Verdeling van de gelden voor stads- en dorpsvernieuwing Spoedige verharding van parkeerterreinen EOD was zaterdag aktief in Merselo Raadsvergadering Meerlo-Wanssum Dure biefstukjes Nestkastjes: nuttig en bezienswaardig duwtje in de rug van moeder natuur Scheidsrechters in de bioemen PEEL EN MAAS Donderdag 16 februari - Pagina 5 Inzet: blikken vol munitie - een klein deel van de grote "oorlogsbuit". Als de inwoners van Merselo in de loop van zaterdagmiddag waren opgeschrikt door twee grote ontplof fingen dan kunnen wij onze lezers vertellen wat de oorzaak was. De foto's spreken eigenlijk voor zich zelf. Bij egalisatie van landbouwgrond op de Haag in Merselo was nogal wat oorlogstuig naar boven gekomen. Dat spul was door de landbouwer verzameld, waarna hij de politie van zijn vondst in kennis stelde. De buit bestond uit 70 nog intakt zijnde oorlogssouveniers: brisantgranaten, rookgranaten en lichtgranaten: De deskundige van de politie vond het maar onverantwoord, dat het gevaarlijke oorlogstuig daar langs de openbare weg bleef liggen. Dankzij de goede kontakten, die brigadier Beuving met het EOD-korps heeft, kwam reeds zaterdagmiddag een drietal deskundigen uit Culemborg naar Venray, om deze klus te klaren. Met de grootste voorzichtigheid werd het oorlogstuig nabij Merselo inge graven en daar tot ontploffing gebracht. In het kader van de "Wet op de stads- en dorpsvernieuwing" is voor 59 door Provinciale Staten aan de gemeente Venray een budget beschik baar gesteld tot een bedrag van 442.100,--. Dit bedrag is gebaseerd op een rapportage van de gemeente Venray over de kostenraming van de voor 1989 geplande centrumprojek- :en. Het college van burgemeester en wethouders zal in de eerstvolgende raadvergadering een voorstel doen tot de hier volgende verdeling: Voor centrumdoeleinden zal iOO.OOO,-- gereserveerd worden voor de herinrichting van de Grote Markt. Voor de aanleg van het parkeerterrein nabij het raadhuis wordt 60.000,-- gereserveerd. Voor openbare werken ten behoeve van de derde fase De Bleek zal 112.100, beschikbaar worden gesteld. Verder zullen de volgende bedragen gereserveerd worden: 10.000,-- voor kunstzinnige verfraaiing; 15.000,-- voor monumentenzorg; 10.000,-- ten behoeve van verhuis kosten van bewoners uit Wit Desselke en 35;000,-- voor verbetering van door eigenaren bewoonde woningen. WEINIG Dit laatste bedrag 35.000,-- is 10.000,- minder dan het bedrag dat in 1988 voor woningverbetering beschikbaar werd gesteld. Oorzaak •van deze daling is, dat in 1988 slechts f- 17.798,-- uitbetaald is aan eigena ren om hun eigen woning te verbeteren. "Schrikbarend laag" vond de heer Philipsen (CDA), tijdens de commis sievergadering voor Ruimtelijke Or dening en Volkshuisvesting. "Slechts 4% van het totale bedrag, dat de provincie aan Venray voor stads- en dorpsvernieuwing beschikbaar stelt, wordt hier-voor gebruikt". Volgens de heer Philipsen ligt dit percentage elders in Limburg op 20%. Hij vroeg zich dan ook af, of Venray voor dit fonds niet een te strenge regeling hanteert. "Of is het onwetendheid bij de burgers?". Volgens wethouder Willems ver schilt de regeling nauwelijks met die van andere gemeenten. "Het is wel zo, dat we spreken over woningen waarvan de woonkwaliteit wordt opgeheveld naar hedendaagse nor men. Aan investeringen voor essenti- ele waardevermeerdering verleent de gemeente geen bijdrage". Verder meende de wethouder, dat de behoeft in Venray voor deze subsidie niet zo groot is. Volgens hem beschikt Venray over een zeer jong woningbestand, dat