4 KIENEN ALS EEN ROTS... Slageiij Coenders C.D.A. Eindrapport projectgroep Verkeersveiligheid" aangeboden EHBO wedstrijden bij Rank Xerox APK AFSLANKEN Hair Bond voor ouderen RAEDTS Philatelica afd. Venray Cursus omgaan met anderen TRIMCLUB Band van de maand Gemeenschaps huis Leunen Puzzelrit Meerlo Deze week Ons assortiment paaseitjes al gezien! Voor pasen hebben wij speciale aanbiedingen yy affnipicfoLie GEVRAAGD!! woningen landhuizen bungalows boerderijtjes bouwkave/s landbouwgronden in alle prijsklassen stbarbara VAN HAM B.V. Lichtgewicht slaapzakken extra breed extra lang Randstad heeft volop werk ir randstad uitzendbureau Een greep uit ons assortiment: DIEPVRIESHUIS CLAESSENS manjo de maat Wim Claessens Y°UNG—--'shop KEGELBANEN 'T KEGELTJE /nny» Jan v. Goch MEER HAAR Herenkapsalon LEO NOOYEN PEEL EN MAAS Donderdag 2 maart - Pagina Dinsdag 21 maart: Kienen. Zaterdag 8 april: 14.30 uur toneel in huize Servatius. Verslag jaarvergadering op dinsdag 21 febr. 1989. De voorzitter, de heer Buurman opende de vergadering en heette allen welkom. Het jaarverslag van de sekretaresse kreeg alle waardering. Door de leden van de aktiviteiten- kommissie werden uitvoerig de aktiviteiten van het komende jaar toegelicht, wat een dankbaar applaus opleverde. In het lopende jaar mag men minimaal op 20 24 aktiviteiten rekenen, mede door samenwerking met het Schuttersveld. Het was ruim 5 uur voordat de voorzitter de vergadering sloot en allen wel thuis wenste. TAXATIEKANTOOR voor alle soorten o.g. taxaties H.M.M. RAEDTS beëdigd taxateur TEL. 04780-81469 Op zondag 5 maart is er weer de maandelijkse ruilmorgen, die in samenwerking met de "Verzamelaar" gehouden wordt in wijkcentrum "de Kiosk" te Venray. Buiten postzegels, kunt u ook ruilen met andere objekten, zoals munten, ansichtkaarten e.d. De beurs wordt gehouden van 10.00-13.00 uur. De entree is gratis en er is voldoende parkeergelegenheid. De Pedagogenpraktijk start na de paasvakantie met een nieuwe cursus Omgaan met anderen, voor jongeren van 13-15 jaar. De cursus is bestemd voor jongeren die moeite hebben met de overgang naar het voortgezet onderwijs, die gepest worden, zich niet prettig voelen op school, verlegen zijn, bang zijn om fouten te maken, zich moeilijk kunnen aanpassen, enz. De deelnemers leren in een klein groepje leeftijdsgenoten om moeilijke situa ties beter het hoofd te bieden, door bijvoorbeeld te leren meer voor zichzelf op te komen, beter om te gaan met kritiek, leren spanning en zenuwen te verminderen, gemakkelij ker om te gaan met leeftijdgenoten en met vowassenen. De cursus bestaat uit 10 wekelijkse bijeenkomsten van 1,5 uur. Voor informatie kunt u kontakt opnemen met de Pedagogenpraktijk Venray e.o., Marktstraat 8 te Venray, tel. 88229. Programma trimclub: Inlopen c.q. warmlopen ±10-12 minuten, oefeningen voor losmaken maken spieren, loop- of spelkombi- naties, uitlopen. Het geheel duurt 1 uur en werkt zeer ontspannend. Geschik voor dames en heren van alle leeftijden. Zin om mee te doen! Aktiviteiten: Zaterdagmorgen om 8.00 uur vanaf Meterik - Schadijker Bossen voor trainingsduurloop van 10 km. Zondagmorgen om 9.00 uur ver zamelen bij parkeerplaats "De Vers" Overloon, programma als boven