ALLE KLEDING ëlO% „50% korting BJ Industrieterreinen van Yenray weer in trek de Venrayse markt blijft op maandagmorgen ook alle feestkleding was, is en Expositie in Grotestraat Kerst-Ideeën-Show EMOFRA Goede kans voor mest verwerkings fabrieken WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING voor dames, heren en kinderen Broeder Lou Werson nam afscheid van Limburgse Bedevaart HYPOTHEKEN VAN DE KAMP HET adres voor kinderstoffen Zondag 18 december bij De Witte Gans van 12.00 tot 17.00 uur wu it vrijetijdsmode parkeren VOOR de winkels GRATIS OP=OP VERSLEIJEN OIRLO I HONDERDENNEGENDE JAARGANG ——ION DER DAG 15 DECEMBER 1988 Nr. 50 HONDERDENNEGENDE JAARGANG PEEL EN MAAS M uur ülflra? sfa e la a Jw stw d3 0 UfCEI^DI AH UAAD UEMDAV EKI OAA/ÏE\/IIÜ^ ADVERTENTIEPRIJS 31 ct. Der mm - ABONNEMENTSPRIJS IITGAVE: DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. - VENRAY 30 uui IROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 32727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 31 ct. per mm - ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR f 13,00 UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN DE REGIO f 18.00 van d NITIE EEK) pfilm Geopend voor de Kerst: zondag 18 december: 12.00-17.00 uur maandag 19 december: 9.00-12.30, 13.30-18.00 uur dinsdag 20 december: 9.00-12.30, 13.30-18.00 uur woensdag 21 december avond: 9.00-12.30, 13.30-21.00 uur donderdag 22 december avond: 9.00-12.30, 13.30-21.00 uur vrijdag 23 december avond: 9.00-12.30, 13.30-21.00 uur zaterdag 24 december: 9.00-16.00 uur berden Na niet minder dan 54 keer in ourdes te zijn geweest, waarvan nvankelijk als sub-hoofd en later hoofd van de verpleging van de mburgse Bedevaart, heeft Broeder ou Werson afscheid van deze orga- itie genomen. „Ik heb het er echt loeilijk mee," zegt Broeder Werson, i hij om gezondheidsredenen het irk moet beëindigen, dat hij sinds •53 met zoveel liefde en plezier heeft daan. In dat jaar ging hij voor het eerst met verpleegden van Sint Servatius met „De Limburgse" mee naar Lourdes en in 1973 ging hij weer mee, maar nu als afdelingshoofd van de afdeling verpleging van de Limburgse Bedevaart. In januari 1974 werd hem door Mgr. van Odijk gevraagd als sub-hoofd van de verpleging op te treden. In 1981 werd hij ingevolge de nieuwe statuten van de Limburgse bedevaartsorganisatie hoofd van de verpleging tijdens de bedevaarten Tot en met 1 januari a.s. kan men in het souterrain van Grotestraat 95, tussen de Basismarkt en Thomassen Mode, een expositie bezichtigen van Hans Ploum uit America. De exposi tie betreft fotografische wanddecora ties in kleur, en is te bezichtigen op zaterdag en zondag van 15.00 tot 18.00 uur. Bovendien ook op de komende koopavonden. Vanaf Tweede Kerstdag kan men er terecht elke middag van 15.00 tot 18.00 uur. ASSURANTIËN telefoon 047BQ-87575 naar Lourdes. Als zodanig was hij belast met de werving van verplegend personeel, de indeling van de zalen in de beide ziekenhuizen op de heilig dommen in Lourdes en het opstellen van de dienstroosters. Omdat hij op aandringen van zijn artsen dit werk moest staken, heeft de Limburgse Bedevaart in de jaarver gadering van 29 november j.l. afscheid genomen. De voorzitter van „De Limburgse", deken F. van Tuel uit Weert, dankte broeder Lou Werson voor zijn grote inzet voor de zieke bedevaartgangers en betreurde het, dat broeder Werson na zoveel jaren zijn werk moet beëindigen. Voor zijn vele verdiensten bood deken Van Tuel het scheidende hoofd van de verpleging een