DE ALCOHOL CONTROLE 15 HIER VERANDERD Iedere automobilist kan nu onverwacht worden gecontroleerd en moet altijd blazen. HINDERWET Eenheid in winkelsluiting ver te zoeken HINDERWET HINDERWET in winke r te zoek< Adverteer in Peel en Maas 'eel en Maas Bouwvergunning verleend NOTITIES EN MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE VENRAY onder redaktie van het bureau voorlichting en inspraak PEEL EN MAAS Toeristen belasting Uitslag trekking kerstboom verbranding PEEL EN MAAS Tegen vandalisme FIETSER LAAT JE ZIEN Afscheid bij de politie Bouwvergunning aangevraagd PEEL EN MAAS i' Donderdag 12 januari - Pagina 16 RAADHUIS VENRAY Raadhuisstraat 1 Telefoon 04780-23333 Correspondentieadres: Postbus 500 5800 AM VENRAY Openingstijden: Maandag t.m. vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. De afdeling Bevolkingszaken is te vens geopend op donderdag van 15.30 tot 17.00 uur. Van deze openingstijden kan uitslui tend na telefonische afspraak wor den afgeweken. Spreekuren b. en w. Burgemeester H.J.M. Defesche Maandag van 10.00 tot 11.00 uur. (openbare orde en veiligheid, finan ciën, economische zaken, voorlich ting en inspraak, grondbedrijf, be lastingen, toerisme). Wethouder J.A.A. van Oers Maandag van 10.00 tot 11.00 uur. (onderwijs, volwassenenonderwijs, vrije akademie, muziekschool, bibli otheek, sportzaken, culturele zaken, museum, jeugd- en jongerenwerk, accommodatiebeleid welzijnssector) Wethouder W.A. Claessens Maandag van 10.00 tot 11.00 uur. (openbare werken, verkeer en ver voer, reiniging, energiebesparing, ei gendommen en grondverwerving, agrarische zaken, hinderwetszaken, coördinatie milieuzaken). Wethouder H.P.T.M. Willems Maandag van 10.00 tot 11.00 uur. (ruimtelijke ordening, volkshuis vesting, bouw- en woningtoezicht, welstandstoezicht, verkoop bouw terreinen in bestemmingsplannen, personeelszaken en organisatie). Wethouder, mevr. E.M.A.A. Hoppenreijs-de Loo Maandag van 10.00 tot 11.00 uur. (sociale zaken, samenlevingsop bouw, gezondheidszorg, bejaarden zorg, culturele minderheden, eman cipatie, werklozenzorg en coördina tie welzijnsplanning). KENNISGEVING BEKENDMAKING AANVRAAG 0001, 0183, 0227, 0238, 0276, 0285, 0413,0437,0441. OOSTRUM Crème 0038, 0048, 0138, 0157, 0274, 0281. De prijzen kunnen worden afgehaald bij de politie-administratie Leunse- weg 4 te Venray, alleen op vrijdag 13 januari 1989 van 14.00 tot 17.00 uur en op woensdag 18 januari 1989 van 14.00 tot 17.00 uur. uw weekblad Burgemeester en wethouders van Venray maken bekend dat door hen, op 4 januari 1989 een hinderwetver gunning is verleend, onder het stellen van voorwaarden, op de aanvraag van J. Bosgoed, Lorbaan 6 te Veulen voor het ex artikel 6a uitbreiden wij zigen van een rundveehouderij, gele gen aan de Lorbaan 6 te Veulen. De beschikking en bijbehorende stukken kunnen op het raadhuis, ka mer 119, Raadhuisstraat 1 te Venray, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur worden ingezien tot 13 februari 1989 Tot deze datum, kunnen de stukken ook worden ingezien op elke donder dag van 16.30 tot 19.30 uur na telefo nische afspraak. Tot bovengenoemde datum kan bij de afdeling geschillen van bestuur van de Raad van State een beroepschrift (in tweevoud) worden ingediend door de aanvrager, de betrokken adviseurs, degenen die tegen de aanvraag om ver gunning tijdig bezwaren hebben inge- Bij Koninklijk Besluit van 27 de cember 1988, nr. 4 is goedkeuring ver leend aan het besluit van de gemeente raad van 27 september 1988 nr. R 628 tot verhoging van het tarief toeristen belasting voor het jaar 1989. Voor 1989 is het tarief toeristenbe lasting vastgesteld op 0,51 per over nachting. BRUKSKE Oranje 0093, 0096, 0097, 0101, 0112, 0113, 0122, 0125, 0201, 0235, 0301, 0428, 0477, 0662, 0747, 0858 Rood 2453, 2508, 2564, 2570, 