berden LLE KLEDING 0% «,50% korting Voormalig kerkhof geen evenemententerrein ar EMOFRA NIEUW!!! 10.000 Villeroy&Boch center Jan fasse WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING -icholen worden electronisch beveiligd Venrayse messentrekker vrijetijdsmode parkeren VOOR de winkels Turkse Moskee officiëel open PEEL EN MAAS I HYPOTHEKEN L Fietsen jatten voor vindersloon Verkrachting opgelost Dodelijk ongeval Overioonseweg VENRAY Tel. 80934 Maandag 5 december zijn wij de hele dag geopend Sinterklaas Stuntaanbieding VERSLEIJEN OIRLO »mu belle" ésé-a- e^v 3NDERDAG 54-IVeVEMBgR 1988 Nr. 48 HONDERDENNEGENDE JAARGANG PEEL EN MAAS M TGAVE: DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. t- VENRAY IOTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 32727 GIR0 1050652 CtJViNET WIJNÖDRANKENGROEP ADVERTENTIEPRIJS 31 ct. per mm - ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR f 13,00 UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN DE REGIO f 18.00 ECEMI voor dames, heren en kinderen 'ijdens de a.s. dinsdag te houden issievergadering voor onderwijs zal aan de leden een advies aagd worden over de voorge len electronische beveiliging van iisscholen en scholen voor (voort- :t) speciaal onderwijs. De kosten 'an bedragen circa 87.000,-. Rijk zal die kosten over een iode van 13 jaar vergoeden, [n Venray komen 23 schoolge- iwen voor electronische beveili- ipparatuur in aanmerking, ie baten voor de gemeente bestaan een veel lagere premie in de idverzekering. Jaarlijks levert dat besparing op van 25.000,- aan igrii; >cht vooruitlopende op de aanschaf van apparatuur heeft de gemeente jniddels met de verzekeraar zodani- N afspraken gemaakt, dat met gang van februari van dit jaar die llaagde premie reeds is ingevoerd. Jborwaarde daarbij was, dat de tneente ook daadwerkelijk de hoolgebouwen gaat beveiligen. taxicentrale VAN DEN BEUKEN TEL. 04780-10.000 L MEER DAN 50 JAAR N BEGRIP Taxibusjes t/m 8 personen Rolstoelvervoer Particulier ziekenvervoer en VGZ verzekerden De eerste pakket-goederendienst in Venray, voor binnen- en buitenland Personeels-groepsvervoer G.A.K. (leefkilometers) Trouwauto's en volgauto's Korting voor 65+ -ers POGING TOT INBRAAK IN BEJAARDENWONING Of de dader is in zijn werk Istoord, óf de afsluiting van een {jaardenwoning aan de Matthias- aat te Oirlo was zo degelijk dat de iraak niet lukte. De 80-jarige woner zit nu alleen met de schade, or de inbreker aan de deur veroor- akt. Voor de rechtbank te 's-Hertogen- bosch is deze week twee jaar geëist tegen een 19-jarige Venrayer, die in maart van dit jaar bij een vechtpartij in Boxmeer, een 19-jarige jongeman levensgevaarlijk verwondde met een mes. Een maand daarvoor, had de Ven rayer hier bij een vechtpartij ook al zijn mes getrokken, waardoor twee personen licht gewond werden. De vechtpartij in Boxmeer - voor discotheek De Geitenhok - nam des tijds zo'n dreigende omvang aan, dat de politie assistentie moest inroepen De advocaat van de Venrayer zei, dat zijn cliënt uit angst gehandeld zou hebben, terwijl hij ook onder sterke invloed stond van zijn agressieve vriend (die inmiddels is overleden). De advocaat achtte de kans klein, dat de Venrayer zich nog eens schuldig zou maken aan messentrekkerij. De rechtbank doet over veertien dagen uitspraak. „Hoewel er wettelijk weinig of geen bezwaren zullen zijn tegen het gebruik van het voormalige kerkhof rond de Grote Kerk, meen ik dat je om emotionele redenen en uit het oogpunt van piëteit, geen toestem ming moet geven om Jumping Venray in 1989 hier te organiseren. Los van de vraag, wat je in de toe komst met dit terrein zal kunnen doen." Dat zegt wethouder J. van Oers naar aanleiding van het monde linge verzoek van het dagelijks bestuur van „Jumping Venray" om het komend jaar op het vijftien jaar geleden geruimde kerkhof het paarde- evenement te organiseren. „Hoewel ik dit