Merkschoenen en sandalen voor spotprijzen. 1 week lang restanten verkoop Grotestraat 21 Venray (v.h. Rimëx) Parkeerterrein en doorbraak Amba Weer oorlogstuig gevonden Geslaagde stageweek door MAVO leerlingen Nieuwe ambulance voor Rode Kruis Verkeersproblemen op de Oude Oostrumseweg worden opnieuw bekeken Bezwaren tegen bouwplan Verhoeven O.A. RENATA - PIEDRO - ENZ. ENZ. Praxis te voordelig? Gedwongen verkoop van woningen blijft gemeente handen vol geld kosten peel en maas Donderdag 2 maart - Pagina 5 Tijdens graafwerkzaamheden, voor een nieuwe ligboxenstal van de landbouwer A. Knapen aan de Veulenseweg, heeft een dragline een nog op scherp gestelde Duitse Pantzerfaust door midden getrokken. Vorige week meldden wij nog abusievelijk dat het een 28 centimeter lange brisantgranaat was. Dat die Pantzerfaust niet uit elkaar plofte, mag een wonder worden genoemd. Omdat bij het graafwerk nog ander verdacht spul aan de oppervlakte kwam, werd de politie ingeschakeld. Die legde direkt het werk stil. Daags daarna kwamen de deskun digen van de EOD. Die hebben tijdens hun zoekaktie 3 geheel komplete Pantzerfausten naar boven gehaald; 7 afvuurinrichtingen welke met springstof waren gevuld om die Pantzerfausten af te schieten; 2 losse koppen en een kistje met 3 mortiergranaten. De gehele vondst werd met de grootste voorzichtigheid naar een- woest peelgebied bij de Paardenkop gebracht en daar tot ontploffing gebracht. Omdat op het terrein rond de te bouwen ligboxenstal nog enkele verdachte bulten liggen, besloten de deskundigen maandag verder te gaan zoeken, maar dan met een gepantser de graafmachine. Mannen van de EOD hebben in de loop van maandag zowel met een mijndetector als met een speciaal beveiligde dragline gezocht naar oorlogstuig in en rond de boerderij van de landbouwer K. aan de Veulenseweg. De verwachtingen waren, dat er nog veel oorlogstuig aanwezig zou zijn maar toen de balans werd opgemaakt bleken er die dag "slechts" 3 buizen gevuld met explosieven voor de lancering van Pantzerfausten en 2 springkoppen aan de oppervlakte te zijn gekomen. De zoekoperatie werd gestaakt. Het gevonden spul werd aan de Paardek op onschadelijk gemaakt. - Bij de Boterbloem werd ook een uit de tweede wereldoorlog afkomsti ge granaat veilig gesteld. - Een 13-jarige knaap bracht op het politiebureau een plastic tas met daarin een aantal kogels welke hij had gevonden in de buurt van de Noordsingel. In de week van 20 t/m 24 februari hebben voor de derde achtereen volgende keer leerlingen van de 3e klas van Mavo "De Kolk" stage gelopen in een groot aantal bedrijven, instellingen en winkels in Venray en omgeving. Met hevig kloppend hart meldden 109 jongens en meisjes zich maandag 20 februari bij hun tijdelijke "nieuwe baas". Daar begon voor hen 'n week welke nogal sterk afweek van een normale schoolweek. Ze mochten vijf dagen lang heel voorzichtig proeven aan wat hen in de toekomst te wachten staat. De stageplaatsen kwamen in de meeste gevallen overeen met de wensen die de leerlingen van te voren kenbaar hadden gemaakt. Helaas kan niet in alle gevallen aan die wens- voldaan worden. Tijdens de bezoeken die de leerkrachten in die week van de 71 stageplaatsen brachten bleek met welk een enthousiasme er gewerkt werd. Ook van de kant van het bedrijfsleven, de instellingen en winkels, was de motivatie groot, getuige de vele positieve reakties, die de school mocht ontvangen. Als afsluiting van deze arbeids oriëntatie was er jl. maandag een bijeenkomst waarop de leerlingen de opgedane ervaringen konden uitwis selen. Dit gebeurde in de vorm van sketches, interviews, nagespeelde si tuaties en mondelinge verslagen. Op het einde van deze morgen kregen de jongens en meisjes de opdracht om hun ervaringen op papier te zetten en deze op passende wijze te illustreren. Dit leverde aan &an*al zeer fraaie werk verslagen op, die de komende dagen in de gang van de school zullen worden opgehangen. Zo kan men niet alleen kennis nemen van eikaars werk, maar kunnen ook de andere leerlingen van de school zien en lezen, wat er zich in de stageweek zoal heeft afgespeeld. Juwelier Verlinden, die bereid was gevonden zijn ervaring op de evaluatiemorgen te komen vertellen, stelde namens de Vereniging van Zelfstandige Winkeliers (V.Z.O.