HENK SMITS SPORT VISSERS voor de halve prijs «ma belui" ALGEHELE UITVERKOOP HENGELSPORT-ARTIKELEN Over 9 dagen geeft COR PAINT zijn vergrote zaak een nieuw gezicht. Q Villeroy&Boch CENTER TOTALE LEEGVERK00P oooc Woningbouw en woningzoekenden OP=OP Vz PRIJS OP=OP OPRIJS COViNET WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING CSoviNET OOOOOOOOf O zuurstok van 1 - bij halve kilo snoep q OOOOOOOOOOOOOOOOOO Veel vraag naar kleine woningen Limburg trofee uitgereikt aan WSV ,,De Doordouwers" uit Yenray Wist U het al dat wij Tuinmeubelparadijs VERSLEIJEN OIRLO de gehele najaarscollektie leren jacks vanaf f 75,- »»l Wegens interne verbouwing HONDERDENTIENDE JAARGANG DONDERDAG 2 MAART 1989 Nr. 9 HONDERDENTIENDE JAARGANG peel en maas ra Aangesloten bi] wunQdrankengroep r UITGAVE: DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. - VENRAY ag GROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 32727 GIR01050652 WIJN VORANKENGROEP ADVERTENTIEPRIJS 31 ct. per mm - ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR f 13,00 UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN DE REGIO f 18 00 EEN BEZOEK IS NU AL VOORDELIG PATERSLAAN 7, VENRAY O Venrayl O Grote Q Straat 57 SWEETIES O DEZE WEEK GRAT|S De afdeling "Onderzoek en stati stiek" van de gemeente, heeft in een 9 pagina's tellende nota, de stand van zaken weergegeven met betrekking tot de woningbouw en het aantal woningzoekenden. Daaruit blijkt dat het in Venray nog lang niet zo slecht gaat. Dikwijls veel beter dan in andere gemeenten, maar duidelijk ook gunstiger dan de gemiddelde landelijke cijfers. Voor onze lezers hebben wij een aantal gegevens uit dat rapport op een rijtje gezet. Ze zijn het bekijken meer dan waard. WONINGBOUW Het rapport begint met te konsta teren, dat er qua woningbouw in Venray de laatste jaren, gemiddeld genomen, redelijk overeenkomstig de woningbehoefte en de behoefte raming gebouwd is. Met een gemiddeld aantal van 216 gereed gekomen woningen per jaar, kan men niet meer van woningnood spreken. Feitelijk is dat cijfer niet juist, want het wordt sterk beïnvloed door het extreem lage bouwcijfer van 1985, toen maar 112 woningen gereed kwamen. Zien we naar de cijfers van de laatste drie jaren, dan is het gemiddelde 248; met als duidelijke uitschieter het afgelopen jaar met 270 gereed gekomen woningen. Voor de komende jaren verwacht men een gemiddelde van 225 woningen per jaar te kunnen en moeten realiseren. Opmerkelijk is, dat in de laatste drie jaren 362 huurwoningen zijn gereedgekomen, tegen 383 koop woningen. Toch blijkt dat "niets aparts" te zijn, want volgens het rapport bestaat het Venrayse totale woningbestand voor 46,4% uit huurwoningen en voor 53,6% uit koopwoningen (eigen woningen). WONINGZOEKENDEN De laatste jaren schommelt het aantal woningzoekenden in onze gemeente steeds rond de 1000. Op 1 juli van het vorig jaar waren het er 1031. Per 1 januari van dit jaar 1151. In precies 'n half jaar tijd een stijging van 120 woningzoekenden; 69 aan vragen kwamen van buiten de gemeente.... Van die 1151 woningzoekenden hebber er 530 al een zelfstandige woonruimte. Maar dat wil niet zeggen, dat dat aantal ook vrij komt indien de woningaanvrage gehono reerd wordt. In procenten uitgedrukt bedraagt het aantal woningzoekenden 3,2% van het aantal inwoners. Daarmee staat Venray op de 13e landelijke plaats. Het landelijke percentage bedraagt 6%. Het eiland Tholen duikt daar vlot onder door met 1,0% terwijl de provincie Groningen met 16,5% het hoogst is. Van de 1151 woningzoekenden die Venray kent, zoeken er 445 een woning voor een alleenstaande; 425 een woning voor tweepersoonshuis houden en 281 een woning voor een meerpersoonshuishouden ALLEENSTAANDEN Van de 445 woningen, welke gevraagd worden voor alleenstaan den, gaat de grootste voorkeur (310) uit naar een kleinere woning. Van hen zijn er 54 die in het centrum willen wonen; 48 in Landweert I en 25 in Burggraaf. Maar ook de Antoniusstraat en Brukske I tellen nog ruim 20 gegadigden. Maar liefst 25 alleenstaanden zoeken nog een kleinere woning in de kerkdorpen. TWEEPERSOONSHUISHOUDEN 'Van de 425 woningzoekenden in deze