Sportieve recreatie PRIVACY Bedrijfsleven schonk apparatuur aan LTS Hinderwet NOTITIES EN MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE VENRAY onder redaktie van het bureau voorlichting en inspraak Gemeenteraad vergadert Plan Burggraaf Witte Vennen PEEL EN MAAS Teeltverboden Geluidshinder PEEL EN MAAS Donderdag 23 februari - Pagina 14 J p< Er is een tijd geweest, dat de dag- en weekbladen wekelijks van de gemeente een opgave kregen van de burgerlijke stand. Dat was een veelgelezen rutjriek omdat men graag wilde weten, wie er gingen trouwen en in welk gezin een kleintje was geboren. Maar zo'n opgave was ook reden tot „speculaties" en toen het woord „privacy" werd uitge vonden, was het gedaan met de gemeentelijke service. Alleen de kerkgenootschap pen hebben nog lang mogen genieten van de wijzigingen in de loop der bevolking, maar op een gegeven moment was ook dat afgelopen. Vanwege de privacy! Zestig-plussers in de ge meente Venray hebben dezer dagen van de Nederlandse Spoorwegen een brief met in formatie over voordelig reizen met de trein en met de Zuid Ooster ontvangen. Hoe komt N.S. aan de adressen van deze ouderen? In de rubriek Ge meentepraat van 9 februari j.I. wordt het antwoord op deze vraag gegeven: „De gemeente heeft haar medewerking (aan N.S. en de Z.O.) gegeven door het beschikbaarstellen van de adresssen". Hier wordt dus door de ge meente de privacy van haar in woners geweld aangedaan. Er zijn mensen, die geen post wensen te ontvangen van mensen of instellingen, die men niet kent, of waarmee men niets te maken wil hebben. Sterker nog: er zijn mensen, die niet graag met hun leeftijd te koop lopen en nu geeft de gemeente doodleuk aan anderen de leeftijd prijs. Dat klopt toch niet? Zouden soms de postorder bedrijven, die ons met de re gelmaat van de klok laten weten, dat wij een prijs hebben gewonnen, ons adres ook van de gemeente krijgen??? Direkteur Ad Hijl, van de Techni sche School, mocht deze week enkele milde gevers zeer hartelijk danken voor de apparatuur die zij aan de Technische School hebben geschon ken, en waardoor het mogelijk is dat de leerlingen een optimale, op het huidige bedrijfsleven afgestemde op leiding kunnen krijgen. Het verstrekken van dergelijke noodzakelijke apparatuur is voor de Overheid nog steeds geen prioriteit, in de zuinige besteding van de be schikbare geldmiddelen. Maar het Venrayse bedrijfsleven onderkent die tekortkomingen en stelt gaarne appa ratuur ter beschikking. Op die wijze is het mogelijk de leerlingen op de hoogte te stellen van de laatste ont wikkelingen in hun vakgebied. Bij de aangeboden Mercedes Benz dieselmotor kan men overtuigd zijn, dat de leerling-automonteur in die motor geavanceerde onderdelen zal terugvinden en straks in de praktijk kan herkennen en er mee om kan gaan. De aangeboden Mig-Mag lasappa- ratuur betekent voor de leerlingen een vooruitgang op de weg naar het vak manschap. De aangeboden tweekantbanken is een welkome aanvulling op het inven tarispakket in de plaatverwerking. Juist omdat in Venray en omgeving nog al wat plaatverwerkende indus trieën zijn. De leerling kan nu weer een betere vooropleiding krijgen. De beschikbaar gestelde tekstver- werkingsapparatuur zal ongetwijfeld goede diensten bewijzen bij de infor- maticalessen. Niet alleen apparatuur stelt het be drijfsleven beschikbaar, aldus direk teur Hijl, maar men denkt ook dik wijls aan de Katholieke Technische School bij de verstrekking van mate rialen, die misschien voor het betref fende bedrijf niet meer zo geschikt zijn, maar als leermiddel graag in ontvangst worden genomen. Recente lijk nog werd dankbaar gebruik ge maakt van het aanbod van Volvo- cars om enkele motoren te komen