ALLE KLEDING 10% „,50% korting BU ^9 ook alle feestkleding De reconstructie van de Grote Markt en de toegang tot de Grote Kerk Villeroy&Boch center EMOFRA WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING voor dames, heren en kinderen Telegram naar Tweede Kamer Hardleerse winkeldief stoffenboetiek ^7 PEEL EN MAAS s} wn it i F 1e Prijs voor poppenmaakster P0PPENAKTIE broeken duur? kom nou!!! WSÊÈÈiÊÈÈÊïm zibro kamin kachels VERSLEIJEN OIRLO DONDERDAG 8 DECEMBER 1988 Nr. 49 HONDERDENNEGENDE JAARGANG PEEL EN MAAS UITGAVE: DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. - VENRAY GROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 32727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 31 ct. per mm - ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR f 13,00 UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN DE REGIO 18.00 1MB - ANG ksor berden In de Keulsche Pot loundue-, gourmet- en specialiteiten restaurant, nu met uniek terras Voor informatie of reservering: TEL. 04788-1774 HOLTHESEDIJK 2 OVERLOON VAN DE KAMP ASSURANTIËN Het CDA-Venray stuurde maandag j.l. een telegram naar de CDA- kamerfraktie in Den Haag met het dringende verzoek om de bezuini gingsplannen in het onderwijs terug te draaien. Door de voorgestelde bezuinigingsplannen worden de basis scholen tot 125 leerlingen de dupe. In de Venrayse situatie komen de basisscholen in de kerkdorpen Veulen, Heide, Vredepeel, Merselo, Castenray en Oirlo door de voorge stelde maatregel behoorlijk in de knel en zullen met minder leerkrachten nog meer moeten gaan combineren, zodat er nog meer kinderen in één klaslokaal komen te zitten. Het CDA-Venray vindt dat de kleine scholen door de formatiebe perking onevenredig de dupe zijn en dat het basisonderwijs in de dorpen een essentiële zaak moet blijven. Vanwege de ministeriële bezuini gingsvoorstellen en het effect ervan op het Venrayse onderwijs heeft het CDA-Venray gemeend een noodkreet per telegram naar Den Haag te sturen, ondertekend door H. Philip- sen, afdelingsvoorzitter; J. van Oers, wethouder; J. Truyen, fraktievoor- zitter en J. Driessen, raadslid. Woensdagmiddag tegen vijf uur, bemerkte winkelpersoneel van Van Oorschot Mode in de Grotestraat, dat een klant met twee kostuums de pas kamer was ingegaan, maar er met slechts één uit terug kwam. Van het andere kostuum had hij het colbert onder zijn trui, en de pantalon onder zijn broekriem gestopt. Toen de man daarover werd aangesproken, rende hij er vandoor, richting Paterskerk. Een personeelslid zette de achter volging in, steeds maar roepende „houdt de dief". De dief op zijn beurt schreeuwde „ik heb niets gedaan...". Het op dat moment talrijke publiek in de straat deed geen enkele poging om de dief aan te houden of zijn vlucht te bemoeilijken. Totdat een jongeman de vluchtende dief een voetje lichtte, waardoor de vanuit de richting Paterskerk komende politie mannen de man konden aanhouden. Na ingesloten en voorgeleid ge weest te zijn, werd deze 30-jarige Helmonder omstreeks zes uur weer in vrijheid gesteld. Daags daarna, donderdags, vroeg de politie uit Helmond inlichtingen over inbeslaggenomen spullen, bij een Helmonder, die daar 's morgens bij een winkeldiefstal betrapt was. Het bleek dezelfde man te zijn die in Venray was aangehouden. Na zijn vrijlating, woensdagavond, had hij hier toch nog tijdens de koopavond zijn slag kunnen slaan... Enkele weken geleden was deze onverbeterlijke dief hier ook betrapt bij diefstal in een electrozaak in De Bleek. Ook toen ging de man er van door maar kon ook aangehouden worden. Intussen had hij de gestolen videorecorder weggegooid, waardoor het apparaat flink beschadigd werd. Tijdens de diefstal van woensdag namiddag, was hij hier in gezelschap van een 18-jarige vriendin. Tijdens het onderzoek is niet gebleken dat zij op enigerlei wijze bij deze