- Venray) enkele prijsjes beschikbaar voor de twee beste verslagen. De schoolleiding voegde daar vervolgens nog een derde prijs aan toe. Al met al kunnen de leerlingen van de Mavo terugzien op een zeer geslaagde stageweek, waarin men een groot aantal ervaringen heeft opge daan, die kunnen bijdragen tot een betere kijk op hun toekomst. Een van de grote voorvechters van het Conciliair Proces over vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping, is de Oostduitse ds. H. Falcke. Geïnspireerd door de ideeën van de Duitse ds. Bonhoeffer uit 1934 om een vredesconcilie te organiseren, ijvert hij al vele jaren voor een dergelijk vredesconcilie voor alle christenen. Dat proces is nu van de grond gekomen, op initiatief van de Wereldraad van Kerken en ook met deelname van de Katholieke Kerk. In de Vastenbrief van de Nederlandse bisschoppen is ruime aandacht be steed aan dit oecomenische bezin ningsproces. Overigens moet worden gezegd, dat de Reformatorische kerken in Neder land veel aandacht schenken aan het conciliair Proces. Onder de titel "Een verbond voor het lever" is onder het imprint "De Horstink" door de Academische Uitgeverij Amersfoort BV een geloofsbrief over gerechtig heid, vrede en heelheid van de schepping verschenen. Tezamen met een eerste verkenning is het boekje aangeboden door de stuurgroep van de Raad van Kerken in Nederland ten dienste van de bezinning in de kerken. Ook voor katholieken is dit boekje zeer aan te bevelen. Zoals wij vorige week al hebben vermeld, wordt het Conciliair Proces in Venray ondersteund door de Venrayse Raad van Kerken, waarin "Vrouw, Geloof en Leven" partici peert. Kunsthandel Inlijsterij Zoekt U echte kunst? AMBA heeft 't! Bij ons is er keuze uit een grote collectie SCHILDERIJEN, AQUARELLEN, LITHO'S, ETSEN, POSTERS enz. met bijbehorend certificaat De vakman voor al uw inlijstwerk en de beste in kwaliteit. Inlijstwerk binnen een week klaar. Patersstraat 26b, Venray Tel. 04780-89695 RIJVERBOD Een Venrayse autobestuurder werd door de politie op de Langstraat aangehouden, vanwege zijn rijgedrag. De oorzaak moest worden gezocht in drankgebruik. Na de bekende alco hol-proeven kreeg de man een rijverbod van 3 uur opgelegd. Hij kon zijn auto aan de kant van de weg laten staan... Dankzij de medewerking van vele bedrijven en vrijwilligers heeft de afdeling Venray van het Nederlandse Rode Kruis kortgeleden een nieuwe ambulance-auto in gebruik kunnen nemen. Alhoewel de officiële inge bruikname op een later tijdstip zal plaatsvinden, is deze nieuwe auto toch al voor enkele evenementen ingezet. t De eerste aanzet voor deze nieuwe auto ligt in het jaar 1987, toen de heer Jv v.d. Biggelaar als voorzitter v.d. Limburgse Katholieke Invaliden- bond, afd. Venray kontakt kreeg met P.C.V. Venray, die voornemens waren een nieuwe ambulance aan te schaffen. De vrijgekomen ambulan ce-auto werd door hen aangeboden aan het bestuur van het Rode Kruis met de mededeling, dat er naast de aankoopprijs nog heel veel aan de auto opgeknapt moest worden en veel Zoals men intussen wel weet, komt er binnen afzienbare tijd in Venray een vestiging van Praxis. Daartoe worden de voormalige fabriekshallen van het Cartonnagefabriek ingericht. Laden en lossen alsmede parkeren voor bedrijfsmedewerkers dient aan de Langeweg te geschieden. De toegang tot het bedrijf komt aan het Gouden Leeuwterrein. Daartoe moe ten 3 parkeerplaatsen geruimd wor den. De heer L. Janssen (VVD) was nieuwsgierig wie die aanpassing zou gaan betalen. En daar wist wethouder H. Willems meteen het antwoord op: de rekening gaat naar Praxis. De tweede vraag van dhr. Janssen