PLEM nta belle O Gescheiden inzameling van huisvuil werkt mee aan een schoner milieu Commissie tegen verwijdering van bunker in Grotestraat WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING 19-Jarig meisje verkracht korte stroomonderbreking 5 Brand in de Vivaldistraat Villeroy en Boch studio Engelbert Oudenhoven PEEL EN MAAS II ^DONDERDAG 10 NOVEMBER 1988 Nr. 45 HONDERDENNEGENDE JAARGANG PEEL EN MAAS (H UITGAVE: DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. - VENRAY ,sd8 GROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 32727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 31 ct. per mm - ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR f 13,00 UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN DE REGIO r 18 00 IARI cpl Elders in dit blad treft u onze aatste bijdrage aan, in de rubriek (Vak O". Ongeveer 40 weken lang »TEB ebben wij u verteld over Venrayse >R,L iensen die daar, op de Algemene (egraafplaats Boschhuizen, in 1971 jn herbegraven, toen het kerkhof ond de St. Petrus Bandenkerk werd Khi« eruimd. osttji- Aanleiding tot het schrijven over fak O waren de wel heel bondige neven van het gemeentebestuur aan e nabestaanden van'de op Vak O egraven Venrayers. In die brieven i/erd men er op geattendeerd, dat de ermijn waarop rechten op deze raven gelden, reeds enige tijd itreken was. Op zeer korte termijn maar liefst 1002,- per graf ld dienen te worden, om het alsnog 30 jaar in stand te jniden. Wenste men het graf niet langer in Stand te houden, (óf kon men de je kosten niet betalen, óf waren er een nabestaanden meer die zouden unnen betalen (red.)), dan kwamen rechten te vervallen en zou het raf worden geruimd (opgeheven). Wij vonden dat erg. Heel erg zelfs. Op Vak O liggen onder dikwijls ïonumentale grafstenen - in ieder heel andere dan de uniforme cdenkstenen op de andere vakken an de Begraafplaats - Venrayse ïensen begraven. Naast alle respect die overledenen, zou het óók oodjammer zijn die grafstenen te uimen. De mensen die er begraven ggen kennen we nog; hun grafstenen oepen de herinnering aan het lakker. Hun leven is voor ons de icschiedenis van Venray in deze euw. Om dat te bewijzen hebben we ïaanden lang wekelijks een bezoek ebracht aan Vak O; om 'n foto te ïaken eii u dan in deze krant iets te ertellen over hen die er begraven ggen. Veelal uit eigen herinnering; oms met behulp van bestaande teratuur of hulp van familieleden. Jat we daarmee vele mensen een ilezier hebben gedaan, blijkt wel uit ie talloze reakties die we hebben ont- langen. Maar ook is daardoor bij teer velen de overtuiging gegroeid, iat dit stukje Venrayse geschiedenis liet met de grond gelijk gemaakt nag worden.... In hun nota over Vak O vrezen b. aw., dat de gemeente in toenemen de mate geconfronteerd zal worden met de kosten van onderhoud en estauratie van dit stukje begraaf- ilaats, terwijl daartegenover geen nkomsten zullen staan..'. Dèt is slechts één aspekt van de iroblemen waarvoor een werkgroep uit de gemeenteraad zich gesteld ziet, omb. en w. te kunnen adviseren, wat ledoen met Vak O. Een ander aspekt is, dat vele nabe staanden er van overtuigd waren, dat liet graf van hun vader of moeder „gekocht" was. Enkelen konden dat met een kwitantie aantonen. Anderen Iden alleen maar ,,hun heilige tuiging". De werkgroep heeft een eerste tdering achter de rug. Veel Ier dan een verzoek aan b. en w. een gespecificeerd overzicht van de rechten op de circa 1300 graven, is men nog niet gekomen. ,,Het zal nog wel 'n maand of twee duren, voordat 'n advies aan b. en w. kan worden gegeven", aldus een lid van de werk groep. Over het algemeen zijn de partijen in de gemeenteraad het er wel over «ns, dat Vak O behouden dient te blijven. Maar op welke manier of hoe dat behoud er gaat uitzien, weet men nu nog niet. „Van ons mag het gerust geld kosten", zei ons een woord voerder van het CDA. Nu Vak O min of meer een politië le kwestie is geworden, willen wij er het zwijgen toedoen. Deze week dus het allerlaatste verhaal in deze serie. En dat we als slot „onze eigen familie" in de herinnering van onze lezers terugroepen, mag toch zeker nis iets vanzelfsprekend worden beschouwd. 