Rioolrecht dreigt opnieuw voor Yenrayse burger CDA de Venrayse markt blijft op maandagmorgen was, is en Villeroy&Boch center Vrede verwachten van anderen? 't Vat INTRO Starfighters GESLOTEN GEOPEND Waarschuwing Jan Vasse AVO Nederland I HYPOTHEKEN f DE witte\ Zalig Kerstmis en 'n Voorspoedig 1989 VAN DE KAMP KERST AANBIEDING VERSLEIJEN 0IRL0 F lor a do DONDERDAG 22 DECEMBER 1988 Nr. 51 PEEL EN MAAS UITGAVE: DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF BV- VENRAY WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING GROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 32727 GIRO 1050652 PER HALFJAAR f 13,00 UITSLUITEND BIJ VUUnUi I Be i alinu buiten de regio f 18 00 HONDERDENNEGENDE JAARGANG LEI KERSTMIS 1988. Het Vredesfeest? Al wie niet religieus denkt lacht om de verbinding van de vredesgedachte aan het kerstfeest. En van hun kant lebben zij gelijk. In hun wereldse gedachten zijn kerstboodschappen, die spreken over vrede in de wereld voor alle mensen, een lachertje. Er is geen vrede tussen de mensen. Voor sen paar tientjes schopt de een de ander dood. Uit politieke overwegin gen worden mede-mensen gegijzeld ïn ter dood gebracht. En landen rus- zich uit met nieuwe en afschrik wekkender wapens om verwacht ge veld met geweld te keren. En on- lanks tientallen miljoenen Bijbels en iorans etc. zal dat wel zo blijven. Het toord is zoveel gemakkelijker aan te lemen dan de praktijk. Het wordt weer een Kerstmis gewijd aan menselijke materiële geneugten. Jitgaan, lekker eten, drinken, genie ten van alles wat de steeds vermate- rialiseerder maatschappij mogelijk maakt. En geen gedachten wijden de geboorte van een Jezus, want dat is zo iets fictiefs. Misschien is het wel een sprookje. Bedacht om ons zoet te houden met het verhaal dat er eens iemand zou hebben bestaan die géén haat en wraak kon koesteren, die geweldloos kon zijn, van wie al leen maar liefde tot de mede-mens uitging. Die een boodschapper, een Messias voor ons moet zijn, die we moeten navolgen. Maar al de volgelingen van deze Mes sias en ook die van andere Messias- sen hebben in al die eeuwen en die jaren die achter ons liggen de mens heid geen vrede kunnen brengen. Want Zijn boodschap strookte niet altijd met onze eigen, onze wereldse belangen. En die namen veel meer onze gedachten in beslag dan wat Hij volgens Bijbel, Koran en wat dies meer zij, zou hebben verkondigd. De ander leeft daar immers niet naar, dus kan ik het ook niet doen. En kijk nu eens wat 'de anderen' ervan gemaakt hebben. Opgetuigde kerstbomen ja, maar overigens denken en vechten voor eigen plezier en belang. Dus, wat wil je, zo komt er geen vrede. Zo blijven we de vrede verwachten van anderen. Maar die vrede zal inder daad nooit komen. We koppelen de vredesgedachte aan ons welzijn. En met dat 'ons' maken we die vrede tegelijk onmogelijk. We blijven ver langen en verwachten dat de anderen eens zó goed zullen worden, dat zij ons de lang verbeide vrede zullen bezorgen. Maar omdat wij intussen aan ons eigen belang, ons eigen wel- De gemeente Venray zal in januari opnieuw bekijken of er alsnog moet worden overgegaan tot invoering van rioolrecht. Dinsdag j.L, tijdens de raadsvergadering, keurde de raad weliswaar een voorstel goed, tot verhoging van de onroerendgoed-be- lasting (ogb), maar of deze verhoging uitgevoerd kan worden is twijfel achtig. Afgelopen weekeinde werd n.l. bekend dat de Eerste Kamer in Den Haag het wetsvoorstel voor ver ruiming van de ogb-limieten, pas in januari 1989 gaat behandelen. Een streep door de Venrayse rekening, waarin men deze verruiming nu al had ingecalculeerd. Venray zit n.l. aan de maximaal