halen, waaraan nu door de leerlingen gesleuteld kan worden. De milde gevers van bedoelde ap paratuur waren: Mercedes-Benz, de Stichting Beroepsopleiding Bedrijfs leven, de fa. van Geel-Hermus en Aannemingsbedrijf Verhoeven. De firma H. Clephas was zo be reidwillig gratis de 3 ton wegende kantbanken vanaf het bedrijf Van Geel-Hermus naar de LTS te vervoe ren en te plaatsen. Duidelijk kwam naar voren, dat het Venrayse bedrijfsleven nog steeds goede vaklieden nodig heeft en daar om ook graag zijn steentje wil bijdra gen, zodat de Venrayse leerlingen op timale mogelijkheden tot onderwijs krijgen. BLOEIT VOORAL IN DE ZOMERMAANDEN GEDURENDE het gehele jaar wordt er buiten competitie- en clubver band aan sport gedaan, maar in de zomermaanden gedijt de sportieve recreatie altijd meer dan in de wintermaanden. De sportieve recreatie is in ons land aan een geweldige opmars begonnen. Het is zeker niet zo dat alle mensen die sporten voor hun plezier, onverschillig zouden staan tegenover de wedstrijdsport. Onder de sportieve recreanten tref fen we velen aan, die ook lid van een sportclub zijn maar daarnaast in hun vrije tijd één of meerdere sporten buiten competitie- of clubver band beoefenen. Er zijn ook veel mensen, die door sportieve recreatie de smaak van het sporten te pakken krijgen en alsnog lid van een sportclub worden. Tenslotte is er een grote groep, die uitgekeken is op de wedstrijdsport, om welke reden dan ook, en buiten de officiële sportorganen om toch aan het sportgebeuren deelneemt. ECONOMISCHE CRISIS EN ANTI-PRESTATIEMORAAL DE sportbonden in ons land tellen te zamen zo'n 4.5 miljoen leden Alleen de voetbal- en de tenmsbond hebben met respectievelijk 1 miljoen en ruim een half miljoen leden al 1/3 van dit spor tieve legioen, onderdak verschaft. Aan het getal '4,5 miljoen' moet men zich overigens niet al te zeer vasthouden. Er zijn natuurlijk ook mannen en vrouwen, jongens en meisjes, die van meer dan één sportclub lid zijn. Onderzoekingen hebben uitgewezen dat enkele miljoe nen Nederlanders (bejaarden niet mee gerekend) weinig of niets aan sport doen, of in geen geval aan sportbeoe fening binnen club- of competitiever band. Het is zeker ook zo dat de groei van het ledenbestand van de sportverenigingen op het ogenblik stagneert. Dat heeft onder meer te maken met de economi sche crisis. Voor sommige mensen, vooral uit de laagstbetaalde groeperin gen, dreigt het lidmaatschap van een sportclub een onbereikbare luxe te wor den en zij. die van meerdere sport bonden lid waren, zijn geneigd om financiële redenen zich tot de beoefe ning van één sport te beperken Na tijden van spectaculaire groei bevindt het officiële sportcircuit zich nu in een rustiger periode en daarbij dient de sportieve recreatie zich als een geduch te concurrent aan Prestatiemoraal DAARMEE is niet gezegd, dat alleen vanwege financiële redenen mensen buiten club- en competitieverband aan sport doen Bij velen leeft een zeker gevoel van onbehagen jegens het offi ciële sportcircuit. Het prestatie-ele ment, wat daar vaak centraal staat, wordt lang niet door iedereen gewaar deerd Laten we wel wezen: heel wat mensen presteren maar matig in een tak van sport welke zij verder graag beoefenen, dus hoeven zij niet zo nodig lid Van een club te worden. Er zijn ook nogal wat clubs in diverse sectoren van sportbeoefening, die meer oog hebben voor de beste presteerders onder hun leden dan voor de matige presteerders onder hun ledenbestand. Niet voor niets is vooral de afval van jongere leden van de sportverenigingen een teken aan de wand in dit opzicht. Er zijn ook talloze mensen, die iets hebben tegen de prestatiemoraal, waar van het sportbedrijf doordrongen is geraakt, dit