AGENDA Liefdadigheidsconcert Vrouwengilde t.b.v. projekt Divinolandia Illegale mestopslag te Vredepeel GEVONDEN De werkloosheid in Venray en de regio 10 Jaar gemengd- zangkoor in Oostrum Eigen stek voor FNV Venray Schouwburg- nieuws Restaurant Quick In 19,50 SPORTHAL DE WETTELING INGEZONDEN Uutslag Vastelaoves kleurwedstrijd OPENBARE BIBLIOTHEEK GESLAAGD Bestaan ze nog? De Berghaag dieren benodigdheden De Berghaag peel en maas Donderdag 2 maart - Pagina 3 Op 24 februari jl. werd de TvV-seriptieprijs 1988 door de redactie van het Tijdschrift voor Verzorgenden uitgerijkt aan Dorenda Vullings (l.) uit Leunen. Dorenda is momenteel werkzaam in Berkele Heem te Horst en is oud-leerlinge van de opleiding tot Verzorgende MDGO- VZ) aan het IMBO te Venray. Zij ontving de prijs voor haar examenscriptie:.Eenzaamheid in het verzorgingste huis". De prijs werd overhandigd door mevr. C. van der Kooy (r.j, lid van de jury. (foto R.v.d. Leur) I We hebben vrij lang moeten wachten op de officiële werkloos heidscijfers over de maand januari. In die maand is de werkloosheid landelijk gestegen. Ook provinciaal nam de werkloosheid toe, evenals in het gewest Venray. Deze stijging van de werkloosheid deed zich in zowel het rayon Venray als het rayon Gennep voor. In het rayon Venray nam het aanbod van werkloze mannen en vrouwen toe met 81, een toename van 3,7%; in het rayon Gennep nam de werkloosheid toe met 3 personen, eet toename van 0,2 In de vergelijkbare periode van december '87-januari '88 nam in het rayon Venray de werkloosheid toe met 3,4%, in het rayon Gennep nam deze toe met 8,4%. Mannen In het gewest Venray nam het aantal werkloze mannen toe met 84 personen. Het werkloosheidspercen tage voor de mannen komt hierdoor uit op 8,7%, een stijging van 0.3%. De toename van het aantal werkloze werkzoekende mannen deed zich zowel voor in het rayon Venray als het rayon Gennep, het betrof een toename van resp.-71 en 13 mannen. Totaal nu 1295 en 796. Vrouwen Bij de vrouwen was er de afgelopen maand sprake van een stabilisering van de werkloosheid. In het gewest Venray waren eind januari 1989 1463 vrouwen werkloos, evenveel als de maand ervoor. Dit is een resultante van een toename in het rayon Venray 10 personen) en een afname in het rayon Gennep (- 10 personen). Totaal nu resp. 949 en 514. Vraag In januari 1989 werden 143 nieuwe vakatures aangemeld bij het GAB Venray, terwijl er 138 werden afgehandeld. Het aantal openstaande vakatures eind januari 1989 bedroeg 270. Dat is 90 meer dan eind januari 1988. Jeugdwerkloosheid Bij de 1295 werkloze mannen die eind januari bij het arbeidsburo Venray stonden ingeschreven waren er 250 jonger dan 23 jaar. En bij de 949 werkloze vrouwen waren er 255 die nog geen 23 jaren zijn. In Gennep lagen de cijfers procentueel iets gunstiger. Van de 796 werkloze mannen waren er 130 jonger dan 23 jaar. En bij de 514 werkloze vrouwen stonder 153 jeugdigen ingeschreven. Op maandag 6 maart a.s. wordt door het Katholiek Vrouwengilde Venray het jaarlijkse liefdadigheids- concert gegeven in de foyer van de schouwburg ten bate van Jacqueline Eibers, werkzaam in het ontwikke- lingsprojekt Divinolandia in Brazilië. Aan dit benefietconcert