weinig aanpas singen behoeft. Dat blijkt ook wel uit de cijfers. De gemeente Venray heeft ooit 90.000,-- voor verbetering van deoor eigenaren bewoonde woningen gereserveerd, nu nog maar 35.000,—. Elk jaar wordt- dat bedrag niet gehaald. Dhr. Philipsen bleef evenwel zijn zorg uitspreken. Hij meende toch verschillen in de diverse verorde ningen te kunnen konstateren maar wilde nu vooral een signaal geven, opdat deze bijdrage niet tot nul daalt... Wethouder Willems bleef er bij dat de Venrayse verordening niet te streng is. Wel zegde hij toe meer publiciteit aan deze subsidie te gaan geven. Nog voor de herinrichting van de Grote Markt zal de gemeente het terrein tussen het raadhuis en het voormalig kerkhof gaan inrichten als volwaardig parkeerterrein. De com missie openbare werken en verkeer kon in de vergadering van jl. donderdag in grote lijnen akkoord gaan met de plannen van burgemees ter en wethouders. Wel zal bekeken worden of de indeling van de parkeervakken "haaks" of "ver schoten" zal worden. "Sober, maar verantwoord", was de reaktie van dhr. A. Jansen (PvdA) op deze plannen. De PvdA-er opperde wel het idee voor een "verschoten" indeling. De gemeente plannen zijn uitgegaan van een "haakse" uitvoering. Volgens dhr. Jansen zou dan een lichte ruimtewinst ontstaan. Bovendien zou het in- en uitrijden van de vakken gemakkelijk gaan. Ook zou er op het verbeterde terrein een eenrichtingsroute gehan teerd moeten worden. Jansen vroeg zich verder af, of de invaliden parkeerplaatsen, die op het plan zijn ingetekend, niet dichter bij de Grote Markt moesten komen. Mevrouw Poels-Peters was blij met dit plan. Ze hoopte wel dat het de kosten, zijnde 240.000,--, niet zal overschrijden. Dat was ook een van de eisen, die de commissie had gesteld, voordat de plannen opgezet werden. Dhr. Van de Vorle vroeg zich tenslotte af of de Grote Kerk vanuit dit parkeerterrein, niet beter bereikt kan worden. Bruids- en begrafenis stoeten zouden, op het moment dat de werkzaamheden aan de Grote Markt in gang zijn, dan toch tot voor de Grote Kerk kunnen rijden. Wethouder Claessens kon de commissie verzekeren dat het par keerterrein binnen de geraamde kosten aangelegd gaat worden. Zo wordt er bestaande verlichting van het raadhuis op dit parkeerterrein gebruikt. De parkeerplaats een verschoten inrichting te geven, zag de wethouder in eerste instantie niet zitten. "Dat leidt, in kombinatie met het een richtingsverkeer tot teveel verkeers overtredingen" meende hij, doelende op autobestuurders die de kortste weg naar een parkeervak willen nemen. De wethouder zegde echter wel toe, dat het college nog vóór de raadsvergadering van februari zal bekijken of een "verstoken" inrich ting een beter alternatief is. Wijziging van de invalidenparkeer plaatsen zag de wethouder ook al niet zitten. Bij de Grote Kerk zijn vier invalidenparkeerplaatsen, terwijl er ook bij de ingang van het gemeente huis zulke parkeerplaatsen zijn. Bovendien zou wijziging tot een komplete herziening van de inrichting leiden, de vakken die dienen als invalidenparkeerplaats zijn immers breder. De toegang tot de Grote Kerk ziet de wethouder bij voorkeur via het huidige Kerkpad, vanuit de Eind- straat. Een vernieuwde toegang vanaf de kant van het raadhuis, is volgens wethouder Claessens te kostbaar. Het gaat hier immers maar om een tijdelijke oplossing. Het Kerkpad zal nu opgeknapt worden, zodat een redelijke toegankelijkheid vanaf de Eindstraat zal ontstaan. Er zijn overigens wel plannen om de entree van de Grote Kerk vanuit de Eindstraat