(spetters Yenrayse markt blijft op maandag PLEM EMOFRA A. van Haaren Kinderpostzegels weer te koop WARM WONEN MAATWERK Villeroy&Boch center n Venrayse wethouder in het nieuws WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING '4 ven ray DIËTISTE maria van de geer gewichtsproblemen sportbeoefening zwangerschap {telefoon 04780-89646 I consulten in de avonduren ook mogelijk PEEL EN MAAS korte stroomonderbreking „mu belle Gouden jubileum bij Koninklijke Harmonie Euterpe HYPOTHEKEN VAN DE KAMP L2Ë J vrijetijdsmode parkeren VOOR de winkels lONDERDAG 17 NOVEMBER 1988 Nr. 46 HONDERDENNEGENDE JAARGANG PEEL EN MAAS ITGAVE: DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. - VENRAY 3ROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 32727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 31 ct. per mm - ABONNEMENTSPRIJS PEaHALFJAAR f 13,00 UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN DE REGIO f 18.00 m 1 Er zijn kennelijk lezers geweest, die ich gestoord hebben aan een zinsne- ie in ons artikel, vorige week in dit ilad: „Venray heeft zijn tiende pneentesecretaris". Met name over Je gemeentesecretaris A.F.M. van laaren, waar geschreven stond: „Onmiddelijk na de bevrijding erd hij geschorst. Mogelijk was de cretaris, die bekend stond als een Kr nauwgezet ambtenaar, af en toe ich wat verstrikt geraakt in de Verordnungen" van de bezetter, ugstgevoelens zullen hieraan zeker iet vreemd zijn geweest." Wij, die de heer Van Haaren zeer oed gekend hebben - ook in de oor- igsjaren - hebben bij de eerste lezing bedoelde bijdrage ook even Evijfeld. Maar we konden ons uit- ielijk toch met de zienswijze van schrijver verenigen, omdat angst- oelens voor de bezetter ons des- s ook niet vreemd waren. En we ien wat dat betreft, echt niet de ezijn geweest.... Waar het ons in feite om ging en at een volledige rehabilitatie voor de eer Van Haaren betekende, was, dat ij al vrij spoedig na zijn schorsing ervol werd ontslagen. Wanneer deze meentesecretaris ook maar ietsjes tut zou zijn geweest, zou in die na- irlogse jaren nooit sprake kunnen jn geweest van een eervol ontslag, h de heer Van Haaren zou daarna lok nooit lid hebben mogen worden lui de Venrayse gemeenteraad. En lat is hij toch maar 12 jaar lang pweest - tot zijn overlijden. En een fcadslid wordt nog altijd gekozen, loor mensen die vertrouwen in hem ptbben.... Van Haaren heeft dat trouwen duidelijk nooit geschaad. 10 JAAR RESTAURANT In de Keulsche Pot loundue-, gourmet- en specialiteiten- restaurant, nu met uniek terras Voor informatie of reservering: TEL. 04788-1774 H0LTHESEDIJK2 OVERLOON voorvoedingsadviezen bij Voor een perfekt passende ECHTE MERK SPIJKERBROEK gaat U natuurlijk naar de JOHN'S JEANS SHOP Grotestraat 76 Venray Tel.: 04780 - 85214 LAAT ALLE KINDEREN OP DE WERELD SPELEN De kinderpostzegels 1988 zijn vanaf j.l. woensdag weer te koop! Kinderpostzegels helpen het lot van kinderen over de hele wereld verbete ren. U kunt ze in het postkantoor kopen. Het thema van de kinderpostzegels is dit jaar ,Kind en Water'. De zegels zijn gemaakt van kindertekeningen, die zijn uitgekozen uit de inzendingen van een tekenwedstrijd over Kind en Water. De waarden van de drie kinderpostzegels zijn 55( 25) cent, 65( 35) cent en 75( 35) cent. De toeslag op de kinderpostzegels is bestemd voor kinderen in Neder land en de Derde Wereld. Kinderen die in de knoei zitten, die weinig uit zicht hebben op een toekomst. Ook die kinderen hebben recht op een menswaardig bestaan, op een onbe kommerde jeugd. De kinderpost zegelactie wil ervoor zorgen dat alle kinderen op de wereld kunnen spelen. 'n leesbare krant De Venrayse weekmarkt blijft gehandhaafd op maandagmorgen. Tot dat besluit zijn de circa 80 marktkooplui gekomen in een zon dagmorgen gehouden vergadering. Aanleiding tot deze vergadering was het voornemen van de midden standers in het Winkelcentrum Ven ray, om vanaf 1 januari a.s. gezamenlijk op maandagmorgen de winkels gesloten te houden. Aan de marktkooplieden zou gevraagd wor den de markt naar donderdag te ver plaatsen, maar dat is voor velen van hen onmogelijk, omdat zij die dag reeds elders standplaats gekozen hebben. Ook een voor hen vervan gende markt op maandagmorgen in een andere gemeente is geen haalbare zaak. De vrees van een enkele markt koopman, dat de omzet zal terug lopen, omdat de Venrayse winkels