berden c ma belle"1 de Venrayse markt blijft op maandagmorgen Gelukkig Nieuwjaar WINKELCENTRUM VENRAY </i was, is en EMOFRA GOEDE RESULTATEN BEHAALD MET INDUSTRIËLE VERWER KING VAN MEST o 10.000 Villeroy&Boch center rTtYPOTHEKENn WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING i vrijetijdsmode parkeren VOOR de winkels Autorijschool VIKTOR wenst U allen 7? gelukkig en gezond 1989 MAANDAGOCHTEND GESLOTEN Dinsdag de gehele dag geopend I f DE witte\ STUNT- AAIMBIEDIIMG VERSLEIJEN OIRLO 't Bat Starfighters GEOPEND [#|VAN DE KAMP jA JledetMode 3agini DONDERDAG 29 DECEMBER 1988 Nr. 52 HONDERDENNEGENDE JAARGANG H PEEL EN MAAS H UITGAVE: DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. - VENRAY GROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 32727 GIRO 1050652 COViNET WIJNÖDRANKENGROEP ussen jwja. uur ADVERTENTIEPRIJS 31 ct. per mm - ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR f 13,00 UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN DE REGIO f 18 00 Openingstijden vanaf heden: maandag 12.00-18.00 uur dinsdag 9.00-12.30/13.30-18.00 uur woensdag 9.00-12.30/13.30-18.00 uur donderdag 9.00-12.30/13.30-18.00 uur vrijdag 9.00-12.30/13.30-18.00 uur vrijdagavond 18.00-21.00 uur zaterdag 9.00-17.00 uur zeer modieus en.... SCHERP IN PRIJS Overloon 04788-1434 Maasbree Heythuysen 04765-3395 04749-3866 betaalbare... en zeer mooie dameskleding het juiste adres en!!! mannen opgelet!!! OVERLOON - MAASBREE - HEYTHUYSEN Vrijdagavond moest een autobe stuurder uit Druten volgens zijn ver klaring op de Maasheseweg uitwijken voor een inhalende en tegemoetko mende personenauto, zodat hij via de wegberm tegen een langs de weg staande boom botste. Hij moest met o.a. een gebroken neus naar het Ven- rayse ziekenhuis worden vervoerd. Toen de politie later naar het ziekenhuis ging om de bestuurder te horen, bleek deze met een taxi ver trokken te zijn. Aan de verklaringen van de bestuurder twijfelt de politie en daar om zou men gaarne in contact komen met eventuele getuigen. Op de kruising Steegse Peelweg- Enge Steeg verleende de bestuurder van een taxibus, geen voorrang aan een van rechts komende personen auto uit Boekei. Bij de botsing werd het taxibusje in de flank geraakt en sloeg om. Bestuurder en inzittenden liepen geen noemenswaardig letsel op. Wel moest een 17-jarige jonge dame uit Leunen licht gewond naar het ziekenhuis worden gebracht, maar zij kon na behandeling naar huis terugkeren. Zowel taxibusje als personenauto werden zwaar bescha digd. MOZARTSTRAAT 14 - VENRAY - TELEFOON 84046 vanaf 2 januari maandag 13.00-18.00 uur dinsdag t.m. donderdag 09.00-18.00 uur vrijdag 09.00-21.00 uur zaterdag 09.00-17.00 uur r In maart j.l. bracht het N.R.C. Handelsblad onder de kop ,,De aars van Nederland" een verhaal over de kwade reuk van Ysselsteyn. In het begin van deze maand bracht hetzelf de blad een artikel onder de kop „Boerenwereld gelooft in industriële verwerking van mest" met als bij zonderheid, dat Elzasser wijnen gedijen door korrels geconcentreerde mest van Brabantse varkens. Deze korrels komen van de in Helmond gevestigde firma Promest. Zoals bekend wordt er in Ysselsteyn ook alles aan gedaan om te komen tot twee mestverwerkingsfabrieken. Vorige week konden wij melden, dat er volgens wethouder H. Willems een kans in zit, dat de lokaties van deze fabrieken door de Provincie èn het Rijk zullen worden goedgekeurd. Zowel de aanvraag voor de fabriek aan de Steegse Peelweg van de heer W. Willems als de aanvraag van de L.L.T.B./Scarabee Waste Corpora tion tussen de Deurneseweg en de Ysselsteynseweg lijken kans van slagen te hebben. STERFHUIZEN Van de 95 miljoen ton dierlijke mest, die jaarlijks in Nederland wordt afgescheiden, geldt ongeveer 14 miljoen ton als overschat, waarmee de agrarische sector geen raad weet. Een groot gedeelte van dit overschot klontert samen in de Peel en veroorzaakt problemen. Bodem en geboomte hebben er ernstig onder te lijden (kijk maar naar de Rouw- kuilen). Nitraten uit de drijfmest dringen door in het grondwater met de kans, dat drinkwaterbronnen besmet raken. Ammoniakdampen dragen in belangrijke mate bij aan de zure cocktail, die van bossen sterf huizen maakt. Om over de stank maar niet te spreken.... axiccncrciiG VAN DEN BEUKEN TEL. 04780-10.000 AL MEER DAN 50 JAAR 'N BEGRIP Taxibusjes t/m 8 personen Rolstoelvervoer Particulier ziekenvervoer en VGZ verzekerden De eerste pakket-goederendienst in Venray. voor binnen- en buitenland Personeels-groepsvervoer G.A.K. (leefkilometersl Trouwauto's en volgauto's Korting voor 65 -ers Het Brabantse provinciebe stuur gaat afspraken maken met het landbouwbedrijfsleven over de wijze waarop de op rijksni veau vastgestelde norm voor verzuring in het jaar 2000 zal worden gerealiseerd. In