GROEN HINDERWET HINDERWET Tentoonstelling Nederland en de NAVO" en formumdiscussie over Europese veiligheid in raadhuis Een bedrijf beginnen met ondersteuning van het Bijstandsbesluit Zelfstandigen Bouwvergunning verleend Tijdelijke afsluiting- gedeelte- Timmermanns- weg Geen commissie vergadering Bouwvergunning aangevraagd HERHAALDE BEKENDMAKING BEKENDMAKING HET LICHT OP Het gebruik van chemische middelen (1) Collektekalender PEEL EN MAAS PI Donderdag 2 maart - Pagina 14 RAADHUIS VENRAY Raadhuisstraat 1 Telefoon 04780-23333 Correspondentieadres: Postbus 500 5800 AM VENRAY Openingstijden: Maandag t.m. vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. De afdeling Bevolkingszaken is te vens geopend op donderdag van 15.30 tot 17.00 uur. Van deze openingstijden kan uitslui tend na telefonische afspraak wor den afgeweken. Spreekuren b. en w. Burgemeester H.J.M. Defesche Maandag van 10.00 tot 11.00 uur. (openbare orde en veiligheid, finan ciën, economische zaken, voorlich ting en inspraak, grondbedrijf, be lastingen, toerisme). Wethouder J.A.A. van Oers Maandag van 10.00 tot 11.00 uur. (onderwijs, volwassenenonderwijs, vrije akademie, muziekschool, bibli otheek, sportzaken, culturele zaken, museum, jeugd- en jongerenwerk, accommodatiebeleid welzijnssector) Het spreekuur wordt voorlopig waargenomen door wethouder mevr. E. Hoppenreijs-de Loo, m.u.v. het onderdeel „cultuur", dat wordt waargenomen door de burge meester. Wethouder W.A. Claessens Maandag van 10.00 tot 11.00 uur. (openbare werken, verkeer en ver voer, reiniging, energiebesparing, ei gendommen en grondverwerving) agrarische zaken, hinderwetszaken, coördinatie milieuzaken). Wethouder H.P.T.M. Willems Maandag van 10.00 tot 11.00 uur. (ruimtelijke ordening, volkshuis vesting, bouw- en woningtoezicht, welstandstoezicht, verkoop bouw terreinen in bestemmingsplannen, personeelszaken en organisatie). Wethouder, mevr. E.M.A.A. Hoppenreijs-de Loo Maandag van 10.00 tot 11.00 uur. (sociale zaken, samenlevingsop bouw, gezondheidszorg, bejaarden zorg, culturele minderheden, eman cipatie, werklozenzorg en coördina tie welzijnsplanning). Openingstijden Gemeentelijk zwembad Maandag 8.00-8.30 (vroege vogels) 18.30-19.45 (jeugd) 21.00-22.00 (vanaf 16 jaar) Dinsdag 7.00- 8.30 (vroege vogels) 15.30-16.30 (65+) 18.30-19.45 (jeugd) 20.00-21.00 (dames) 21.00-22.00 (vanaf 16 jaar) Woensdag 8.00-10.00 (vroege vogels) 10.00-12.00 (dames) 14.00-16.30 (jeugd) Donderdag 7.00- 8.30 (vroege vogels) 18.30-19.45 (jeugd) Vrijdag 8.00- 9.00 (vroege vogels) 18.30-19.45 (jeugd) Zaterdag 8.30-10.00 (vroege vogels) 11.00-12.00 (moeder en Kind) 14.00-16.00 (jeugd) Wijzigingen voorbehouden In verband met de noodzakelijke aanleg van riolering moet de Timmermannsweg tussen Buntweg en Ringweg tijdelijk voor alle verkeer worden afgesloten. De werkzaamheden (en de wegaf- sluiting) starten 6 maart a.s. en zullen volgens planning begin april a.s. gereed zijn. Door middel van oranje borden zullen omleidingsroutes wor den aangegeven. Nadere informatie is te verkrijgen bij de afdeling Openbare Werken, J. de Bruijn, tel. 04780-23383. De openbare vergadering van de commissie Onderwijs c.a. van 7 maart a.s. zal geen doorgang vinden door het ontbreken van voldoende agendapunten. Van 6 tot 24 maart 1989 staat de tentoonstelling "Nederland en de NAVO" van de Atlantische Commis sie opgesteld in het raadhuis van Venray. Deze rondreizende tentoon stelling geeft in woord en beeld een overzicht van de NAVO, die op 4 april a.s. precies veertig jaar bestaat, en het Warschau Pakt. Op uitnodiging van het Christen Democratisch Jongeren Appèl (CDJA) Venray zal burgemeester mr. H.J.M. Defesche van Venray de expositie op 6 maart 1989 te 19.00 uur openen. Na een koffie-ontvangst volgt