nog los van hun eigen pres taties. Voor hen moet het bedrijven van sport een ontspannen sfeer hebben, verder staat bij hen sociaal contact, gezelligheid en plezier hoger genoteerd dan prestatie. Vooral zwemmen HET bedrijven van sportieve recreatie kan op alle mogelijke manier en zeker in de zomermaanden is het aantal moge lijkheden zeer groot, als het weer een beetje meewerkt Sommige sporten worden zelfs aanzienlijk meer in recrea tief verband, dus buiten club en compe titie, beoefend dan in een officieel ka der. Zwemmen is daar een schoolvoor beeld van. Bijna 35% van de Nederland se bevolking zwemt Van mensen die jonger zijn dan 35 jaar, zwemt zelfs bijna 40%. Al zou maar 1/3 van deze mensen lid van een zwemclub worden, dan zou de zwembond al de grootste sportbond van ons land zijn. Dat laatste is echter geenszins het geval. De zwem bond is slechts een middelgrote bond, veel en veel kleiner dan de voetbal- ol tenmsbond, zelfs kleiner dan de volley- balbond Zwemmen mag je dan ook met recht de meest bloeiende recrea tiesport in ons land noemen Maar ook zomersporten als roeien, kanovaren en windsurfen worden vooral buiten club verband beoefend Fietsen en wandelen zijn eveneens recreatiesporten bij uit stek en zelfs een in clubverband intens beoefende sport als tennis bloeit ook zeer sterk als recreatiesport en dat zou nog veel sterker het geval zijn, als er meer tennisbanen waren. TOCH mag dit alles voor de sport verenigingen geen reden zijn zich tegen de sportieve recreatie af te zetten. De officiële sportbeoefe ning profiteert anderzijds namelijk ook zeer sterk van de bloei van de recreatiesport. Veel mensen die aanvankelijk alleen voor hun ple zier sporten, krijgen op de duurde smaak zo te pakken, dat zij toch lid worden van een sportclub. Alleen bij mensen boven de veertig ge beurt dat nog te weinig. Maar deze categorie is dan ook door de meeste sportverenigingen altijd verwaarloosd. Al is ook daar de laatste jaren een verbetering te bespeuren. RAADHUIS VENRAY Raadhuisstraat 1 Telefoon 04780-23333 Correspondentieadres: Postbus 500 5800 AM VENRAY Openingstijden: Maandag t.m. vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. De afdeling Bevolkingszaken is te vens geopend op donderdag van 15.30 tot 17.00 uur. Van deze openingstijden kan uitslui tend na telefonische afspraak wor den afgeweken. Spreekuren b. en w. Burgemeester H.J.M. Defesche Maandag van 10.00 tot 11.00 uur. (openbare orde en veiligheid, finan ciën, economische zaken, voorlich ting en inspraak, grondbedrijf, be lastingen, toerisme). Wethouder J.A.A. van Oers Maandag van 10.00 tot 11.00 uur. (onderwijs, volwassenenonderwijs, vrije akademie, muziekschool, bibli otheek, sportzaken, culturele zaken, museum, jeugd- en jongerenwerk, accommodatiebeleid welzijnssector) Het spreekuur wordt voorlopig waargenomen door wethouder mevr. E. Hoppenreijs-de Loo, m.u.v. het onderdeelcultuur", dat wordt waargenomen door de burge meester. Wethouder W.A. Claessens Maandag van 10.00 tot 11.00 uur. (openbare werken, verkeer en ver voer, reiniging, energiebesparing, ei gendommen en grondverwerving, agrarische zaken, hinderwetszaken, coördinatie milieuzaken). Wethouder H.P.T.M. Willems Maandag van 10.00 tot 11.00 uur. (ruimtelijke ordening, volkshuis vesting, bouw- en woningtoezicht, welstandstoezicht, verkoop bouw terreinen in bestemmingsplannen, personeelszaken en organisatie). Wethouder, mevr. E.M.A.A. Hoppenreijs-de Loo Maandag van 10.00 tot 11.00 uur. (sociale zaken, samenlevingsop bouw, gezondheidszorg, bejaarden zorg, culturele minderheden, eman cipatie. werklozenzorg en coördina tie welzijnsplanning). Op dinsdag 28 februari a.s. vindt in het raadhuis een openbare