PEEL EN MAAS Inbraakwerende privé safes... Pleidooi voor toegang tot de Grote Kerk Eerste aanzet tot invulling Wit-Desselke EHBO-wedstrij den op Rank Xerox VRIJDAG 10 MAART Venray 20 EHBO-ers rijker Baatbelasting BIJ VERKOOP TAN UW W0NINQ kunt U kennis maken met onze vernieuwde en fors uitgebreide afdeling DROGISTERIJ. Bestaan ze nog? De Berghaag dieren benodigdheden De Berghaag PEEL EN MAAS nieuwe lijn van LIPS Zilveren Schöpke voor toonaangevend persoon" In de vorige week gehouden raads vergadering kwam ook de besteding van de gelden voor stads- en dorpsvernieuwing aan de orde. Allereerst een rapportage over de besteedde gelden welke vorig jaar beschikbaar waren 432.480,-) en vervolgens een opsomming van de projekten waarvoor de gelden van dit jaar {f 442.100,--) gebruikt zouden worden. De heer Reintjes (CDA) bleek beide lijstjes goed bestudeerd te hebben, want hij kwam tot de lconklusie dat veel van die gelden aan het centrum besteed worden. De 'kerkdorpen kwamen er zijn inziens maar bekaaid van af... Wethouder H. Willems kon dat niet ontkennen. Maar door een toevallige samenloop van omstandig heden zijn en worden er in Venray-centrum een aantal projekten verwezenlijkt waaraan ook de ge meente medewerking moet verlenen. Het is daarom dat het centrum nu inderdaad beter aan de bak komt, maar dat wil niet zeggen dat de kerkdorpen achtergesteld worden. De heer Den Brok (SV) vond het maar niks, dat nocht het vorig jaar, noch dit jaar, iets van die ruim 8 ton besteed werd aan het parkeerterrein- tje aan de Eindstraat, wat tevens toegang moet worden tot de Grote Kerk. Dat Venrayse monument nummer één staat kennelijk niet hoog aangeschreven bij het gemeentebe stuur, want bijvoorbeeld vorig jaar vond men het niet nodig deze Peel- kathedraal als regionaal-projekt voor subsidie aan te dragen. Dhr. Den Brok vond het een schande zoals het er allemaal bij ligt - het voormalige kerkhof is nu een hondentoilet. Hij was blij dat hij in zijn pogingen om de toegang tot de Grote Kerk te verfraaien, nu gesteund werd door het CDA, en duidelijk hoopte hij ook van de linkse kant gesteund te worden. Zonder ja of nee te zeggen, reageerde dhr. Kersten (PvdA) op de woorden van Den Brok met de vraag welke (domme/stomme) raad ooit toestemming had gegeven dat er zo'n groot winkelpand voor de kerk gebouwd kon worden. Hij vergat daarbij, dat destijds ook de PvdA als eenmansfraktie daaraan had mede gewerkt... Hoe het ook zij, de toegang tot de Grote Kerk baart ook tie gemeente zorgen - zo verzekerde wethouder In de fraaie bedrijfskantine van Rank Xerox werden zaterdagmiddag de Regionale wedstrijden gehouden van de Katholieke EHBO-vereni- gingen. Deze voor de 9e maal door de Bedrijfs-EHBO georganiseerde wed strijden, kregen ook deze keer door de inzet van de Lotus-leden een zeer realistisch karakter. De inzet van de 23 deelnemende teams was van een zeer hoog gehalte, en ook nu was te zien met welk enthousiasme de deelnemers zich inzetten. "Wedstrijden vormen uiteraard het middel bij uitstek, om in een prettig spannende entourage de vaardighe den in de praktijk brengen en zich te meten met collega's", aldus de bedrijfsarts van Rank Xerox, dr. Ewals. Dr. Verzijde, van de Basisge zondheidsdienst wees nog eens op de noodzaak van een goed opgeleide EHBO-er, terwijl de distriktsvoorzit- ter van de EHBO Limburg, de heer Goessen, nog eens het nut en de noodzaak onderstreepte van een EHBO-vereniging. Hij prees de inzet van Jan Coenders, de instrukteur van Rank Xerox-EHBO. Voor die inzet speldde