geschenk aan. Jarenlang heeft het de gemeente Venray moeite gekost om percelen op de industrieterreinen te verkopen. „Er zijn jaren geweest dat de gemeente blij was, als er één hectare verkocht werd," meldde wethouder Willems vorige week donderdag, tijdens de commissievergadering voor ruimtelijke ordening. Nu lijkt de ver koop van deze gronden in de lift te zitten. Sterker nog, sinds kort heeft Venray er weer nieuwe industriegron- den bij. Vijfentwintig hectaren, oor spronkelijk bestemd voor de woning bouw (laatste fase Landweert), hebben nu de naam „Keizersveld" gekregen. De gemeente verwacht dat op dit terrein, gelegen tussen de R73 en de Maashese weg, zich schone en kleine industrieën vestigen. De ge meente is inmiddels actief begonnen met de verkoop van deze gronden. VOL Tot voor kort kende Venray vier industrieterreinen, Den Brier (hoek Leunseweg-Zuidsingel); De Witte Vennen in Oostrum; De Hulst en Smakterheide. Jarenlang hebben deze terreinen een vrij stabiele bezetting gehad, zonder dat er „echt" aan gewerkt werd om bedrijven naar Venray te lokken. Sinds 'n jaar of twee is daar eigen lijk verandering in gekomen. Zo werd toen de grondprijs voor o.a. De Hulst verlaagd. Nu de komst van R73 steeds meer vorm gaat aannemen, lijkt de voorkeur van bedrijven om zich in Venray te vestigen, steeds groter te worden. De industrieterreinen Den Brier en Witte Vennen zijn inmiddels geheel vol. Van de Witte Vennen krijgt de resterende grond zoals bekend een recreatieve bestemming. Op De Hulst hebben zich het laatste jaar een aantal bedrijven gevestigd (o.a. Autoschade Hulster- dreef, Autoschade Venray, HID), terwijl enkele andere bedrijven zich daar nog zullen gaan vestigen (Clephas en Van der Male Kassen bouw). Afgelopen donderdag had de commissie ruimtelijke ordening geen bezwaar tegen de verkoop van 2940 m2 grond aan C&S Keukens. Dit bedrijf is thans nog gevestigd aan de Langstraat. Door de vestiging van dit bedrijf, is De Hulst, aan Oostrumse zijde, geheel gevuld. Wethouder Willems was erg opti mistisch ten opzichte van de rest van De Hulst. Hij sprak de hoop (dus niet de garantie) uit, dat dit terrein vol gend jaar helemaal vol zal zijn. SOBER Smakterheide heeft door de jaren heen een sober karakter gekregen. De ruwe opzet en de metaalindustrieën zijn hier de oorzaak van. De gemeen te bekijkt op dit moment, of dit terrein voor revitalisering in aan merking komt. Gesprekken hierover zijn gaande met de Kamer van Koop handel. Desalnietemin is er ook voor Smakterheide volop interesse. Zo is momenteel de gemeente in onderhan deling met twee bedrijven. Het gaat hier om terreinen van 3 en 4 ha. Vooral dit laatste terrein is ook voor de gemeente interessant, omdat dit het perceel is tussen Van Rattingenen en de waterzuiveringsinstallatie aan de Metaalweg. Smakterheide zal echter voorlopig nog niet vol zitten. De gemeente heeft hier nog grond genoeg, terwijl er ook nog een aantal hectaren in bezit van derden is. KEIZERSVELD Door al deze ontwikkelingen is er behoefte ontstaan aan 'n ander, „kwaliteit"* industrieterrein. Een beter terrein, als de kop van Land weert, aan de op- en afritten van de R73, had de gemeente niet kunnen vinden. Omdat woningbouw op dat terrein toch een toekomstdroom zal blijken, heeft de gemeente besloten om er een industrieterrein van te maken voor „schone" industrieën. Een goede greep; er is immers nu al interesse voor. Onderhandelingen met een Amerikaans bedrijf, dat zich bezighoudt met lasertechnologie, zijn al in een ver