te 20.00 uur een door het CDJA-Venray georganiseerde forumdiskussie over Europese veiligheid aan de voor avond van de onderhandelingen over conventionele stabiliteit in Wenen. In het forum, dat wordt voorgezeten door mr. H.J.M. Defesche, hebben zitting: Prof. G.C. Berkhof, Lt. Generaal b.d., Hoogleraar Strategische Studies aan de Rijksuniversiteit Leiden A.B.M. Frinking, Tweede Kamer lid voor het CDA drs. J.J. ter Laak, Secretaris Pax Christi Nederland. De sprekers houden ieder een inleiding van circa 15 minuten op basis van een vijftal stellingen, gevolgd door een diskussie, waarbij vragen uit het publiek worden beantwoord. TEGEMOETKOMING STARTENDE ONDERNEMERS Een bedrijf beginnen met ondersteu ning vanuit het Bijstandsbesluit Zelfstandigen [BZ-regeling]. Bestemd voor: Aspirant ondernemers die vanuit een situatie van (dreigende) werkloos heid of gedeeltelijke arbeidsonge schiktheid een bedrijf willen begin nen. Voorwaarden: - Het te starten bedrijf moet, op termijn, voldoende inkomensmoge lijkheden bieden (levensvatbaar zijn) - Er moet aan de wettelijke eisen worden voldaan (rechtmatige vesti ging) - Er moet een onderbouwd onder nemingsplan overlegd worden. Mogelijkheden: - Krediet (maximaal 25.000,-) - Continuering recht op uitkering (maximaal 18 maanden), waarbij het (gezins-)inkomen wordt aangevuld tot het bijstandsniveau. Procedure: - Aanvragen bij gemeente waarin aspirant ondernemer woont - Toetsing ondememeingsplan en advisering aan gemeente door RIMK - Beslissing al dan niet toekennen door gemeente. KREDIETVERLENING ONDERNEMERS Een bedrijf voortzetten met onder steuning vanuit het Bijstandsbesluit Zelfstandigen [BZ-regeiing] Bestemd voor: De ondernemer die gedurende een redelijke termijn (doorgaans tenmin ste anderhalf jaar) als zelfstandige is gevestigd. Voorwaarden: - Ingeval van Besloten Vennoot schap: de directeur/grootaandeel houder heeft de volledige zeggen schap in het bedrijf en draagt de financiële risiko's - De ondernemer (het gezin) is grotendeels afhankelijk van het inkomen uit het bedrijf - Voortzetting van het bedrijf biedt voldoende inkomens/winstperspektie- ven (levensvatbaarheid) - De ondernemer is niet voor 100% arbeidsongeschikt - Er wordt aan de wettelijke eisen voldaan (rechtmatige vestiging) - Er is geen financieringsalternatief (voorliggende voorziening) - De ondernemer is jonger dan 65 jaar. Mogelijkheden: - Krediet (maximaal 200.000,--) - Aanvullende uitkering van maxi maal 12 maanden (bij wijze van uitzondering tot maximaal 36 maan den). TEGEMOETKOMING ONDER NEMERS DIE WILLEN STOPPEN Een bedrijf beëindigen met onder steuning vanuit het Bijstandsbesluit Zelfstandigen (BZ-regling) Bestemd voor: De ondernemer die een inkomen beneden het minimum loon niveau heeft en zijn bedrijfsaktiviteiten, met inachtneming van een afbouwperiode wil beëindigen. Voorwaarden: - De ondernemer exploiteert het bedrijf reeds minimaal 3 jaar - Het bedrijf wordt binnen (uiter lijk) 12 maanden beëindigd. Mogelijkheden: - Aanvulling op het inkomen uit bedrijf tot het minimum loon niveau Burgemeester en wethouders zijn voornemens aan de navolgende bouwaanvragen medewerking te ver lenen: - het bouwen van een garage, carport en dakkapel aan de Vicarie- weg 56 te Leunen, t.n.v. J.E.F. Litjens; - het bouwen van een carport en dakkapel en het aanbrengen van een kap op een garage aan de Vicarieweg 58 te Leunen, t.n.v. O.A.J.M. van Geijn; - het uitbreiden van een woning aan de Helmkruid 11 te Venray, t.n.v. J.C.M. Oudenhoven; - het bouwen van een woning garage aan de Pater Tulpstraat te Ysselsteyn, t.n.v. W.G.F. de Wit, Veenmos 33 te Ysselsteyn; - het uitbreiden van een woning aan de Steegse Peelweg 75 te Veulen, t.n.v. J.H.M. v.d. Berg; - het uitbreiden van een ligboxenstal