was veel moeilijker te beantwoorden. "Praxis krijgt daar een prachtig parkeerterrein voor de deur - zeer gewenst ook bij het inpakken van dikwijls volumineuse goederen - maar moet Praxis daar niet iets voor betalen?". Met andere woorden: Praxis gaat op een onevenredige manier profiteren van de ontwikke lingen in het centrum. Ontwikke lingen waarvoor met name tie middenstand een greep in de buidel moest doen. Wethouder Willems was duidelijk verrast door deze vraag. En even duidelijk was, dat Praxis voor die prachtige voorzieningen in het cen trum (parkeerterrein) geen cent behoeft te betalen. De raads- en commissieleden wisten toch al ruim een jaar dat Praxis naar Venray zou komen en daarom vond de wethouder het niet juist om nu - achteraf als de papieren getekend zijn - nog met speciale financiële wensen te komen. vernieuwd. Het Rode Kruis bestuur greep deze gelegenheid met beide handen, omdat hun oude "transit" niet meer aan de moderne eisen voldeed. Vanaf dat moment werden bedrij ven aangezocht voor hulp en onderdelen. Een groep vrijwilligers van de Rode Kruis Kolonne heeft toen onder de voortvarende leiding van Peter v.d. Biggelaar en Frans Vogelsangs het karwei aangepakt. In de gemeenteloods bij de brandweer kazerne hebben deze mannen ca. 1800 uren gewerkt om de auto geheel te reviseren en op te knappen tot een bijna nieuwe auto. De ambulance voldoet nu aan de regels voor liggend vervoer, voor rolstoelvervoer en personenvervoer. Voor de oude "transit" zal door het Rode Kruis een geschikte bestemming worden gezocht. INBRAAK IN DE VREDEPEEL In een schuur van een landbouw bedrijf aan de Twistweg is ingebro ken. Een slijptol, een lasapparaat en een wagentje met laskap zijn ontvreemd. DIEFSTAL Een verchroomde kraan werd vanaf de waterleiding in een aan de Anjer (Landweert) gelegen volkstuin tje ontvreemd. VANDALISME In de nacht van maandag op dinsdag werden met rode verf uit spuitbussen verschillende leuzen aan gebracht op muren van o.a. de Marokaanse moskee (voormalige Brak) aan de Leunseweg, de biblio theek, van een elektrozaak aan de Peterstraat en van een bedrijf in het Schoutenstraatje. Zowel gemeentewerken, als schoonmaakbedrijf en partikulieren zijn in aktie moeten komen voor de vaak moeilijke verwijdering van de teksten. DOORRIJDER Zaterdagmorgen tussen elf en kwart voor twaalf werd op de parkeerpplaats bij De Bleek een aldaar geparkeerde personenauto door een andere auto geramd. De veroorzaker moet dit, gezien de schade, hebben bemerkt, maar is zonder dat zijn identiteit kon worden vastgesteld er vandoor gegaan. Politie vraagt getuigen zich met haar in verbinding te stellen om de "wegpiraat" alsnog een rekening te kunnen presenteren. Zoals bekend, wordt, nog voor de rekonstruktie van de Grote Markt en de Marktstraat, begonnen met het inrichten van het parkeerterrein naast het gemeentehuis - aan de Raadhuis straat. Het huidige maanlandschap zal herschapen worden in een fraai ogend parkeerterrein, waarop 115 parkeervakken in zwarte klinkers worden aangebracht. De rijbanen tussen de parkeerstroken worden in grijze klinkers gelegd. Een negental straatlantaarns zal er voor zorgen dat er ook bij nacht en ontij licht in de duisternis is. In de muur langs het Kerkpad zal een doorgang worden aangebracht, waardoor een kortere loopverbinding ontstaat van het parkeerterrein naar de Petrus Bandenkerk en de Grote Markt. De gemeenteraad stelde voor deze rekonstruktie deze week 240.000,- ter beschikking. Maar dat deed men pas, nadat men nog eens uitvoerig over de doorbraak in de muur lang het Kerkpad had ged^kussieerd. Daarbij kregen we de indruk, dat de raadsleden toch niet die ruggespraak met de commissieleden hebben, die wij er van verwachten... De rekonstruktie van het bedoelde parkeerterrein is nodig omdat de Grote Markt gerekonstrueerd wordt en er straks minder parkeerplaatsen beschikbaar komen. De automobilist die tot nu toe gewend was op de Grote Markt te