wordt medewerking verleend door de Mu ziekschool Venray met piano, accor deon, dwarsfluit, trompet en klarinet. Fieke, Gijs en Joep Burger spelen piano, cello en fagot en Hans v.d. Pol speelt eveneens piano. Verder wordt medewerking ver leend door het Venray's Symfonie Orkest. Het concert begint om acht uur. Zoals bekend heeft het katholiek Vrouwengilde destijds het initiatief genomen om het werk van Jacqueline Eibers in het arme Divinolandia te ondersteunen. Ook de gemeente Venray ondersteunt dit projekt in het kader van de ontwikkelingssamen werking. De Werkgroep Mondiale Vorming, die werkt aan de bewustwording van AANNEMERSBEDRIJF M.J. Teunissen b» Het juiste adres voor: - stallenbouw - woningbouw - industriebouw - verbouw - mestopslagsilo's - kunststof en houten kozijnen onder KOMO-garantie. Lovinckplein 5 - Ysselsteyn Tel. 04785-1406/1811 OP VLIEGTUIG GEZET Een in Venray verblijvende 28- jarige Turk had in het verleden al verschillende keren voor problemen gezorgd, waardoor hij in aanraking kwam met de politie. Hij beschikte niet over een verblijfsvergunning en aanvragen daartoe waren juist van wege die problemen geweigerd. Hij beschikte ook niet over een vluchte lingenstatus. Maandagavond werd hij hier aangehouden en in' de loop van dinsdag naar Maastricht-Airport in een vliegtuig met bestemming van zijn vaderland gezet. Hij beschikte wel nog over voldoende geld om de ticket zelf te betalen. de Venrayse bevolking wat betreft ontwikkelingssamenwerking en derde-wereldproblematiek, zal deze avond aanwezig zijn om de aandacht te vestigen op dit projekt. Tevens zullen Braziliaanse artikelen en een aantal speciaal hiervoor door Anneke Swinkels gemaakte handwerken, ten bate van Divinolandia worden ver kocht. gericht doel Intussen heeft het Katholiek Vrou wengilde kontakt gehad met Jacque line Eibers. Daarbij is gevraagd, waaraan Divinolandia op dit*moment de grootste behoeft heeft. Zij vertelde, dat het bejaardentehuis, een verblijf voor de meest kansarmen in de Braziliaanse dorp, graag een keuken wil inrichten. Wanneer men hiervoor geld krijgt, zal de gemeente Divinolandia er voor zorgen, dat twee mensen beschikbaar worden gesteld om te helpen in dit bejaardentehuis. In eerste instantie gaat het om een fornuis en een koelkast. Het Katholiek Vrouwengilde hoopt, dat deze twee artikelen kunnen worden aangeschaft uit de opbrengst van dit liefdadigheidsconcert. Overigens kan men voor dit doel ook geld storten op rek.nr. 15.39.11.727 van de Rabo bank ten name van de Stichting Venray-Divinolandia (giro bank: 10.68.514). Kaarten 10,- zijn verkrijgbaar via het V.V.V.-kantoor, de schouw burg en bij de bestuursleden van het K.V.G. Op de dag van de uitvoering zijn kaarten verkrijgbaar in de schouwburg, voor de aanvang van het concert. Zondag 5 maart is het 10 jaar gelden dat 't gemengd zangkoor werd opgericht. In Oostrum was een herenkoor, reeds vanaf eind vorige eeuw; en een dameskoor vanaf 1966. Aangezien er in 1979 één dirigent weg ging, moest er een oplossing gezocht worden. Ofwel een nieuwe dirigent zoeken, of samengaan. Dat laatste is gebeurd. Bij bijzondere gelegenheden werd er toch al samen gezongen, dat ging uitstekend. Het