vergadering van de gemeenteraad plaats, aanvang 20.00 uur. Op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen: - Vaststelling subsidie 1987 ten behoeve van het regionale project „alfabetisering"; - Vaststelling subsidie 1987 ten behoeve van het regionale project „educatieve activiteiten voor culture le minderheden"; - Raadsvoorstel Gewest Noord- Limburg betreffende een voorberei dingskrediet ad 50.000,- ten behoeve van de planvoorbereiding regionale motorcrossaccommodatie Noord-Limburg. - Raadvoorstel Gewest Noord- Limburg betreffende een raamkrediet van 200.000,- voor het doen opstellen van een onderzoeksplan stortplaats Zuringspeel. - Vergoeding voor werkzaamheden en tegemoetkoming in de kosten voor raadsleden en presentiegelden voor commissieleden, niet zijnde raadsle den, voor 1989. - Voortzetting van de Gemeen schappelijke Regeling, inzake bij zonder onderzoek sociale wetten (sociale recherche). - Wijziging van de gemeenschap pelijke regeling Zuid Nederlands Instituut voor Gemeentepolitie-oplei- ding. - Voorbereidingsbesluit gedeelte bestemmingsplan Vredepeel ten be hoeve van het bouwplan van dhr. P. van Lipzig, Johan van Stalbergweg 1 te Vredepeel. - Voorbereidingsbesluit gedeelte bestemmingsplan Oostrum-Zuid ten behoeve van de bouwplannen van bouwbedrijf Raedts en zn. te Oostrum. - Voorbereidingsbesluit gedeelte bestemminsplan Ysselsteyn ten be hoeve van 'het bouwplan van dhr. Chr. Hellegers, Heidse Peelweg 29 te Ysselsteyn. - Voorbereidingsbesluit gedeelte bestemmingsplan „centrum" ten be hoeve van de vestiging van een Praxis in de voormalige cartonnagefabriek van gebr. Laurensse. - Raadsvoorstel betreffende: a. rapportage besteding gelden stads- en dorpsvernieuwing over het jaar 1988; b. verdeling gelden beschikbaar gesteld in het kader van de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing voor het jaar 1989. - Voorstel tot beschikbaar stellen van een krediet ad 240.000,-- incl. B.T.W. ten behoeve van de aanleg van het parkeerterrein tussen Kerk- pad en raadhuis en vaststelling van een aanvullende begrotingswijziging 1989 inzake de reconstructie Grote Markt en Marktstraat. - Verlening van recht van erfpacht aan dhr. L. Martens, Kempweg 9 te Venray voor een bouwkavel op het industrieterrein „De Hulst". De burgemeester van Venray maakt ingevolge het bepaalde in art. 28 lid 6 en art. 31 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat Gedeputeerde Staten van Limburg bij besluit van 31 januari 1989 nr. BR 42714, goedkeuring hebben verleend aan de eerste herziening van het bestemmingsplan Burggraaf. Ingevolge het bepaalde in art. 29 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening is het besluit tot goedkeu ring onherroepelijk. Er kan derhalve geen beroep tegen worden aangete kend. Voornoemd besluit van Gedepu teerde Staten, alsmede de betreffende herziening liggen met ingang van 24 februari 1989 gedurende een maand bij de afd. ruimtelijke ordening, kamer 201 van het raadhuis, voor een ieder ter inzage. Venray, 23 februari 1989 De burgemeester voornoemd, Mr. H.J.M. Defesche. De burgemeester van Venray maakt ingevolge het bepaalde in art. 23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat met ingang van 24 februari 1989, gedurende een maand, bij de afd. ruimtelijke ordening, kamer 201 van het raadhuis, voor een ieder ter visie ligt het ontwerpbestemmingsplan Witte Vennen e.o. Dit ontwerp beoogt met name de ontwikkeling van een recreatief project in het plangebied mogelijk te maken. Het plangebied wordt be grensd door de Deurneseweg, Spar- rendreef, Gunhoekweg en de spoor lijn Venlo-Nijmegen. Gedurende de bovenvermelde ter mijn bestaat voor een ieder gelegen heid tot het indienen van