^spetters ma bel e PLEM $an± Consumentenwinkel en een klantenrecht voor minima 10.000 EMOFRA WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING kleding voor de modebewuste man en vrouw venray 25-JARIG JUBILEUM Nieuw bestuur PvdA-Venray HYPOTHEKEN VAN DE KAMP Antiekbeurs te Wanssum taxicentrale II voor al uw reparaties II korte stroomonderbreking Zondag a.s. om 11.00 uur traditionele herdenkingsbijeenkomst op Britse Oorlogskerkhof Venray Villeroy en Boch studio /71«r^ Gouden kloosterfeest van Oud-Venrayse zuster WAO VAN SOEST vrijetijdsmode parkeren VOOR de winkels DONDERDAG 3 NOVEMBER 1988 Nr. 44 HONDERDENNEGENDE JAARGANG PEEL EN MAAS UITGAVE: DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. - VENRAY GROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 32727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 31 ct. per mm - ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR f 13,00 UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN DE REGIO 18 00 k Morgen 4 november 1988 viert de eer M.A. Michels, uit Merselo, oofd Buitengebeuren Nieuw Sprae- ind, zijn 25-jarig dienstjubileum. Om 15.00 uur is er een kerkelijke iering in de kapel op St. Paschalis. Er is gelegenheid de heer Michels te diciteren tijdens een receptie die ehouden wordt in de Toko van de èllu op Nieuw Spraeland op vrijdag november aanstaande van 16.30 uur K 17.30 uur. Tijdens de jaarvergadering van de vdA afgelopen vrijdag, is het ieuwe bestuur van de PvdA afdeling enray gekozen. Om heel verschillende redenen trad et voltallige dagelijks bestuur af en 2 eden. Tot groot genoegen van de ïgadering hadden zich verschillende Jensen kandidaat gesteld, zodat een oltallig nieuw bestuur gekozen kon orden onder voorzitterschap van oland Zwiebel. Ook over andere taken en funkties i de partij, zoals gewestelijk fgevaardigde, redactie minikrant en e 1 mei kommissie, konden goed 'spraken worden gemaakt. Al bij al een vruchtbare ver- adering, waarin duidelijk werd, dat e leden gezamenlijk hun schouders rillen zetten onder allerlei taken die P de afdeling afkomen in het jaar oor de verkiezing. Woorden van dank waren er tot lot voor de aftredende bestuursleden speciaal voor secretaris Cees mits, die de laatste jaren vele uren eeft gegeven aan de PvdA in 'enray. ASSURANTIËN telefoon 04780-87575 Na de grote belangstelling van het vorig jaar, vindt er op zondag 6 november in het Gemeenschapshuis "de Zandhoek" te Wanssum de 2e grote antiek-beurs plaats. Een 20-tal antiquairs zullen in de zalen en op het podium hun fraaie meubelen e.d. uitstallen en te koop aanbieden. De antiekbeurs is op zondag 6 november a.s. voor publiek vanaf 11.00 uur tot 18.00 uur geopend. De toegang bedraagt 3,--. Kinderen t/m 14 jaar zijn gratis. VAN DEN BEUKEN TEL. 04780-10.000 AL MEER DAN 50 JAAR 'N BEGRIP Taxibusjes t/m 8 personen Rolstoelvervoer Particulier ziekenvervoer en VGZ verzekerden De eerste pakket-goederendienst in Venray, voor binnen- en buitenland Personeels-groepsvervoer G.A.K. (leefkilometers) Trouwauto's en volgauto's Korting voor 65+ -ers 'ET LEER OP AVONTUUR - MET LEER OP AVONTUUR - MET LEER OP AVONTUUR Jledet Mode schoolstraat 24, 5801 bp venray, tel. 04780-83500 fT LEER OP AVONTUUR - MET LEER OP AVONTUUR - MET LEER OP AVONTUUR Het College van B W van Venray heeft vergevorderde plannen om meer voorlichting te gaan geven aan die groepen in de Venrayse samenleving, die