tot een permanente situatie om te bouwen; doch meer dan plannen zijn er op dit moment zeker niet. De bereikbaarheid van de Grote Kerk zal in ieder geval gewaarbord blijven tijdens de herinrichting van de Grote Markt en de Marktstraat, welke in april van start zou gaan. VOOR DE VIJFDE MAAL BESCHADIGD Voor de vijfde maal in korte tijd moest een Venrayer bij de politie aangifte doen, dat zijn personenauto door vandalen beschadigd was. Ook nu waren met een scherp voorwerp diepe krassen aangebracht. De schade bedraagt meer dan 2.000,-. De auto stond op het erf van een boerderij. DIEFSTAL WERD GEMAKKELIJK GEMAAKT Een Venrayer deed aangifte van diefstal, uit zijn in het centrum geparkeerde personenauto. Verdwe nen was zijn polstasje met persoon lijke bescheiden als paspoort, rijbe wijs en kentekenbewijs en enig geld. Tót zijn schaamte moest hij wel bekennen, dat hij het de dader wel heel gemakkelijk had gemaakt, want: de auto was niet afgesloten. TUNER ONTVREEMD Uit een elektrozaak aan de Schoolstraat verdween een tuner- versterker, ter waarde van 499,-. Hóe de diefstal heeft plaatsgevonden kon niet worden vastgesteld. WEG BEVUILD MET LATEX Van een vrachtauto uit Venlo was op de Langstraat witte Latexverf op het wegdek terecht gekomen. De' veroorzaker kon worden achterhaald en zal de rekening voor het schoon maken door de brandweer gepresen teerd krijgen. Verwijdering ging nog vrij gemakkelijk, omdat de verf nog niet was opgedroogd. DE slager die nu terecht moest staan wegens verwoede pogingen om enkele kinderen een plattere biefstuk te bezorgen, had het al meer met de buurtjeugd aan de stok gehad. "U bent al driemaal veroordeeld wegens mishandeling", sprak de politierech ter misprijzend. "Maar die kinderen gaan niet vrijuit", dreigde de verdachte. "En de vader die toestaat, dat ik uit zijn huis in de luren wordt gelegd, kunnen ze wat mij betreft afsnijje!" "Bedoelt de hals afsnijden?" vroeg de officier voor alle zekerheid. "Nee meneer, de telefoon natuurlijk". "Wat heeft een telefoon van die vader er mee te maken?" "Maar meneer, daar kwamen die boodschappen over". "Valse bestellingen?" vroeg de rechter en bladerde in zijn dossier. "Nee, dat verhaal van dat varkens vlees. Ik word opgebeld, ik nam an en daar zegt een stem: Slager, heppu varkensvlees. Ik zeg ja dame, want ik dacht dat 't een dame was. Zegt die stem Heppu u ook varkenspootjes? Ik zeg weer: Ja dame, ik heb varkenspootjes. Zegt die stem: O ja? Dan zult u wel slecht in uw schoenen komen...". Staande en zittende magistratuur keken pardoes in hun papieren. De parket wacht draaide zich om en snoot uitvoerig zijn neus. "Nou meneer, datzelfde kind heb 't klaargespeeld met die vrindjes van 'm me dógen lang na te roepen: De slager die hep varkenspootjes, hi-ha-ho. En ik me maar bedwingen en niks terugdoen". "Nou, niets terugdoen?" vroeg de rechter, die zich het eerst hersteld had. "U hebt er drie geraakt. En flink ook". "Dat was na het derde telefoontje, meneer. Het tweede kwam zogenaamd van de bakkersvrouw. Zeit dat mens: Slager, ik heb zoveel koekies over, kun jij nog lange vingers gebruiken. Ik zeg: Ja mens, geef mij maar lange vingers. Krijg ik van dat akelige snertjong te horen: Dan kun je nog meer klanten afzetten". Rechter en officier, nu beter voorbereid, beten meewarig op hun lip, terwijl op de tribune luid gegrinnik opklonk. "En die knapen dagenlang sarren. De slager wil lange vingers!" vervolgde de verdachte. "Ik zie nog steeds geen reden, om van die knapen haché te hakken", zei de officier geheel