berden En toch gaan 's maandagsmorgens de winkels dicht 1 „ma bclk" HALVE PRIJS! De werkloosheid in Venray en de regio LET OP! Villeroy&Boch center NIEUW!!! WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING de bekendste, betere dames-, kinder- en herenmodemerken: met zeer hoge kortingen, ja zelfs voor de VERSLEDEN 0IRL0 Blaaskapellen- avond in Ysselsteyn Wereldkinderen MTS in Venray moet mogelijk zijn Venrayers in het Guinnes Book of Records Pauselijke onderscheiding voor koster, organist en dirigent i hypotheken j L Adventsconcert in de Paterskerk DONDERDAG 24 NOVEMBER 1988 Nr. 47 HONDERDENNEGENDE JAARGANG PEEL EN MAAS H JITGAVE: DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. - VENRAY GROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 32727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 31 ct. per mm - ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR f 13,00 UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN DE REGIO t 18 00 JKE N HE eeprij rVENRAYl (zie achterzijde van deze krant) En toch gaan 'smaandagsmorgens de winkels dicht... Dat is de reaktie van Het Winkelcentrum Venray, op onze publikatie van vorige week, waarin de marktkooplui als hun standpunt bepaalden dat de markt op maandagmorgen moet blijven... NIET LEUK AVONDCURSUSSEN AUTOMATISERING IN VENRAY Eindig 1988 verstandig! Doe nu nog iets aan uw eigen toekomst: MS-DOS GEVORDERD startdatum 24 november WordPerfect 4.2 GEVORDERD startdatum 30 november aanmelding en info: CKI Centrum voor Kantoorinnovatie St. Antoniusstraat la 5801 AR Venray Tel. 04780-89800 Vf Wij hebben koopavond van maandag 28 november tot en met vrijdag 2 december tot 's avonds 9 uur TEL. 04787-1941 3rd. Zaterdag 26 november a.s. wordt i gemeenschapshuis „Smelehof" te sselsteyn een blaaskappelenavond ehouden. De aanvang van de avond 21.00 uur. Aan deze avond werken mee de ekende „Ober Bayernkapel" uit Voensel alsmede de „Smelebloazers" it Ysselsteyn zelf. Eerstgenoemde kapel staat onder eiding van Antonio Capellino. Aan ijn inbreng is de grote bekendheid fan de „Ober Bayernkapel" te lanken. Met zijn enthousiasme weet ij steeds opnieuw de kapel te stimul eren en dit alles onder een ontspan- sfeer. Behalve het muzikale unnen van de kapel is ook het uit- 'undige humorreske dirigeren van de dirigent die het publiek steeds 'pnieuw enthousiast weten te maken. Ook de Smelebloazers met hun dirigent Wiet v.d.Hoff genieten bekendheid als stemmingmakers bij uitstek in de wijde omgeving. Beide kapellen kunnen er dan ook borg voor staan dat het een gezellige nuzikale avond wordt. Vandaag treft u in dit blad de derde oproep aan „Wie wil mij sponsoren?", een in het kader van de stichting „Wereldkinderen" door Elly en Luc Hageman hier in Venray uitgedragen initiatief. De sponsor kinderen, die in onze krant beschre ven worden, maken deel uit van het sponsorprojekt „Damayan Commu nity Center" - een zeer arme wijk in Manilla, waar 400 gezinnen in krotten wonen. Deze gezinnen wor den ondersteund door de Zusters van de Goede Herder, onder leiding van Zuster Mary Lilia Flores. Als reaktie op onze oproep in Peel en Maas: „Wie wil mij sponsoren?" hebben zich de afgelopen twee weken velen om nadere informatie tot de initiatiefnemers gewend. Definitief hebben zich daarvan al 6 sponsor ouders aangemeld. Een fantastisch resultaat! Het streven van Elly en Luc Hage man is, vóór het einde van het jaar, 50 families te ondersteunen... Oók gezien het eerste resultaat, vinden wij dit streven, getuigen van een optimistische kijk op de goed geefsheid van de Venrayse bevolking. Het is aan ons allen, dat optimisme niet te beschamen! Van het sponsorgeld ad 65,- per kwartaal, gaat 60,- naar het gezin in Manilla. Het is voor de Venrayse midden stand natuurlijk niet leuk, dat de marktkooplui de Venrayse markt niet kunnen of willen verplaatsen, naar bijvoorbeeld donderdag. Maar men heeft nu al zoveel jaren lang gepro beerd eenheid te krijgen in de winkel sluiting, dat men nu de kans moét aangrijpen. Op de laatst