54. Vorige week donderdag 3 novem ber, omstreeks 17.15 uur, werd in een perceel bos, genaamd De Vliegert te Castenray, een 19-jarig meisje ver kracht. De dader sleurde het meisje van haar fiets en dwong haar onder be dreiging met een steekwapen mee in het bos te gaan, waarna hij haar mis bruikte. De politie verzoekt om inlichtingen die kunnen leiden tot de aanhouding van de tot op heden onbekende dader. Binnengekomen informatie zal uiteraard zeer vertrouwelijk worden behandeld. De politie is in het bijzonder geïnteresseerd in personen, die rich op 3 november j.l. omstreeks 17.15 uur hebben bevonden op De Vliegert of op de nabij gelegen Oosterbosweg en mogelijk personen of voertuigen hebben gezien. De politie verzoekt tevens bekend te worden gemaakt met de identiteit van een ongeveer 30- jarige bestuurder van een goudgele oudere personenauto, die zich ver moedelijk, ten tijde van het plegen van dit ernstige misdrijf, op De Vliegert te Castenray bevond. Inlichtingen worden ingewacht bij de gemeentepolitie te Venray, tel. 04780 - 84888. Hoe meer men milieubewust wordt, hoe meer belangstelling men aan de dag gaat leggen voor het probleem waar men moet blijven met het huishoudelijk afval. Nu de gewestelijke stortplaats „De Zuring- peel" op de grens van de gemeente Horst en Sevenum haar poorten op 1 januari 1990 moet sluiten, zal men moeten uitzien naar een nieuwe stort plaats, waarmee waarschijnlijk het probleem voor een jaar of tien weer wordt vooruitgeschoven. In de aanbiedingsbrief, behorend bij de Venrayse begroting voor 1989, staat te lezen, dat het instellen van een aparte ophaaldienst voor stoffen, die op tamelijk eenvoudige wijze zijn te verwerken tot compost, onvermij delijk wordt geacht. Het gaat hierbij om het afsplitsen van groenten-, fruit- en tuinafvallen van het vuil, dat normaal in plastic zakken aan de straat wordt gezet. Scheiden vah afval aan de bron, noemen ze dat. Nu men dezer dagen in America is begonnen met het gescheiden ophalen van huisvuil - een primeur voor de gemeente Horst - zou men zich kunnen afvragen waarom dit niet in geheel Noord-Limburg kan. Experi menten met het gescheiden ophalen van huisvuil hebben n.l. uitgewezen, dat hierdoor de stortplaatsen tot 45% kunnen worden gereduceerd. SCHEIDEN AAN DE BRON Over het grote nut van het scheiden In verband met onderhoudswerkzaamheden in ons distributienet is het noodzakelijk, de stroomlevering gedurende enkele minuten te onderbreken en wel op woensdag 16 november 1988, tussen 08.00 uur 's morgens en 16.30 uur 's middags in Heide, en Ysselsteyn gelegen in de gemeente Venray. Postbus 3920,6202 NX Maastricht. Wie vorige week op de pagina „Gemeentepraat" de plannen van de gemeente inzake de reconstructie van de Grote Markt gelezen heeft, weet dat een van de onderdelen van die reconstructie de verwijdering is van de bunker t.o. het oude raadhuis. Maar in de dinsdag gehouden verga dering van de commissie voor openbare werken, bleek dat die com missie daar helemaal niets voor voelde. Met name mevrouw Poels-Peters 1 Eindstraat 2a 5801 CR Venray Tel. 04780-10734 (CDA) vroeg zich af waarom dat bouwwerk gesloopt moet worden. Volgens haar waarnemingen wordt er behoorlijk veel gebruik van gemaakt (zitbanken). En niet in 't minst door de jeugd. Bij informatie zou ze ge hoord hebben, dat de mensen er helemaal niet gelukkig mee waren als die bunker zou moeten verdwijnen. Ook de heren Van de Vorle en A. Jansen (PvdA) zagen er de noodzaak niet van in. Hoewel, de heer Jansen' zou er genoegen mee kunnen nemen, indien de bunker vervangen zou worden door een al dan niet demon tabele kiosk op de nieuwe markt. Maar dat voorstel werd meteen van de hand gewezen, wijzende op de ervaringen met een kiosk in het centrum. In ieder geval zou zo'n kiosk ook helemaal niet funktioneel zijn. De PvdA en in het bijzonder de heer Jansen, is een grote voorstander van een totaal autovrij centrum. Dat werd nog eens onderstreept door rijn opmerking: „Jammer dat er maar negen bomen geplant worden en jammer dat er toch nog elf parkeer plaatsen komen...." Vanachter de bestuurstafel pro beerden wethouder Claessens en directeur Grootjans de commissie- - leden duidelijk te maken waarom die bunker zou moeten worden opge ruimd. Op het ogenblik is de bunker voor het wandelende publiek een sta in de weg. Men wordt in feite gedwongen om - komende uit de Grotestraat - rechts richting Hof straat te lopen, of links langs de zuidkant van de Markt. Wanneer straks aan