in stijl. "Dat kwam pas na het derde telefoontje, meneer. Stel u voor, u wordt opgebeld door de PTT en een vriendelijke stem zegt u: Ach meneer, er is een storing in uw draadjeskabel, wilt u ons even van dienst zijn? Wat zeggu dan? Natuurlijk, u zegt ja. Dat zei ik ook, meneer. Zei die stem: Wilt u dan even het snoer nameten tussen de hoorn en uw toestel? Nou ik leg m'n lever en m'n niertjes neer, laat m'n klanten staan, ga naar de huiskamer, pak een .centimeter uit m'n vrouw d'r naaimandje en méét dat snoer. Eén meter vijftig, zeg ik tegen de storingsjuffrouw. Wat krijg ik voor antwoord: O, dat is dan nèt genoeg om je op te knopen. Nou, toen ben ik d'r toch op af gegaan...". "U had beter een aanklacht kunnen indienen", sprak de officier vermanend. "Dan was die telefoon waarschijnlijk wel afgesneden. Maar u bent nu te ver gegaan". En hij eiste met veel omhaal van woorden f 250,- boete of vijf dagen. "Dat zijn dan dure biefstukjes", verzuchtte de slager. Een origineel, grappig, mooi, vertederend, leuk, ontroerend, kortom goéd geboortekaartje kiest u uit de Kennemer Kaarten Kollektie. Gratis ontvangt u, bij afname van minimaal 60 stuks (per bestelnr.) een leuk knuffelbeest! Wie een nestkastje in zijn of haar tuin zet, doet daarmee zichzelf en moeder natuur een plezier. Vogels eten insecten en door hun aanwezig heid blijft een insectenplaag letterlijk en figuurlijk binnen de perken. En zo'n nestkastje is natuurlijk een alleraardigst gezicht in de tuin. Zeker wanneer een verliefd paartje net üw kastje uitkiest om hun jongen ter wereld te brengen.... Weilanden, maar zeker ook de holten in rottende en dode bomen waren ooit favoriete plekjes voor de gevederde gezinsuitbreiding. De landbouw nam echter steeds grotere oppervlakten in beslag en dode bomen werden maar al te snel vervangen door jonge, gezonde exemplaren. De mogelijkheden om te broeden werden dus aanzienlijk beperkt. Daardoor ging ook de populatie van veel vogelsoorten in vliegende vaart achteruit. Totdat zo'n honderd jaar geleden voor het eerst massaal nestkastjes werden geplaatst in de Duitse bossen. De vogels namen weer in aantal toe, wat niet zelden resulteerde in een vervijfvoudiging van de bevolking! Toch kleefde er nog een klein bezwaar aan. De variatie in nest- bouw-terreinen in de vrije natuur was vrijwel oneindig, terwijl het aanbod aan verschillende kastjes beperkt was. Zo'n "standaard-woning" valt maar in de smaak van een gering aantal kandidaten. Met als gevolg dat vogels die agressieve praktijken niet schu wen het broedgenot van beleefder uitgevallen soortgenoten dwarsboom den. Daarom is enige variatie aan broedmogélijkheden noodzakelijk. Vogels nestelen graag in een kastje dat hangt op het noorden, oosten of noord-oosten. Ze hebben dan de minste last van regen en wind. Ook wanneer het kastje de hele dag in de zon hangt, gaat het wooncomfort achteruit. En natuurlijk mogen uitgehongerde katten met geen moge lijkheid bij het nest kunnen komen! Houtbeton geschikt materiaal Tegenwoordig zien we, naast vure- hout, ook nestkastjes van houtbeton, een 100% natuurlijk materiaal met belangrijke voordelen. In een kastje van houtbeton kan de temperatuur niet te hoog oplopen. En doordat het isoleert en tegelijkertijd damp absor beert, is het gezond. Verder heeft houtbeton nog het voordeel dat het praktisch onverslijtbaar is. Een levensduur van dertig jaar is geen uitzondering. Voor vrijwel elke vogel is er een geschikte woning voorhanden. In Nederland worden de kastjes ge ïmporteerd door Rhizopon, die ze kant