Wij doen Claus cadeau! HINDERWET Paspoorten/ Toeristenkaarten Motorrijden leren NOTITIES EN MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE VENRAY onder redaktie van het bureau voorlichting en inspraak Jachtwet Verkeers maatregelen Bekendmaking Vliegbasis De Peel weer aktief van den Munckhof Van Boeken Krijg Je Nooit Genoeg. WONEN IN 'T GROEN P. van Rijswick-Kneepkens MEERLO 04789-2151 „DE BRUIJN VENRAY" JACOBS PEEL EN MAAS Donderdag 9 maart - Pagina iflj PE RAADHUIS VENRAY Raadhuisstraat 1 Telefoon 04780-23333 Correspondentieadres: Postbus 500 5800 AM VENRAY Openingstijden: Maandag t.m. vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. De afdeling Bevolkingszaken is te vens geopend op donderdag van 15.30 tot 17.00 uur. Van deze openingstijden kan uitslui tend na telefonische afspraak wor den afgeweken. Spreekuren b. en w. Burgemeester H.J.M. Defesche Maandag van 10.00 tot 11.00 uur. (openbare orde en veiligheid, finan ciën, economische zaken, voorlich ting en inspraak, grondbedrijf, be lastingen, toerisme). Wethouder J.A.A. van Oers Maandag van 10.00 tot 11.00 uur. (onderwijs, volwassenenonderwijs, vrije akademie, muziekschool, bibli otheek, sportzaken, culturele zaken, museum, jeugd- en jongerenwerk, accommodatiebeleid welzijnssector) Het spreekuur wordt voorlopig waargenomen door wethouder mevr. E. Hoppenreijs-de Loo, m.u.v. het onderdeelcultuur", dat wordt waargenomen door de burge meester. Wethouder W.A. Claessens Maandag van 10.00 tot 11.00 uur. (openbare werken, verkeer en ver voer, reiniging, energiebesparing, ei gendommen en grondverwerving, agrarische zaken, hinderwetszaken, coördinatie milieuzaken). Wethouder H.P.T.M. Willems Maandag van 10.00 tot 11.00 uur. (ruimtelijke ordening, volkshuis vesting, bouw- en woningtoezicht, welstandstoezicht, verkoop bouw terreinen in bestemmingsplannen, personeelszaken en organisatie). Wethouder, mevr. E.M.A.A. Hoppenreijs-de Loo Maandag van 10.00 tot 11.00 uur. (sociale zaken, samenlevingsop bouw, gezondheidszorg, bejaarden zorg, culturele minderheden, eman cipatie, werklozenzorg en coördina tie welzijnsplanning). Op 31 maart 1989 loopt de geldig heid van de jachtakten af. Om geweren door een jachtakte gedekt te houden, dienen houders van een jachtakte, vóór 15 maart 1989, een akte voor het jachtseizoen 1989/1990 aan te vragen. Hel aanvraagformulier daartoe is kosteloos af te halen aan de balie van het bureau van gemeentepolitie, Leunseweg 4 te Venray. Het indienen van de aanvraag, voorzien van één pasfoto dient te geschieden bij het bureau van gemeentepolitie te Venray. A.s. maandag 13 maart vervalt het spreekuur van wethouder Willems De burgemeester van Venray doet een bejoep op de inwoners van de gemeente, die in het komende vakantie-seizoen naar het buitenland willen reizen, om nu reeds een paspoort of toeristenkaart B aan te vragen. Stel uw aanvraag voor een reispapier daarom niet uit tot april op later. Niet alleen zijn de legeskosten vanaf 1 april tot en met augustus 6,-- hoger maar ook is vertra ging in de afgifte dan niet uitgesloten. Bij elke aanvraag moet een eerder uitgereikt reispapier (paspoort of toeristenkaart) ingeleverd worden. Indien dit niet meer in uw bezit is, moet 86,— extra legeskosten in rekening worden gebracht. Voor aanvragen en linlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Burgerzaken, Raadhuisstraat 1, tele foon (04780-) 23236 of 23235. De burgemeester van Venray, mr. H.J.M. Defesche Burgemeester en wethouders zijn voornemens aan de navolgende bouwaanvragen medewerking te ver lenen: - het herbouwen van een berging/ garage aan de Overloonseweg 47 te Venray, t.n.v. Chr.H. Jacobs. De bouwplannen liggen met ingang van 