diefstallen was betrokken. Het is voor de politie frustrerend, dat men dergelijke mensen na enkele uren weer moet laten lopen en hen bij wijze van spreken een vrijbrief geeft voor een volgende winkeldiefstal. Dat is heus wel eens meer voorgekomen. Dikwijls duurt het maanden voor dat de rechtbank dergelijke diefstal len in behandeling kan nemen. Intus sen heeft men alle kans gehad opnieuw te „zondigen". Snelrecht zou hier het beste zijn en zeker ook nog preventief werken. passage 10 venray tel. 04780-85772 EEN ABONNEMENT WAARDI Het geharrewar rond de bunker aan de kop van de Grotestraat, vóór de Muziekschool, is nu definitief van de baan. Men zal zich herinneren, dat tijdens de behandeling van de plannen voor de reconstructie van de Grote Markt, in de commissie voor openbare werken, het CDA pertinent tegen het slopen van deze bunker was. In die reconstructieplannen was rekening gehouden met de verlangens van de winkeliers aan de noordkant van de Grote Markt en de Markt straat. Die verlangens omvatten o.a. een visuele doortrekking van de Grotestraat richting Marktstraat - en bij zo'n visuele doortrekking stond de bunker in de weg. Bedoelde winke liers waren er van overtuigd, dat het winkelende publiek door de bunker als het ware gedwongen wordt langs de zuidkant van de Grote Markt te wandelen en via het Kapelaanspad te verdwijnen in De Bleek. Omdat men daar aan de noordkant van de Grote Markt niet wenste te verkommeren bij een teruglopend aantal kooplusti gen verwachtte men toch minstens in het „zicht" te komen liggen. Vooral het CDA had daar in de commissievergadering „geen brood aan". Ook de belangen van het publiek moesten preveleren. En er waren volgens Mevrouw Poels-Peters nog vele mensen die in die bunker even gingen uitrusten, of zomaar van het mooie weer gingen genieten... Omdat men zich in de commissie dus niet unaniem achter de plannen van b. en w. kon scharen, werd besloten dat de gemeenteraad als laatste instantie het „voor - het - zeggen" kreeg. IN DE RAAD Wie schetst de verwondering van de overige frakties, toen in de gemeenteraad Mevrouw Poels-Peters verklaarde, na een intensief, verhit en zelfs furieus debat in haar fraktie, accoord te kunnen gaan met de sloop van deze bunker. De meerderheid van onze fraktie - aldus Mevrouw Poels - bleek vóór slopen. De minderheid heeft zich daarbij neergelegd. Zo gaat dat in een democratische fraktie.... Maar aan de totale reconstructie van de Grote Markt en Marktstraat verbond Mevrouw Poels - en met haar het CDA - toch nog wel enkele voorwaarden. Zo moet het parkeer terrein bij het gemeentehuis nu eindelijk verhard en ingericht wor den, zodat ook de auto's die straks niet meer op de Grote Markt terecht kunnen, wel op het parkeerterrein bij het gemeentehuis een plaats kunnen vinden. Ook de toegang tot de kerk - en met name tot het kerkpleintje - diende zo mogelijk gelijktijdig met de reconstructie van de Markt onder handen te worden genomen. Tijdens de reconstructiewerkzaam heden van Grote Markt en Markt straat is de toegang naar de Grote Kerk voor begrafenissen en trouw partijen via dat plein en die straat, vrijwel onmogelijk... (Red.) De heer L. Janssen moest met zijn VVD-fraktie - evenals alle andere frakties - tot zijn spijt constateren, dat het behoud van de bunker, door de ommezwaai van Mevrouw Poels- Peters e.a., tot de onmogelijkheden was komen te behoren. Hij prees de toezegging van wethouder Claessens om het parkeerterrein nu te gaan ver harden en in te delen. Hij drong er op aan, dat „het gat in de muur" tussen die parkeerplaats en het voormalige kerkhof nu ook gemaakt zou worden. Dat gat was al enkele keren toegezegd en zou een kortere verbinding geven met parkeerterrein Gemeentehuis en Grote Markt. De heer A. Jansen (PvdA) kon zijn teleurstelling over het verdwijnen van de bunker maar amper verkroppen. Steeds