kategorie willen er 208 een eengezinswoning hebben en bij 142 van hen gaat de voorkeur uit naar een kleinere woning. Ook hier blijkt veel interesse te zijn voor een woning in Landweert I, gevolgd door Veltum en het Cen trum. Deze laatste scoort weer het hoogst als het gaat om een kleinere woning. Op de kerkdorpen zoeken nog 30 tweepersoonshuishoudens naar een eengezinswoning en 45 naar een kleinere woning. MEERPERSOONSHUISHOUDEN Van de 281 woningzoekenden in de kategorie meerpersoonshuishoudens, gaat bij bijna allemaal (213) de voorkeur uit naar eengezinswonin gen. En opnieuw staat de vraag in Landweert I bovenaan. Veltum en Brukske I volgen op geringe afstand. Maar ook is er nog een twintigtal die in het centrum wil wonen.... Op de kerkdorpen meldden zich nog 27 woningzoekenden in deze kategorie. BEJAARDEN Zowel bij de alleenstaanden als bij* tweepersoonshuishoudens treffen we veel bejaarden aan. Hun voorkeur gaat voornamelijk uit naar een bejaardenwoning. In mindere mate is er ook interesse voor een kleine laagbouwwoning. Het aantal woningzoekende be jaarden bedraagt 218. Van hen willen er 67 alleen maar in een van Venrays kerkdorpen wonen. Maar liefst 48 zoeken het weer in het centrum, terwijl verder de voorkeur uitgaat naar de Antoniusstraat, naar Noord- West, naar Landweert I en Veltum. HUUR De huur die de woningzoekenden moeten gaan betalen speelt natuurlijk een belangrijke rol. Volgens het rapport zijn bijna 400 van de 1151 woningzoekenden bereid een huur te betalen van 300,- tot 400,- per maand. Een nog groter aantal (442) is bereid 400,-- tot 500,- op tafel te leggen. Voor de huurprijzen van 500,- tot 600,- daalt de belangstelling al direkt drastisch. Slechts 158 van de 1151 heeft daar interesse voor. En het aantal dat nog méér huur wil betalen is in verhouding vrij gering: 35. WAAROM? Het rapport vermeldt maar liefst 18 redenen waarom de woningzoeken den zich als zodanig hebben laten inschrijven. Als belangrijkste reden werd opgegeven de wens om zelfstandig te gaan wonen. Dat was vooral het geval bij de groep eenpersoonshuishoudens. 94 Wëningzoekenden wilden gaan samenwonen en 66 wilden gaan trouwen. 100 Woningzoekenden zochten een verbetering van de woonomgeving. Ook echtscheiding is aanleiding om als woningzoekende te worden inge schreven. Dat was in 49 gevallen het geval. Maar er waren ook 47 mensen die hun eigen woning verkocht hadden en nu als woningzoekenden te boek staan. Verder waren er nog 13 mensen die als woningzoekenden stonden ingeschreven omdat ze gedwongen waren hun eigen woning te verkopen. En tot slot: 59 woningzoekenden vonden hun huidige woning te klein; 70 woningzoekenden vonden hun huidige woning te groot geen belemmering hoeft te zijn om te gaan wande len. Vorige week donderdag mocht Mevr. Carlier, voorzitster van wandelsportvereniging ,,De Door douwers" de Limburg Trofee in ontvangst nemen. Dit is een wisseltrofee die jaarlijks toegekend wordt aan personen en/of verenigingen die veel voor de wandelsport betekenen. ,,De Doordouwers" kregen deze beker voor hun wilskracht en leeftijd. Door te laten zien, dat leeftijd De vereniging bestaat 22 jaar en telt 12 personen waarvan de gemiddelde leeftijd 72,5 jaar is. Het oudste lid van deze vereniging is 85 jaar. WSV „De Doordouwers" is destijds opgericht door Mevr. Janssen-van Daal en wijlen Dhr. van Eijk. serviesgoed - kristal glas - bestek WMF de Villeroy Boch catalogus ligt voor U klaar patch work-quilting-stoffen woonideeën kado-artikelen schilderijen - aquarellen zijdebloemen meubels antiek perzen - berbers moderne vloerkleden tafellinnen kussens woonaccessoires hebbedingen tineke meurs VENRAY Schoutenstraatje 6 Tel. 04780-88566 iets leuks voor 'n ander.wat fijns voor jezelf Florado® ptorado 2000 verschillende kussens op voorraad hebben. 600 m2 showoppervlak hebben alleen goede merken zoals KETTLER, HARTMAN en ALLIBERT in onze showroom hebben. U WIST DIT NIET?? Kom dan snel eens vrijblijvend een kijkje nemen in ons TEL 04787-1941 JLedet AbxLz schoolstraat 24, 5801 bp venray, tel. 04780-83500 Schoolstraat 26 Bleek 33, Venray, Tel. 04780-86555

Peel en Maas | 1989 | | pagina 1