Opnieuw protesten tegen herplantverplichtingen berden 1989 MQLMmXXmiM in prijs verlaagd Amba alle restanten winterkleding dames-, heren-, kinderen nu nogmaals EXTRA NtemutaeratuenBclf uan ben (Enurantter WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING PEEL EN MAAS RAEDTS VVD afd. Venray wenst U een gelukkig en voorspoedig 1989 ugtgeaprocken bg b'ugtgangb uan bet ja er onaea herren (Bet 3laer uiaerin be Soae Bleek uertBleeckte) DONDERDAG 5 JANUARI 1989 Nr. 1 HONDERDENTIENDE JAARGANG PEEL EN MAAS g UITGAVE: DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. - VENRAY GROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 32727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 31 ct. per mm - ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR f 13,00 UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN DE REGIO f 18.00 Geopend: Maandag 13.00-18.00 uur; dinsdag 9.00-12.30 uur en 13.30-18.00 uur; woensdag 9.00-12.30 uur en 13.30-18.00 uur; donderdag 9.00-12.30 uur en 13.30-18.00 uur; vrijdag 9.00-12.30 uur en 13.30-18.00 uur; vrijdagavond 18.00-21.00 uur; zaterdag 9.00-12.00 uur en 12.00-17.00 uur. Boven deze Peel en Maas staat vandaag voor het eerst „honderden- tiende jaargang". 109 Jaar heeft de „Venrayse krant" van weleer nu achter zich gelaten. Een alleszins opmerkelijke prestatie, want in de jaren zeventig werden alle abonne mentenkranten, door hen die het allemaal zo goed wisten, ten dode opgeschreven. Voor dat soort nieuwsbladen zou in de toekomst geen plaats meer zijn... Gelukkig is de praktijk heel anders gebleken, dan voorspeld was. Peel en Maas mag zich nog steeds - en dat feitelijk al meer dan een eeuw lang - verheugen in een bestendige groei. De cijfers over de laatste 15 jaar onderschrijven dat nog eens nadrukkelijk. Inclusief de jaren dat Venray door de industrievestiging een grote ex pansie kende en o.m. de wijk Brukske „uit de grond gestampt werd", kende Peel en Maas over al die jaren een gemiddelde groei van 235 nieuwe abonnee's. In het nu achter ons liggende jaar was de toename van het aantal abonnee's 211. En daarmee is het abonne mentenpercentage onder de Venrayse gezinnen opnieuw zeer hoog gebleven met een netto oplage van 10.400 stuks. Maar het is niet alleen de permanente groei van het aantal abonnee's dat ons tot tevredenheid stemt. De omvang van ons weekblad was in 1988 groter dan ooit tevoren. Maar lief st 944 pagina's Peel en Maas kreeg u in de afgelopen 52 weken in de bus geduwd. Een ongekend groot aantal. Tien jaar geleden waren dat er nog „slechts" 762. En ook sindsdien groeide de omvang van „uw Venrays weekblad" gestadig. Al met al, cijfers om tevreden te zijn. Peel en Maas blijkt meer dan ooit een stukje van Venray te zijn. En dat geeft uw uitgevers de moed om onverdroten door te gaan; om u ook in het nieuwe jaar te doen meeleven met het wel en wee van onze gemeenschap. Cijfers ook, die het niet noodzake lijk maken de advertentie-tarieven en het abonnementsbedrag te verhogen. De hogere exploitatiekosten worden door het groeiende aantal abonnee's en de toegenomen omvang (ook van de advertenties) genoegzaam opge vangen. Nieuwjaarswensen - zo leerde men ons vroeger - mogen tot en met Driekoningen worden uitgesproken. Wat dat betreft zitten we dus nu nog helemaal „in het oktaaf". Onze beste Kunsthandel Inlijsterij schilderijen aquarellen