schriftelijke bezwaren bij de gemeenteraad van Venray, Postbus 500, 5800 AM Venray. Venray, 23 februari 1989 De burgemeester voornoemd, Mr. H.J.M. Defesche. Kennisgeving bekendmaking ontwerp-beschikking Burgemeester en wethouders van Venray, maken bekend dat zij van plan zijn om op de aanvraag van P. Cornelissen, Theeuwenhofweg 18 te Leunen voor een hinderwetvergun ning voor het uitbreiden en wijzigen van een varkensfokkerij gelegen aan de Theeuwenhofweg 18 te Leunen positief te beschikken onder het stellen van voorwaarden met dien verstande dat in de inrichting maximaal 60 melkkoeien, 40 stuks jongvee en 160 zeugen gehouden mogen worden. - W. van Dijck, Deurneseweg 142 Ysselsteyn voor een hinderwetver gunning voor het oprichten en in werking hebben van een rundveehou derij gelegen aan de Deurneseweg 142 te Ysselsteyn positief te beschikken onder het stellen van voorwaarden met dien verstande dat in de inrichting max. 48 melkkoeien, 30 stuks jongvee en 15 (mest)kalveren gehouden mogen worden. De ontwerp-beschikking en bijbe horende stukken kunnen op het raadhuis, kamer 119, Raadhuisstraat 1 te Venray elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur worden ingezien tot 10 maart 1989. Tot deze datum kunnen de stukken ook worden ingezien op elke donderdag van 16.30 tot 19.30 uur na telefonische afspraak. Tot bovengenoemde datum kunnen gemotiveerde bezwaren schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Venray. Daarbij kan worden verzocht de persoonlijke gegevens van diegene die bezwaar maakt niet bekend te maken. De aanvrager en diegene die bezwaar hebben gemaakt naar aan leiding van de aanvraag en diegene die aan kunnen tonen dat zij niet (tijdig) in staat zijn geweest dit te doen, kunnen bezwaar maken tegen de ontwerpbeschikking. Venray, 23 februari 1989 Burgemeester en wethouders voornoemd, namens dezen, het hoofd van afdeling openbare orde, veiligheid, en milieuzaken, get. J. van Kuijck. 'n leesbare krant Sportcontacten Limburg-Limburg Dit jaar is het 150 jaar geleden dat Belgisch en Nederlands Limburg officeel gescheiden werden. Het is de bedoeling om dit jaar bij sportcontacten tussen Limburgse (Belgische en Nederlandse) vereni gingen aandacht te besteden aan 150 jaar Limburg. Hiervoor zijn raambiljetten en stickers beschikbaar, alsmede een herinnering voor alle deelne- mers/sters aan genoemde sportcon tacten. Vandaar dat er een inventarisatie nodig is van de in 1989 geplande grensoverschrijdende sportcontacten. Wij zouden het op prijs stellen als verenigingen uit de gemeente Venray die voor dit jaar een sportactiviteit met een vereniging uit Belgisch Limburg op het programma hebben staan dit zouden doorgeven aan: Gemeente Venray, afdeling Welzijn, Postbus 500, 5800 AM Venray Bouwvergunning verleend Burgemeester en wethouders van Venray hebben in hun vergadering van 21 februari 1989 voor de onderstaande bouwplannen bouw vergunningen verleend. Zij die menen door de afgifte van één of meer van deze vergunningen rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen, kunnen op grond van de wet AROB daartegen bij het college van burgemeester en wethouders van Venray een gemotiveerd bezwaar schrift indienen en wel binnen dertig dagen na bovengenoemde datum. - het verbouwen van een winkel pand aan de Hofstraat 2 te Venray, t.n.v. Electronic Hobby Shop, Hof straat 2a te Venray; - het uitbrei den van een woning aan de Langeweg 49 te Venray, t.n.v. mevr. G. Jans-Bollen; - het bouwen van een woning en garage aan de Pastoor Strijkerstraat 11 te Leunen, t.n.v. J. Houben, Steegse Peelweg 17 te Leunen; - het bouwen van twee woningen aan de Timmermansweg 85 en 87 te Ysselsteyn, t.n.v. IBC Bouwgroep Nederland