parkeren, zal straks elders zijn heil moeten zoeken, en met name op het terrein naast het gemeentehuis. Verschillende commis sieleden vonden de afstand van het parkeerterrein naar de Grote arkt via de Hofstraat "te ver". Maar ook verwachtte men een teruggang van het winkelende publiek aan de noordkant van de Grote Markt en de Marktstraat. Om die redenen drong men herhaaldelijk aan, een door braak te maken in de muur van het Kerkpad, zodat parkeerders desge wenst te voet via het voormalige kerkhof naar de Grote Markt kunnen gaan. Nu die dringende vraag gehono reerd gaat worden, kwamen enkele raadsleden met bedenkingen op de proppen. Zo vroeg dhr. Den Brok (SV) of die doorgang er komt om de mensen vlugger naar De Bleek te helpen. En of het college zich wel realiseerde, dat door die doorbraak er minder mensen in de Hofstraat komen... Maar ondanks die opmerkingen komt de doorgang er toch... En dhr. Van de Vorle kreeg desgewenst bevestigd, dat op het "nieuwe" parkeerterrein geen vracht wagens kunnen parkeren, omdat ze dan buiten de vakken staan en dat is strafbaar. En tenslotte nog een geruststelling: de gemeente denkt "voorlopig" nog niet aan het plaatsen van parkeer- meters of parkeerautomaten in Venray centrum. Op 16 november van het vorig jaar hebben een aantal bewoners van de oude Oostrumseweg een brief ge schreven aan burgemeester en wet houders, over de verkeersintensiteit en de overlast die daardoor veroor zaakt wordt. Eerst nu lag bij de raadsstukken het antwoord van b. en w. En dat antwoord werd door de leden magertjes en niet afdoende genoemd. Reeds eerder is door raads- en commissieleden aangedrongen om op de een of andere manier de verkeers drukte en de te hoge snelheid van de weggebruikers daar te veranderen: binnen de perken te houden. Helaas, een intensieve kontrole door de politie blijkt niet mogelijk te zijn, bij gebrek aan mankracht. Het invoeren van eenrichtings verkeer schijnt al even weinig zin te hebben als het invoeren van een parkeerverbod. Ook het vrachtver keer uit de straat weren, blijkt onmogelijk, omdat dagelijks vracht verkeer bij aanwonenden moet laden en lossen. En de bus van de Zuid Ooster heeft deze route nodig om binnen het strakke tijdschema te kunnen rijden. Ondanks dat er 10 (vracht)auto's per minuut over de Oude Oostrumse weg rijden, gebeuren er weinig of geen ongevallen. Het is misschien juist daarom, dat de gemeente niet zo zwaar tilt aan verkeersbeperkende maatregelen. Maar dat was in ieder geval niet naar de zin van de raadsleden. Dhr. Van de Vorle zei, het vorig jaar al de juiste oplossing te hebben aangedragen: enkele wegversmal lingen aanleggen. En dhr. A. Jansen (PvdA) meende dat DE oplossing zou zijn, als de zijstraten (van rechts) voorrang zouden krijgen. Maar volgens wethouder Claessens zijn al die mogelijkheden door de verkeersdeskundigen al bekeken en bestudeerd, doch als onmogelijk weer aan de kant geschoven. Alleen een voortdurende snelheidskontrole zou uitkomst kunnen brengen, maar daarvoor ontbreekt de mankracht. Volgens de heer Marks (van de publieke tribune) zou invoering van een 30 km maximale snelheid toch mogelijk moeten zijn. Eveneens van de publieke tribune sprak de heer Custers namens de bewoners van de Oude Oostrumse weg. Hij benadrukte nog eens de geluid- en stankoverlast welke het voortsnellende verkeer veroorzaakt." Hij noemde de Oude Oostrumseweg een sluipweg, zowel voor de bewoners van het Brukske als voor de Zuid Ooster. Men kan ook via de Zuidsingel naar het centrum komen - aldus deze spreker - maar dan treft men een verkeerslicht aan en dat wenst men zoveel mogelijk te ontwijken en dus maakt men gebruik van de Oude Oostrumseweg... Mede onder druk van de gemeen teraad beloofde wethouder Claessens binnen 4 a 5 weken alle mogelijkhe den en onmogelijkheden nog eens met de verkeersdeskundigen op 'n rijtje te zetten en daarover met de bewoners te gaan praten. Een adequate oplossing van dit verkeers