dagelijks' bestuur van de FNV afdeling Venray heeft een optie genomen op twee kommerciële ruimten in een nog te bouwen projekt van Verhoeven Vastgoed. Bedoeld is het projekt langs de Rabobank, aan de Merseloseweg-Kruitweg, waar op de begane grond kantoorruimten gepland zijn. De optie verloopt per 1 april a.s. Voor die tijd zal de plaatselijke afdeling, zowel van het provinciaal als landelijk bestuur, garanties gekre gen moeten hebben om in het projekt twee ruimten te gaan huren. Ener zijds wil men over een vaste kantoor- en vergaderruimte beschikken, an derzijds zoekt men een definitief onderdak voor de Vakbondswinkel, welke sinds september, eenmaal per maand, Venray aandoet als rijdende- service. De belangstelling van de FNV-leden voor deze service is zo groot, dat men qua belangstelling in ons land nu al op de derde plaats staat. Naast de genoemde aktiviteiten, hoopt men in een eigen kantoorruim te ook de vakbondschool weer op poten te kunnen zetten. Door gebrek aan ruimte en de kosten van lokaal huur is deze aktiviteit enkele jaren niet van de grond gekomen. De diverse vakafdelingen van het FNV in Venray betalen jaarlijks aan het huren van vergaderlokaliteiten zo'n 20.000,--. Die kosten zouden al een bijdrage kunnen zijn aan een eigen kantoor- en vergaderlokaliteit. De FNV afdeling Venray telt momenteel 2018 leden. INBRAAK IN GEMEENSCHAPSHUIS Met geweld was toegang verkregen tot het gemeenschapshuis "De Gel- derkoel" te Heide. Ontvreemd is een klein geldbedrag en wat rookartike len. Er werd afgesproken om 'n proeftijd van twee maanden te houden. Het koor bestond toen uit 40 leden: 23. dames en 17 heren. Het beviel prima en 't gemengd koor bleef bestaan. Momenteel heeft men 45 leden wordt er trouw 3 4 zondagen in de maand gezongen. Nieuwe leden zijn nog altijd welkom. Zondag 5 maart willen ze niet ongemerkt voorbij laten gaan. Om 10.00 uur zingen ze een plechtige H. Mis in de parochiekerk, daarna houdt men van 11.30 tot 12.30 uur receptie in het gemeenschapshuis, waar iedereen in de gelegenheid wordt gesteld de dames en heren te feliciteren en 'n glaasje met hen te drinken. Concert Zondag a.s., 5 maart, is er weer een Zondagmorgenconcert in de Venrayse Schouwburg. Dameskoor "Venrode", onder leiding van Jean van den Tillaart, zal dan een tiental liederen ten gehore brengen, waaronder werken van Mozart en Bruckner, maar ook b.v. volksliederen uit Vlaanderen en Joegoslavië. En naast het bekende "Ich bete an die Macht der Liebe" zal ook een Negro Spiritual worden uitgevoerd. Een zeer gevarieerd programma dus. Na de pauze zal er instrumentale muziek zijn, gespeeld door de fanfare Eendracht uit Meerlo. Het concert begint om 11.30 uur en is vrij toegankelijk voor iedereen. THRILLER VAN AGATHA CHRISTIE IN SCHOUWBURG VENRAY Na "De Mousetrap" opnieuw een toneelstuk van de bekende schrijfster Agatha Christie in de Schouwburg te Venray, opgevoerd door Toneelver eniging "Comedia" Leunen. Op zondag 5 maart a.s. brengt "Comedia" de thriller "De onver wachte bezoeker" op de planken. Het stuk speelj zich af in Zuid-Wales ten huize van de familie Warwick. Wie heeft Richard Warwick vermoord??? Wie had het meest zwaarwegende motief om herfl te