en klaar levert met bevestigings materiaal en een gebuiksaanwijzing. Het ophangen gaat trouwens heel eenvoudig; u kun ze gemakkelijk aan een boom of tegen een schutting beyestigen. Nestkastjes van hout beton zijn ook voordelig in aanschaf. Al vanaf zo'n dertig gulden bent u de trotse eigenaar. En dan maar afwachten of uw kastje in mei een broedend vogelgezinnetje herbergt... DADER VERNIELING RUIT AANGEHOUDEN Woensdag heeft de politie een 20- jarige inwoner aangehouden die tijdens de carnavalsdagen een grote ruit van het Chinees Restaurant op het henseniusplein heeft vernield. Die ruit kost meer dan 5000 gulden. Na opmaking van proces verbaal werd de dader huiswaarts gezonden. Hij is voor de schade aansprakelijk gesteld. SCHOORSTEENBRAND Zondagmiddag moest de brand weer in aktie komen voor het blussen van een schoorsteenbrand welke was ontstaan in een aan de Oomenlaan gelegen bungalow. De brandweer mannen wisten erger te voorkomen. Nu was meteen de schoorsteen goed geveegd. Dinsdagavond moest dé brandweer in aktie komen voor een schoorsteen brand in een woning aan de Deken Tielenstraat. De brandweer wist uitbreiding te voorkomen. De schade bleef beperkt. ONGEWENSTE VREEMDELING Woensdag werd door de politie een 40-jarige Engelsman aangehouden, die als ongewenste vreemdeling gesignaleerd stond. Hij werd in de loop van donderdag op transport gesteld. OORLOGSTUIG Op de Haag in Merselo werden* een drietal mortiergranaten gevon den; 2 brisantgranaten en 1 rookgra- naat. De deskundigen hebben zich over dat oorlogstuig ontfermd. INBRAAK IN PASTORIE VREDEPEEL Zaterdagavond heeft tijdens de avondmis een inbreker kans gezien zijn slag te slaan in de Rectoraats woning van Vredepeel, waar sinds kort oud-pastoor Jans van Merselo woonachtig is. Met geweld heeft een nog onbekende persoon zich toegang weten te verschaffen. Ontvreemd werd, ten nadele van de Rector, een bedrag van 50,- en ten nadele van de huishoudster, een bedrag van 100,- en haar sieraden. Juist door het verlies van die sieraden, welke een emotionele waarde voor haar heb ben, is ze erg ontdaan. Zij hoopt dat het de politie gelukt de dader aan te houden, óf dat de inbreker "berouw" zal tonen en haar sieraden op de een of andere manier laat terugbezorgen.... AUTO TEGEN GEVEL WOONHUIS De 21-jarige autobestuurder uit Sevenum werd kennelijk verrast door de gladheid van een deel van de Stationsweg te Oostrum. Zijn auto raakte in een slip en kwam via een tuinafscheiding tegen de woninggevel van de fam. V. tot stilstand. Hoewel de auto zwaar werd beschadigd liep de bestuurder geen noemenswaardig letsel op. DADER GESTOORD Een op de parkeerplaats bij tennishal Landweert staande perso nenauto van een Venrayse dame werd beschadigd aangetroffen. Die schade was veroorzaakt door een poging tot inbraak. De dader is kennelijk in zijn werk gestoord want hij heeft zijn werk niet kunnen voltooien. Valentijnsdag is de dag, waarop wereldwijd aan liefde, vriendschap en waardering, extra gestalte wordt gegeven. Dinsdag jl. was het weer Valentijnsdag. Sinds enkele jaren geven vele bloemisten op die dag een bloemetje aan groepen mensen, die dat in hun ogen verdienen. Dit jaar viel die eer te beurt aan de KNVB scheidsrechters. Elk weekend zorgen zo'n 30.000 scheidsrechters ervoor dat zo'n 1 miljoen voetbal- lers/sters hun wedstrijd onder goede leiding kunnen spelen. Ondanks dat de scheidsrechters aan veel kritiek onderhevig zijn, tijdens de wedstrij den, stellen zij zich elke zondag weer vrijwillig beschikbaar. Afgelopen zondag, voor aanvang