beschreven. Lopersgroep: Maandag- en donderdagavond ver zamelen om 18.30 uur, St. Antonius- veldweg 1. Trainingsloop van 12 km. Verschillende routes. Inlichtingen tel. 85384. De Venrayse formatie The Southern Blues Rock Band staat de laatste maanden voortdurend in de belangstelling. De 5-koppige Feest Blues Band heeft ook nu weer een primeur. De band zal namelijk in de maand maart als Huisband in café "de Zevende Hemel" te Venray fungeren, waar vier optredens verzorgd zullen worden. Voor alle vaste fans en voor iedereen die nog niet met de blues van deze bende in aanraking is gekomen: kom op zaterdag 4, 11, 18 en 25 maart naar café "de Zevende Hemel" en overtuig jezelf. Voor de leden van het C.D.A. afd. Venray, zal op dinsdag 21 maart 1989 een Algemene Ledenvergadering worden gehouden. Op de agenda staan de medede lingen van bestuur en C.D.J.A. en gedachtenwisseling met de raadsfrak- tie. Verder komen jaar- en financieel verslag over 1988 en bestuursverkie zing aan de orde. Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen worden de voorbereidingen hiervoor bespro ken. Deze bijeenkomst wordt gehouden in Gastencentrum De Wieënhof, Leunseweg 20 te Venray. Aanvang 20.00 uur. DISCOTHEEK GESLOTEN Bij twee kontroles, welke door de afdeling bijzondere wetten van de politie werd gehouden, in een discotheek annex café aan de Gouden Leeuw, werd proces verbaal opge maakt, omdat in beide gevallen de eigenaar-beheerder uit Eindhoven niet aanwezig was. Ingevolge de verstrekte vergunning moest die man wel aanwezig zijn. De zaak werd met onmiddellijke ingang gesloten. Maandag 6 maart zal in samenwer king met de L.V.B. Leunen een grote kienavond gehouden worden met interessante (geld)prijzen. De op brengst is bestemd voor de aktie "Een ton voor het gemeenschaps huis". In een ingelaste pauze zal een zogenaamde Jackpotronde gespeeld worden. Aanvang 20.00 uur. Een volgende aktiviteit voor het zelfde doel is een wielerdriedaagse op 7, 8 en 9 april. Een daarvoor ingesteld comité is volop bezig met de voorbereiding van dit evenement. U komt toch ook... Deze aktiviteiten vinden allebei plaats in het gemeenschapshuis te Leunen. In Meerlo wordt op zondag 5 maart een grote BRUGEINDRIT voor auto's gehouden. Er wordt gereden in drie kategorieën: begin nende rijders (klasse C), gevorderde rijders (klasse B) en een speciale klasse voor inwoners van de gemeente Meerlo-Wanssum (klasse A) met uitzondering van gevorderde rijders. De lengte van de grote puzzelrit is 42 kilometer en de rijtijd is vastgesteld op 2 uur. Het inschrijven is mogelijk vanaf 13.00 uur in zaal 't Brugeind, Hoofdstraat te Meerlo. Het inschrijf geld bedraagt slechts 10,--. De eerste deelnemer vertrekt om 13.30 uur vanaf zaal 't Brugeind. Daar is ook het eindpunt. Op elke drie deelnemers is er één prijs te winnen. De prijsuitreiking is zo snel mogelijk na afloop van de rit in zaal 't Brugeind Meerlo. Nadere informatie: 04789-1283. Vrijdagmiddag vond op het ge meentehuis van Meerlo-Wanssum de officiële presentatie plaats, van het eindrapport van de projektgroep Verkeesveiligheid Noord-Limburg. Dat rapport werd aangeboden aan de Limburgse Deputé de heer P. Hilhorst, die ook de portefeuille voor het Verkeer beheert, en