evenement een erg aardig spectakel vind, geloof ik toch, dat je het niet op dit terrein moet houden. We zouden teveel emoties losmaken," voegt hij er aan toe. Omdat begin volgend jaar wordt begonnen met de reconstructie van de Grote Markt, moet het bestuur van „Jumping Venray" naar een ander terrein uitzien. Het bijzondere van dit evenement is, dat het in het centrum wordt gehouden. Zou men dit concours hippique buiten het centrum houden, mist men de specifieke sfeer en onderscheidt het zich zeker niet meer van andere paarde-evenemen ten. Vandaar, dat men de keuze heeft laten vallen op het geruimde kerkhof naast de kerk. PARKEERTERREIN Omdat wethouder Van Oers er wel gevoelig voor is, dat „Jumping Venray" het beste zou uitkomen tegen het decor van de Grote Kerk met zijn machtige toren, bood hij aan het direct aan het voormalige kerkhof grenzende parkeerterrein hiervoor beschikbaar te stellen. Dit idee werd door het dagelijks bestuur van de stichting verworpen, omdat dit terrein dient als inspringterrein. Nu het gesprek met de wethouder voor de stichting „Jumping Venray" voor wat betreft het gebruik van het voormalige kerkhof, weinig hoopvol was, heeft het dagelijks bestuur zich inmiddels schriftelijk tot het college van b. en w. gewend om toestemming te krijgen het volgend jaar daar het paarde-festijn te organiseren. GEEN TOESTEMMING In zijn vergadering van gisteren, woensdagmorgen, heeft het college van b. en w. besloten, uit piëteit naar de nabestaanden, het paardeëvene- ment volgend jaar niet toe te laten op het voormalige kerkhof. Wel zal worden bestudeerd, op welk moment dit terrein kan worden gebruikt in het kader van het centrumplan, óf met betrekking tot andere ontwikkelingen. Dit besluit van het college zal voor velen een geruststelling zijn, omdat naar aanleiding van de publikaties over het verzoek van "Jumping Venray" weer emotionele discussies waren ontstaan. Ook bij onze redactie zijn diverse reakties binnen gekomen van inwoners van Venray, die het volstrekt onaanvaardbaar vinden, dat op dit terrein een paardespectakel zou worden georga niseerd. NOG CA. VIJFTIG GRAVEN Wij hebben ons ten gemeentehuize nader laten informeren over de hui dige stand van zaken op het voorma lige kerkhof rond de St. Petrus Bandenkerk. Op 25 januari 1972 heeft de gemeente het eigendom en het beheer van de begraafplaats over genomen, omdat het deel uitmaakte van het centrumplan. Op 1 mei 1972 werd het kerkhof officieel gesloten verklaard. De bedoeling was de noordtangent aan te leggen in het kader van de binnenring rondom Venray centrum. Hiertoe zou de Stationsweg worden doorgetrokken naar de Hoenderstraat-Langeweg. De noordtangent zou slechts voor een zeer klein gedeelte (achter het huis van de deken, dat zou moeten Grotestraat 93 Reeds tien jaar geleden werd in Venray een Islamitische Stichting Moskee geformeerd, met als voor naamste doel, het oprichten van een moskee voor de uit circa 500 personen bestaande Turkse gemeen schap in Venray. Eerst toen aan de zeer modieus en.... SCHERP IN PRIJS Overloon Maasbree Heythuizen 04788-1434 04765-3395 04749-3866 betaalbare... en zeer mooie dameskleding het juiste adres en!!! mannen opgelet!!! OVERLOON - MAASBREE - HEYTHUIZEN Eindstraat de kleuterschool van Mere Ursule vrijkwam - nu twee jaren geleden - kon men door aankoop van die school een definitieve moskee gaan vestigen. Daarmee zou dan ook een einde komen aan de minder geschikte voormalige gymzaal aan de Zuidsingel waar de laatste jaren de Islamitische gebedsdiensten werden gehouden. Het was j.l. zondag aan mevrouw Hoppenreijs-de Loo, wethouder van sociale zaken, om de openingscere monie te verrichten. Iets heel onge woons in de Turkse gemeenschap, waar de vrouw de man nog steeds voor laat gaan. Turkse vrouwen waren bij deze officiële ingebruikne ming dan ook slechts beperkt aan wezig. In de nieuwe moskee heeft men de