aan de Volen 5 te Heide, t.n.v. Maatschap Loonen, Volen 3 te Heide; - het aanbouwen van een berging aan de Largostraat 6 te Venray, t.n.v. A.R.J. Fulford; - het aanbouwen van een berging aan de Largostraat 4 te Venray, t.n.v. W.M.B. Giliam; - het plaatsen van een oefenkooi op sportpark "De Vloet" te Merselo, t.n.v. Tennisvereniging Merselo-Vre- depeel, Coppelenberg 40 te Merselo. De bouwplannen liggen met ingang van 3 maart 1989 gedurende veertien dagen voor een ieder ter inzage bij het bureau ruimtelijke ordening en bouwzaken, kamer 701 van het raadhuis (van 09.00 tot 12.00 uur) Gedurende deze termijn kunnen eventuele bezwaren schriftelijk bij burgemeester en wethouders worden ingediend. (art. 18A van de Wet R.O.) Burgemeester en wethouders zijn voornemens om op grond van artikel 18A van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het ter plaatse geldende bestemmings plan ten behoeve van de navolgende bouwplannen: - het aanbrengen van een dakkapel aan de Akelei 13 te Venray, t.n.v. H.J.G. Swinkels; - het bouwen van een tuinhuisje aan de Akelei 20 te Venray, t.n.v. Th.H. Verberk. De bouwplannen liggen met ingang van 3 maart 1989 gedurende veertien dagen voor een ieder ter inzage bij het bureau bouwzaken, kamer 201 van het raadhuis (van 09.00 tot 12.00 uur). Gedurende deze termijn kunnen eventuele bezwaren schriftelijk bij de burgemeester en wethouders worden ingediend. De burgemeester van Venray, mr. H.J.M. Defesche BRANDSTOFBESPAREND Via een advertentie in een van de kranten werd een Venrayer er op attent gemaakt dat er een apparaat voor een bedrag van 35,-- verkrijg baar was, dat het brandstofgebruik van de auto aanmerkelijk zou besparen. De man maakte de gevraagde 35 gulden over en ook zijn vriend die eveneens enthousiast was voor zulk apparaat. Het werd via de post afgeleverd en wat bleek... Een houtklosje met een ijzerdraadje was het komplete apparaat. Dat bevestigt onder het gaspedaal van de auto werkt kostenbesparend want u rijdt minder snel. - Overbrugging naar de regeling Inkomensvoorziening Ouderen en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte, ge wezen, Zelfstandigen (IOAZ-regeling) (zie brochure: "VUT"-regeling voor zelfstandigen). TEGEMOETKOMING OUDERE ZELFSTANDIGEN Een bedrijf, als oudere zelfstandi ge, voortzetten met behulp van het Bijstandsbesluit Zelfstandigen (BZ- regeling) Bestemd voor: De ondernemer die 55 jaar of ouder is, een inkomen beneden het minimum loon niveau heeft, maar toch zijn bedrijf wil voortzetten. Voorwaarden: - De ondernemer is minimaal 10 jaar als zelfstandige gevestigd - Er wordt aan de wettelijke, eisen voldaan (rechtmatige vestiging) - De te verwachten netto-winst uit bedrijf is minimaal 10.000,- per jaar - De ondernemer is jonger dan 65 jaar. Mogelijkheden: - Jaarlijkse aanvulling op het inkomen uit bedrijf (tot het minimum loon niveau) - Krediet van maximaal 15.000,-- (onder zachte voorwaarden). Info: Gemeente Venray, afdeling sociale zaken, Raadhuisstraat 1, Venray, tel. 23333 Regionaal Instituut Midden- en Kleinbedrijf (RIMK), Mgr. Nolens- plein 59, Venlo, tel. 077-548872 Ministerie van Landbouw en Visserij, Postbus 960, Roermond, tel. 04750- 34251. Burgemeester en wethouders van Venray, maken bekend dat Gedepu teerde Staten van Limburg voorne mens zijn een zone, als bedoeld in artikel 53 van de Wet geluidhinder, vast te stellen rond het industrie terrein Witte Vennen te Venray. De ontwerp-zone (de zonerings-* kaart en -toelichting), alsmede andere ter zake zijnde stukken liggen ter inzage van 27 februari 1989 tot 27 maart 1989 en wel: - in het Provinciehuis te Maastricht (bibliotheek) tijdens werkuren; - in het gemeentehuis van Venray eveneens tijdens de werkuren. Tot uiterlijk 27 maart 1989 kan eenieder bij Gedeputeerde Staten schriftelijk bezwaren tegen het ont werp indienen. Zij die tijdig bezwaren hebben ingediend, worden in de gelegenheid gesteld deze bezwaren tijdens een hoorzitting nader toe te lichten. