erbij, dat het pand te hoog wordt, terwijl dhr. Lemmens de plannen te gewaagd blijft vinden. Op zaterdag 22 en zondag 23 april organiseert de Lions Club Venray een veiling van roerende goederen in de voormalige Cam pina-Melk fabriek aail de Leunseweg. De opbrengst van deze veiling is bestemd voor het aanbrengen van voorzieningen in het zwembad van Sint Servatius (De Meerpaal), ten behoeve van reuma- patiënten uit Venray en de regio. In dit verband wordt gedacht aan het aanbrengen van hulptoestellen (lift) om te water te kunnen gaan en/of het aanpassen van het verwarmings systeem, waardoor de temperatuur van het water verwarmd kan worden tot 32 graden. BIJZONDERE VEILING Deze veiling is op geen enkele manier te vergelijken met een zg. rommelmarkt of een verkoop van tweedehands kleding. Het wordt nl. een verkoop van hoogwaardige gebruiksartikelen zoals b.v. luxe artikelen, antiek, bijzondere zaken, maar dan alles wel in prima staat. De goederen voor deze veiling, die is goedgekeurd door de gemeente Venray en onder toezicht staat van notaris B.T. Lunter, kunnen door de inwoners van Venray worden ingé bracht. Dat kan in de week van 17 tot 22 april a.s. op de plaats van de veiling, de voormalige melkfabriek. Het zou mogelijk kunnen zijn, dat men voor een bepaald ingebracht artikel een minimumprijs in gedachte heeft. Wanneer dit bedrag redelijk is, zal hiermee door de gekwalificeerde veilingmeester rekening worden ge houden. Het wordt beslist niet verkocht voor een lager bedrag. Voor het inbrengen betaalt men minimaal 5,-- per artikel of 10% van de uiteindelijke opbrengst. De koper tijdens de veiling betaalt 15% boven op de koopsom. De aldus verkregen meer-opbrengst komt, na aftrek van de kosten, geheel ten goede aan de gestelde doelen. Om de echtheid van deze veiling nog eens extra te benadrukken zijn STICHTING JEUGDWIELER- RONDE VAN NOORD-LIMBURG De 15e Jeugdwielerronde van Noord-Limburg wordt dit jaar ge houden van maandag 3 juli tot en met vrijdag 7 juli 1989. Deze ronde is een vijfdaagse fietstocht door Noord-Limburg voor jongens en meisjes van 10 tot en met 13 jaar. Het doel van de jeugdronde is het bieden van een stuk sportieve ontspanning, tijdens de zomervakan tie, in de vorm van een alternatieve vakantiebesteding. Daarnaast is het een bredere kennismaking met het gebied, waarin zij wonen en met andere jeugdigen in de regio. Ploegen en sponsors, die interesse hebben in de ronde, kunnen meer inlichtingen krijgen bij Jack Schuur- mans, tel. 04780-86286 of Sjaak Koenen, tel. 04780-88321. er, behalve een echte veilingmeester, kijkdagen, een reglement en een catalogus. De kijkdagen zijn op vrijdag 21 april en op beide veiling- dagen voor het begin van de veiling. Zowel verkopers als geïnteresseerde kopers kunnen een veilingreglement aanvragen. Tijdens de kijkdagen is een catalogus verkrijgbaar waarin alle te veilen artikelen staan omschreven, alsmede de exacte plaats waar zij te bezichtigen zijn. De organisatie heeft besloten om het aantal door partikulieren in te brengen "kavels" (artikelen) te beperken tot ongeveer 650 stuks, om de kwaliteit van de aangeboden goederen te bevorderen en tevens om de duur van de veiling in de hand te kunnen houden. Mensen, die iets voor deze veiling willen inbrengen, maar niet over vervoer voor volumineuse artikelen beschikken, kunnen telefonisch kon- takt opnemen met een van de leden van de Lions Club Venray. HET GOEDE DOEL De Lions Club Venray heeft gekonstateerd, dat reuma-patiënten noch in Venray noch elders in Noord-Limburg de mogelijkheid hebben de voor hen zo heilzame zwemsport te