10 maart 1989 gedurende veertien dagen voor een ieder ter inzage bij het bureau ruimtelijke ordening en bouwzaken, kamer 201 van het raadhuis (van 09.00 tot (12.00 uur). Gedurende deze termijn kunnen eventuele bezwaren schriftelijk bij burgemeester en wethouders worden ingediend. (art. 18A van de Wet R.O.) Burgemeester en wethouders zijn voornemens om op grond van artikel 18A van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het ter plaatse geldende bestemmings plan ten behoeve van de navolgende bouwplannen: - het verbouwen van een garage tot hobby-ruimte en het plaatsen van een erfafscheiding aan de Polkastraat 1 te Venray, t.n.v. M.P.A.M. van Hemert. De bouwplannen liggen met ingang van 10 maart 1989 gedurende veertien dagen voor een ieder ter inzage bij het bureau bouwzaken, kamer 201 van het raadhuis (van 09.00 tot 12.00 uur). Gedurende deze termijn kunnen eventuele bezwaren schriftelijk bij burgemeester en wethouders worden ingediend. De burgemeester van Venray, mr. H.J.M. Defesche KENNISGEVING BEKENDMAKING ONTWERP-FIESCHIKKING Burgemeester en wethouders van Venray, maken bekend dat zijn om op de aanvraag voor een hinderwet vergunning van: - Maatschap Van Bakel, Vredeweg 9 te Vredepeel, voor het oprichten en in werking hebben van een varkens- mesterij en rundveehouderij gelegen aan Vredeweg 6 te Vredepeel; - Maatschap Geerets, Klein Oirlo 12 te Castenray, voor het uitbreiden/ wijzigen van een rundveehouderij gelegen aan Klein Oirlo 12 te Castenray; - Maatschap Geerets, Klein Oirlo. 12 te Castenray, voor het oprichten en in werking hebben van een varkens- mesterij gelegen aan de Tunnelweg 7 te Castenray; - M. Peeters, Heidse Schoolweg 4 te Heide, voor het wijzigen van een varkensm^terij en rundveehouderij gelegen aan de Heidse Schoolweg 4 te Heide, positief te beschikken onder het stellen van voorwaarden. De ontwerp-beschikking en bijbe horende stukken kunnen op het raadhuis, kamer 119, Raadhuisstraat 1 te Venray elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur worden ingezien tot 24 maart 1989. Tot deze datum künnen de stukken ook worden ingezien op elke donderdag van 16.30 tot 19.30 uur na telefonische afspraak. Tot bovengenoemde datum kunnen gemotiveerde bezwaren schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Venray. Daarbij kan worden verzocht de persoonlijke gegevens van degene die bezwaar maakt niet bekend te maken. De aanvrager en degenen die bezwaar hebben gemaakt naar aanlei ding van de aanvraag en degenen die aan kunnen tonen dat zij niet (tijdig) in staat zijn geweest dit te doen, kunnen bezwaar maken tegen de ontwerp-beschikking. Burgemeester en wethouders voornoemd, mr. H.J.M. Defesche, burgemeester drs. A.W.M. de Bever, secretaris Verhuiswagen huren vanaf /95.- DE DRIESPRONG 04780-85828 TE KOOP Opel Kadett '77 apk gek. Ipg Tel. 04780-89894 TE KOOP Renault 18 autom. bj.'80 Tel. 04780-85877 TE KOOP compressor 2 cil. 220 V, tank 90 Itr. Tel. 80620 TE KOOP Fiat 127 apk gekeurd, perfecte staat Tel. 04780-10878 Burgemeester en wethouders van Venray, hebben in hun vergadering van 7 maart 1989 voor de onder staande bouwplanning bouwvergun ning verleend. Zij die menen door de afgifte van één of meer van deze vergunningen rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen, kunnen op grond van de wet AROB daartegen bij het college van burgemeester en wethouders van Venray een gémoti- veerd bezwaarschift indienen en wel binnen dertig dagen na bovenge noemde datum. - het vernieuwen van een afrastering op vliegbasis "De Peel", t.n.v. EID. Directie Brabant, De la Reyweg 120 te Breda; - het bouwen van een hobby-kasje aan de Overloonseweg 26 te Venray, t.n.v. A.M. Fleurkens; Burgemeester