ogb-limiet. Burgemeester Defesche meende dit voorstel toch aan de raad te moeten voorleggen, ook al was hij bang dat uitvoering hiervan niet mogelijk is. De burgemeester deelde mede dat het ministerie in Den Haag nog onder- Café Bar Biljart Langeweg 41 Venray Tel. 04780-86419 Tweede kerstdag, 20.00 uur Nieuwjaarsdag, v.a. 15.00 uur Kerstavond en Eerste Kerstdag Oudejaarsavond: gast d.j.'s SJEF en LEON TEVENS WENSEN WIJ U PRETTIGE FEESTDAGEN Tot ziens bij Lambert en Annie zijn, blijven denken, doen die ande ren dat ook, en die wereldse vrede zullen wij dan ook niet ervaren; zal de mensheid waarschijnlijk nooit erva ren. Toch kunnen we wel de vrede erva ren, maar alleen in ons zelf. In vrede leven met ons zelf. Zonder zelfge noegzaamheid, zonder boosheid. Vrede hebben met wat wij doen en laten. Maar dat kan natuurlijk alleen wanneer we naar ons beste weten ervan overtuigd zijn het goede te doen en het slechte te laten. Naar ons beste weten. We behoeven, ook van ons zelf. niet het onmogelijke, dus ook niet het goddelijke te verlangen. Dat kan niet. We blijven toch immers maar mens. Maar als we dan dat mens-zijn maar tot in zijn diepste wezen willen uitpeuren. Dan komt er toch vrede in ons. leder mens ver langt in zijn hart naar vrede in en met zichzelf. Om dit te bereiken is het goed de boodschap van het Evangelie te ken nen, maar het is niet meer dan een hulpmiddel. De praktische uitwerking moet en kan uit ons zelf komen. Als u het niet zo voelt, hebt u de kracht daartoe nog niet gevonden. Maar de mogelijkheid ertoe blijft open. Daar aan herinnert ons ook het Kerstevan gelie. Ook. Niet alleen. U bent er ook nog! Gezegende Kerstdagen! zoekt of het wetsvoorstel, dat in januari behandeld wordt, met terug werkende kracht kan worden uitge voerd. Maar de vooruitzichten hier voor zijn niet hoopgevend. ,,We moeten er maar vanuit gaan dat we in januari het rioolrecht zullen moeten invoeren." De extra verhoging van de ogb of, naar het nu uitziet, invoering van het rioolrecht is voor de gemeente Venray een noodzaak. In 1989 zal er één miljoen extra op tafel moeten komen om de rentelast van het grondbedrijf in 1990 te kunnen dragen. BERUSTING Het CDA reageerde op deze ont wikkeling met een zekere berusting. De heer J. Reintjes, die fraktie-voor- zitter Truijen verving, maakte zich schijnbaar méér zorgen over onjuistheden in een krante-artikel. Het CDA is volgens Reintjes ook van mening, dat in januari de commissie het rioolrecht moet voorbereiden, zodat dan in de eerstvolgende raads vergadering besloten kan worden over te gaan tot invoering daarvan. De heer Den Brok (SV) kon zich daar niet zo in vinden. Hij stelde dat de burger nu al een lastenverhoging van 16% wacht. Invoering van riool recht is een veel duurder alternatief. Bovendien brengt invoering van rioolrechten extra kosten met zich mee. Toch zal de gemeente één miljoen extra belasting moeten innen. ,,We zullen in janurai goed moeten bekijken, hoe we dat opbrengen," aldus Den Brok. De heer Houba (VVD) vond het frustrerend om te zien hoe log het regeringsapparaat werkt. „We staan machteloos," aldus Houba, ,,maar er valt niet aan het rioolrecht te ont komen, hoe zeer het ons ook spijt en Een dezer dagen werd een Venrayse middenstander geconfronteerd met rekeningen van twee Venrayse bedrij ven, inzake levering van representa tie-artikelen (bloemen en drank). De middenstander had echter noch de betreffende bestelling gedaan, noch de goederen geleverd gekregen. Onderzoek leerde dat de leveran ciers zonder te vragen naar legitima tie/bon of iets dergelijks, de bestelde goederen hadden afgegeven. De politie adviseert bij levering op rekening, zich