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: Gedeputeerde Staten van Limburg, t.a.v. de afdeling Milieu (WIL), Postbus 5700 6202 MA Maastricht, onder vermelding van: industrieterrein Witte Vennen te Venray. Burgemeester en wethouders voornoemd, mr. H.J.M. Defesche, burgemeester drs. A.W.M. de Bever, secretaris Burgemeester en wethouders van Venray, maken hierbij bekend dat zij hun besluit van 10 jan. 1989, nr. 42a:42b 1. hun besluit van 22 jan. 1986, nr. 56, is gewijzigd zodanig dat het daarbij voor de westzijde van de Weverstraat ingestelde parkeerverbod wordt ingekort over een afstand van circa 25 meter, gerekend vanaf de aansluiting van de Haammakerstraat; 2. door het plaatsen van borden model 8 en 10 van bijlage II van het Reglement verkeersregels en verkeers tekens aan resp. de Gasstraat en de ongenaamde ontsluitingsweg van het scholencomplex Jerusalem en een taleninstituut/conferentiecentrum, de T-aansluiting van deze wegen is aangewezen als voorrangsaansluiting, waarbij verkeer van de Gasstraat voorrang heeft op verkeer van bedoelde ontsluitingsweg en laatstge noemd verkeer verplicht is te stoppen alvorens de T-kruising op te rijden. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen dertig dagen na datum van deze bekendmaking beroep aantekenen. Het beroepschrift wordt aan de Koninging gericht, maar ingediend via de Commissaris der Koningin in Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht. Het besluit ligt gedurende de beroepstermijn voor eenieder ter inzage op kamer 119 van het raadhuis. Burgemeester en wethouders voornoemd, mr. H.J.M. Defesche, burgemeester drs. A.W.M. de Bever, secretaris Burgemeester en wethouders van Venray, hebben in hun vergadering van 28 februari 1989 voor de onderstaande bouwplannen bouw vergunning verleend. Zij die menen door de afgifte van één of meer van deze vergunningen rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen, kunnen op grond van de wet AROB daartegen bij het college van burgemeester en wethouders van Venray een gemotiveerd bezwaar schrift indienen en wel binnen dertig dagen na bovengenoemde datum. - het verbouwen van een winkel pand aan het Schoutenstraat 7 te Venray, t.n.v. Van Haren Beheer, Raadhuisstraat 38 te Venray; - het bouwen van een hobby-kasje aan de Stationsweg 179 te Oostrum, t.n.v. J.J.G. Hoeijmakers; - het bouwen van een opslagloods aan de Blakterweg 3a te Oirlo, t.n.v. J.W.M. Noijen; - het verbouwen van een woning aan de Grootdorp 20 te Merselo, t.n.v. G.J.M. Wismans, Pas 3 te Merselo; - het plaatsen van en onoverdekte houtopslag aan de Athoslaan 8 te Venray, t.n.v. C.E.W. v.d. Zanden; - het bouwen van een carport, theorielokaal en serre aan de Gratenstraat 7 te Venray, t.n.v. G.W.M. Nottelman; - het plaatsen van een kweekkas aan de Overloonseweg 75 te Venray, t.n.v. M.W.G. Puts; - het uitbreiden van een berging aan de Kruidenlaan 40 te Venray, t.n.v. M.T.M.G. van Houdt; - het uitbreiden van een berging aan de Kruidenlaan 38 te Venray, t.n.v. T.W.J. Minten; - het plaatsen van een dakkapel aan de Vicarieweg 30 te Leunen, t.n.v. A.M. Smets; - het plaatsen van een dakkapel aan de Boudewijnhof 1 te Venray, t.n.v. A.M. Houwen; - het verbouwen van een woning aan de Langeweg 96 te Venray, t.n.v. G.A.M. Reijnders. DIEFSTAL BROMFIETS Uit de stalling van een aan de Maasheseweg gelegen bedrijf werd een bromfiets ter waarde van 1.500,-ontvreemd. ZIJN BROER WAS 26-ER Op 12 november werd in Venray door de politie een man aangehouden die volgens de getoonde papieren 32 jaar oud was en in Deurne