de noordkant van de Markt de parkeerplaatsen komen, verwachten de winkeliers van die kant helemaal in een vergeten hoek te komen liggen. Is de bunker weg, dan kan zowel door de bestrating als door de aan plant van bomen, de aandacht meer op de winkels aan de noordkant èn de Marktstraat gevestigd worden. In feite is het opruimen van de bunker een van de essentiële onder delen waarom de bewoners van de Markt en de Marktstraat akkoord gegaan rijn met de reconstructieplan nen en bereid rijn daarvoor straks ook baatbelasting te gaan betalen. Nu echter blijkt, dat de commissie die opruiming niet nodig vindt, is het laatste woord aan de gemeenteraad in zijn vergadering van dinsdag 29 november a.s. van afval aan de bron (dat rijn feite lijk de keuken en de tuin), spraken wij met de in Venray wonende heer Ger Koreman. Niet in de eerste plaats omdat hij verkoopleider is van Saval- Kronenburg bv in Hedel (die naast speciale containers voor het geschei den ophalen van huisvuil ook een twee-compartimenten vuilniswagen heeft ontwikkeld), maar ook vanwege rijn bijzondere zorg en belangstelling voor het milieu. RECYCLING Huishoudelijk afval bestaat voor een groot gedeelte uit stoffen, die opnieuw kunnen worden gebruikt. Dank rij de glasbakken kan gebruikt glas weer als grondstof terug naar de glasfabrieken. Door het inzamelen van oud papier wordt voorkomen, dat hout moet worden gebruikt voor de papierfabrikage. Zowel glas als papier komen dus niet meer in grote hoeveelheden op de stortplaatsen terecht. Maar er gaat zoveel mèèr de vuilzak in, dat op de een of andere manier voor recycling in aanmerking komt en nu alleen maar de afvalbergen hoger en groter maakt. GEBRUIK VAN DUOBAK Het Venrayse college schrijft in rijn aanbiedingsbrief, dat proeven met het gescheiden ophalen van huis vuil (groenten-, fruit- en tuinafval len), welke thans o.a. in de gemeente Nuenen onder begeleiding van de Technische Universiteit Eindhoven en de Katholieke Universiteit Brabant worden gedaan, tot uitstekende resultaten hebben geleid. Uit het vakblad voor openbare reiniging en afvalbeheer „Gemeente- reiniging en Afvalmanagement" blijkt echter, dat men ook elders in het land zelfs zeer enthousiast is over deze wijze van gescheiden vuilnisop halen. Genoemd worden b.v. West friesland, Friesland, Ede en Amers foort, terwijl de heer Koreman ook van enthousiaste ervaringen weet in een aantal Duitse steden, waarvan de inwoners - evenals in Amersfoort - gebruikmaken van een z.g. duo-bak. Woensdag werd bij de brandweer groot alarm gegeven voor een brand op de bovenverdieping van een woning aan de Vivaldistraat. Het vuur breidde zich in korte tijd uit, over de bovenverdiepingen van vier naast elkaar gelegen woningen. Dankzij snelle ontdekking en de inzet van groot materieel, kon voorkomen worden dat het vuur zich naar beneden kon uitbreiden. Toen de balans werd opgemaakt bleek dat twee woningen tijdelijk niet meer bewoond konden worden. De bewoners moesten elders worden ondergebracht. De twee andere woningen konden, nadat de ergste rook was verwijderd, weer door de gezinnen worden gebruikt. Er was behoorlijke rook-, roet- en water schade. Persoonlijke ongelukken hebben zich niet voorgedaan. Voor de eerste keer werd bij deze brand een beroep gedaan op „Salvace", dat is een samenwerkings verband van verzekeringsmaatschap pijen, waarin een beroep kan worden gedaan op de diensten van brandweer, politie, sociale zaken, maatschappelijk werk en andere hulpverleningsorganisaties. Die zor gen dan voor het in korte tijd weer bewoonbaar maken van woningen welke door brand getroffen rijn. Hoe groot de totale schade was kon ons niet worden medegedeeld. serviesgoed - kristal - bestek De catalogus ligt voor U klaar ^3 wn it i patchwork-quilting woonideeën kado-artikelen sieraden bestek van WMF woonaccessoires tafellinnen kussens zijden bloemen houten speelgoed moderne vloerkleden hebbedingen VENRAY Schoutenstraatje 6 I Tel. 04780-88566 IETS LEUKS VOOR 'N ANDER. WAT FIJNS VOOR JEZELF Een duobak is een kleine (of grote) staande containerbak op rolletjes. Een schot binnen in de bak houdt de twee verschillende soorten huisvuil gescheiden. Het schot is eenvoudig verstelbaar, zodat de gebruiker zelf voor een juiste indeling kan kiezen, afhankelijk van rijn behoefte. De speciale huisvuilauto is