binnenkort voorzitter gaat worden van het Regionale Instituut voor de Ver keersveiligheid. HET RAPPORT met als subtitel "een kwestie van samen aanpakken", is bedoeld als aanzet, om te komen tot een gezamenlijke aanpak van het snel heidsprobleem, vooral op de secun daire en tertiaire wegen in Noord- Limburg. Het is tevens bedoeld als een landelijk voorbeeldplan, in het kader van de aktie -25%. In dat* kader ontvangen de gemeenten startgelden voor verkeersveiligheids- initiatieven, teneinde het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. Aangezien juist de kleinere gemeen ten nog geen volledige invulling of besteding van die gelden hebben, wil de betreffende projektgroep de regio-gemeenten een handreiking bie den voor de aanpak van het grootste knelpunt in de kleine dorpen: Het snelheidsprobleem. Het voorstel behelst dan ook de gezamenlijke aanschaf van een mobiel snelheidsmetingsapparaat met daarin apparatuur voor registratie van de snelheden. Het apparaat laat de weggebruikers zien met welke snelheid gereden wordt terwijl tevens een inzicht verkregen wordt over het rijgedrag. Doordat het apparaat mobiel is kan het op iedere willekeurige plaats worden opgesteld. De politie kan zelfs een kamera aan het apparaat verbinden, waardoor de 'snelheids duivels' gefotografeerd worden. Volgens burgemeester Hahn, voor zitter van de projektgroep, kan deze aktie alleen slagen als ze door alle gemeenten wordt gedragen. Het terugdringen van de snelheden in het lokale verkeer moet ons allen na aan het hart liggen, en daarom zullen de gemeenten in Noord-Limburg snel geld op tafel moeten leggen voor de aanschaf van de voorgestelde appa ratuur. Venray zou ongeveer 9.000,- moeten bijdragen en Meerlo-Wanssum 3.000,-. Andere gemeenten naar verhouding. Het is bekend dat Venray en Meerlo-Wanssum bereid zijn, van de door de aktie -25% beschikbaar gestelde gelden, een deel voor die aanschaf te voteren. Van de andere gemeenten is nog niets konkreets te zeggen. Er zullen vrijwilligers worden gevraagd om de apparaten tt bedienen. Uitkeringsgerechtigden kunnen dat doen met behoud van hun uitkering, aldus burgemeester Hahn. HOOGSTE PRIORITEIT Het rapport spreekt al van de hoogste prioriteiten, als Het gaat om de opstelling van de apparaten op de Horsterweg in Castenray, de St. Jozeflaan in Smakt, de Venrayseweg) te Wanssum en de Hoofdstraat te Meerlo. Zaterdag zullen in de kantine van Rank Xerox de Provinciale EHBO wedstrijden plaats vinden. Voor de Bedrijfs EHBO-BZB van Rank Xerox is dit de 9e maal dat zij deze wedstrijden mag organiseren. Deze keer gebeurt dat met extra glans, omdat de organiserende afdeling 20 jaar bestaat. Ook dit jaar is men weer van de medewerking van de LOTUS-studie- kring Midden en Noord-Limburg verzekerd. Dat betekent dat de wedstrijden een realistisch karakter krijgen en de werkelijkheid heel dicht benaderen. De afdeling Landweert van de EHBO zal zich extra moeten inspannen, om de vorig jaar verover de wisselbeker wéér voor een jaar in z'n bezit te mogen houden. Datzelfde kan ook worden gezegd van de beker cq. plaquette van de kommandant van deze ploeg. Ook hij behaalde het vorig jaar deze felbegeerde kleinoden. 