beoefenen. Daarom is in overleg met de direktie van het Psychiatrisch Centrum Venray (PCV) besloten, in het overdekte zwembad "De Meerpaal" - dat om meerdere redenen hiervoor beter is geschikt, dan het gemeentelijke bad, voorzie ningen aan te brengen, waardoor met name reumapatiënten in staat worden gesteld de zwemsport te beoefenen. serviesgoed - kristal - glas bestek WMF O WH It 1 de Villeroy Boch catalogus ligt voor U klaar patchwork-quilting-stoffen woonideeën kado-artikelen schilderijen - aquarellen zijdebloemen meubels antiek perzen - berbers 'moderne vloerkleden tafellinnen kussens woonaccessoires hebbedingen tineke meurs VENRAY Schoutenstraatje 6 Tel. 04780-88566 iets leuks voor 'n ander.wat fijns voor jezelf Komend weekend zal in Venray wederom de tweejaarlijkse Missie tentoonstelling worden gehouden, in wijkcentrum "De Kiosk" in het Brukske. De openingstijden zijn: zaterdag 11 maart en zondag 12 maart van 11.00 tot 17.00 uur. Dokumentatie over de velerlei projekten zal uitvoerig te zien zijn. De organisatie dankt hiermee de ondernemers van Venray die deze Missietentoonstelling mede mogelijk gemaakt hebben. Te zien zullen zijn vele kunst- en gebruiksvoorwerpen uit velerlei lan den. De nadruk ligt veelal op het prachtige houtsnijwerk uit Indonesië, Afrika en India. Voorop staat dat alles wat er te zien is met de hand vervaardigd is. Deze missietentoon stelling laat u een mengeling van landen en kunstzinnigheid zien van verschillende culturen. De toegang tot deze tentoonstelling is gratis. Tijdens de Nederlandse kampioen schappen veldlopen voor Veteranen die het afgelopen weekeinde in Rhenen werden gehouden, is Jo Verlinden kampioen geworden in de klasse Veteranen II. Jo Verlinden, atleet van Atletiek vereniging Venray-Regio, legde de afstand van 11,5 km af in 44.29 minuten en finishte ruim een minuut sneller dan Siem Herlaar. Deze geweldige prestatie van Jo Verlinden betekende een prolongatie van zijn titel in 1988 toen hij eveneens Nederland kampioen werd in zijn klasse op dit zware atletiek- onderdeel. Morgen, vrijdag 10 maart, is er in de schouwburg van de lokatie St. Anna, van het Psychiatrisch Centrum Venray, een symposium over het onderwerp "Neuropsychiatrie bij de ouder wordende mens: diagnostische dilemma's". Het symposium vindt plaats ter gelegenheid van de toekenning van de Sandoz Research Prijs voor Biolo gische Psychiatrie, die op die dag voor de eerste keer wordt uitgereikt aan de heer dr. A.A. Ellenbroek. Deze promoveerde in november vorig jaar cum laude aan de Katholieke Universiteit Nijmegen op een proef schrift over onderzoek naar reakties van dieren op medicijnen tegen schizofrenie en neuroleptica. Zondag 12 maart a.s. zullen .een 90-tal solisten hun beste kunnen laten horen op het Federatief solistencon cours, dat door District Venray van de Limburgse Bond van Tamboer- korpsen in samenwerking met MMSK St. Petrus Banden wordt georgani seerd. Het concours wordt gehouden in de aula van de Kath.Techn.School - ingang Overloonseweg - en is voor iedereen toegankelijk raison van 3,-- per persoon (kinderen tot 10 jaar gratis). De begintijd van dit concours is gesteld op 10 uur. De jurering ligt in handen van de heer Stoffels uit Thorn. 1 Na afloop van het concours zullen de prijzen worden uitgereikt: de solist met het hoogst aantal punten in een divisie ontvangt een beker; van het duo-trio-kwartet dat het hoogst aantal punten in een divisie heeft bereikt krijgt eenieder een medaille. diverse ««.ren gsr&gi De Bleek 46 Venray Jledet Aiode schoolstraat 24, 5801 bp venray, tel. 04780 83500

Peel en Maas | 1989 | | pagina 1