2831, 2837. LANDWEERT Groen 0016, 0038, 0107, 0196, 0201, 0227, 0290, 0327, 0602, 0608, 0633, 0647, 0652. LEUNEN Rood 0001, 0183, 0227, 0238, 0276, 0285, 0413,0437,0441. OOSTRUM Crème 0038, 0048, 0138, 0157, 0274, 0281. De prijzen kunnen worden afgehaald bij de politie-administratie Leunse- weg 4 te Venray, alleen op vrijdag 13 januari 1989 van 14.00 tot 17.00 uur en op woensdag 18 januari 1989 van 14.00 tot 17.00 uur. uw weekblad KENNISGEVING BEKENDMAKING ONTWERF-BESCHIKKING Burgemeester en wethouders van Venray, maken bekend dat zij van plan zijn om op de aanvraag voor een hinderwetvergunning van Maatschap Peters, Gunhoekweg 15 te Oirlo voor het ex artikel 6a uit breiden wijzigen van een legkippen- houderij, gelegen aan de Gunhoekweg 15 te Oirlo; J. Panken, Henseniusplein la te Venray, voor het oprichten en in wer king hebben van een snackbar, waar voedings- en genotmiddelen worden gebakken in olieën en vetten, gelegen aan het Henseniusplein la; Maatschap Vullings, Roland 3 te Castenray voor het ex artikel 6a uit breiden wijzigen van een legkippen- houderij, gelegen aan Roland 3 te Castenray; Th. Dings, Veulenseweg 33 te Veulen, voor het oprichten en in wer king hebben van een tuinbouwbedrijf, waar electromotoren worden gebruikt met een gezamenlijk vermogen van meer dan 1,5 kW, gelegen aan de Veu lenseweg 33 te Veulen, positief te beschikken onder het stellen van voorwaarden. KENNISGEVING BEKENDMAKING BESCHIKKING Maar de mensen die er waren, komen ook speciaal voor de markt... zo verzekerde ons een van de markt kooplui. Duidelijk is, dat de onduidelijkheid in de winkelopenstelling van voor heen, er nog niet duidelijker op is geworden.... De onduidelijkheid van de voorma lige dinsdag is gewoon verplaatst naar maandag. Het enige wat we nu zeker weten, s, dat de Venray se winkels op dinsdag open zijn.... Niemand zal kunnen beweren, dat deze gang van zaken het winkelen in Venray bevordert; en dat is jammer. Het is de bedoeling, dat men over 'n half jaartje eens bekijkt hoe de zaken zich ontwikkeld hebben. En dan is het haast vanzelfsprekend, dat de middenstand vasthoudt aan de maandagmorgensluiting. Dat is hun goed recht, maar bovendien voor de kleinere zaken dikwijls ook noodza kelijk vanwege de personeelsbezetting met maximaal 40 werkuren. Van de andere kant zullen de marktkooplui dan kunnen vaststellen of hun omzetten op de maandagmorgen- markt niet zodanig gedaald zijn, dat een lonende exploitatie in het gedrang komt. Zou dat het geval zijn, dan valt er over verplaatsing van de markt - naar maandagmiddag? - nog altijd te praten. De komende maanden zullen het ons leren. Buitenverlichting voor scholen in Burgemeester en wethouders on derstrepen daarbij nog eens, dat de praktijk (bij andere scholen) heeft aangetoond, dat buitenverlichting van een schoolgebouw een sterke daling van het aantal vernielingen tot gevolg heeft. Spreekuur Raad van Arbeid Maandag van 10.00 tot 11.30 uur in het raadhuis. Openingstijden Gemeentelijk zwembad Maandag 8.00-8.30 (vroege vogels) 18.30-19.45 (jeugd) 21.00-22.00 (vanaf 16 jaar) Dinsdag 7.00- 8.30 (vroege vogels) 15.30-16.30 (65+) 18.30-19.45 (jeugd) 20.00-21.00 (dames) 21.00-22.00 (vanaf 16 jaar) Woensdag 8.00-10.00 (vroege vogels) 10.00-12.00 (dames) 14.00-16.30 (jeugd) Donderdag 7.00- 8.30 (vroege vogels) 18.30-19.45 (jeugd) Vrijdag 8.00- 9.00 (vroege vogels) 18.30-19.45 (jeugd) Zaterdag 8.30-10.00 (vroege vogels) 11.00-12.00 (moeder en Kind) 14.00-16.00 (jeugd) Wijzigingen voorbehouden Aan de inhoud van deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. VERLICHTING FIETS TIJDENS HERFST- EN WINTERPERIODE Uit een door de gemeentepolitie Venray ingesteld onderzoek aangaan de het voeren van verlichting van met name schoolgaande fietsers tijdens de ochtenduren, bij duisternis en