gehouden vergadering van Het Winkelcentrum bleek namelijk dat zo'n 92% van de winkeliers bereid is 's-maandags- morgens hun winkel te sluiten, ingaande 1 januari a.s. Met de voorgenomen winkelslui ting op maandagmorgen, is men dan eindelijk verlost van de onduidelijk heid die er al jaren lang in het centrum van Venray heerste. Er waren zaken die 's-maandagsmorgens dicht hadden; anderen sloten dins dagsmorgens en weer anderen dins- In de Keulsche Pot foundue-. gourmet- en specialiteiten restaurant, nu met uniek terras Voor informatie of reservering: TEL. 04788-1774 HOLTHESEDIJK 2 OVERLOON „Een MTS in Venray moet moge lijk zijn", aldus tweede kamerlid S. Huys, na zijn werkbezoek, met twee mede-PvdA-kamerleden, aan Venray. „Het zou te dwaas zijn als door bestuurlijke competenties van techni sche scholen, dit niet van de grond kan komen. De PvdA-kamerleden wisselden, tijdens hun werkbezoek, van gedach ten met b. en w. van Venray over een mogelijke MTS. De noodzaak van een MTS, mede door de grote vraag naar personeel op middelbaar tech nisch niveau, was de kamerleden duidelijk. De heer Huys was verder van mening dat een MTS in Venray, met relatief weinig middelen, tot de mogelijkheden behoort. De steun die de Venrays KTS en het bedrijfsleven heeft aangeboden, is zijns inziens voldoende om, met steun van Den Haag, een MTS in Venray te starten. Al is het dan alleen maar de onder- bouw-MTS. Dit zal dan de oorzaak van het tekort aan technisch perso neel, de grote reisafstand, kunnen wegnemen. Vorig jaar, 25 april 1987, organi seerde de Stichting Popmuziek Lim burg (SPL), onder leiding van Ton Hoofwijk, in het Maaslandcentrum te Elsloo, een muziekmarathon. Vijftig bands, met elk een zuivere speeltijd van 30 minuten, zorgden op een 4-tal podia voor de muziek. Een van die bands was de Venrayse popgroep „Electric Horsemen". In totaal speelde men 9 uur, 40 minuten en 39 seconden. In de nieuwste uitgave van 't „Guiness Book of Records" staat deze popmarathon vermeld i rubriek „menselijke prestaties, in spanning en uithoudingsvermogen". De Venrayse band wordt daarin met name genoemd. De SPL, die geheel draait op vrij willigers, organiseerde deze mara thon, die de naam „Heiter Skelter" meekreeg, in het kader van de promotie van Limburgse amateur- bands. Op de foto de Venrayse popgroep „Electric Horsemen". dag de gehele dag. Nu men in zijn algemeenheid bereid is die sluiting uniform te maken op maandagmor gen, moet men die kans aangrijpen. Het was in feite toch waanzin wan neer het winkelende publiek dinsdags geconfronteerd werd met zoveel wisselende sluitingstijden. Vooral de toeristen uit de nabijgelegen bunga lowparken en campings - en dat zijn er heel wat die Venray „aandoen" - konden er geen wijs meer uit worden. En zij vonden het winkelen in Venray op dinsdag maar een vervelend gebeuren. DE MARKT De markt op maandag - zoals wij die nu kennen - is feitelijk een na de oorlog gegroeid gebeuren. Voor de oorlog bestond het grootste deel van de markt uit koeien- en varkens(big- gen)-handel. De kramerijen kwamen nog slechts sporadisch voor. Met het verdwijnen van de koeien en biggen van de Venrayse marktpleinen groei de het aantal kramerijen. Op dit moment is men de honderd al bijna genaderd. Maar intussen heeft Venray en zeker zijn winkelcentrum zich enorm ontwikkeld - en dat geheel los van de markt. Venray kreeg een centrum- funktie en die ontwikkeling is nog niet ten einde. Een steeds groter en uitgebreider assortiment in de cen trum-winkels zal de trek uit de regio naar Venray nog steeds doen toenemen. Als centrum-gemeente kan men het zich niet veroorloven de bezoekers - lees: winkelend publiek - te confron teren met verschillende sluitings- en openingstijden. De ontwikkeling van de regionale funktie is voor de winkeliers natuurlijk belangrijker dan het belang van de marktkooplui, want daar is ook de consument het meest mee gediend. Overigens meent men ook de ten dens te bespeuren, dat het winkelen in het begin van de week dalende is, om in de tweede helft