beschikking over vijf lokalen, waarin ook niet-geestelijke aktiviteiten kun nen plaatsvinden. De gemeente ziet het niet als haar taak, kerken te financieren - aldus mevrouw Hoppenreijs. Toch heeft men gemeend alle medewerking te moeten verlenen, omdat de Islam een onmisbaar onderdeel is van de Turkse cultuur. Niet helemaal tevreden is de gemeente met de vestiging van een winkeltje in het gebouw, waar zoge- naamd Turks brood te koop wordt aangeboden. Dat is in strijd met de voorschriften inzake winkelvestiging in Venrays centrum. Een van de sprekers bij deze opening, pleitte er in zijn toespraak voor, om de jeugd zoveel mogelijk te betrekken bij de godsdienstige aktivi teiten, omdat de hier geboren en getogen Turkse jongeren het geloof steeds meer links laten liggen. Na de toespraken riep de Islam-geestelijk (imam) de Turken op tot gebed - die oproep was een gebeurtenis op zich zelf. En terwijl de Turkse mannen zich in de gebedszaal op de eerste verdieping terugtrokken, konden de andere aanwezigen kennis maken met de op een barbecue vervaardigde Turkse „hapjes". EEN ABONNEMENT WAARD! worden gesloopt) over het voormalige kerkhof lopen. Het voormalige kerk hof zou deel gaan uitmaken van een groenplan tussen de kerk en het klooster Jerusalem, thans gemeente huis. De 2000 geregistreerde begra vingen zouden - met toestemming van de nabestaanden - worden overge bracht naar Vak O op de nieuwe Algemene Begraafplaats Bosch huizen. Op 19 juni 1974 waren rond 1360 graven, waarin soms meer begravin gen hadden plaatsgevonden, naar Vak O overgebracht. Momenteel bevinden zich nog ongeveer vijftig graven op het voormalige kerkhof. Hiervan konden de rechthebbenden niet worden opgespoord óf de nabe staanden stelden geen prijs op herbe graving op Boschhuizen. De graven, die op het voormalige kerkhof rond de kerk zijn overgebleven, zijn op het gemeentehuis geregistreerd terwijl ook de namen van hen, die hier nog begraven liggen, voor het merendeel bekend zijn. Waar schijnlijk bevindt zich hieronder een aantal overledenen uit De Kruuze en Sint Jozef. In de loop der jaren heeft de gemeente geen actief beleid meer gevoerd om rechthebbenden op te sporen. Voor het grootste deel gelden geen rechten meer. Volgens de Wet op de Lijkbezor ging mag een graf op een gesloten begraafplaats na tien jaar worden „geroerd". Volgens de gemeentelijke verordening is dit vijftien jaar. Het zou mogelijk zijn, dat de gemeente nu overgaat tot het ruimen van de nog aanwezige graven en de stoffelijke resten bijzet in het ossu arium (gemeenschappelijk graf) op de Algemene Begraafplaats Boschhui zen. Echter niet nadat alsnog eventuele nabestaanden zijn benaderd Mede naar aanleiding van het schriftelijke verzoek van „Jumping Venray" wordt momenteel bestu deerd op welk moment de voormalige begraafplaats kan worden gebruikt in het kader van het centrumplan of met betrekking tot andere ontwikke lingen. VAN DE KAMP ASSURANTIËN telefoon 04780-87575 Een tweetal 12-jarige jongens had een goede bijverdiensten gevonden. Het tweetal ging op zoek naar fietsen, welke voorzien waren van een postcode. Zij namen die fietsen al dan niet afgesloten mee naar huis. Aan de hand van het postcodenum mer - zij hadden zich daarvoor een postcodeboek aangeschaft - namen ze kontakt op met de eigenaren van de door hen gestolen fietsen. Ze deelden dan mede, dat ze voor een vinders loon de gestolen fiets zouden terug bezorgen. In een aantal gevallen lukte dat. Ze werden brutaler en brachten de fietsen, welke ze niet thuis konden brengen, naar de politie. Ze vroegen daarbij, als de eigenaar zijn of haar fiets kwam afhalen, of dan hun adres zou worden doorgegeven, zodat ze mogelijk een vindersloon zouden uit betaald krijgen. Maar vrijdagavond had het tweetal pech, een jongedame zag de knapen met een fiets, welke van haar was gestolen. Zij deed aangifte bij de politie. Die stelde