dan gesloten zijn, werd door de over grote meerderheid weggewimpeld. Zeker nu intussen gebleken is, dat de Torro niet van plan is op maandag morgen de zaak te sluiten. Een ander groot winkelbedrijf in Venray, Albert Heijn, dat in principe bereid was mee te doen aan de maan dagmorgensluiting, gaat zich beraden wat te doen, nu de markt voor zijn deur gehandhaafd blijft. RECLAME Aan dit besluit van de marktkoop lui zal in december middels een gezamenlijke advertentie en andere reclame nog eens bijzondere aandacht worden geschonken. Een en ander onder het motto: „Wij willen de markt op maandag blijven houden, dat is al honderd jaar zo". De marktkooplui zijn er van over tuigd, dat het publiek uit Venray en de regio - en met name de huis moeders - de maandagse markt als een „uitje" beschouwen. De behoefte aan verse spullen na het weekend is zonder meer aanwezig en daar heeft de Venrayse markt altijd op inge speeld. KERSTMARKT Uit de vergadering werd ook het idee gelanceerd om dit jaar nog een Vele gasverbruikers die in het bezit zijn van een c.v.-ketel die aan ver vanging toe is, hebben afgelopen zaterdag de open dag in het infor matiecentrum Info-3 te Venray bezocht. Daarbij bleek dat velen met een onpartijdig en gratis advies over de keuzedrempelgeholpen kunnen worden, waardoor vervanging van de c.v.-ketel niet louter aan het toeval wordt overgelaten. Deze herfstaktie loopt nog door tot en met a.s. zater dag 19 november. Dan wordt er weer van 10.00 tot 16.00 uur een open dag gehouden. Om 11.00 en 14.00 uur worden er in Info-3 lezingen over verwarming gehouden. Het adres is Pastoor Wijnhoven- park 1 te Venray, tel. 04780-86333. „kerstmarkt" te organiseren - van 's morgens tot vier uur 's middags. Feitelijk kan dat niet, omdat in de marktverordening slechts één „jaar markt" is voorzien. Maar mogelijk kunnen b. en w. daar alsnog vergun ning voor geven. ÉÉN MARKT In verband met de reconstructie van de Grote Markt kan de wekelijk se markt daar niet gehouden worden in de maanden april, mei en juni. Dat gedeelte van de Venrayse markt zal dus elders geplaatst moeten worden. Gedacht werd aan het Wilhelmina- plein, achter het oude raadhuis. Bij de gedachtenwisseling hierover bleek dat de marktkooplui veel liever bij elkaar één grote markt zouden willen vormen. Dat zou kunnen gebeuren op het totale Hensenius- plein plus het schouwburgplein, maar dan zou dat schouwburgplein eerst daartoe geschikt gemaakt moeten worden en dat zit er voorlopig nog niet in. Ook het grote parkeerterrein achter de Gouden Leeuw zou een ideale markt kunnen worden. Maar uiteindelijk bleek de markt meester nog het beste idee te hebben, namelijk het parkeerterrein bij het gemeentehuis... Dat parkeerterrein wordt nu einde lijk eens opgeknapt. Op de Grote Markt gaat immers een flink aantal parkeerplaatsen vervallen. Die denkt men te kunnen opvangen door het parkeerterrein bij het gemeentehuis te verharden en met parkeervakken in te richten. Daarop zou dan de totale markt geplaatst kunnen worden. De parkeerplaatsen in het centrum blijven dan open, terwijl de marktbe- zoekers hun auto's op het parkeerter rein aan de andere kant van het gemeentehuis zeer goed kwijt kunnen. LANGER MARKT 7 Uit de vergadering kwam ook nog het voorstel om de markt uit te breiden tot 3 uur 's middags. Maar dat bleek al gauw niet mogelijk te zijn. Te veel marktkooplui hebben diezelfde middag nog een markt elders. Zelfs een verlenging van 'n half uurtje, tot half een dus, zit er niet in, omdat men dan niet op tijd op de volgende markt is. Op maandag 12 december hebben de vertegenwoordigers van de Ven rayse marktkooplui een onderhoud met het gemeentebestuur. Dan zal het standpunt om de Venrayse markt op maandag te blijven houden, officieel worden meegedeeld. En verder zullen de verschillende verlangens en pro blemen uitvoerig besproken worden. In verband met onderhoudswerkzaamheden in ons distributienet is het noodzakelijk, de stroomlevering gedurende enkele minuten te onderbreken en wel op woensdag 23 november 1988, tussen 08.00 uur 's morgens en 16.30 uur 's middags in Castenray, Oirlo, Oostrum, Leunen en Veulen gelegen in de gemeente Venray. Postbus 3920,6202 NX Maastricht. BLUBBER Tegen een landbouwer werd proces verbaal opgemaakt omdat hij de op zijn land verspreide blubber niet binnen de vastgestelde tijd had