en wethouders van Venray, maken hierdoor bekend hun besluit van 7 maart 1989 waarbij in verband met de aanleg van riolering met ingang van 6 maart tot 6 april 1989 of zoveel korter of langer als in verband met de werkzaamheden mogelijk dan wel noodzakelijk is: I. door het plaatsen van borden 11 van bijlage II van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens ge sloten te verklaren voor alle verkeer in beide richtingen, behalve voet gangers, het gedeelte van de Timmer- mannsweg gelegen tussen de Buntweg en de Ringweg; II. voor zover de werkzaamheden dit toelaten en de veiligheid van personen of goederen niet in gevaar wordt gebracht ontheffing te verlenen van de onder I. genoemde verkeers maatregel ten behoeve van bestuur ders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen: a. wanneer zij woonachtig zijn of hun bedrijf uitoefenen aan het onder I vermelde weggedeelte en de woning of het bedrijf niet langs een andere weg met het door hen bestuurde motorvoertuig kunnen bereiken; b. wanneer zij het motorvoertuig besturen in opdracht of met toestem ming van de onder a. vermelde personen en onder aan die personen gestelde voorwaarden; c. wanneer aangetoond of aanneme lijk gemaakt kan worden dat zij gedurende de tijd dat de onder I. genoemde verkeersmaatregel geldt, gebruik moeten maken van de onder I. vermelde weg voor het laden of lóssen van geoderen of voor het verrichten van noodzakelijke werk zaamheden met het door hen bestuurde motorvoertuig en deze aktiviteiten niet of bezwaarlijk op andere wijze kunnen verrichten. Nadere informatie is te verkrijgen bij de afdeling openbare werken (tel. 04780-23383). Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen dertig dagen na datum van deze bekendmaking beroep aantekenen. Het beroepschrift wordt aan de Koningin gericht en ingediend bij de commissaris van de Koningin 'in Limburg. Burgemeester en wethouders voornoemd, mr. H.J.M. Defesche, burgemeester drs. A.W.M. de Bever, secretaris - het uitbreiden van een fokvarkens- stal aan de Peelweg 4 te Ysselsteyn, t.n.v. maatschap Wilmsen; het bouwen van een garage aan de Pastoor Jacobspeel 4 te Ysselsteyn, t.n.v. G.J.L. Swinkels; het bouwen van een garage en het uitbreiden van een keuken aan de Pionierstraat 27 te Ysselsteyn, t.n.v. W.L.M.C. Claessens; - het vernieuwen van een dak aan de Serenadestraat 50 te Venray, t.n.v. M.H. van den Langenberg; - het vernieuwen van een dak aan de Serenadestraat 49 te Venray, t.n.v. G.H.P. Thomassen; - het vernieuwen van een dak aan de Serenadestraat 48 te Venray, t.n.v. P.M.C. Smits; - het vernieuwen van een dak aan de Serenadestraat 47 te Venray, t.n.v. F.A. Bakker; - het bouwen van een woning aan de Zandbleek 38 te Venray, t.n.v. B.G.H. Driessen, Smakterweg 21a te Venray; - het verbouwen van een woning aan het Kleindorp 6 te Merselo, t.n.v. H.J.K. Arts, Dorperveld 8 te Merselo; - het bouwen van een gemeen schapsgebouw aan de Timmermanns- weg 75 te Ysselsteyn, t.n.v. Volks- bund Deutsche Kriegsgraberfürsorge; - het verbouwen van een woning aan de Vullingstraat 12 te Leunen, t.n.v. Th.G.M. Pouwels; - het plaatsen van een dakkapel aan de Stationsweg 171 te Oostrum, t.n.v. H.A.P. van den Berg. De burgemeester van Venray, mr. H.J.M. Defesche De burgemeester van Venray, maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat de gemeenteraad van Venray in zijn vergadering van 28 februari 1989 in voorbereiding heeft verklaard: 1. een partiële herziening van het bestemmingsplan 'Oostrum-Zuid' voor een terrein gelegen aan de Randenrade te Oostrum, ten behoeve van de realisering van woningbouw plannen; 2. een partiële herziening van het bestemmingsplan "Vredepeel" voor een terrein