van een uitkering moeten leven en voor mensen, die in financiële problemen zijn geraakt ofwel daarin dreigen te komen. Op de eerste plaats wordt gedacht aan de oprichting van een z.g. "consumentenwinkel", waar voor lichting wordt gegeven over een veelheid van onderwerpen, die be langrijk zijn voor mensen met een smalle beurs. Daarnaast wordt overwogen in Venray te komen tot een z.g. "Cliëntenparticipatie". Via een cliën tenraad, waarin naast professionele hulpverleners ook mensen zitting hebben, die te maken hebben met de sociale dienst, zullen uitkerings gerechtigden kunnen meedenken en meepraten over het door de gemeente te voeren sociale beleid. En om de zaak te completeren wordt een klachtenregeling in het leven geroepen ten behoeve van mensen, die een uitkering van de gemeente ontvangen. CONSUMENTENWINKEL Volgens mevr. E. Hoppenreijs-de Loo, wethouder van Sociale Zaken zijn er enkele goede redenen waarom de gemeente Venray dient over te gaan tot de oprichting van een "Consumentenwinkel' Vanuit haar zorg voor mensen, die in financiële problemen zijn geraakt, heeft de gemeente enkele jaren geleden middelen beschikbaar gesteld voor een z.g. "budgetteringsproject" Dit project heeft een tweetal doelstellingen: adequate hulpverle ning en bevordering van preventieve activiteiten. Door allerlei omstandig heden komen deze laaste activiteiten niet tot stand. Daarnaast is de wethouder van mening, dat er goede voorlichting moet komen over b.v. het subsidie- en het kwijtscheldingsbeleid. MARKTSTRAAT 8 De bedoeling is, dat deze consu mentenwinkel wordt gevestigd in het pand Marktstraat 8. De daar te ontplooien activiteiten dienen voor iedereen bereikbaar te zijn met daarbinnen echter speciale aandacht voor groepen met een laag inkomen. Deze activiteiten zullen op de plaatselijke omstandigheden worden afgestemd. Op financieel terrein zullen advie zen en informatie worden gegeven over subsidies, bestedingen en beste dingsmogelijkheden, leveringen- c.q. financieringsmogelijkheden terwijl cursussen worden gegeven over budgettering en budgetterings technieken. Verder wordt aandacht gegeven aan het maken van keuzes bij aankoop/aanschaf van produkten en diensten, besparingsmogelijkheden en wellicht in een later stadium aan gezondheidsvoorlichting en opvoe ding. KLACHTENREGELING Vooruitlopend op de in te stellen "cliëntenparticipatie" wordt binnen kort - hooguit over drie maanden - een klachtenregeling van kracht ten behoeve van mensen, die van de gemeente een uitkering ontvangen. Er zal een speciale commissie worden gevormd, waarbij mensen, die menen niet goed te zijn behandeld door de afdeling sociale zaken, hun klachten kwijt kunnen. CLIËNTENRAAD Nog een stap verder is het instellen van een cliëntenraad in het kader van de z.g. cliëntenparticipatie. De bedoeling hiervan is, dat mensen, die een uitkering krijgen, met de gemeente mogen meepraten en meedenken over het te voeren sociale beleid. Men zou het een soort belangenvertegenwoordiging van de uitkeringsgerechtigden" kunnen noe men, zegt mevr. Hoppenreijs. De moeilijkheid in Venray is echter, dat er in de gemeente geen georganiseerde cliëntengroeperingen bestaan. Vandaar dat wordt bestu deerd hoe men in andere gemeenten de cliëntenraad functioneert. Belangrijk vindt de wethouder, dat de raad moet gevormd worden uit leden, die bereid zijn enkele jaren mee te werken. Getracht zal worden via een