23 Ploegen uit Noord- en Midden- Limburg nemen aan de wedstrijden deel, welke worden beoordeeld door bekende kaderinstrukteurs. Onlangs nam Jules Kessels afscheid als kommandant van de EHBO- vereniging van Rank Xerox. Aan dat feit zal ook even aandacht worden besteed, want zonder de inzet van Jules Kessels had het EHBO-gebeu- ren bij Rank Xerox nooit dit peil bereikt. Hij was er persoonlijk van overtuigd, dat adequate eerste hulp in de bedrijven bittere noodzaak is, dat het daarom ook noodzakelijk is dat de leden van de EHBO niet alleen gemotiveerd maar vooral geschoold die eerste hulp kunnen geven. Voor belangstellenden is er dj mogelijkheid de wedstrijden te be zoeken. De wedstrijden beginnen om 13.00 uur en omstreeks 17.00 uur zal mevr. Sonnebom de prijzen uitrei ken. 5 Tresor Block chocolade - A ft— repen1 GRATIS van7 6,95NU/ 4,51b Doos Belgische bonbons x 500 gram van 9,95 NU T /,51b RINGERS - LINDT - DRAGEE - UNION DUYSE - MILKA - CADBURRY - TRESOR verder: PAASFIGUREN, DECORATIEFIGUREN, DIABETICI EITJES 200 gram Tresor chocolade X O JIC eitjes, melk of puur T «3,4b 200 gram chocolade paasfiguren, gevuld met X O VIE advocaat, melk of puur T «3,4b 250 gram Paas- X O VIE figuren schuim NU T Z,4b CHOCOLATERIE y y Grotestraat 74 - Venray - Tel. 81419 Ook tussen de middag zijn wij open Vrijdag 3 maart a.s. in het wijkgebouw Op 't Nipperke St. Odastraat 41, Aanvang 20.00 u., zaal open 19.15 u Prijzen: vleesbonnen, levensmiddelen en enkele geldprijzen. Vóór binnen- en buitenlandse gegadigden GEEN VERKOOP, GEEN KOSTEN MAAS 8. PEEL HELDEN B.V. IN - VERKOOP - BEMIDDELING ONROEREND GOED Kantoor Horst tel. 04709-5757 Kantoor Helden tel. 04760-74242 St. Barbara verzekert u tegen de hoge kosten bij begra fenis of crematie. St. Barbara is een naturaverzekering, keert dus geen geld uit maar neemt de uitvaartkosten voor haar rekening. Ons uitgebreide voorzieningen pakket blijft, ook bij stijgende kosten, waardevast en onze premies zijn bij vergelijking echt laag. St. Barbara, een zekerheid in die toch al zo onzekere dagen! onderling uitvaartfonds Sl. Annastraot 99, 6524 EK Nijmegen. Tel. 080-220372, b.gg. 080-226788. VAN HAM TOURINGCARBEDRIJF OOK VOOR UW (keuring personenauto's) snel en efficiënt, klaar terwijl U wacht. Autobus- en Touringcarbedrijf TELEFOON 04780-81725 Ons 25 jarig huwelijksfeest is een onvergetelijke dag geworden. Daarom willen we langs deze weg gaarne iedereen bedanken die daaraan hebben bijgedragen, in welke vorm dan ook. Mede namens de kinderen. JAN en LENA VAN DONGEN Veulen, maart 1989 DROOGWORST LEVERKAAS MAGER GEKOOKTSPEK LEVERWORST VRIJDAG en ZATERDAG SOEPVLEES VAN DE RIB MALSE ROSBIEF RUNDERGEHAKT RUNDER POULET VARKENSROLLADE 500 gram BRAADWORST en 500 gram SPEKLAPPEN MAANDAG en GEHAKT TARTAAR WOENSDAG MAGERE SPEKLAPPEN VERSE LEVER VARKENSHIEL DONDERDAG BRAADWORST RUNDERGEHAKT DINSDAG samen 650 500 gram 350 5 stuks 500 500 gram 350 500 gram 200 500 gram 300 500 gram 375 500 gram 475 Geopend: maandag tm vrijdag 9.00-12.30 13.30-17.30 uur. Zaterdag gesloten .ZEI UVI AKER IJ v- Poststraat 8 - Venray - Telefoon 04780-81429 VERSTEVIGEN - FIGUURCORRECTIE VET WEG! RIMPELS WEG! TRANSION Een geheel nieuwe en unieke methode! De transion is een doorbraak in de strijd tegen overtollig vet en het antwoord op effektieve figuurkorrektie. Een behandeling duurt slechts 15 minuten en geeft direkt resultaat. 