ondergewerkt. WIELDOPPEN ONTVREEMD Van een aan de Antoniusstraat geparkeerde personenauto bleken de wieldoppen ontvreemd te zijn. Voor de eigenaar een schadepost van enkele honderden guldens. MET LEER OP AVONTUUR - MET LEER OP AVONTUUR - MET LEER OP AVONTUUR M Waarom zou U lederen kleding als een dure kleding beschouwen.... als u het kunt beschouwen als een goedkope luxe.... betaalbare luxe...., ook voor U JlecLer. Mode N serviesgoed - kristal glas - bestek wmf iQ Wil It 1 De catalogus ligt voor U klaar patchwork-quiltin woonideeën kado-artikelen sieraden schilderijen - aquarellen meubels woonaccessoires zijden bloemen tafellinnen kussens houten speelgoed moderne vloerkleden hebbedingen tineke meurs VENRAY Schoutenstraatje 6 Tel. 04780-88566 Zaterdag 19 november a.s. viert de heer Jan Derks z'n 50-jarig jubileum als muzikant. Al op zeer jeugdige leeftijd begon Jan Derks in Oostrum aan zijn muzikale loopbaan. De bugel was zijn eerste instrument en reeds op 12-jarige leeftijd speelde hij mee in de Oostrumse Harmonie. Al vrij snel ging zijn belangstelling uit naar de bariton waarmee hij in 1941 in de 3e afdeling op concours ging. Het resultaat was een eerste prijs. Hierna kwam het muzikale leven overal stil té" liggen in verband met de oorlog. Pas eind 1944 werden de muzikale activiteiten hervat. De bariton werd verruild voor de tuba en die bespeelt Jan nog steeds. Met de tuba heeft hij deelgenomen aan diverse solistenconcoursen. Zo ging hij in 1947 naar Horn en haalde daar een eerste prijs met lof. Hieruit putte hij zoveel moed dat hij een jaar later in de afdeling uitmuntendheid zich weer presenteerde voor de jury. Ook hier haalde hij een eerste prijs. In hetzelfde jaar, in november 1948, toog bij op de fiets naar Neerkant en haalde daar, samen met Jan Verste gen, een eerste prijs in de ere afdeling. Maar Jan Derks wilde meer. Hij wilde in de hoogste afdeling zijn kunnen ten gehore laten brengen. Dat gebeurde in 1950 in Meyel. Een eerste prijs in de superieure afdeling was het resultaat. De laatste keer dat aan een solistenconcours werd deel genomen was in 1955 in de superieure afdeling. Dit solistenconcours werd georgani seerd door de Koninklijke Harmonie Euterpe. Ook hier was het resultaat een eerste prijs. Een muzikaal leven dat doorspekt is met uitstekende resultaten. Daarnaast heeft Jan mee gedaan aan alle activiteiten die bij een harmonie horen. Vroeger was dat heel wat meer dan tegenwoordig. Denk maar eens aan de vele processies, serenades, optochten enz. Heel wat keren heeft hij klaar gestaan GEVONDEN FIETSEN Het is weer zover, dat gedupeerden de kans krijgen te komen Idjken naar de gevonden fietsen. Er staan 35 fietsen op de binnenplaats van het politiebureau. Gedupeerden die in de tweede helft van dit jaar aangifte hebben gedaan van diefstal van zijn of haar fiets, kunnen komen Idjken maar ook om een bod te doen op een van de gevonden fietsen. KIJKEN is mogelijk morgen VRIJDAG [18 NOVEMBER] van 17.00 tot 18.00 uur, waarna de verkoop middels het hoogste bod zal plaatsvinden. om de prettige maar ook de minder prettige dingen te doen. Sinds 1972 is Jan De^ks een van de steun-pilaren van de Koninklijke Harmonie,.Euterpe' Zijn muzikaliteit heeft Jan ook door kunnen geven aan zijn kinderen, die allen erg muzikaal zijn. Zoon Marcel speelt ook bij Euterpe. Het vorig jaar speelden ze samen een solo tijdens een Eucharistieviering in de Petrusbanden Kerk. ASSURANTIËN telefoon 04780-87575 Mevrouw Hoppenreijs-de Loo, wethouder van sociale zaken c.a. heeft woensdag met foto het Alge meen Dagblad „gehaald". Aanlei ding daartoe was de consumenten winkel die door deze Venrayse wet houder is gelanceerd. De eerste in Nederland. „Wie aarzelt over een belangrijke aankoop", aldus het A.D., „niet helemaal zeker is van prijs en kwali teit, kan zich onmiddelijk laten advi seren. Het kost niets." Over de oprichting van de consu mentenwinkel in het pand Markt straat 8, hebben wij onlangs in dit blad uitvoerig bericht. schoolstraat 24, 5801 bp venray, tel. 04780-83500 MET LEER OP AVONTUUR - MET LEER OP AVONTUUR - MET LEER OP AVONTUUR zeer modieus en.... SCHERP IN PRIJS Overloon Maasbree Heythuizen 04788-1434 04765-3395 04749-3866 betaalbare... en zeer mooie dameskleding het juiste adres en!!! mannen opgelet!!! OVERLOON - MAASBREE - HEYTHUIZEN E M O F A

Peel en Maas | 1988 | | pagina 1