sche mer is gebleken dat het merendeel van deze fietsers geen of nagenoeg geen verlichting voert. Het behoeft verder geen betoog dat daardoor levensgevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Automobilisten bemerken de fietser niet, nauwelijks of pas op het laatste moment op. Naast de eventuele technische mankementen aan de verlichting van de fiets is vaak een onverschillige houding een tweede belangrijke oor zaak van bovenstaand. Veel gehoorde excuses zijn o.a.: ,,Ik ben vergeten om de dynamo tegen de voorband te plaatsen" en ,,'t trapt zo zwaar". Gelet op de verkeersveiligheid zijn genoemde excuses niet acceptabel. Er zal verbaliserend worden opgetreden tegen de veelal jeugdige schoolgaande verlichtings „zondaars". Gemeentepolitie Venray. Burgemeester en wethouders van Venray, maken bekend dat bij hen een aanvraag is ingediend voor een hinder wetvergunning van: A. Poels, Handrik 3 te Merselo voor het ex artikel 6a uitbreiden wij zigen van een rundveehouderij, gele gen aan de Handrik 3 te Merselo; J. Jacobs, Lollebeekweg 9 te Castenray voor het ex artikel 6a uit breiden wijzigen van een varkens fokkerij, gelegen aan de Lollebeekweg 9 te Castenray; F v.d. Munckhof, Puttenweg 47 te Ysselsteyn voor het ex artikel 6a uit breiden wijzigen van een legkippen- houderij, gelegen aan de Puttenweg 47 te Ysselsteyn. De aanvraag en bijbehorende stuk ken kunnen op het raadhuis kamer 119, Raadhuisstraat 1 te Venray, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur wor den ingezien tot 13 februari 1989. Tot deze datum, kunnen de stukken ook worden ingezien op elke donder dag van 16.30 tot 19.30 uur na telefo nische afspraak. Tot bovengenoemde datum kunnen Burgemeester en wethouders zijn voornemens aan de navolgende bou- waanvragen medewerking te verlenen: het bouwen van een winkelruim te met 14 bovenwoningen aan het Ka pelaanspad, Schoutenstraatje en Schoolstraat te Venray, t.n.v. Onroe rend Goed Mij. Venrode t>.v., Kemp- weg 33 te Venray. De bouwplannen liggen met ingang Burgemeester en wethouders van Venray hebben in hun vergadering van 10 januari 1989 voor de onderstaande bouwplannen bouwvergunning ver leend. Zij, die menen door de afgifte van. één of meer van deze vergunnin gen rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen, kunnen op grond van de Wet A.R.O.B. daartegen bij het colle ge van burgemeester en wethouders van Venray een gemotiveerd bezwaar schrift indienen en wel binnen 30 da gen na datum het bouwen van een tuinhuis overkapping aan de Leunseweg 47 te Venray, t.n.v. J.J.H. Goumans; het uitbreiden van een woning aan de Laurahof 4 te Venray, t.n.v. R.R. Toffolo; het bouwen van een fietsenber ging aan de St. Barbarastraat 14 te Venray, t.n.v. P.A.F. Reijnders; het bouwen van een carport aan gemotiveerde bezwaren schriftelijk worden ingediend bij de burgemeester en wethouders van Venray. Daarbij kan worden verzocht de persoonlijke gegevens van degene, die een bezwaar schrift indient, niet bekend te maken. Als daar telefonisch om wordt ver zocht (afdeling openbare orde, veilig heid en milieuzaken tst. 247), kunnen tot één week voor bovengenoemde da tum bezwaren ook mondeling worden gemaakt, waarbij ,over de aanvraag kan worden gesproken met de ge meente, de aanvrager en eventuele overige aanwezigen. Alleen degenen die bezwaar hebben gemaakt naar aanleiding van de aan vraag en degenen, die kunnen aanto nen dat zijn niet (tijdig) in staat zijn geweest dit te doen, kunnen tijdens de verdere procedure bezwaar maken te gen de ontwerp beschikking en of beroep indienen tegen de uiteindelijke beschikking. Burgemeester en wethouders voornoemd, mr. H.J.M. Defesche, burgemeester drs. A.W.M. de Bever, secretaris van 13 januari 1989 gedurende veer tien dagen voor een ieder ter inzage bij het bureau ruimtelijke