doden? Zijn vrouw Laura, die een verhouding heeft met de majoor?? Zijn bediende, die het op zijn geld heeft voorzien?? Zijn broer Jan, die altijd door hem geplaagd werd?? Zijn moeder, die zijn wreedheid niet meer kon verdragen?? Juffrouw Benny, die alles wil doen om Laiffa gelukkig te maken?? En wie is de onverwachte bezoeker?? Kortom, alle ingrediënten zijn aanwezig voor J een avondje spannende ontspanning. Tot zondag 5 maart, 20.15 uur in de Schouwburg te Venray. TENTOONSTELLING IN SCHOUWBURG Onder de titel 'Gekleed, verkleed of niet' organiseert de Stichting Venrayse Kunstkring een tentoonstel ling van de bekende Maastrichtse kunstenaar Pieke Dassen, in de foyer van de schouwburg te Venray. De expositie wordt officieel geopend op zondag 5 maart 1989 om 16.00 uur. De openingsceremonie zal worden opgeluisterd door een vriend van Pieke Dassen, de componist en pianist Jean Lambrechts. De exposi tie loopt van zondag 5 maart 1989 tot en met 23 maart 1989. Bij de openingsceremonie is ieder een welkom. Pieke Dassen is bekend van zijn vroegere poesjenellenkelder in Maas tricht en zijn poppenspel op de TV bij "de film van ome Willem". Meer dan driekwart van zijn leven woont en werkt hij in Maastricht. Hij studeerde aan de Maastrichtse Kunst nijverheids-school en kreeg onder richt van Harrie Kooien in tekenen en schilderen. Van Pieke Dassen zijn ca. 40 werken te zien. Hiermee exposeerde hij al eerder in binnen- en buitenland. De openingsuren zijn van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur. foto: Pieke Dassen legt de laatste hand aan "'s Konings Nar". Het kippenbedrijf gebr. P. te Vredepeel is door de politie Venray bekeurd wegens het inrichten van een illegale mestopslagput na bij dit bedrijf. Middels een bulldozer was een groot basin gemaakt, dat later werd volge pompt met dunne kippenmest. Voor deze mestopslag was in het geheel geen vergun ning afgegeven. Het bedrijf werd dan ook bekeurd voor overtreding van de Hinderwet. Op korte termijn zal het basin worden opge ruimd en wordt de mest over het land ver spreid. Hier was sprake van een ernstige overtre ding van milieuwetgeving, waarbij sprake was,van milieuvervuiling. Grote Markt 11 Venray Telefoon 80250 soep Steak Mexican met salade, groente en gekruide rijst Sorbet Openingstijden: dinsdag t.m. zaterdag 10.00-20.00 uur; zondag 16.00- 21.00 uur; maandag gesloten Donderdag: Atletiekclub Manual Rooyse VK Vrijdag: Rank Xerox Jumpers ZVV Venray-Grashoek 't Huukske-Veronica 't Huukske 2-Hento Zaterdag: Atletiek Korfbal Manual Jumpers Zondag: Manual Sportief Dhr. V. Veen Maandag: Gemeente Rooyse VK en Manual Rooyse VK SVCB-FC Litax Dinsdag: Rooyse VK Manual Badminton Woensdag: Gemeente Badminton Sjoelen 16.30-17.30 17.30-21.00 20.00-23.30 16.30-17.30 17.30-19.30 19.30-20.30 20.30-21.30 21.30-22.30 09.00-14.00 14.00-16.30 16.30-18.00 18.00-21.30 11.00-16.00 20.00-21.00 21.00-22.00 16.30-17.30 17.30-19.00 19.30-20.30 21.30-22.30 17.30-21.00 20.00-21.00 21.00-23.30 16.30-17.30 17.30-22.30 19.00-22.00 'Uitbreiding Kabel TV voor Venray' Diverse keren is bij KTV gevraagd om 't pakket ui? te breiden. Verschil lende keren werden stations met variabel aanbod (zoals RTBF) ver vangen