van de week zijn hoogte punt te bereiken. Het zijn niet alleen Venrayse gezinnen, maar zeker ook uit de regio, die dan hun inkopen massaal in één keer doen. EENSGEZINDHEID In de loop der jaren is over het verplaatsen van de wekelijkse markt èn een uniforme sluiting al veel te doen geweest. Het overleg tussen de betrokkenen is enige tijd opgeschort geweest, omdat men de ontwikkelin gen in De Bleek wou afwachten. De openingstijden daar maakten echter een spoedige eensgezindheid inzake de winkelopenstelling nog meer noodzakelijk. In de eerder genoemde vergadering kreeg het bestuur van Het Winkel centrum de opdracht zich in te spannen voor verplaatsing van de markt. De overgrote meerderheid was voor het houden van de markt op donderdagmorgen De gemeente wil in principe wel meewerken aan een verplaatsing van de markt, maar er moet dan wel duidelijke behoefte aan bestaan. Die behoefte is er bij de marktkooplui kennelijk niet bij. De V.Z.O. in combinatie met Het Winkelcentrum maakt de deur voor overleg met de marktkooplui echter niet dicht. Als donderdagmorgen dan geen haalbare marktdag is, komt misschien de maandagmiddag toch in aanmerking. Is men goed ingelicht, dan is het aantal marktkooplui dat maandagmiddag elders nog een markt heeft, vrij gering ten opzichte van het aantal kramen dat op Venrays pleinen staat. Die kleine groep zou dus verplaatsing niet mogen tegenhouden. Van de winkeliers wordt verwacht, dat zij de eensgezindheid die nu eindelijk bereikt is, zullen bewaren en er zich ook na verloop van tijd aan zullen houden. TUSSEN DE MIDDAG Ook de sluitingstijden tussen de middag is nogal verschillend. Behou dens de horeca, die vanzelfsprekend dan niet sluit, is met. grote meerder heid overeenstemming bereikt om in het middaguur te sluiten tussen half een en half twee. De komende weken zal het winkel centrum zowel aan de sluitingstijden, als aan de openingstijden, nog ruim schoots publiciteit geven. In de maand oktober daalde de mannelijke werkloosheid in ons land met 4513 werkzoekenden. Onze provincie profiteerde ook van die marktverruiming en noteerde in totaal 605 werkzoekende mannen minder. Venray probeerde daar ook een graantje van mee te pikken en kon 30 mannen aan het werk helpen. Het arbeidsburo Gennep was niet zo gelukkig, wat daar steeg de werk loosheid nog met 21 mannen. Het gewest Noord-Limburg profiteerde dus uiteindelijk maar povertjes van de hausse in de werkgelegenheid. Limburg, dat toch erg hoge werk loosheidspercentages heeft in de oostelijk en westelijke mijnstreek en de rest van zuid-Limburg, slaat toch nog een goed figuur met het gemid delde werkloosheidspercentage. Voor Nederland als geheel is dat voor mannen 12%, in Limburg 11,4% en voor Venray/Gennep 7,5%. Venray zelf ligt daar nog onder, namelijk 7,2%. Ook ten opzichte van oktober vorig jaar, mogen we hier in deze contreien niet klagen. Het aantal werkzoekende mannen is nu 136 lager dan vorig jaar - ruim 100 daarvan kwamen ten gunste van het arbeidsburo Venray. In het aantal ingeschreven school verlaters* doen zich gunstige ontwik kelingen voor. Provinciaal gezien is er al een aantal jaren een duidelijk en verheugende daling onder deze werk zoekenden. In oktober 1984 waren dat er in Limburg nog bijna 5000. Nu zijn het er 2050. Ook bij de overige jeugdige werk lozen daalt het aanbod. Niet specta culair, maar wel regelmatig. In tegenstelling tot de daling van de werkloosheid onder vrouwen, zowel landelijk als provinciaal, moest men op de arbeidsburo's Venray en Gennep een kleine stijging noteren. In totaal staan er nu 1516 werkzoek ende vrouwen ingeschreven, tegen over 1472 eind september. Een bepaalde oorzaak van deze stijging is niet- exact aan te geven. Opmerkelijk hierbij is, dat het aantal vrouwen dat vorig jaar sep tember/oktober werk kreeg, in Venray 64 bedroeg. Nu echter stijgt over deze twee maanden het aantal met 16. Per 1 november j.l. was dat aantal werkzoekende vrouwen 15 meer dan vorig jaar... Onduidelijk als steeds is voor ons, waarom hier in Venray nog 