hij namens het hoofdbestuur hem de gouden speld op zijn revers. Dat deed hij ook bij Jules Kessels zonder wie de EHBO van Rank Xerox en de EHBO-afdeling Land- weert niet het huidige peil had kunnen bereiken. Een representatie van de afdeling bood Jules Kessels enkele geschenken aan en voor mevr. Kessels een boeket bloemen. Burgemeester Defesche had een deel van de wedstrijden bijgewoond, vooral om enkele personen te huldigen. Voordat hij daartoe over ging, feliciteerde hij namens het gemeentebestuur alle deelnemers. Immers de uitslag van de wedstrijden is niet zo belangrijk; wél belangrijk is dat men de maatschappelijke bereid heid heeft, zich vrijwillig in te zetten bij bedrijfshulpverlening en zonodig daarbuiten. De Regering heeft dat ook ingezien, en daarvoor een waarde ringsmedaille ingesteld. De burge meester mocht die uitreiken wegens 10 jaar EHBO-werk van P. van Els uit Wanssum, M. Bergmans üit de Rips, terwijl de heer Koopman wegens ziekte dat kleinood later zal worden uitgereikt. Voor 15 jaar hulverlening aan A. Verstraaten uit Meerlo, terwijl B. Derksen eveneens door ziekte nu verstek moest laten gaan. Voor 20 jaar dienst werd de medaille uitgereikt aan Jules Kessels. Aan dhr. Clevis was de eer weggelegd, wegens afwezigheid van mevr. Sonneborn, om de prijzen uit te reiken aan de deelnemende ploegen. Maar voordat hij daartoe overging, benadrukte hij nog eens, waarom Rank Xerox de aktiviteiten van de Bedrijfs-EHBO zó onder steunt. Eerste werd de EHBO-ploeg uit Susteren, 2e de ploeg uit Roggel, terwijl de eerste prijs èn de wisselbeker werden behaald door de ploeg uit Tegelen. De beste comman dant was die van de ploeg uit Pey- Echt. Op donderdag 2 maart 1989 werd bij de EHBO-vereniging Venray examen afgenomen. Van de 21 kandidaten hebben 20 personen het examen met goed gevolg afgelegd, t.w. dhr. F. Arts, mevr. G. Gebbink, dhr. H. Geerets, mevr. S. Hermsen, dhr. W. Hoeijmakers, mevr. A. Janssen, mej. H. Janssen, dhr. L. Kemmelings, dhr. H. van Kempen, dhr. A. Litjens, dhr. J. Peeters, mej. C. van Raay, mej. D. Seuren, mej. J. Swinkels, dhr. T. Swinkels, mevr. M. Theunis, mej. L. Wessel, mevr. A. Wijnhoven, mevr. R. Zeegers en mej. I. Zehnpfenning. Dkt. H..Oudenhoven was docent, die in samenwerking met de kader- instruktrice, mevr. M. Keijsers, en de heer D. Knoop als begeleider, deze opleiding verzorgde. Het examen werd afgenomen door drs. J. Verzijden en de kaderinstruk- teur de heer Van Berlo uit Deurne, geassisteerd door leden van de Lotus-studiekring Midden- en Noord- Limburg, de heren J. Vogelzangs en P. Beckers. Dat eerste hulp sterk kan variëren, werd tijdens dit examen duidelijk. Eenvoudig aangeleerde handgrepen Willems. Maar het is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Voor zo'n toegang is de medewerking van verschillende belanghebbenden nodig en het projekt gaat miljoenen kosten... £>at die gelden er niet zijn, behoeft geen nadere uitleg, maar het betekent wel, dat aanpak van dat projekt nog wel enkele jaren op zich zal laten wachten. Enkele raadsleden hebben vorige week "een lans gebroken" voor dhr. P. Pijpers van de Grote Markt, die in een brief aan het college van b. en w. had geschreven geen interesse te hebben in het betalen van een baatbelasting voor de rekonstruktie van de Grote Markt. Als brood- en banketbakker meende hij er helemaal niet mee gebaat te zijn, dat de Grote Markt een ander aanzicht krijgt - opnieuw wordt ingedeeld. En als je er geen baat bij hebt - aldus deze bakker en de heren Van de Vorle en Den Brok - dan behoef je toch ook geen baatbelasting te betalen... "Het gaat er niet om - aldus de voorzitter, burgemeester Defesche - of de bewoner er mee gebaat is, maar alleen om het onroeren goed". Het zou zelfs mogelijk kunnen zijn dat iemand nadelen van een rekonstruktie heeft, maar dat veranderd er niets aan, dat het pand als zodanig er wel degelijk mee gebaat is. En dus zal er baatbelasting betaald moeten worden... EEN HELPENDE HAND Patersstraat 17 Venray - Tel. 04780-8S958 gaven soms vele problemen. Dat de kennis en de vaardigheid van de nu gediplomeerde EHBO-ers op een hoger peil komt, proberen wij te bereiken door het geven van herha- lingslessen, behulpzaam zijn bij evenementen en het deelnemen aan wedstrijden. Met deze duidelijke kort uiteenzetting hoop ik jullie voldoende te hebben geïnformeerd en blijft uw EHBO-diploma lang geldig, aldus drs. J. Verzijden. De diploma-uitreiking vindt plaats op zaterdag 22 april 1989 tijdens de algemene jaarvergadering van de EHBO-vereniging Venray. Bij aankoop in onze drogisterij ontvangt U een aardigp attentie! Grotestraat 31 Venray tel. 04780 - 81515 drogisterij parfumerie NEETESON NEETESON 1 echte dierenliefhebbers die nog nooit bij zijn geweest. Wij bieden U met vakkundig advies kwaliteits aan tegen een scherpe prijs. grote keuze geen parkeerproblemen Vennenweg 5 Oostrum direct achter Frans Maas Tel. 04780-82512 GRAFFITTISPUITERS AAN HET WERK Men kan van mening verschillen: wat de een mooi vindt, vindt de andere afschuwelijk. Graffittispuiters hebben verschil lende tekeningen en leuzen aange bracht op het spoorwegviadukt over de weg Oostrum-Oirlo. Gezien het resultaat moeten er meerdere perso nen aan het werk zijn geweest en dat vele uren lang. Verwijdering van het aangebrachte gaat veel tijd en geld kosten, óf het moet zijn, dat de Nederlandse Spoorwegen het zo mooi vinden dat ze het laten staan. VERKEERSZUIL OMVER GEREDEN Een op de Maasheseweg staande verkeerszuil was omver gereden, maar de automobilist die dat op zijn geweten heeft, heeft zich nog niet gemeld voor regeling van de schade. AUTO OPENGEBROKEN Een op de parkeerplaats bij het psychiatrische ziekenhuis St. Serva- tius staande personenauto, van een inwoner uit Overloon, werd bescha digd aangetroffen. Een ruit was vernield en de in de auto aanwezige radiocassetterekorder bleek ont vreemd te zijn. UIT KASSA GESTOLEN Een onbekend iemand heeft kans gezien een greep te doen in een kassa, van een zaak in de Hofstraat. Verdwenen is een bedrag van ruim 600,-. Er wordt nog onderzocht hoe de dader kans heeft gezien in de kassa te komen. KIND IN VIJVER GEVALLEN EN DOOR MOEDER GERED Dank zij het feit, dat zijn moeder verpleegkundige is en reanimatie kon toepassen, is een 2-jarig jongetje van de verdrinkingsdood gered. Omstreeks half twaalf zag een buurvrouw het kind in de vijver van andere buren liggen. Ze haalde het kind eruit en waarschuwde de moeder die onmiddellijk reanimatie toepaste èn met succes, want toen de ambulance arriveerde, was de adem haling van het kind weer vrijwel normaal.Het jongetje, opgenomen in de intensive-care-afdeling van het ziekenhuis is, indien er geen kompli- katies voordoen, buiten levensgevaar. De kleine was achter de ouderlijke woning aan het spelen en is in een onbewaakt ogenblik voor de afraste ring in de tuin van de buren terecht gekomen. Vermoedelijk is de kleine crocussen gaan plukken en daarbij in de vijver gevallen. uw weekblad DONDERDAG 9 MAART 1989 Nr. 10 HONDERDENTIENDE JAARGANG Deze week gaat de gemeente Venray beginnen