posters, litho's, etsen enz. Tevens verzorgen wij al uw INLIJSTWERK Wij wensen U een voorspoedig en gezond 1989 Patersstraat 26b, Venray Tel. 04780-89695 EEN ABONNEMENT WAARD! passage 10 venray tel. 04780-85772 wensen van „veel heil en zegen" gaan dan ook uit naar alle Venrayse mensen, hier in onze gemeente, maar ook elders in het land, die door hun Peel en Maas met elkaar verbonden zijn. Moge het hen allen goed gaan! Hoe het ons in 1988 verging en hoe men in vroegere tijden zijn nieuw jaarswensen kenbaar maakte, kunt u elders in dit blad lezen. Ook de traditionele „nieuwjaerswensch van den Courantier" ontbreekt niet in dit eerste nummer van 1989. Het zit de gemeente niet mee met het links en rechts opleggen van herplantverplichtingen voor ten on rechte gekapte bomen. Onlangs nog lag men in de clinche met dhr. Michels uit Merselo, die protesteerde tegen een hem opgelegde herplantplicht van zegge en schrijve één eikeboom - maar dan wel op een bepaalde plaats. Voor Michels was een boom op die plaats een vreselijke sta-in-de-weg, evenals de „monu mentale eik" waarvoor de gemeente geen kapvergunning wenste te geven. Wat die monumentale eik betreft, ging Michels bij de Raad van State in beroep tegen de gemeentelijke weige ring. Op de uitspraak van de Raad van State is men nog wachtende. Wat de herplantplicht van één nieuwe eikeboom aanging, verweerde Michels zich zowel schriftelijk als mondeling. Hij bood zelfs aan een bosje van 1000 mJ te beplanten, als hij van die ene boom maar verlost werd... De commissie voor openbare werken was het met Michels eens en was van mening dat een herplantver plichting niet nodig was. Maar, uiteindelijk zou de gemeenteraad het laatste woord krijgen. Doch voordat de raad daarover ook maar iets kon zeggen, kregen B. en W. zo'n interessant aanbod van Michels dat een beslissing van de raad niet meer nodig zou zijn. Wat dat interessante aanbod feitelijk inhield, werd niet verteld... ESSEN IN WEVERSLO Begin september van het afgelopen jaar werd aan het Weversven in Weverslo geconstateerd dat daar drie essen waren geveld. De bomen waren, vermoedelijk in de nacht van zaterdag op zondag, op een meter boven het maaiveld afgezaagd. Volgens de gemeentelijke gegevens ging het hier om essen die een stamomtrek hadden van 170 tot 220 cm. Volgens de landelijke richtlijnen en rekening houdende met een vermindere vitaliteit van de bomen door stambeschadiging, kon de waarde van deze bomen gesteld worden op ruim 30.000 in totaal. Ze hadden dan ook een hoge landschappelijke waarde. De gemeente legde de eigenaar, dhr. M. Couwenberg uit Ysselsteyn, een herplantverplichting op van niet 3 maar van 10 essen, langs de Weverlose beek, op een onderlinge afstand van 15 meter. De herplanting zou voor maart dit jaar moeten zijn geschied, terwijl eventueel niet aan geslagen bomen in de toekomst dienden te worden vervangen. Dhr. Couwenberg maakte prompt bezwaar tegen deze herplantverplich- ing. Zijn verweer komt er op neer, dat hij de bomen niet omgezaagd heeft; hij had er geen last van; twee bomen stonden er immers al sinds mensenheugenis; en als de gemeente graag nieuwe bomen plant, dan kan ze wat hem betreft er drie op dezelfde plaats planten... In de dinsdagavond over deze kwestie gehouden hoorzitting - voor de commissie voor openbare werken - ging het er alleen om, of Couwenberg akkoord ging met de