131 bouwvakkers werk zoeken, terwijl er op de lijst van vacatures nog 47 gevraagd worden. Bij de metaalbe werkers zien we datzelfde: 135 man ingeschreven bij het Venrayse ar beidsburo, terwijl daar 72 baantjes in dat vak worden aangeboden. Het kan haast niet anders, of het vak-nivo van de werkzoekenden is te laag ten opzichte van de vacatures. Bijscholen is dan ook geen hole frase. Bij de vrouwelijke werklozen is het in feite niet veel anders. Om maar een voorbeeld te noemen: tegenover een aanbod van 68 werkzoekenden als huishoudelijk personeel, staat een aantal vacatures van 46. serviesgoed - kristal - glas - bestek WMF de Villeroy Boch I catalogus ligt voor U klaar patchwork-quiltin woonideeën kado-artikelen sieraden schilderijen - aquarellen meubels woonaccessoires zijden bloemen tafellinnen kussens houten speelgoed moderne vloerkleden hebbedingen tineke meurs VENRAY Schoutenstraatje 6 Tel. 04780-88566 iets leuks voor 'n ander.wat fijns voor jezelf In Oirlo gaan drie leden het kerkbestuur van de parochie van Sint Gertrudis verlaten. Dat zijn de heren Wiel Maes, die 20 jaar penning meester is geweest, Jan Michels, 16 jaar secretaris, Ger Peters 8 jaar lid VAN DE KAMP ASSURANTIËN telefoon 04780-87575 Zoals we afgelopen week al berichtten zal zondag 27 november a.s. om 16.00 uur een adventsconcert worden gehouden in de Paterskerk. De uitvoerenden zijn: de „Zangers van St. Frans" o.l.v. W. Buys, het instrumentaal ensemble „Saltarello" o.l.v. P. Falco Franken en een trio (klavecimbel, hobo en dwarsfluit) o.l.v. mevrouw M. Kroft. Op het programma komen o.a. voor: O Heiland open wijd de poort (bew. J.^Mirck); Nun greifet in die Saiten frei (Nicolai Bach); Ala Redemptor is Mater (G. da Palestri- na); Introspection -II (R. van Otter- loo); Gloria in D, de delen I, III t/m VI, VIII en IX (A. Vivaldi); Siciliano (J.S. Bach); Hosiana dem Sohne David (G. Ph. Telemann); Nun komm der Heiden Heiland (G. Ph. Telemann). De toegang tot dit concert is gratis. Wel zal na afloop een collecte worden gehouden om de gemaakte kosten te kunnen bestrijden. maar tevens de man die het kerkhof, het uurwerk en het klokkespel ver zorgt en onderhoudt. In al die jaren hebben ze op een prettige manier samengewerkt met Anselmus Nelissen, koster, organist en dirjgent van het kerkkoor. Het is nu 33 jaren dat „Selm" zijn vader als zodanig opvolgde. Voor de scheidende en zittende leden van het kerkbestuur was dit mooie jubileumjaar een goede aan leiding voor Selm een pauselijke onderscheiding aan te vragen. Dinsdagavond, op 't feest van St. Cecilia, mocht Pastoor te Plate dan de versierselen behorende bij de pauselijke onderscheiding Pro Eccle sia et Pontifice aanbieden, welke ver volgens door Selm zijn vrouw werden opgespeld. Pastoor te Plate schetste in een sympatiek toespraakje de verdiensten van z'n veelzijdige koster, maar vergat daarbij ook niet „Zus", die als trouwe echtgenote haar man op velerlei gebied bijstaat. Zij mocht daarvoor een kleine bloemenhulde ontvangen. „Anselmus Nelissen is nu aan zijn zesde pastoor bezig", aldus Pastoor te Plate. „Mijn vijf voorgangers Ver voort, Schoren, Gelissen, Buschman en Lempens hebben evenals ik, veel plezier van hem gehad. Toen ik hier in Oirlo kwam hebben hij en zijn vrouw praktisch de gehele pastorie opgeknapt. Wat wil je nog meer...?" De drievoudige funktie van Selm is noodzakelijk om hem een bestaan te kunnen verzekeren. Als koster alleen zou hij niet te betalen zijn. Ook de heren pastoors zijn in Oirlo „ge dwongen" nog een nevenbaantje uit te oefenen. Velen van hen kozen voor godsdienstleraar aan scholen voor voortgezet onderwijs. Pastoor te Plate heeft nu twee parochies: behalve St. Gertrudis te Oirlo ook de parochie van St. Michael in Wanssum. MET LEER OP AVONTUUR - MET LEER OP AVONTUUR - MET LEER OP AVONTUUR riemen - ceintuurs - tassen exclusieve JGvu*v byoux JLedet Aiode schoolstraat 24, 5801 bp venray, tel. 04780-83500 MET LEER OP AVONTUUR - MET LEER OP AVONTUUR - MET LEER OP AVONTUUR

Peel en Maas | 1988 | | pagina 1