een onderzoek in en vond op het door de jongedame opgegeven adres een tiental fietsen, waarvan de herkomst niet kon worden verklaard. De 12-jarige zoon des huizes werd verder aan de tand gevoeld en gaf toe de diefstallen in samenwerking met een evenoud vriendje te hebben gepleegd, op de bovengeschetste wijze. Ook had het tweetal zich schuldig gemaakt aan joy-riding met bromfietsen. Die hadden ze na enkele ritjes elders neergegooid. Er kwam nog meer aan het licht. De jongens vertelden, ook een 13-tal autobanden in de afgelopen weken te hebben lek-gestoken. De twee knapen zijn aan de respec tievelijke ouders overgegeven, maar het onderzoek is nog niet afgesloten. De fietsen zullen aan de rechtmatige eigenaren worden teruggegeven. De ouders zullen in ieder geval aansprakelijk worden gesteld. serviesgoed - kristal - glas - bestek WMF de Villeroy Boch catalogus ligt voor U klaar patchwork-quiltin woonideeën kado-artikelen sieraden schilderijen - aquarellen meubels woonaccessoires zijden bloemen tafellinnen kussens houten speelgoed moderne vloerkleden hebbedingen tineke meurs VENRAY Schoutenstraatje 6 E Tel. 04780-88566 iets leuks voor 'n ander.wat fijns voor jezelf Door veel doorzettingsvermogen, geduld, takt en deskundigheid kon de Recherche donderdag j.l. een 26- jarige inwoner van Blerick aanhou den, die na een kort verhoor bekende dat hij in de vooravond van 3 november j.l. een 19-jarige jonge vrouw uit Castenray had verkracht. Het meisje fietste toen op de Vliegert - een verbindingsweg tussen het Schoor en de Lollebeekweg - en werd toen door de man tot stoppen gedwongen. De Blerickenaar sleepte het meisje in een bosperceel en heeft haar toen, onder bedreiging met een mes, verkracht. De dader liet het meisje na zijn daad aan haar lot over. Hij nam nog een zwarte tas mee met daarin persoonlijke bescheiden en een zwarte regenjas van het slachtoffer. Die tas heeft de dader later op een parkeerplaats langs de autoweg Venray-Horst weggegooid. Op aanwijzingen van de dader heeft de recherche de tas op die plaats teruggevonden, doch zonder de bescheiden en zonder regenjas. De politie verzoekt de eventuele vinder van die tas met inhoud, zich met haar in verbinding te willen stellen. Maandag werd de dader overge bracht naar Roermond en voorgeleid aan de officier van justitie. Na de oproep in dit blad kwamen er een twintigtal tips bij de politie binnen - al was daar niet de gouden tip bij. Enkele aanwijzingen hebben wel bijgedragen tot de oplossing. Er was in de omgeving van de Vliegert al een grote ongerustheid over dit ernstige misdrijf. Nu de Recherche in vrij korte tijd de zaak heeft weten op te lossen, is men toch weer enigszins gerust gesteld. In de Keulsche Pot loundue-, gourmet- en specialiteiten restaurant. nu met uniek terras Voor informatie of reservering: TEL. 04788-1774 HOLTHESEDIJK 2 OVERLOON In een bocht van de Overioonse weg, ter hoogte van de Provincie grens, is de 23-jarige Toine Watereus uit Overloon dodelijk verongelukt. De door hem bestuurde personenauto raakte een bermpaaltje aan de rech terzijde van de weg en schampte ver volgens langs drie bomen. Mogelijk heeft de bestuurder toen getracht de auto weer onder controle te krijgen, hetgeen niet lukte. De auto botste vervolgens tegen een links van de weg staande boom. De bestuurder moet bij die botsin gen vrijwel op slag zijn gedood. Het ongeluk vond plaats in de nacht van donderdag op vrijdag, omstreeks half drie. Brood- en Banketbakkerij Restant tuinmeubelen Partij kussens tafelkleden parasols enz. enz. Tegen de laagste prijzen TEL. 04787 1941 MET LEER OP AVONTUUR - MET LEER OP AVONTUUR - MET LEER OP AVONTUUR riemen - ceintuurs - tassen exclusieve JCaxïrv byoux Jledet AloJa schoolstraat 24, 5801 bp venray, tel. 04780-83500 O p A V O N T U U R MET LEER OP AVONTUUR - MET LEER OP AVONTUUR - MET LEER OP AVONTUUR

Peel en Maas | 1988 | | pagina 1