te overtuigen of de persoon aan wie geleverd wordt ook werkelijk binding heeft met het bedrijf of instelling etc., waartoe hij/zij zegt te behoren. Veelal is bij twijfel één telefoontje naar de op drachtgever al voldoende om onaan genaamheden door onbetaalde reke ningen te voorkomen. Wij wensen U allen fijne feestdagen en een voorspoedig 1989 Brood en Banketbakkerij en medewerkers/sters VENRAY TEL. 80934 Alles uit eigen bakkerij hoe pijn het ook doet." Er zullen ons in januari wel pittige discussies wachten, als het om het rioolrecht gaat. ALTERNATIEF De PvdA was de enige partij die zich niet zonder slag of stoot gewon nen wilde geven. „Wij hebben de ogb altijd als belastingmiddel voor ogen gehad," aldus Kersten. Zijn verwijten gingen in eerste instantie naar de regering in Den Haag. Daar moesten ze volgens Kersten maar naar 'n op lossing zoeken, waar hij meteen aan toevoegde, dat die kans gering is. Volgens de heer Kersten moet nu bekeken worden of 1989 zonder rioolrecht overbrugd kan worden. Volgens zijn partij moet dit wel kunnen. „De PvdA moet de ideeën nog wel aan de realiteit toetsen," aldus Kersten. Hij was het met de heer Houba eens, dat de commissie financiën en de gemeenteraad in januari nog pittige discussies wachten. Burgemeester Defesche was ver baasd over dit standpunt. Het extra miljoen zal er toch moeten komen. Deze mening was ook de heer Poels (CDA) toegedaan. Hij wees de heer Kersten erop, dat de raad dit afgelo pen zomer al had beslist; hoe hard deze maatregel ook is. De heer Kersten was echter van mening, dat invoering van rioolrecht, met daarbij 'n ton extra kosten, die deze invoering met zich meebrengt, een zware beslissing is. „Ons alterna tief zal ook wel geen schoonheidsprijs krijgen," zo vermoedde hij. Boven dien kon hij nog niet zeggen of de plannen van zijn partij haalbaar zijn; waarmee hij bij voorbaat probeerde vooroordelen weg te nemen. Is een vereniging, die zich al meer dan 60 jaar inzet voor gehandicapten. De afdeling Welzijn behandelt aanvra gen voor aanpassingen in de omgeving van mensen met een handicap zoals een speciale douchestoel, studiemate riaal, speelgoed en de extra kosten van vakantie e.d. De vereniging honoreert deze aanpassingen, indien ze niet door anderen b.v. bedrijfsvereniging of an dere fondsen, betaald willen worden. Het geld voor aanpassingen wordt jaarlijks bijeengebracht door vrijwilli gers die in de nationale collecte weeek in mei een paar avonden voor gehan dicapte mensen collecteren. De laatste jaren doen steeds meer mensen een be roep op het fonds, daar de overheid vanwege bezuinigingen steeds minder mogelijkheden biedt aanpassingen te financieren. AVO-Nederland heeft dan ook steeds meer financiële midde len nodig om de aanvragen te kunnen honoreren. Ook voor Venray hebben wij nog diverse collectanten nodig. In de Keulsche Pot loundue-, gourmet- en specialiteiten- restaurant. nu met uniek terras Voor informatie of reservering: TEL. 04788 1774 HOLTHESEDIJK 2 OVERLOON serviesgoed - kristal - glas - bestek WMF de Villeroy Boch I catalogus ligt voor U klaar patchwork-quilting woonideeën kado-artikelen schilderijen - aquarellen zijdebloemen meubels antiek perzen - berbers moderne vloerkleden tafellinnen kussens woonaccessoires hebbedingen tineke meurs VENRAY Schoutenstraatje 6 Tel. 04780-88566 iets leuks voor 'n ander... wat fijns voor jezelf wenst U het afdeling Venray schoolstraat 24, 5801 bp venray, tel. 04780-83500 ASSURANTIËN telefoon Q47H0-87575 bakbenodigdheden voor al uw appelflappen, oliebollen enz. TEL. 04787-1941 en nog veel meer mooie kerstdecoraties De Bleek 46 - Venray

Peel en Maas | 1988 | | pagina 1