ordening en bouwzaken, kamer 201 van het raad huis (van 9.00 tot 12.00 uur). Gedu rende deze termijn kunnen eventuele bezwaren schriftelijk bij burgemeester en wethouders worden ingediend. De burgemeester van Venray, mr. H.J.M. Defesche de St. Paulusstraat te Venray, t.n.v. G.L.J. Steeghs, Deken Berdenstraat 21 te Venray; het verbouwen van een pension aan de Hoofdstraat 32 te Oirlo, t.n.v. Maatschap Peeters; het uitbreiden van een bedrijfs gebouw aan de Horsterweg 17 te Leu nen, t.n.v. W.H.J. Vervuurt. De burgemeester van Venray, mr. H.J.M. Defesche Boekhandel van den Munckhof is ook 's maandags de gehele dag geopend Wie verwacht had, dat de tweede maandag in het nieuwe jaar duidelijk zou laten zien dat de Venrayse middenstand voorstander is van winkelsluiting op maandagmorgen, is ongetwijfeld teleurgesteld. De een heid onder de centrum-winkeliers is op dit gebied nog ver te zoeken. Een kleine rondgang door het centrum leerde ons, dat van de ca. 110 winkels er zo'n 30 open waren, waarbij we niet uit het oog mogen verliezen, dat alle grootwinkelbedrij ven hun zaken geopend hadden. Alleen Albert Heijn wachtte met openen tQt 11 uur.... Maar het is niet alleen Albert Heijn die met de openingsuren aan "sjoemelen" is. Verschillende win kels kwamen met de huidige open stellingsuren boven de maximaal toegestane 52 uur, ook al omdat men van de sluiting in het middaguur wil afzien. Een en ander heeft tot gevolg dat er winkels zijn welke niet om negen uur maar om half tien hun deuren open zetten. En evenzeer gaan er winkels dicht om half zes inplaats van zes uur. En als nieuwe onduidelijkheid: open of dicht in het middaguur Niet ontkend mag worden, dat de gebruikelijke maandagmorgen-drukte minder is dan we gewend waren. wij zijn maandag OPEN dinsdag OPEN woensdag OPEN donclerdag OPEN vrijdag OPEN zaterdag OPEN DE GEHELE DAG OPEN! SLAGERIJ DRABBELS Stationsweg 45 5802 AA Venray Tel. 04780-81326 Brukske De basisscholen in Brukske - de Flierefluit en de Foekepot - hebben al jarenlang overlast door vandalisme. De oorzaak meent men te moeten zoeken in de situering van deze scholen: uit het zicht van de nabijgelegen woningen, omgeven door veel beplanting en ongunstig gelegen ten opzichte van de openbare weg en de straatverlichting. Bij beide scholen vinden de vernielingen voornamelijk plaats in de avonduren, waarbij het vrijwel altijd gaat om graffiti en ruitschades. Om de vernielingen te beperken zijn in het jongste verleden al enkele maatregelen getroffen. Zo is de beplanting rond de beide scholen aangepast, waardoor de gebouwen beter in het zicht zijn komen te liggen. Een volgende maatregel om het vandalisme ter plaatse terug te dringen, zou moeten bestaan uit het aanbrengen van buitenverlichting. Door de preventieve werking welke van dergelijke verlichting uitgaat, verwacht men dat de kosten van de aanleg binnen 2 k 3 jaar zijn terugverdiend, door een daling van het jaarlijkse schadebedrag. In de raadsvergadering van einde deze maand, zal aan de raad gevraagd worden voor de Flierefluit 4644,- beschikbaar te stellen en voor de Foekepot 6282,-. GEWONDE BUIZERD Nabij de Testrik werd een zwaar gewonde buizerd aangetroffen. De vinder bracht de roofvogel naar de politie, die het dier naar het vogelasiel van Dr. Van de Brink in Horst bracht. Daar zal getracnt worden de vogel weer zó op te knappen, dat hij straks weer bij de Testrik kan worden vrijgelaten. GEREEDSCHAP GESTOLEN Uit een schuurtje, achter een woning aan de Marimbastraat, werden gereedschappen gestolen. Er zijn geen sporen van inbraak ontdekt. Het vermoeden bestaat, dat de dader gebruik heeft gemaakt van een eerder verloren sleutel van dit schuurtje. VANDALISME - Weer moest de cafetariahouder van het Brukske aangifte doen van vernieling, van de ruit van een toegangsdeur