1e BEHANDELING GRATIS VET WEG! RIMPELS WEG! Bel voor een afspraak met uw Transion-konsulente: José Vestjens Nieuwstraat 146 - Horst - Tel. 04709-6124 kantoor Administratief medewerkster U gaat gegevens invoeren in de computer, administratie inschrijven en boekhoudkundige werkzaamheden uitvoeren. Vereisten voor deze functie zijn: optimale inzet, representativiteit en nauwkeurig kunnen werken. Ervaring met verzekeringen is een pre. industrie Inpakkers Het betreft schoon in- en uitpakwerk bij een bedrijf in Venray. Verkoopster Heeft u aantoonbare verkoopervaring en wilt u graag part-time voor enkele weken aan de slag? Dan hebben wij een leuke baan voor u. Natuurlijk zijn mannen èn vrouwen welkom. Informatie bij Karin Bruggeman, tel. 04780-89 595, Venray, Patersstraat 24A. Aardappelkroketten 2% kg f 6,95 Aardappelschijfjes 21/zkgf 6,95 Franse frietjes (McCain) 21/2 kg f 5,95 Aardappelbolletjes 1 kg f 3,50 Aardappelletters 1 kg f 3,50 Bami/Nasi schaaltjes 400 gr. f 2,95 Magnetron maaltijden v.a. f 6,50 Div. heldere soepen voor2ltr. f 5,75 Div. gebonden soepen voor 2 Itr. f 6,25 Slagroomtaart 12 pers. f 13,95 Progrestaart 12 pers. f 13,95 Gesorteerde slacroomgebakjes 10st.f 13,95 Ba' aroises met saus 750 ml f 5,95 enz. enz. enz. Handijs, per doos f2,- korting Deurneseweg 134 5813 AB Ysselsteyn Telefoon 04785-1513 huidverzorging hoebercweg 17 venray tel.04790'99739 Auto-rijschool start maandag 13 maart a.s. met een nieuwe theorie-cursus per computer inlichtingen en/of reserveringen Merseloseweg 30a, Venray, Tel. 82471 Stadscentrum De Bleek 23 Venray Speciale aanbieding Young Hair Styling permanent f 50," all inn Op maandag vanaf 13.00 uur en op koopavond geopend Café Bar voor een gezellige avond kegelen maar ook voor groepen, personeelsfeestjes e.d. tot ca. 35 personen. Eventueel verzorging van hapjes, koud buffet, barbeque. TEL. 04780-10450 b.g.g. 89257 v-t—tj/ j elektromotoren- en generatoren-revisie Voor reparatie en revisie van alle elektromotoren en transformatoren Verkoop elektro-aggregaten E3 04780-11220 b.g.g. 84672 Overloonseweg 45 - Venray I V De wereld van de insekten De wereld van de vissen, amfibieën en reptielen De wereld van de vogels De wereld van de zoogdieren Een serie natuurgidsen van royaal formaat op mooi papier en zeer fraai van druk. De tekeningen en foto's zijn haarscherp en natuurgetrouw van kleur, vervaardigd door pure vakmensen. De artikelen zijn zonder franje en to-the-point. per deel o.p. 39.90 van den munckhof boek- en kantoorboekhandel (f icol 9r™'S™ (IiMfiraMi postbus 1, 5800 aa venray JpSiL/ Voor en snellere haargroei CHEVEUX PLUS alleen verkrijgbaar bij Henseniusplein 2 - Venray - Tel. 04780-82040 telefoon 04780-82727 Voor alle aanbiedingen geldt: zolang de voorraad strekt, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden. Ook iets te vieren gehad? méér kans in de STAATSLOTERIJ Loten verkrijgbaar bij Sigaren Mag. „MAAN" Patersstraat 5a Venray tel. 81765 ALLE dagen van de week open J. Op Hey-Manders, Hubertusstraat 8 Venray tel. 83039, open van 8.30-20.00 uur -ï-

Peel en Maas | 1989 | | pagina 10