probleem had hij in ieder geval niet voorhanden. Zoals wij reeds eerder uitgebreid berichtten, is Bouwbedrijf Verhoeven voornemens een appartementenge bouw op te richten op de hoek Kruitweg-Merseloseweg, aansluitend aan de Rabobank. In de commissie voor ruimtelijke ordening wordt vandaag, donderdag, advies gevraagd over de aanpassing van het geldende bestemmingsplan ter plaatse. Het bouwplan wijkt namelijk van het bestemmingsplan af, voor wat betreft: - het bouwen in 5 bouwlagen in plaats van de toegestane 3 bouw lagen; - de bouwhoogte van 15 meter, in plaats van de toegestane 10 meter; - de aanpassing qua ligging en diepte van de bouwstrook. Aanpassingen, welke niet of niet veel problemen zullen opwerpen. Zo is immers de gevraagde bouwhoogte volgens b. en w. goed aanvaardbaar. Er komt namelijk een geleidelijke overgang naar de bouwhoogten ter plaatse, door een deels terugsprin gende bovenste verdieping. Daardoor wordt de hoogtewerking "verzacht". Het achterterrein, zo schrijven b. en w. in hun toelichting, gaat gebruikt worden voor tuindoeleinden, parkeren, laden en lossen en opslag ten dienste van het appartementen gebouw. Er is in de aanleg van 24 parkeerplaatsen voorzien. BEZWAREN Enkele bewoners van de Kempweg (parallellopend aan het bouwplan) hebben intussen bezwaren gemaakt. De bezwaren richten zich voorname lijk tegen de hoogte van de op te richten bebouwing, en tegen de te verwachten overlast van het parkeer terrein. Wat de hoogte betreft verwachten die bewoners inbreuk op hun privacy, door de "inkijk". En wat het parkeerterreintje betreft verwacht men stank- en geluids overlast. B. en w. tillen er niet zo zwaar aan. Het achterterrein is 22 meter diep, terwijl de tuinen van de Kempweg nog eens 28 meter diep zijn. Bovendien zijn de verblijfs- en buitenterrasruimten van de apparte menten aan de voorzijde gesitueerd. Weinig of geen inkijk dus. De aanleg van het parkeerterreintje is geheel in overeenstemming met het huidige bestemmingsplan en is dus geen nieuws. Van beiang is, dat het terrein alleen voor de bewoners dient. Een openbaar gebruik is niet toegestaan. Verwacht mag worden, dat de commissieleden het standpunt van b. en w. zullen volgen en van oordeel zullen zijn, dat de aangevoerde bezwaren onvoldoende zwaarwegend zijn om op grond daarvan medewer king aan het bouwplan te onthouden. De gedwongen verkoop van wo ningen, welke zijn gebouwd met een garantie van het Rijk en de gemeente en waarvan de eigenaren de lasten niet meer kunnen betalen, komt de gemeente op een behoorlijke verlies post te staan. Vanaf 1976 tot en met 1987 werden er veertig panden verkocht. Het totale verlies van het Rijk en de gemeente Venray bedraagt 2.097.844,--. Na verrekening van de Rijksbijdrage en de ingevorderde bedragen, blijft het gemeentelijk nadeel 941.804,-. Dit blijkt uit een notitie, welke aan de leden van de commissie voor financiële en econo misch^ zaken is toegezonden. In 1988 moesten in totaal negen panden worden' verkocht. Hieronder bevonden zich zes appartementen. Dit leverde voor de gemeente een verlies op van ruim 252.000,-. In de meeste gevallen lag de oorzaak van het niet nakomen van de verplich tingen in de hoge woonlast. In de notitie wordt gesteld, dat het moeilijk is aan te geven hoe de gedwongen verkopen zich in 1989 en volgende jaren zullen ontwikkelen. Enerzijds heeft men te maken met veel strengere normen bij het verlenen van gemeentegarantie en anderzijds zit men met het oude systeem van de subsidie, waarbij dit jaar nog een groot aantal rentetoetsen plaats vinden. Voor 1989 zal het bedrag en het aantal verkopen waarschijnlijk hetzelfde blijven. In de jaren daarna hoopt de gemeeifte toch op een verbetering. INBRAAK IN METAALBEDRIJF Via het doorknoppen van afraste ringsgaas was toegang verkregen tot een aan de Nieuwhuisweg gelegen metaalbedrijf. Ontvreemd is 1000 kilo roestvrij staal ter waarde van rf 1.000,-.

Peel en Maas | 1989 | | pagina 5