woonde. De politie konstateerde drankgebruik en hij moest de bekende proeven ondergaan. Met de aanzegging dat proces verbaal terzake het rijden onder invloed zou worden opgemaakt werd hij toen huiswaarts gestuurd. Nu kreeg de 32-jarige man van het Openbaar Ministerie een accept girokaart met het verzoek een bedrag over te maken, zijnde de afkoopsom van het verbaal inzake het rijden onder invloed. Maar die man kon op die dag niet in Venray zijn geweest en zeker niet onder invloed van alcohol, omdat hij geen alcohol gebruikt. Het zou wel zijn in Ottersum wonende broer kunnen zijn. Die verbleef bij zijn in Helmond wonende vriendin en werd daar door de helmondse politie aangehouden en naar Venray overgebracht. Regelmatig verschijnen er in kran ten en tijdschriften artikelen over het gebruik van chemische (bestrijdings)- middelen. Ze worden ook wel gewas beschermingsmiddelen genoemd, maar die term dekt niet geheel de lading en de werking van de middelen. Met de groei van het milieubewustzijn, groeit ook de kritische houding ten opzichte van het gebruik van deze stoffen. Ook binnen de diverse overheidsinstanties wint een algemene tendens om dit gebruik terug te dringen terrein, zowel letterlijk als figuurlijk. Op allerlei manieren wordt gepoogd om met minder, of liefst zonder chemi sche middelen toch een acceptabel onderhoudsniveau te bereiken c.q. te handhaven. En daarmee raken we een belang rijk onderdeel van de pogingen om tot beperking te komen. We moeten t.a.v. het onderhoudsniveau andere normen gaan stellen en een ander onderhoud gaan accepteren. Tot voor enkele jaren was het vaak normaal om het plantsoen, net als de eigen tuin, helemaal (on)kruidvrijd te houden. Al schoffelend lukt dit in het openbaar groen al lang niet meer. Met name door de toename van de oppervlakte plantsoen (60-er en 70-er jaren) en de daarmee niet gelijk op gaande groei van het personeelsbe stand heeft konsekwenties voor de onderhoudsmethode gehad. Om toch het mooie, schone plantsoen te behouden was het erg voor de hand liggend, en goedkoop, om de hulp van chemische middelen in te roepen. Daarbij komt nog dat de kennis van de gevolgen van dit gebruik voor het milieu en de ecologie zeker in het begin (vergeleken met nu) erg beperkt was. Het is dan ook niet rechtvaardig om met een verwijtende vinger naar het verleden te wijzen. In die periode en met de toenmalige wetenschap was het een logische ontwikkeling dat de spuit zijn intrede in het openbaar groen deed. Intussen hebben we wat de gevolgen van het gebruik van chemische middelen betreft heel wat bijgeleerd. Vandaar dat gepoogd wordt om dit gebruik drastisch terug te dringen, bij voorkeur tot het nulpunt. Maar daarnaast zullen we dan ook moeten accepteren dat niet alle plantsoenen op de oude manier onderhouden kunnen worden. Niet alles zal dan 'mooi schoon' zijn. Met name in de wat grovere beplantingen zullen we kruidengroei moeten tolere ren en accepteren. Dat hoort ook bij de ontwikkeling van het milieube wustzijn. De natuur begint al in uw woonomgeving! KENNISGEVING BEKENDMAKING BESCHIKKING Burgemeester en wethouders van Venray, maken bekend dat door hen op de aanvraag van: - Th. Dings, Veulenseweg 33 te Veulen, op 21 februari 1989 hinder wetvergunning is verleend onder het stellen van voorwaarden voor het oprichten en in werking hebben van een tuinbouwbedrijf waar elektro motoren worden gebruikt met een gezamenlijk vermogen van meer dan 1,5 kW, gelegen aan de Veulenseweg 33 te Veulen; - J. Panken, Henseniusplein la te Venray, op 21 februari 1989 hinder wetvergunning is verleend onder het stellen van voorwaarden voor het oprichten en in werking hebben van een snackbar waar voedings- en genotmiddelen worden gebakken in oliën en vetten, gelegen