verdeeld in twee compartimenten, waarin het huisvuil gescheiden wordt verzameld. Dankzij een vernuftig mechanisme komt het afval direct vanuit de duobak in de daarvoor bestemde ruimte terecht. Snel, schoon en zonder overbodige extra handelingen, die tijd en geld kosten. VOORDELEN In Amersfoort is vorig jaar een onderzoek gedaan onder gebruikers die gedurende een vijftal jaren met een duobak hebben „gewerkt". Hieruit bleek niet alleen dat de gebruikers zeer enthousiast waren over de duobak, maar ook dat men graag bereid was op deze wijze mee te werken aan een schoner milieu. Ook de ophaler van het huisvuil heeft er voordeel bij. Hij hoeft niet meer te sjouwen met dikwijls lood zware zakken en loopt geen gevaar zich te verwonden aan scherpe uit steeksels, zoals glas. Maar het grootste voordeel is toch wel het composteren van keuken- en tuinafval uit de ene helft van de duobak en het later uitzoeken van nog voor recycling te gebruiken, zoals bijvoorbeeld metalen, glas plastic etc. uit de andere helft. Wat niet meer te gebruiken is kan naar de verbran dingsoven of gestort worden op een stortplaats, die dan vele jaren langer mee kan. In de commissie voor openbare werken kwam deze week nog eens het inzamelen van klein chemisch afval aan de orde. Bedoeld is hier o.m. restjes verf, ontwikkelaar, batterijen etc. Volgens wethouder Claessens be studeert men op het ogenblik enkele plannen daartoe. Verwacht mag worden, dat in een van de volgende vergaderingen van deze commissie voorstellen op tafel zullen komen. VENRAYSE INBREKERS IN CUYCKAANGEHOUDEN Op 2 november j.l. werden te Cuyck op heterdaad aangehouden, bij een inbraak in een Markthal, twee Venrayse mannen van 24 en 26 jaar. De aangehouden personen werden afgelopen vrijdag voorgeleid aan de officier van justitie te Roermond en vervolgens door de rechter-commis- saris in verzekerde bewaring gesteld in het politiebureau te Venray. Het onderzoek in deze wordt ver richt in samenwerking met de rijks politie district Den Bosch en district Limburg, waarbij inmiddels bekend is geworden dat de aangehouden personen betrokken rijn geweest bij diverse inbraken in de regio. Hangende het onderzoek konden nog geen nadere mededelingen worden gedaan. In memoriam Zondag j.l. is geheel onverwacht overleden Engelbert Oudenhoven; hij werd 67 jaar. Een Venrayer in hart en nieren ging plotseling van ons heen. Een levens lustig mens, ondanks rijn handicap, is niet meer. Daar wordt men stil van... „As sneejer zie ik gebore, as sneejer heb ik mien broeëd. As sneejer heb ik gegaeve, as sneejer goj ik aens doeëd." Dat staat op rijn bidprentje te lezen en het verwoord meteen rijn eenvoud, die hem bij iedereen die hem kende sympathiek maakte. Zijn beroep was rijn hobby, naast de andere hobby's die rijn leven waard maakten geleefd te worden. Zo was hij bijna veertig jaar een op en top duivenmelker en een graag gezien lid van Postduivenvereniging De Zwaluw. Als zanger van het Venrayse levenslied genoot hij een grote bekendheid. Vele (carnavals)liedjes heeft Engel gecomponeerd en gezon gen en dat maakte hem tot een aan trekkelijke gast op de carnavalsrittin- gen en andere feestelijke gebeurtenis sen. Zo was hij reeds in de na-oor- logse Venrayse revue's van Piet Vermeltfoort met rijn zang en sketches een verdienstelijke acteur. Met een grote voorliefde voor de Venrayse taal, was hij jarenlang een klankbord voor de juiste uitspraak van ons dialekt, in de werkgroep die een Venrays dialekt-woordenboek aan het samenstellen is. Men zal hem daar zeker missen. Als oud-bewoner van de Hoender straat organiseerde hij met anderen een grandioze reünie van deze buurt. En er werden al voorbereidingen getroffen om het komende jaar deze reünie nog eens fijntjes over te doen. Zijn vele liedjes die hij gezongen heeft en op de plaat zijn vastgelegd, zullen ons tot in lengte van jaren aan Engel herinneren.... Moge hij in Vrede rusten. 'n leesbare krant MET LEER OP AVONTUUR - MET LEER OP AVONTUUR - MET LEER OP AVONTUUR M N Waarom zou U lederen kleding als een dure kleding T beschouwen.... als u het kunt beschouwen als een goedkope luxe.... e betaalbare luxe...., ook voor U I /leder Atode U schoolstraat 24, 5801 bp venray, tel. 04780-83500 MET LEER OP AVONTUUR - MET LEER OP AVONTUUR - MET LEER OP AVONTUUR

Peel en Maas | 1988 | | pagina 1