door 'nog-meer-van-hetzelf- de' (nl. clips, zoals MTV). Enkele jaren nu ligt er een peperdure kabel door Venray èn enkele kerkdorpen, die -helaas- nog niet eens voor een derde wordt benut. Aanbod is er te over en zodoende bieden plaatsen- als Venlo, Helmond en Eindhoven veel meer. Welliswaar zijn het grotere kabelnetten maar zouden ze ook niet groter zijn omdat ze juist zoveel te bieden hebben en mensen dus ook veel sneller abonnee worden én blijven?! Inmiddels is het zo, dat KTV voor 40 cent per abonnee een drietal stations "zo" kan gaan doorgeven. Tevens zijn er mogelijkheden om overdag van de serie testbeelden af te komen en daarvoor programma's door te geven van velerlei aard en herkomst, en dat nog wel gratis zoals RAI en TVE b.v. Als het nu om die 40 cent gaat, zo lijkt dat uitermate gunstig, want juist per 1 januari jl. is een soort-gelijk bedrag juist i.v.m. de BTW-verlaging eraf gegaan. Bezwaren bij gemeente raad kan dus bijna niet én de abonnees krijgen ditmaal wél iets terug. Kortom voor hetzelfde geld als vorig jaar nu wel Screensport, Lifestyle etc. Programma's met veel variatie - alhoewel wel gespecialiseerd maar ditmaal eens niet in clip-mu- ziek. Daarom een oproep aan allen die hierover een zowel negatief dan wel positief oordeel hebben, gaarne kontakt op te nemen met tel. 82732. Waarschijnlijk lukt het om toch meer van de Venrayse Kabel te maken dan wat het nu is en zal de roep naar privé-schoteltjes al ingedamd kunnen worden voordat ze goed en wel op de markt zijn. M. Claessens (adres redaktie bekend) Ut 't groeët antal ienzendinge koos de hofsjurie de volgende prieswinaars: le pries, unne walkman: Marcel Emons, Serenadestraot 23 Venroj 2e pries, un barbieset: Saskia Smits, Ravelstraot 2 Venroj. 3e pries, un poppe reiswieg: Carin Tunnissen, Klarinetstraot 17 Venroj. 4e pries, unne auto mit afstandsbe diening: Sjoerd Spronck, Klaproos 46 Venroj. 5e pries, duplo lego: Tom en Tim van Dartel (unne twelling), Cremers- hof 48 Wanssum. De prieswinaars kriege urre pries vreejdag 3 mart tusse vief en zeuve thuusgebrocht dur Prins Sjef. Leesprogramma 1989: EEN KAST VOL HELDEN!!! De Jeugdbibliotheek Venray orga niseert van 22 februari tot 22 april een leesprogramma over HELDEN. Er zijn helden in alle soorten en maten, zoals Tijl Uilenspiegel en Pietje Bell of zelfs een popster als Madonna. Hou je van heldhaftige Indianen, oorlogshelden, rauwe zee bonken of andere dappere en moedige helden, lees dan mee. Wat moet je doen? Vanaf 22 februari staan de boeken over het onderwerp HELDEN apart. Bij ieder boek zit een verwerkingsvel met enkele vragen. Lees een boek, beantwoord de vragen en kleur eventueel de tekening en lever deze in bij het inlichtingbureau op de Jeugdafdeling. Je krijgt daar een sticker (stempel) op je leespas. Heb je 5 boeken gelezen, dan is je leespas vol en krijg je een beloning. Je kan lezen tot 22 april 1989! DOE MEE!!! Lees een boek en vraag dan een leespas op de jeugdafdeling. Abonnementen voor de jeugd tot 18 jaar GRATIS!!! Openingstijden: Maandag 10.00-12.00 14.00-18.00 Dinsdag t/m donderdag 14.00-18.00 Vrijdag 14.00-21.00 Zaterdag 10.00-13.00 Aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen slaagde Gerrie Hubers uit Ysselsteyn voor het docteraal examen psychologie. Zij volgde de studie richting gerontologie. Op 24 februari jl. slaagde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, Roeland Dobbelaer voor het doctoraal examen Filosofie. Bruine hond, reu pinscher-model schofthoogte 30 cm, 1 bankbiljet, zwart met oranje en blauwe muts met bolletje bovenop, bruine portemon nee met bankpasje en geld, zwarte portemonnee met geld en notieblaad jes/kassabon, bruine portemonnee met persoonskaart, zilveren schakel armband, sleutelbos in bruin etui, sleutelbos, blauw/zwarte sporttas met inhoud, blauwe rugzak, groene Raleigh damesfiets, zwarte Coye damesfiets, groene Batavus heren fiets, grijs/witte damesfiets. Voor inlichtingen kunt u zich; tijdens kantooruren wenden tot de administratie van de gemeentepolitie Venray, tel. 04780-84888, tst. 224. echte dierenliefhebbers die nog nooit bij zijn geweest. Wij bieden U met vakkundig advies kwaliteits aan tegen een scherpe prijs. grote keuze geen parkeerproblemen Vennenweg 5 Oostrum direct achter Frans Maas Tel. 04780-82512 DRANK IN BESTUURDER Opvallen rijgedrag was de aanlei ding dat de politie op de Kempweg een onderzoek instelde bij een 44- jarige autobestuurder uit Eindhoven. De man bleek teveel alcohol te hebben genuttigd en moest de bekende proeven ondergaan. Met een rijverbod en de aanzegging dat proces verbaal zal worden opgemaakt werd hij zonder auto huiswaarts gezonden. INBRAAK IN WONING Zaterdagavond is door een onbe kende, tijdens afwezigheid van de bewoners, via de achterdeur van een woning aan de Coppelenberg te Mersejo, met geweld toegang ver schaft. De gehele woning was doorzocht. Ontvreemd werden een video, een beeldscherm, een P.C., horloges, diverse ringen en gouden kettingen. Dat alles ter waarde van vele duizenden guldens. De buurman had wel wat gehoord maar er verder geen aandacht aan geschonken. Bij thuiskomst werd de inbraak ontdekt omdat de buitendeur open stond^ ZONDAGSDIENST HUISARTSEN Weekenddienst voor de patiënten van W. Bloemen, R.E. Gabeler, T. Lank- veld, H. Schraven en J. Wittgen: T. LANKVELD Langstraat 106, tel. 83558 Weekenddienst voor de patiënten van P. Corver, G. van Loon, F. de Muinck Keizer, F. Schmeetz, T. van Thiel, D. Vercauteren en J. de Vocht: P. CORVER Kennedyplein 8, tel. 81393 DR. VAN DONGEN Past. Jeukenstraat 6 America Tel. 04764-1707 van vrijdag 18.00 tot zondag 24.00 uur Voor spoedeisende gevallen kunt u op de genoemde data bij de genoemde doktoren terecht: 's morgens van 10.00 tot 11.00 uur 's middags van 17.00 tot 18.00 uur deze regeling geldt ook met carnaval ZIEKEN- EN ONGEVALLENVERVOER Tel. 04780-81333 WEEKEND- EN NACHTDIENST VENRAYSE APOTHEKEN DE MONNIKSKAP Paterslaan 2, tel. 80140 Van vrijdagavond 18.00 uur tot vol gende week vrijdag. Openstelling zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur en van 17.00 tot 18.00 uur. zondag van 10.00 tot 12.00 uur en van 17.00 tot 18.00 uur. Verder alleen voor spoedgevallen (via het nachtluikje) TANDARTSEN WEEKENDDIENST VENRAY-YSSELSTEYN Voor spoedeisende gevallen uitslui tend na telefonische afspraak neemt waar: O. VERHAEGEN, tel. 82281 WEEKENDDIENST DIERENARTSEN