aan het Henseniusplein la te Venray; - Maatschap Vullings, Roland 3 te Castenray, op 21 februari 1989 hinderwetvergunning is verleend on der het stellen van voorwaarden voor het ex artikel 6a uitbreiden/wijzigen van een legkippenhouderij gelegen aan Roland 3 te Castenray. De beschikking en bijbehorende stukken kunnen op het raadhuis, kamer 119, Raadhuisstraat 1 te Venray, elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur worden ingezien tot 3 april 1989. Tot deze datum kunnen de stukken ook worden ingezien op elke donderdag van 16.30 tot 19.30 uur na telefonische afspraak. Tot bovengenoemde datum kan bij de afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State een beroepschrift (in tweevoud) worden ingediend door de aanvrager, de betrdkken adviseurs, degenen die tegen de aanvraag om vergunning tijdig bezwaren hebben ingediend en degenen die aan kunnen tonen niet (tijdig) in staat te zijn geweest dit te doen. Op bovengenoemde datum wordt de vergunning van kracht tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en een verzoek wordt gedaan om de beschikking te schorsen of een voorlopige voorziening te treffen. Het beroepschrift moet worden gericht aan de Raad van State, afdeling voor de geschillen van bestuur, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Burgemeester en wethouders voornoemd, mr. H.J.M. Defesche, burgemeester drs. A.W.M. de Bever, secretaris. KENNISGEVING BEKENDMAKING AANVRAAG Burgemeester en wethouders van Venray, maken bekend dat bij hen een aanvraag is ingediend voor een hinderwetvergunning van: - H. Peeters, Vredeweg 19 te Vredepeel voor het uitbreiden en wijzigen van een rundveehouderij, gelegen aan de Vredeweg 19 te Vredepeel; - Polygas BV, Postbus 45 te Deventer voor het oprichten en in werking hebben van een distributie depot voor vloeibare gassen aan de Spurkt (ong) te Venray; - J. van Dijck, Hansenberg 13 te Merselo voor het ex art. 6a uitbreiden/wijzigen van een varkens- fokkerij en -mesterij, gelegen aan de Hansenberg 13 te Merselo; - A. Wilmsen, Kempkensberg 12 te Ysselsteyn voor het ex art. 6a uitbreiden/wijzigen van een varkens- fokkerij en -mesterij, gelegen aan de Kempkensberg 12 te Ysselsteyn. De aanvraag en de bijbehorende stukken kunnen op het raadhuis, kamer 119, Raadhuisstraat 1 te Venray elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur worden ingezien tot 3 april 1989. Tot deze datum kunnen de stukken ook worden ingezien op elke donderdag van 16.30 tot 19.30 uur na telefonische afspraak. Tot bovengenoemde datum kunnen gemotiveerde bezwaren schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Venray. Daarbij kan worden verzocht de persoonlijke gegevens van degene die een be zwaarschrift indient niet bekend te maken. Als daar telefonisch om wordt verzocht (afd. openbare orde, veilig heid en milieuzaken, toestel 247), kunnen tot één week voor bovenge noemde datum bezwaren ook monde ling worden gemaakt, waarbij over de aanvraag kan worden gesproken met de gemeente, de aanvrager en eventuele overige aanwezigen. Alleen degenen die bezwaar hebben gemaakt naar aanleiding van de aanvraag en degenen, die kunnen aantonen dat zij niet (tijdig) in staat zijn geweest dit te doen, kunnen tijdens de verdere procedure bezwaar maken tegen de ontwerp-beschikking en/of beroep indienen tegen de uiteindelijke beschikking. Burgemeester en wethouders voornoemd, mr. H.J.M. Defesche, burgemeester drs. A.M.W. de Bever, secretaris 4 maart: Judovereniging Venray (plaatselijke aktie in het kader van het jeugdkollektewezen); 6 t/m 12 maart: Nationaal Reumafonds (landelijke aktie). KLEDINGINZAMELING 3, 6 en 7 maart door Stichting Samenwerking Ontwikkeling Sahel* landen. blij tof L Verve 'eelh finer

Peel en Maas | 1989 | | pagina 14