met het maken van plannen om Wit-Desselke opnieuw te bebouwen. Hiervoor gaat men aan tafel zitten met een extern planbu reau, die de indeling van Wit-Dessel ke zal verzorgen. Dit kon wethouder Willems vorige week donderdag mededelen tijdens de commissievergadering voor ruimtelij ke ordening en volkshuisvesting, waarin de nota van zaken m.b.t. woningzoekenden werd besproken. Tevens kon de wethouder mededelen dat de huurwoningen, die in Wit- Desselke gebouwd gaan worden, een huurprijs krijgen tussen 600,-- en 650,—. Woningen met een huur prijs van 400,- tot 500,- zijn volgens de wethouder heden ten dage niet meer te realiseren in nieuwbouw- projekten van eengezinswoningen. Hiermee kwam wethouder Willems slecht ten dele tegemoet aan de vragen en wensen van de heren V.d. Boogaart (PvdA) en Lemmens (V.d. Vorle). Volgens V.d. Boogaart moet ervoor gezorgd worden, dat in Desselke de goedkoopste huurwonin gen terugkomen. Dhr. Lemmens hing er al meteen een prijskaartje van 400,- tot 500,- aan. "Alleen heel kleine woningen, kunnen zo'n lage huurprijs krijgen", aldus wet houder Willems. SOCIALE HUURSEKTOR Tijdens de bespreking van de nota over woningzoekenden keek wethou der Willems toch met enige zorg naar de toekomst. Er is een bouwbehoefte van zo'n 500 woningen in de sociale huursektor. De bottleneck zit volgens hem in de toewijzing van het aantal woningen door de provincie. Dit jaar zijn dat er nog 46, maar volgend jaar bedraagt dit aantal nog maar 28. En omdat beleggers niet geïnteresseerd zijn in deze woningen, zal er in de toekomst een nijpend tekort aan ontstaan. Wethouder Willems voegde hier wel aan toe, dat dit probleem niet typisch Venrays is... BEJAARDEN Mevrouw Bosmans-Aarts vroeg zich af, of door de gemeente en Woningbouwvereniging niet vaker naar de knelpunten gekeken kon worden. Uit de nota blijkt bijvoor beeld dat vooral veel bejaarden een woning zoeken. Wethouder Willems kon mevr. Bosmans-Aarts verzekeren, dat de gemeente wel degelijk de knelpunten bekijkt. "We proberen daar allert mee om te springen". Dhr. Lemmens vond het opvallend dat bejaarden langer ingeschreven staan dan overige woningzoekenden. De gemiddelde termijn dat een woningzoekende ingegeschreven staat is l'A jaar. Bij bejaarden is dit gemiddeld 4 jaar. Dhr. Lemmens sprak daarover zijn bezorgdheid uit. Wethouder Willems vond dit hele maal niet zo opvallend. Als bejaarden zich laten inschrijven zoeken zij vaak "zo spoedig mogelijk" een nieuwe woning. In werkelijkheid is dit "als het straks noodzakelijk is". Beiaar den weigeren ook meer een woning dan anderen, om uiteenlopende redenen zoals: ze zitten nog goed; ze zijn nog goed ter been; het centrum is voor hen nog dichtbij genoeg; of ze willen hun huis nog niet aan de kinderen overdragen. Er zijn volgens de wethouder gevallen bekend, waarbij bejaarden vijf keer een woning aangeboden kregen, en evenzoveel keer die woning geweigerd hebben... AANTAL WONINGZOEKENDEN Dhr. V.d. Boogaart keek nogal vreemd tegen het aantal woningzoe kenden, 1151. De laatste jaren schommelt het aantal woningzoeken den in Venray steeds rond de duizend. Op 1 juli van het vorig jaar bedroeg dit aantal nog 1033. In een half jaar is het aantal woningzoeken den fors gestegen 118). Dhr. V.d. Boogaart vroeg zich af of hiervoor een verklaring was. Negenenzestig nieuwe woningzoe kenden komen van buiten de gemeente Venray. Wethouder Wil lems meende hier een verband te kunnen leggen met de werkgelegen heid in Venray: mensen die sinds kort in Venray werkzaam zijn en hier