tot zijn zaak in De Kiosk. - Twee thermopeenruiten van een woning in de Gitaarstraat werden met stenen kapot gegooid. Een schade post van 600,-. De ontwerp-beschikking en bijbe- i horende stukken kunnen op het raad huis, kamer 119, Raadhuisstraat 1 te Venray, elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur worden ingezien tot 27 januari 1989. Tot deze datum kunnen de stukken ook worden ingezien op elke donder dag van 16.30 tot 19.30 uur na telefo nische afspraak. Tot bovengenoemde datum kunnen gemotiveerde bezwaren schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en j wethouders van Venray. Daarbij kan worden verzocht de persoonlijke gege- i vens van degene die bezwaar maakt niet bekend te maken. De aanvrager en degenen die be zwaar hebben gemaakt naar aanlei- ding van de aanvraag en degenen die i aan kunnen tonen dat zij niet (tijdig) I in staat zijn geweest dit te doen, kun nen bezwaar maken tegen de ontwerp beschikking. Burgemeester en wethouders voornoemd, mr. H.J.M. Defesche, burgemeester Drs. A.W.M. de Bever, secretaris diend en degenen die aan kunnen to nen niet (tijdig) in staat zijn geweest dit te doen. Op bovengenoemde datum wordt de vergunning van kracht tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en een verzoek wordt gedaan om de beschik king te schorsen of een voorlopige voorziening te treffen. Het beroepschrift moet worden ge richt aan de Raad van State, afdejjng voor de geschillen van bestuur, post bus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de afde ling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Burgemeester en wethouders voornoemd, mr. H.J.M. Defesche, burgemeester drs. A. de Bever, secretaris Vrijdagmiddag werd in een besloten bijeenkomst op het politiebureau afscheid genomen van de hoofdin specteur van 't korps, Henk Sietsma. In een korte toespraak schetste commissaris G. Den Teuling nog eens de levensloop van deze politieman in hart en nieren. Slechts korte tijd had de commissaris met Sietsma mogen samenwerken. Maar aan die samen werking hield hij een positieve herinnering over. Burgemeester H. Defesche, de grote "baas" van de scheidende hoofdinspecteur, respecteerde diens 1 vertrek en wilde graag de dank van het gemeentebestuur, en dus van de Venrayse burgerij, verwoorden. En daarnaast ook zijn persoonlijke; waardering uitspreken en hem alle goeds voor de toekomst toewensen. Om die waardering tot uitdrukking te brengen, bood hij een zilveren dasspeld aan. Johan van Kuijck dankte voor de samenwerking met het Venrayse ambtenarenkorps, middels een stijl vol gedicht. Namens het Representatiefonds van de politie kreeg de scheidende hoofdinspecteur een gereedschapset aangeboden. In zijn dankwoord was Sietsma kort. Hij benadrukte nogmaals, dat het Venrayse korps een goed korps is, en dat moet zo blijven. Waar regionale samenwerking mogelijk is, zal deze er moeten komen. Het stukje hulpverlening, dat e Venrayse politie ten opzichte van zijn burgers doet, moet hoog in het vaandel geschreven blijven, aldus de scheidende inspec teur. ASBAK MOEILIJK TE OPENEN Maandagmorgen vond op de Ven- loseweg alhier een frontale botsing plaats tussen twee personenauto's. Een 22-jarige Venrayse auto-be stuurder wilde al rijdende de asbak openen. Dat ging niet gemakkelijk. Toe hij daar mee bezig was, lette hij meer op de asbak dan op de weg. De auto kwam op het linker weggedeelte terecht. Toen hij bemerkte dat een tegeligger hem tegemoet kwam. wat het te laat. Er vond een frontale botsing plaats. Als ddor een wonder konden beide bestuurders uit de wrakken van hun auto kruipen. De brandweer moest in aktie komen voor het opruimen van de wrakken en het schoonmaken van het wegdek. De andere bestuurder was een 18-jarige jongeman uit Maasbree.

Peel en Maas | 1989 | | pagina 16