DIERENARTSENPRAKTIJK M.J. van Winden E.M. Ruymbeek J.M. van Winden W.H.M. de Vocht Behandeling in het weekend volgens telefonische afspraak E.M. RUYMBEEK Brienenlaan 5, tel. 81336 DIERENARTSENPRAKTIJK W.H. Kremer en W.G.A.M. Loonen en G.W. Gelling. Behandeling kleine huisdieren zaterdag en zondag volgens afspraak W. KREMER Mgr. Nolensstraat 12, tel. 81000 WEEKENDDIENST VERLOSKUNDIGEN voor de praktijken van Mevr. Raay- makers. Mevr. van der Reis, Mevr. Tiggeloven en Mevr. Vermazeren. MEVR. RAAYMAKERS Horst, tel. 04709-6538 V&naf vrijdag 12 uur tot maandag i2 uur WEEKDIENST VERLOSKUNDIGEN De weekdienst van de praktijk van Mevr. van der Reis en Mevr. Tiggelo ven wordt vanaf maandag 12 uur tot vrijdag 12 uur waargenomen door MEVR. VAN DER REIS Overloon. tel. 04788-1327 Afspraken maken 's morgens tussen 8 en 9 uur en 's avonds tussen 6 en 7 uur. REGIONALE VERENIGING HET GROENE KRUIS VENRAY De dienstdoende wijkverpleegkundige voor Venray, Meerlo en Wanssum is bereikbaar via Tel. 04780-81269 Spreekuur voor Venray: Voor eventuele behandelingen door de wijkverpleegkundigen alsmede het doorge ven van boodschappen is er gelegenheid van maandag t.m. vrijdag van 12.00-13.00 uur. Uitleen voor Venray: Voor het afhalen en terugbrengen van. uit leenartikelen kunt U terecht van maandag tot en met vrijdag van 16.00 tot 17.00 uur. In hel weekend alleen voor spoedgevallen door de wijkverpleegkundige van de week enddienst. Eenieder wordt verzocht de artikelen na ge bruik z.s.m. terug te bezorgen. Zuigelingen-kleuterbureau en gehoorscreening: Uitsluitend op afspraak, telefoon 81269 Spreekuur Diëtiste Uitsluitend op afspraak, telefoon 81269 Zwangerschapgymnastiek: Aanmeldingen via telefoon 81269 Groene Kruis Wijkcentrum ,,De Kiosk" Brukske Venray: Spreekuur en uitleen door de wijkverpleeg kundige van maandag tot en met vrtjdag van 13.30 lot 14.00 uur, telefoon 83859 Zuigelingen- en kleuterbureau uitsluitend op afspraak, Wijkgezondheidscentrum „Landweert" Venray: Spreekuur en uitleen door de wijkverpleeg kundige op maandag, woensdag en vrijdag van 11.30-12.00 uur, en dinsdagmiddag van 13.30 tot 14.00 uur telefoon 88273. Wijkgebouw Ysselsteyn Litsenbergwcg 20b Spreekuur en uitleen op maandag, woens dag en vrijdag van 13.30 tot 14.00 uur. Telefoon 04785-1492 GEZINSZORG VENRAY Westsingel 5. Tel. 04780-86363 Spreekuur: dagelijks van 9 lot 10 uur. ONDERWIJS- EN BEROEPSKEUZE VOORLICHTING VENRAY Leunseweg 2a, tel. 10032 Openingstijden: ma. t.m. do. 8.30-12.45 uur en 13.15-17.00 uur. vr. 9.00-12.30 uur en 13.00-16.30 uur. INFO 3 Informatiecentrum van de provinciale nutsbedrijven PLEM, L1MAGAS en WML Past. Wijnhovenpark 1,5801 BZ Venray tel. 04780-86333 Geopend ma. t.m. vr. van 9.00-17.00 uur ALGEM. HULPDIENST VENRAY Tel. 04780-84163 Bereikbaar weekend van 9.00-11.00 uur en van 19.00-20.00 uur. gratis spreekuur ADVOCATENKANTOREN VENRAY Iedere dinsdag en donderdag van 5 tot 6 uur BUREAU VOOR RECHTSHULP De Clockert. Bergweg 4 Spreekuur alleen na telefonische afspraak tijdens kantooruren 85968 of 04950-30345 ALG. MAATSCHAPPELIJK WERK De Clockert, Bergweg 4 Tel. overdag 83100, daarbuiten 077-548888 REUMA PATIËNTEN VER. VENRAY Tel. 82750

Peel en Maas | 1989 | | pagina 3