dat jaar moet volgens het huidige rijks beleid de ammoniakuitworp met gemiddeld 50 zijn verminderd ten opzichte van de uitworp in 1980. Komend voorjaar zal het niveau pas definitief worden vastgesteld. In de afspraken tussen provinicie en landbouw zullen de volgende taakstellingen worden opgenomen. De ammo niakuitworp op provinciaal ni veau mag niet verder toenemen. Vanaf 1989 zal telkens voor een periode van 3 jaar worden vastgesteld welke vermindering van de uitworp gerealiseerd moet zijn en welke maatregelen daartoe zullen worden uitge voerd. Om de drie jaar zal bovendien een evaluatie plaats vinden om te bezien in hoeverre de vastgestelde taakstelling ge haald wordt. Men mag aannemen dat ook het Limburgse provinciebestuur soortgelijke afspraken met het landbouwbedrijfsleven gaat ma ken. DIVERSE POGINGEN Sinds deze verschijnselen in hun volle omvang aan het licht kwamen, worden verschillende pogingen ge daan om het mestoverschot te ver kleinen. Eén daarvan is de industriële verwerking. Het gaat er dan om de massa zodanig te behandelen, dat er ener zijds bijna zuiver water en anderzijds een vaste stof overblijft, waarin alle nuttige mineralen en organische stoffen verenigd zijn: een korrel, die met kunstmest kan concurreren. In de Helmondse mestverwerkings fabriek Promest wordt dagelijks 100 ton mest verwerkt, die na een proces van gisten en verdampen resulteert in 10 ton korrels. Deze worden afgezet bij Nederlandse akkerbouwers en gegadigden in het buitenland, onder wie de Elzasser wijnboeren. In dit wijngebied bestaat grote belangstelling voor de korrels, mits deze voldoen aan een aantal voor waarden. De korrels mogen geen ziekte kiemen en onkruidzaden bevatten en er moet voldoende organische stof inzitten. Aan die voorwaarden wordt door het Helmondse bedrijf voldaan. De directeur van Promest, de heer Hilberts voorziet, als alles volgens de plannen verloopt, een grootscheepse uitbreiding van de fabriek, die in 1992 een halfmiljoen ton varkensmest moet kunnen verwerken. Daarna gaat het naar een miljoen ton. BIJDRAGE VAN BOEREN Banken en landbouworganisaties investeerden tot nu toe 15 miljoen gulden in de Helmondse installatie. Hierbij kwam nog eens tienmiljoen subsidie van de rijksoverheid. De boeren betalen om de mest kwijt te raken bij de fabriek 5,5 tot 11 gulden per ton, afhankelijk van het gehalte aan droge stof. Hoe meer droge stof, hoe voordeliger voor de boer. Dit zou een aansporing moeten zijn voor de boer om zo zuinig mogelijk met kraan- en hemelwater om te springen. Naarmate de afzet van korrels groeit, zal het ophaaltarief omlaag gaan. Maar het ziet er niet naar uit, dat de boer gratis de mest kan afleve ren, laat staan, dat hij er geld voor ontvangt. YSSELSTEYNSE INITIATIEVEN Wanneer men het artikel in het N.R.C. Handelsblad leest, krijgt men toch stellig de indruk, dat mestver werking, zoals dat in Helmond bij Promest en in Apeldoorn bij Memon gebeurt, toch al een belangrijke stap in de goede richting is. Daarom is het te hopen, dat binnen niet al te lange tijd de hiervoor ver antwoordelijke instanties voor de Ysselsteynse plannen het groene licht geven. Men behoeft in wijde omtrek van Ysselsteyn maar „één neus vol" op te snuiven om tot de conclusie te komen, dat het zó toch echt niet lang meer zal kunnen doorgaan. 5G"/'esgoed - kristal - glas - bestek WMF de Villeroy Boch j catalogus ligt voor U klaar patchwork-quilting woonideeën kado-artikelen schilderijen - aquarellen zijdebloemen meubels antiek perzen - berbers moderne vloerkleden tafellinnen kussens woonaccessoires hebbedingen tineke meurs VEIMRAY Schoutenstraatje 6 Tel. 04780-88566 iets leuks voor 'n ander.wat fijns voor jezelf In de Keulsche Pot foundue-, gourmet- en specialiteiten- restaurant. nu met uniek terras Voor informatie of reservering: TEL. 04788-1774 HOLTHESED'JK 2 OVERLOON TWEEMAAL AANRIJDING In enkele dagen tijd is een 28-jarige Venrayse bij een aanrijding betrok ken geweest. Zondag kwam haar auto in botsing met een andere personen auto en het bleef toen bij lichte schade. Woensdag botste haar auto echter zoncer aanwijsbare redenen, op de Veltumse Kleffen, tegen een lantaarnpaaL De bestuurder werd bij die botsing gewond en moest naar het ziekenhuis worden overgebracht. Haar auto werd bij deze tweede botsing zwaar beschadigd. MAKITA gereedschap tegen uiterst lage prijzen t.m. 31 december 1988 TEL. 04787-1941 Café Bar Biljart Langeweg 41 Venray Tel. 04780-86419 Nieuwjaarsdag, v.a. 15.00 uur Oudejaarsavond vanaf 21.00 uur gast d.j.'s SJEF en LEON TEVENS WENSEN WIJ U 'N VOORSPOEDIG 1989 Tot ziens bij Lambert en Annie ASSURANTIËN telefoon 047B0-87S75 Wij wensen U een voorspoedig 1989 E schoolstraat 24, 5801 bp venray, tel. 04780-83500

Peel en Maas | 1988 | | pagina 1