ook vwillen komen wonen. De overige negenenveertig nieuwe woningzoe kenden vloeien voort uit de verhoog de bouwaktiviteiten in het centrum van Venray, welke de vraag naar die woningen zou bevorderen; aldus de wethouder. ZORGWEKKENDE SIGNALEN Volkshuisvestingsrapporten, die in Den Haag gemaakt zijn, wijzen er op dat woningbouwcorporaties in de toekomst marktgerichter moeten gaan werken. Dit zou inhouden dat de vraag naar bepaalde woningen bepalend wordt voor de huurprijs. Van het puntensysteem, zoals dat nu gehanteerd wordt, zou men in de toekomst wel eens kunnen afwijken. "Het zou kunnen" aldus wethouder Willems „dat bijvoorbeeld de huren in Veltum hoger worden en in andere wijken lager". Jan Reijntjes (CDA) toonde zich hierover erg bezorgd. Hij waar schuwde ervoor, dat bepaalde wijken een vergaarbak zouden kunnen worden van mensen die we nergens anders kwijt kunnen. Dhr. Reijntjes was van mening dat dit niet mag gebeuren. "De ontwikkelingen in de sociale huursektor kunnen hier wèl toe leiden", was de reaktie van de wethouder. Hij deelde helemaal de mening van dhr. Reijntjes. "Ik stel ook niet dèt het gaat gebeuren en zeker niet dat ik deze ontwikkeling toejuich. Maar de geluiden hierover circuleren wel". Brandkasten en safes-dealer voor Noord-Limburg Schoolstraat De Bleek Telefoon 04780-86555 Zondag jl. werd in het Veltumse wijkcentrum '"t Schöpke" het Zilveren Schöpke uitgereikt aan Toon Poels. Dit kleinood wordt jaarlijks uitgereikt aan een inwoner van Veltum, die gedurende een reeks van jaren zich heeft ingezet voor de Wijkvereniging, het Wijkcentrum of voor de gemeenschap van Veltum in het Algemeen. De jury was unaniem van mening, dat Toon Poels hiervoor in aanmer king kwam omdat "hij zich heeft doen kennen als een TOONbeeld van behulpzaamheid, die steeds de juiste TOON weet aan te geven bij welke aktiviteit in Veltum dan ook. Reeds meerdere malen heeft deze zuivere TOON op de nominatie gestaan voor het ontvangen van deze wij konder scheiding, maar steeds kon de goede TOON niet worden aangeslagen, omdat hij liever niet uit de TOON wilde vallen, want volgens hem zouden in Veltum meerdere en wellicht betere TOONsoorten te vinden zijn. Maar dit jaar was men toch unaniem van mening dat er maar één TOONaangevende persoon was, die in aanmerking kwam voor het Zilveren Schöpke. De onderscheiding werd hem uitgereikt door Joke Halmans na mens de wijkvereniging Veltum en Olaf Ostendorf namens het wijk centrum Veltum. Bij de uitreiking werd er op gewezen, dat Toon Poels ook een belangrijke rol speelt bij het "opkrikken" van het Veltumse winkelcentrum, "al zit hij aan de rand, een beetje apart; toch doet hij mee, als zat hij in het hart...". Daarom was het toch wel vreemd, dat tijdens de drukke receptie wel drie bestuurders van Het Winkelcentrum Venray hun gelukwensen kwamen aanbieden en dat het Winkelcentrum Veltum slechts één vertegenwoordig ster liet zien... Het Zilveren Schöpke, dat zondag werd uitgereikt aan Toon Poels is niets meer en niets minder dan een zilveren denne- appel. Maar dat "schöpke" meer kan betekenen dan denne- appel, leert ons het Dialect woordenboek van Veldeke met de volgende zin: "De schieëper zaat ien 't schöpke beej zien schöpkes op ennen hoeëp schöpkes mit ien de ieëne hfind 'n schöpke bier en ien de andere hand zien schöpke." Hetgeen wil zeggen: "De herder zat in het schuurtje bij zijn schaapjes op een hoop denne- appels, met in de ene hand een glaasje bier en in de andere hand zijn herdersstaf."

Peel en Maas | 1989 | | pagina 11