weer, verzuchtte hij, worden er compromissen gesloten in plaats van konsekwent een voetgangers gebied te creëren. „Het had zo mooi kunnen zijn, maar het had ook nog erger gekund..." Bij de aanplant van bomen op de Grote Markt, pleitte hij voor leilinden. Toen wethouder Claessens als antwoord daarop opmerkte dat dan de noordkant geheel aan het zicht onttrokken wordt, zuchtte hij meewarig: „ga dan maar eens in Deurne kijken...". De heer Den Brok (SV) verkondig de als zijn standpunt, dat we in het verleden te weinig gedaan hebben aan het aantrekkelijk maken van onze pleinen. Daarom moeten we het nu goed gaan doen. In dat verband vond hij het jammer, dat straks Jumping Venray niet meer op de markt terecht kan. Ook hij zou liever gezien hebben dat nu nog de ruimte vóór de Grote Kerk ontsloten wordt. De kerk trekt altijd en ook nog steeds meer bezoe kers; alleen daarom al is een goede ontsluiting van de kerk noodzakelijk. Den Brok zou het ook jammer vinden als het terrasje bij café 't Upke in het gedrang zou komen. Bij 'n plein hoort 'n terrasje - dat bepaalt mede de sfeer er van. TOEGANG TOT DE KERK Wethouder Claessens memoreerde in zijn antwoord nog eens het uit voerig overleg wat tussen de aanwo- nenden van de Grote Markt en het gemeentebestuur nodig was geweest. Het verdwijnen van de bunker was één van de voorwaarden in de over eenkomst. Hij was bereid als com pensatie van de zitgelegenheid in de bunker, straks op de nieuwe markt een aantal zitbankjes te plaatsen. De bereikbaarheid van de St. Petrus Bandenkerk tijdens de recon structie, meende de wethouder te kunnen verwezenlijken, door de toe gang vanaf de Raadhuisstraat tijde lijk te verbreden. Auto's van begra fenisstoeten en bruiloften zouden van daar uit de ingang onder de toren kunnen bereiken en weer terug kunnen rijden. Niet alleen voor de raadsleden was deze „oplossing" totaal nieuw, maar ook de voorzitter en de andere wet houders bleken nog nergens van te weten. „Laten we dat eerst maar eens in het college bespreken" interum- peerde de voorzitter - bang als hij was dat er bepaalde toezeggingen zouden worden gedaan. Wethouder Claessens had tegen die bespreking in het college natuurlijk geen bezwaar, maar hij kreeg wel in de gaten dat hij „een knuppel in het hoenderhok had gegooid" zoals hij zelf zegde. „Maar dan wel in het ver keerde hok," reageerde voorzitter Defesche... Uit een en ander bleek toch weer duidelijk, dat het gebruik van het voormalige kerkhof, zelfs voor de verbreding van een noodzakelijk toe gang, nog steeds een zeer gevoelige aangelegenheid is. Desgevraagd benadrukte wethou der Claessens nog eens, dat men een verbrede toegang naar de Grote Kerk, via het Kerkpad vanaf de Raadhuis straat, beslist als een tijdelijk gebeuren moet zien. Paaltjes in die toegangsweg zullen moeten verhinde ren dat er straks een sluipweg ont staat vanaf de Raadhuisstraat naar de Grote Markt of zelfs naar de Eind- straat. De huidige toegang tot de Grote Kerk, onder-de-boog-door bij 't Upke, is geen ideale. Een van de Venrayse raadsleden noemde die entree onlangs zelfs „middeleeuws", daarmee aangevend, dat zo'n toegang in de huidige tijd niet meer past. De ideale toegang zou gecreëerd moeten worden vanaf de Eindstraat - recht naar de ingang onder de toren. En voor de toren dan een „rotonde" zodat er geen opstoppingen komen bij grotere begrafenisstoeten en huwelijken. Deze oplossing staat het college van b. en w. wel degelijk aan, maar men heeft de daarvoor beno digde grond niet in eigendom. Een flink stuk van die toegangsweg zou over het perceel van de familie Goumans lopen. Het is nog niet duidelijk of die familie een gedeelte van haar perceel voor dit doel zou willen verkopen. BESTRATING Tot slot van dit agendapunt pleitte de heer Den Brok voor een vrouw vriendelijke bestrating op Markt en Marktstraat. De dames blijven