gelegen aan de Ripseweg 8 te Vredepeel, ten behoeve van de realisering van een gebouwtje bij het zelftankstation; 3. een partiële herziening van het bestemmingsplan "Ysselsteyn" voor een terrein gelegen tussen de woningen Heidse Peelweg 25 en 29 te Ysselsteyn, ten behoeve van de realisering van een woning; 4. een partiële herziening van het bestemmingsplan "Centrum" voor een terrein gelegen aan het parkeer terrein De Gouden Leeuw te Venray, ten behoeve van de realisering van een Praxis-vestiging. Deze voorbereidingsbesluiten tre den in werking met ingang van 10 maart 1989 en liggen vanaf die datum voor een ieder ter inzage in het raadhuis, afdeling ruimtelijke orde ning, kamer 201, Raadhuisstraat 1 te Venray, elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur. De burgemeester voornoemd, mr. H.J.M. Defesche Ook in dit jaar wordt de (reserve-) vliegbasis De Peel weer enkele keren geaktiveerd. Dit houdt in dat het 306 fotoverkennings-squadron van de vliegbasis Volkel enige tijd vanaf de Peelbasis gaat opereren. Een en ander gebeurt om het personeel te oefenen in het werken vanaf deze lokatie waarbij tevens alle benodigde appara tuur gedurende langere tijd achtereen gebruikt en getest wordt. Voor de omgeving betekent de openstelling van de vliegbasis De Peel een verhoging van vliegaktiviteiten en het daarmee samengaande vliegtuig lawaai. Van maandag 13 maart t^gp met donderdag 23 maart 1989 verhuist het 306 squadron voor de eerste keer naar de vliegbasis De Peel. Zowel in de eerste als in de tweede week worden militaire oefeningen gehouden waarbij de mogelijkheid bestaat dat de vliegbasis vanuit ongebruikelijke richtingen wordt aan gevlogen. De tijden waarop gevlogen wordt liggen tussen zons op- en ondergang. Café Restaurant MET HOGE SNELHEID Op de Henri Dunantstraat reed een bromfiets met opgevoerde snel heid van naar schatting 80 km per uur. Toen de bestuurder een politieauto zag naderen, matigde hij zijn snelheid, terwijl zijn duopassa- giere met een hand het verzekerings plaatje bedekte. Dat werd verdacht gevonden. Omdat de bestuurder van de bromfiets zich aan een kontrole wilde onttrekken, door er vandoor te gaan, werd hij klem gereden. Het bleek een 16-jarige jongen uit Horst te zijn. Tegen het tweetal werd proces verbaal opgemaakt, terwijl de brom fiets voor nader onderzoek in beslag werd genomen. TAS MET INHOUD TERUGGEVONDEN Op het dak van een garage, achter een woning aan de Lindenstraat, werd een schoudertas gevonden met daarin een rijbewijs, paspoort en kentekenbewijs. Die tas was ruim een maand geleden ontvreemd bij een dame uit Beek (Lb.). Zij is van het terugvinden op de hoogte gesteld. De dader heeft kennelijk de tas met papieren niet kunnen gebruiken. De andere inhoud was nergens te bespeuren. POSTCODE BEWEES ZIJN NUT Bij de rijkspolitie van Horst werd aangifte gedaan van het onbeheerd aantreffen van een witte Omafiets. Volgens het ingegraveerde postcode nummer, woonde de eigenaresse in Venray. Kontakt met de Venrayse politie had tot gevolg dat men de eigenaresse van de vondst in kennis stelde*. Tot verbazing van de politie mannen werd hen medegedeeld dal die fiets drie jaar geleden was ontvreemd. Van die diefstal was toen aangifte gedaan. BUS NAAR HET STATION WAS WEG Omdat hier de büs naar het station al vertrokken was, dacht een man uil Venlo dan maar per fiets die afstand af te leggen. Maar het wegnemen van een damesfiest ging onverwacht mei wat moeilijkheden gepaard en dal werd gezien door enkele mensen, die de politie waarschuwden. Aan de hand van het door de getuigen opgegeven signalement kon de man op de Henri Dunantstraat worden aangehouden en naar het politie bureau worden overgebracht. Daar