stadium. Als alles goed gaat vèrwacht wethouder Willems dat dit bedrijf al voor Pasen met de bouwactiviteiten zal beginnen. Ver moedelijk zal dan nog voor 1990 met de bedrijfsactiviteiten worden begon nen. Ook is er al 'n ander bedrijf dat zich op Keizersveld wil vestigen. Deze firma had eerst interesse in De Hulst maar heeft die interesse dus verlegd. Overigens is „Keizersveld" de tweede naam, die dit industrieterrein draagt. De gemeente had eerst de naam „Keizersven" aan dit terrein gegeven. Geïnteresseerden vroegen zich echter af of de grond er zó nat was, dat bij vestiging „geheid" moest worden, wat extra kosten met zich mee zou brengen. Door de naamsver andering heeft de gemeente dit voor oordeel weggenomen. NELIPAK Het lijkt dus voortvarend te gaan met de industrieterreinen, maar niet iedereen is tevreden. Het verpak kingsbedrijf Nelipak is niet te spreken over de Venrayse „voort varendheid". Dit bedrijf is de laatste jaren sterk gegroeid er zit met smart te wachten op een aanbieding van de gemeente om zich elders in Venray te kunnen vestigen. Momenteel is het bedrijf al gesplitst. Vijfentwintig mensen werken inmiddels in de vestiging in Overloon. „Als Nelipak geen andere locatie dan Smakterheide kan vinden, zal het naar alle waar schijnlijkheid Venray verlaten," wist commissielid Verbeek (CDA) afgelo pen donderdag te vertellen. Wethouder Willems toonde zich zeer verbaasd. Bij de laatste contac ten met Nelipak, september j.l., was volgens hem afgesproken om in december een nieuw gesprek te voeren, om de mogelijkheden op nieuw te bekijken. De gemeente is volgens de wethouder van plan deze toezegging na te komen, waarbij bovendien aan Nelipak een goede aanbieding gedaan zal worden. Of hier een perceel op het Keizersveld mee bedoeld is, maakte de wethouder niet duidelijk. Deze maand bij aankoop van stof knopen en garen GRATIS! passage 10 venray tel. 04780 - 85772 serviesgoed - kristal - glas - bestek WMF de Villeroy Boch I catalogus ligt voor U klaar patchwork-quiltin woonideeön kado-artikelen sieraden schilderijen - aquarellen meubels woonaccessoires zijden bloemen tafellinnen kussens houten speelgoed moderne vloerkleden hebbedingen tineke meurs VENRAY Schoutenstraatje 6 Tel. 04780-88566 iets leuks voor 'n ander.wat fijns voor jezelf zeer modieus en.... SCHERP IN PRIJS Overloon 04788-1434 Maasbree 04765-3395 Heythuizen 04749-3866 betaalbare... en zeer mooie dameskleding het juiste adres en!!! mannen opgelet!!! OVERLOON - MAASBREE - HEYTHUIZEN Er lijkt 'n kans in te zitten, dat de lokaties voor de twee mestverwer kingsfabrieken in Ysselsteyn door de Provincie en het Rijk worden goed gekeurd. Dit en niet meer, kon wet houder Willems donderdag meedelen tijdens de commissievergadering voor ruimtelijke ordening. Zowel de aanvraag voor de fabriek aan de Steegse Peelweg van de heer Willems, als de aanvraag van de LLTB/Scara- bee Waste Corporation, tussen Deurneseweg en Ysselsteynseweg, werden in eerste instantie niet ont vankelijk verklaard, omdat enkele stukken ontbraken. Deze zijn inmid dels nagezonden. „Op dit moment blijft de gemeente dus aan de zijlijn staan om af te wachten," verduide lijkte de wethouder de positie van de gemeente Venray in deze. In de Keulsche Pot foundue-, gourmet- en specialiteiten- restaurant. nu met uniek terras Voor informatie of reservering: TEL. 04788-1774 HOLTHESED1JK 2 OVERLOON WINTERSE AANBIEDING bij aankoop van artikelen uit onze winkel fles slotontdooier TEL. 04787-1941

Peel en Maas | 1988 | | pagina 1