hem opgelegde herplantplicht van 10 essen. Alle andere zaken waren maar bij komstigheden. Natuurlijk voelde dhr. Couwenberg er niets, maar dan ook helemaal niets voor, die 10 bomen te gaan planten. Hij betwijfelde zelfs of de 3 omgezaagde bomen wel zijn eigendom waren, ook al stonden ze binnen de afrastering, of liever: precies op de grens... „Ik plant daar van me levensdagen geen nieuwe boom", zo betoogde hij. „De gemeente mag 't voor mijn part doen, maar dan ook niet méér dan 3 bomen en op dezelfde plaats...". Het mocht hem allemaal niet baten, want toen de commissie in een gesloten vergadering het voor en tegen nog eens had overwogen, kon die commissie zich met de door het college opgelegde herplantplicht ver enigen. Uiteraard krijgt nu eind deze maand de gemeenteraad hierover het laatste woord, maar dat zal ongetwij feld eensluidend zijn. Couwenberg zal dan 10 essen moeten planten. Maar voor hem staat nog altijd beroep tegen die herplantplicht open bij de Raad van State. KERSTDENNEN? JA OF NEE? Reeds in de raadsvergadering van november j.l. zou beslist worden over een beroepsschrift betreffende een door de gemeente aan W. Nabuurs uit Overloon opgelegde herplantplicht van een fijnsparrenaanplant langs de Beekweg, welke in de loop der jaren kan uitgroeien tot een volwaardig naaldbos. Die beslissing werd echter niet genomen, omdat het CDA-raadslid F. Muijsers betoogde, dat zowel commissie als raad verkeerd waren voorgelicht. Het perceel waar het om gaat, is volgens Muijsers nooit bos geweest. Nabuurs kocht het in 1973, velde in 1974 een restant kerstdennen en plantte er in 1975 nieuwe kerstdennen op. Vanaf 1984 velde hij voor en na deze kerstdennen weer en in alle bedrijvigheid sneuvelden toen ook twee grote inlandse eiken... In het bestemmingsplan Buitenge bied staat het perceel als bos aangegeven, en dat is volgens Muijsers fout. Omdat Nabuurs nooit over die bestemming werd geïnfor meerd, heeft hij er ook nooit tegen geprotesteerd. Waar het uiteindelijk om gaat, aldus Muijsers, is een perceel kerstdennen van hooguit 10 jaar. Een herplantplicht kan alleen worden opgelegd als de bomen ouder zijn dan 12 jaar. En dat is hier niet het geval... Volgens dit CDA-raadslid is het beroepsschrift van dhr. Nabuurs dus terecht. De raad besloot in onderling overleg - om nadere informaties te bestuderen - de behandeling van het beroepsschrift uit te stellen tot in de vergaderingen van januari. Op de eerste vergadering van de commissie voor openbare werken van dinsdag j.l. stond dit beroepsschrift dus opnieuw op de agenda. De heer Muijsers herhaalde in die vergadering nog een alle argumenten, waaruit duidelijk zou moeten blijken dat het betreffende perceel nooit een echt bos is geweest. Nabuurs is bereid voor de gerooide inlandse eiken een 7-tal jonge bomen te herplanten, maar de rest moet dan wel van het bestemming landgrond krijgen. Als daarvoor wijziging van het bestem-1 mingsplan nodig is, dan heeft het CDA daar geen problemen mee. Ook de heer A. Janssen (PvdA) kon zich met deze gang van zaken verenigen. En met die boodschap kon wethouder Claessens terugkeren naar het college. TAXATIEKANTOOR voor alle soorten o.g. taxaties H.M.M. RAEDTS beëdigd taxateur TEL. 04780-81469 RUSTIGE JAARWISSELING Tijdens de jaarwisseling werden er vanuit diverse wijken in de gemeente bij de politie klachten ontvangen over