in de Grotestraat immers nogal eens met hun naaldhakken in de voegen van de bestrating vastzitten. „De Waalklinkers die we gebrui ken zijn niet onvriendelijk, alleen als we er mee gaan gooien." Met deze kwinkslag probeerde wethouder Claessens de opmerking van Den Brok goed te praten. In de School straat is immers al met de naaldhak ken en met fijne voegen* rekening gehouden. Maar toch schoot dit gezegde van de wethouder in het verkeerde keelgat van Mevrouw Poels-Peters. „Die voegen zijn wel degelijk problemen. Het is een van de kwalen van Venray. Alzelaeve zitten de dames met hun hakken vast. Loop zelf maar eens op hoge hakken door de Grotestraat," zo verweet ze de wethouder. Hoe leuk het ook zou zijn, maar we zien wethouder Claessens nog niet zijn schoenen verwisselen met die van Mevrouw Poels-Peters.... serviesgoed - kristal - glas - bestek WMF de Villeroy Boch catalogus ligt voor U klaar patchwork-quiltin woonideeën kado-artikelen sieraden schilderijen - aquarellen meubels woonaccessoires zijden bloemen tafellinnen kussens houten speelgoed moderne vloerkleden hebbedingen tineke meurs VENRAY Schoutenstraatje 6 Tel. 04780-88566 iets leuks voor 'n ander.wat fijns voor jezelf De bekende Venrayse poppen- maakster Annie Thijssen, uit de St. Luciastraat, behaalde het afgelopen weekeinde een eerste prijs met een van haar poppen. Tijdens de Lim burgse „Kreato", een expositie van beeldende kunsten, die gehouden werd in Kasteel Hoensbroek, was Annie Thijssen aanwezig met twee van haar creaties. Een van de poppen, genaamd „Gelfling", werd door de jury vooral geprezen voor de gelaatsexpressie, de kleding en de toegepaste kleuren. „Gelfling" is een in 'n cirkel geprojecteerde fantasie- pop. De jaarlijkse poppenaktie van de Invalidenbond afdeling Venray, bij gelegenheid van St. Nicolaas, is weer succesvol afgesloten. De poppen werden uitgeloot op de volgende nummers: 2248 Peter Huisman, Megelsom 5, Meerlo; 1902 Fr. van Soest, Doormanstraat 72, Venray; 2310 J. Broers, Bernhardstraat 19, Meerlo; 2667 H Stevens, Deken Thielenstraat 5, Venray; 2490 Karin van Ooi, De Hoef 4, Leunen; 1803 L. Werson, De Hoge Beek 16, Venray; 4152 H. Swaghoven, Leunseweg 8, Venray; 1768 M. van Osch, De Hoge Beek 41, Venray. Bovenstaande prijswinnaars heb ben hun poppen reeds in ontvangst kunnen nemen. Bij de volgende drie loten zijn de namen van de winnaars niet bekend. Die nummers zijn: 4200, 3178, 4248. De houders van deze loten kunnen zich melden bij Over- loonseweg 87, Venray, telefoon 82164. BRANDSTICHTING Door tijdige ontdekking kon een uitslaande brand worden voorkomen, bij een woning aan de Boterbloem. Hier was met opzet brandend materi aal via de brievenbus in de gang gegooid. De schade bleef gelukkig beperkt. Overloon, Vierlingsbeekseweg 18 Telefoon 04788-1434 Maasbree, Dorpstraat 93 Telefoon 04765-3395 Heythuysen, Telefoon 04749-3866 WATEROVERLAST doe er wat aan door te: Omdat haar bromfiets begon te sputteren wilde een 19-jarige vrouw uit Oirlo, op de Deputé Petersstraat haar bromfiets keren. Terwijl ze voorovergebogen nog wat prutste aan haar bromfiets, bemerkte ze niet een op die straat geparkeerde personen auto. Ze botste daar tegen op, kwam ten val en liep een been verwonding op waarvoor ze naar het ziekenhuis werd vervoerd. Na behandeling kon ze naar huis worden overgebracht. EGALISEREN DRAINEREN DOORSPUITEN DRAINAGE opmeten van het perceel en een deskundig advies gaan vooraf aan een geheel vrijblijvende prijsopgaaf SPECIAAL VOOR KASSEN - EGALISEREN DRAINEREN PROFILEREN RECYCLING SLEUVEN FREZEN GRONDVERBETERINGSBEDRIJF Genenberg 28. Broekhuizen Tel.: 04763 -1876 Ook het adres voor het frezen van kerstdennenstobben schoolstraat 24, 5801 bp venray, tel. 04780-83500 Als U VANAVOND koude voeten hebt, moet U MORGEN eens bij ons langs lopen! TEL. 04787-1941

Peel en Maas | 1988 | | pagina 1