B.v. Klokkenbergweg 9 te Amsterdam; - het verbouwen en uitbreiden van een woning aan de Polkastraat 6 te Venray, t.n.v. P. Vermeulen. Venray, 23 februari 1989 De burgemeester van Venray, Mr. H.J.M. Defesche. Bouwvergunning aangevraagd Burgemeester en wethouders zijn voornemens aan de navolgende bouwaanvragen medewerking te ver lenen: - het bouwen van een veranda aan de Stationsweg 30 te Venray, t.n.v. M. Derkx; - het bouwen van een serre aan de St. Odastraat 28 te Venray, t.n.v. Th. Nellissen; - het verbouwen en uitbreiden van het gemeenschapshuis aan de AI- bionstraat 28 te Leunen, t.n.v. Stichting Gemeenschapshuis Leunen, p/a Trijnestraat 1 te Leunen. De bouwplannen liggen met ingang van 24 februari 1989 gedurende veertien dagen voor een ieder ter inzage bij het bureau ruimtelijke ordening en bouwzaken, kamer 201 van het raadhuis (van 09.00 tot 12.00 uur). Gedurende deze termijn kunnen eventuele bezwaren schriftelijk bij burgemeester en wethouders worden ingediend. Venray, 23 februari 1989 De burgemeester van Venray, Mr. H.J.M. Defesche. De Burgemeester van Venray, maakt bekend dat in het gemeente huis, kamer 119, Voor een ieder ter inzage liggen de opnieuw vastgestelde lijsten van terreinen waarop het onkruid knolcyperus is aangetoond. Ingevolge de regeling teeltverboden knolcyperus geldt voor deze terreinen een verbod op de teelt van de volgende gewassen: aalle bol- of knolvormige bloem gewassen; b. alle houtige gewassen, vaste planten, bloemisterijgewassen en groentegewassen, voor zover zij worden geteeld met het doel de gehele of gescheurde plant of ondergrondse delen daarvan elders uit te planten, of voor wederuitplant in het verkeer te brengen; c. alle akker- en tuinbouwgewas- sen waarvan ondergrondse delen worden geoogst of meegeoogst; d. graszoden. Ingevolge de verordening van het Landbouwschap geldt een reinigings plicht voor werktuigen die gebruikt zijn op met knolcyperus besmette percelen. Venray, 23 februari 1989 De burgemeester voornoemd, Mr. H.J.M. Defesche. Burgemeester en wethouders van. Venray maken bekend, dat Gedepu teerde Staten van Limburg voorne mens zijn een zone, als bedoeld in art. 53 van de Wet geluidhinder, vast te stellen rond de asfaltmenginstalla- tie „Wanssumseweg" te Venray. De ontwerp-zone (de zonerings- kaart en -toelichting) alsmede andere ter zake stukken liggen ter inzage van 27 februari 1989 tot 27 maart 1989 en wel: In het Provinciehuis te Maas tricht (Biblioheek) tijdens de werk uren en in het gemeentehuis van Venray eveneens tijdens werkuren. Tot uiterlijk 27 maart 1989 kan een ieder bij Gedeputeerde Staten schrif telijk bezwaren tegen het ontwerp indienen. Zij die tijdig bezwaren hebben ingediend, worden in de gelegenheid gesteld deze bezwaren tijdens een hoorzitting nader toe te lichten. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: Gedeputeerde Staten van Limburg t.a.v. de Afdeling Milieu (WIL) Postbus 5700 6202 MA Maastricht onder vermelding van: Asfalt- menginstallatie „Wanssumseweg" te Venray. Venray, 23 februari 1989 Burgemeester en wethouders voornoemd, Mr. H. Defesche, burgemeester Drs. A. de Bever, secretaris. Openingstijden Gemeentelijk zwembad Maandag 8.00-8.30 (vroege vogels) 18.30-19.45 (jeugd) 21.00-22.00 (vanaf 16 jaar) Dinsdag 7.00- 8.30 (vroege vogels) 15.30-16.30 (65+) 18.30-19.45 (jeugd) 20.00-21.00 (dames) 21.00-22.00 (vanaf 16 jaar) Woensdag 8.00-10.00 (vroege vogels) 10.00-12.00 (dames) 14.00-16.30 (jeugd) Donderdag 7.00- 8.30 (vroege vogels) 18.30-19.45 (jeugd) Vrijdag 8.00- 9.00 (vroege vogels) 18.30-19.45 (jeugd) Zaterdag 8.30-10.00 (vroege vogels) 11.00-12.00 (moeder en Kind) 14.00-16.00 (jeugd) Wijzigingen voorbehouden

Peel en Maas | 1989 | | pagina 14