overlast door vuurwerk. Verschil lende keren kon de politie het vuurwerk in beslag nemen, omdat dat vuurwerk anders dan in de nieuw jaarsnacht gebruikt werd. Ook werd er door de politie verschillende keren vermanend opgetreden. Slechts 'n enkele maal moest de politie optreden om verhitte gemoederen tot bedaren te brengen. Maar over 't algemeen spreekt men van een ongewoon rustige jaarwisseling. O Land van Mest en Slanck En killen, suuren Reghen; Van Ghier doorsypell Landt En vies besmeurde Weghen. Bouw Strondtfabriecken op De Ghewyde Grondt der Vaed'ren, Wellight siet men dan Strackx in het Bosch Weer frissche, groene Blaed'ren. Wy vanghen 't nieuwe Jaer weer aen Het Oude is-als d'Anderen Die wy beleefden-heengegaen. Dus wenschen wy Malcanderen Veel Zeeghen in dit nieuwe Jaer Al sal er Nickx veranderen.... Want siet Men terugh op het oude Jaer Wat heeft Ons dat ghegheven? Besuynighinghen, Commer, Quel Dët moghten wy beleeven. De Raedt wrongh Sigh in menigh Boght Om Centen te verghaeren. Of, om op d'Een of d'Anderen Wys, Weer Centen uyt te spaeren. Verhooging van de O.G.B. Of Rioolreghten gaen heffen; 't Syn geen leucke Dinghen die Der Burghers Beurzen treffen. Doch siet, er quam sowaer yts claer; De Bieb, de Bleeck, de Schoolstraet; In 't Cader van het Centrumplan Een Werck, dat oock nogh doorgaet. De Groote Marckt comt aan den Beurt Hy wordt beplant met Boomen. Maer „Jumping Venray" is voorby Die sal daer nooyt meer coomen.... De Buncker by de Groote Straet Sal drae het Lootjen legghen Omdat het C.D.A. op 't Laetst Nu Duydlick „Ja" gingh segghen, Naedat men eerst hartgrondig „Nee" Geseght had teghen het Sloopen. Met deze Polythiek kun je Naer alle Canten loopen... De Marcktluyden syn ontstemd Hun Gram is niet te stuyten Omdat de Centrumwinckeliers Op Maendagh willen sluyten. Aen Boeren, Burghers, Buytenluy Hebben Sy al laten weten, Die Maendaghsluytingh magh van hen Een Iegelyck vergheten. Gheen Eenheydt by de Winckeliers, Soo is al Vaeck bewezen, De Een blyft open, de Ander dight, So valt nu wèèr te vreezen. Maer weet U Wat in dit Verhael Nu wercklick 't aller Malst is? Dat Venray in dit Perspecktief Weer op syn aller Smalst is.... Voor d'Aenlegh van den Noordtangent Moest men 't Kerckhof ruymen. Maer dat Vack O strackx oock verdwynt Dat con men moeylick pruymen. Men riep: „Maeck dat een Monument" Men wil Vack O behouden Als Herinringh aen wat Vroegher was En Eerbiedt voor het Oude. Dan is er nogh een Odaparck Agh, laet Ons dat vergheten. Wat daervan ooyt al is geseght Dat blycken holle Creeten. Het was soo mooy (maer duur) dat Plan En O soo schoon het Streeven Maer of het claer comt Vroegh of Laet? Wy sullen het nooyt beleven. Daer binnen in 't Ghemeentehuys Sit het nogh langh niet lecker. Men maeckt daer door Veranderen Den Ambtenaer steedts gecker. Door al dat Heen en Weer geschuyf Wordt - in Vacktael van den Slaeger - Soo schetste Ons een Ambtenaer „Het vetste Vareken Maegher." Schout H. Defesche moet in den Raedt Nogh 't Een en 't Ander leeren. Byvoorbeeld, dat Je Daemes niet Steedts aenspreekt met „Mynheeren". Oock v.d. Vorle, braeve Borst, Bewandelt vreemde Weeghen; By 't Stemmen zegt hy immer „Voor!' En dan bedoelt hy „Teeghen". Maer ondanckx Alles en Wat oock de Toekomst baer, Wenscht U Uwen Courantier een Rijk geseeghent Jaer. G.S. van den Vondel

Peel en Maas | 1989 | | pagina 1