werd proces verbaal opgemaakt. Nadien kon hij zonder fiets vanaf hel politiebureau vertrekken. TE KOOP aanhangwagen br. 1.05, lang 2 mtr. en vakantie bagagewagentje Etudestraat 28 TE KOOP uitrolbaar zonne scherm, lengte ca. 2,50 m. zeer goed alumini um bevestigingsmateri aal met draaimecha- nisme, alles i.z.g.st., prijs ƒ150,- Tel. 04780-86785 TE KOOP Citroen GS semi auto matic bj. '79 tel. 87908 TE KOOP fruitkast Tel. 86318 TE KOOP antieke eethoek; ovale tafel 4 stoelen be kleed met Gobelin. An tieke dressoir Tel. 85017 na 18.00 uur Bestelwagen huren vanaf Z63,- DE DRIESPRONG 04780-85828 TE KOOP Golf D bj.'80 9.z.g.st. Tel. 04786-489 TE KOOP vrijstaand woonhuis te Holthees, vraagprijs ƒ209.000,- Tel. 04782-572 Boekenweek 1989:8 t/m 18 maart. Hugo Claus schreef 'De Zwaardvis', een verhaal over een redeloze misdaad. U ontvangt deze novelle van 8 t/m 18 maart als Boekenweekgeschenk bij aankoop van tenminste f 19 50 aan Nederlandse boeken, zolang de voorraad strekt. BOEKHANDEL GROTESTRAAT 68 VENRAY A BERGEN (L.) - Oud Bergen AYENSEWEG 2 Vrijstaand verbouwd boerderijtje, gelegen op 600 m2 grond, te tuin op het zuid, zuid westen met schuur. Speelse indeling en veel licht door de gro te ramen aan de achterzijde. Ind.: entree in hal, studeerkamer, living verdeeld in huis- en zitkamer, 2 stook plaatsen, eetkeuken, huiskelder en bad kamer met toilet, douche, ligbad, wasta fel en wasm. aansl. Verd.: twee slaapk., toilet, overloop en derde slaapkamer. Aan de afwerking binnen moet nog het een en ander gebeuren, vandaar dat de prijs voor dit vrijstaande boerderijtje slechts f 159.000,- k.k. is! makelaar en beëdigd taxateur 'T STOFFELTJE VRAAGT communiekleding voor jongens en meisjes Transportproblemen DE DRIESPRONG 04780-85828 Autoschade-expertise DE DRIESPRONG 04780-85828 TE KOOP hooi en inmaakflessen, tevens golfplaten Tel. 04780-89968 TE KOOP zeer mooie herenfiets, damesfiets, kinderfiets Tel. 10165 TE KOOP diepvrieskist 365 Itr. ƒ400,- Tel. 84469 TE KOOP hooi St. Catharinastraat 14 Leunen TE KOOP prachtig antiek bureau Tel. 04780-86196 Woensdag 8 maart ACID HOUS NEW BEAT NEW WAVE D.J. HENK vanaf 21.30 uur ZAZOU Langstraat 6 Venray TE KOOP Sierra 2.3DL bi. met. 5 deurs '84 ƒ10.000,- Tel. 04780-10521 TE KOOP Talbot Horizon GLS bouwjaar 1983 apk 6-'89 na 18.00 uur Tel. 86019 TE KOOP donker eiken bankstel 3-1-1 zits Tel. 04780-87320 UITLAATSERVICE Jan van Nies Langstraat 49 - Venray Tel. 04780-87360 TE KOOP schommel stel, Kettler; metalen werkbank bankschroef Kempweg 123 TE KOOP Zundapp KS 50 5 gang water cooled (org.) bj.'80 Overloonseweg 73 na 18.00 uur TE KOOP Volkswagen Golf 1985 diesel 75.000 km Tel. 04788-1235 AUTO EN MOTORRIJSCHOOL BOVAG ERKEND TELEFOON 83127 Electro 44 Jac. Spreeuwenberg r Off. erkend Uneto-lid Landelijk erkend installatiebureau Voor - alle installatiewerk in woningen en bedrijven; 5961 EG HORST- gespecialiseerd in renovatie- Schoolstraat 35 werkzaamheden: Tel. 04709-1807 - bedrijfsautomatisering; - verkoop alle installatiematerialen Vraag vrijblijvend prijsopgave Geopend: ma. t.m. vr. van 8-30-12.30 uur en 13.00-18.00 uur. Zaterdags gesloten. TE KOOP bloeiende primula's violen en diverse soorten meerjarige perkplanten Handrik 1 Merselo PIANOLES Bel 04782-689 TE KOOP garage kanteldeur, afm 2125 X 2370 Tel. 04780-85635 na 18.00 uur TE KOOP partij stoeptegels en klinkers Tel. 84274 TE KOOP bloeiende viooltjes, 5 kleuren, alleen na de middag, zaterdag de hele dag P. Verrijdt Geijsterseweg 29 Oostruflj TE KOOP antieke vitrine secretai- rekast, antieke eiken kastje commode; 2 wasbakken wit met kra-J| nen; 1 bloemtafeltje van boomstam; antieke opastoel Tel. 04789-2100

Peel en Maas | 1989 | | pagina 16