van de wedstrijden, kreeg een groot aantal scheidsrechters een bloemetje overhandigd. Zo mocht ook bij de wedstrijd van S.V. Venray 3 tegen RKMSV 2 de scheidsrechter een bosje bloemen ontvangen van Valentijn (dhr. Jacobs van Bloemsierkunst, Semper Florens aan de Stationsweg). De spelers van beide teams waren hiervan kennelijk onder de indruk, want de wedstrijd eindigde in 'n doelpuntloos 0-0. I Uit de maandag gehouden raads vergadering van de gemeente Meerlo- Wanssum noteerden wij de volgende opmerkingen: KERMIS BLITTERSWIJCK Raadslid Janssen was er niet over te spreken, dat de kermis weer moest worden teruggeplaatst naar de vroe gere datum. Óp verzoek van de inwoners van Blitterswijck was enkele jaren geleden de kermis verplaatst van de laatste zondag in juli naar de eerste zondag in september. De kermisexploitant Verstappen schreef voor die datum in en de eerste twee jaren was er geen vuiltje aan de lucht. Maar dit jaar kan Verstappen niet aan zijn verplichtingen voldoen, en een vervanger is niet te krijgen omdat er dat weekend 'in Nederland 70 kermissen worden gehouden. Blit terswijck behoort uiteraard tot de kleinste kermissen. Om de jeugd niet de dupe te laten worden, kwam het college na ruggespraak met de dorpsraad, met het voorstel de kermis weer te houden op de oude datum. Noodgedwongen ging de raad met deze wijziging akkoord. ZANDVANG Er zal een einde gaan komen aan de verzanding van de jachthaven in Wanssum nu een plan van Grontmy en Waterschap kan worden uitge voerd. Wat de kosten zijn, zal eerst in een later stadium aan de orde komen; evenals de bijdragen van Provincie en Waterschap. Daarom ook stemde de raad in met de aankoop van 0.53.80 ha grond van J. Janssen in Wanssum, voor de prijs van 18.830,-. De zandvang zal nu worden aangelegd in de buurt van de St. Goar kapel. INDUSTRIEHAVEN Een krediet van 256.750,-- werd beschikbaar gesteld voor het aan brengen van een stalen dam wand, een autosteiger en loopbruggen in de Wanssumse industriehaven. Met die voorzieningen zal het verval van de haven tot het verleden behoren. Zoals nu de voorzieningen voor de schippers zijn, zijn ze een aanfluiting. De havengelden behoren tot de hoogste en de voorzieningen tot de laagste, aldus uitspraken van schip pers en met die uitspraken was wethouder Jan Rutten het eens. Er zijn nóg enkele zaken welke op het verlanglijstje van de schippers staan. Deze zullen worden ge ïnventariseerd. WONINGBOUW GEYSTEREN Raadslid Derikx uit Geysteren was niet te spreken over de manier waarop twee inwoners van Geysteren zich blijven verzetten en daardoor de bouw van bejaardenwoningen tegen houden. De vraagprijs van het tweetal grenst aan het ongeloofwaar dige. Ons geduld wordt zwaar op de- proef gesteld, aldus het raadslid. Wethouder J. Rutten betreurde ook dat de onderhandelingen zo stroef verlopen en er nu niet gebouwd kan worden. Maar om de grond te onteigenen, daarvoor vindt de wet houder het nog te vroeg. Er zijn nog onderhandelingen mogelijk. SNELHEIDSKONTROLES Of de gemeente Meerlo-Wanssum in samenwerking met enkele andere gemeenten meetapparatuur voor snelheidskontroles zal aanschaffen zal binnenkort aan de orde komen in een gezamenlijke bespreking van de geïnteresseerde gemeenten. GILDEDAG Natuurlijk zal de gemeente Meer lo-Wanssum een financiële bijdrage leveren aan de op 21 mei in Blitterswijck te houden gildedag voor "het Land van Cuyck". Hoeveel en op welke manier zal besproken worden nadat de organisatoren een aanvraag hebben ingediend.

Peel en Maas | 1989 | | pagina 5