enquête aanmeldingen hier voor binnen te krijgen. "Uitgangspunt moet overigens wel zijn een structurele oplossing, waarbij van een goede evenwichtige "af spiegeling van het cliëntenbestand" sprake is, waarbij ook de continuïteit gewaarborgd is" aldus wethouder mevr. Hoppenreijs-de Loo. In verband met onderhoudswerkzaamheden in ons distributienet is het noodzakelijk, de stroomlevering gedurende enkele minuten te onderbreken en wel op woensdag 09-11-1988, tussen 08.00 uur 's morgens en 16.30 uur 's middags in de gemeenten Bergen en Grubbenvorst, als mede in Merselo, Smakt en Vredepeel gelegen in de gemeente Venray. Postbus 3920, 6202 NX Maastricht. Voor de vijfde maal in successie vindt de inmiddels traditionele Dodenherdenking van degenen, die hun leven hebben gegeven voor de bevrijding van Venray, plaats op het Britse Oorlogskerkhof aan de Hoenderstraat. Evenals de afgelopen twee jaren zullen Britse Oorlogsweduwen en nabestaanden op deze Herdenking aanwezig zijn. Dit wordt mogelijk gemaakt door de organiserende vereniging, de Bond van Wapen broeders, afdeling Venray, in hechte samenwerking met de Britse Oorlogs weduwen-organisatie 'British War Widows Associates'. De Britse groep wordt wederom geleid dpor de voorzitter/secretaris Mevrouw Iris Strange, zonder wiens hulp het onmogelijk was om deze pelgrimage te kunnen organiseren. i» 10 JAAR RESTAURANT In de Keulsche Pot foundue-, gourmet- en specialiteiten restaurant. nu met uniek terras Voor informatie of reservering: TEL. 04788-1774 HOLTHESEDIJK 2 OVERLOON BELANGSTELLING Buiten deze groep van ongeveer twintig Britse Oorlogsweduwen, zal het Verenigd Koninkrijk vertegen woordigd zijn door diverse Britse onderdanen, die hebben aangekon digd deze "unieke Venrayse her denking" te willen bijwonen. De Britse B.B.C. in haar programma "Womans hour", diverse Britse dagbladen en natuurlijk de enthousiaste verhalen van de thuis komers na hun zo emotionele 'Pilgrimage to Venray', hebben deze gespanne verwachtingen gewekt. Evenals voorgaande jaren hopen de organisatoren, dat een groot deel van de Venrayse bevolking acte de presence zal geven. PROGRAMMA Het programmablad van deze Herdenkingsbijeenkomst zal aan de ingang van het kerkhof worden uitgedeeld. Medewerking wordt verleend door o.a. burgemeester Mr. H. Defesche alsmede de Fanfare St. Oda uit Merselo. De "vaste hulp" is het Dameskoor "Venrode" dat voor deze gelegenheid zijn Engelse reportoir heeft uitgebreid. Het is verheugend dat de organisatoren, de Bond van Wapenbroeder, afdeling Venray, de jeugd bereid heeft gevonden hun medewerking te verlenen: de Scouting Groep 'De Peelspeurders' zal zorg dragen voor het aanreiken van de bloemen. Na afloop van de plechtigheid, zullen de Britse genodigden worden uitgenodigd voor een gezellig samen zijn, aangeboden door de directie van metaalwarenfabriek 'INALFA'. De organisatoren hopen op deze wijze de Britse gasten een onvergete lijk weekeinde te kunnen aanbieden, namens een 'DANKBAAR VEN RAY'. serviesgoed - kristal - bestek De catalogus ligt voor U klaar *%wmt patchwork-quilting woonideeën kado-artikelen sieraden bestek van WMF woonaccessoires tafellinnen kussens zijden bloemen houten speelgoed moderne vloerkleden hebbedingen VENRAY Schoutenstraatje 6 I Tel. 04780-88566 IETS LEUKS VOOR 'N ANDER, WAT FIJNS VOOR JEZELF DIEFSTALLEN Een inwoner van Venray deed aangifte van diefstal van het zonnescherm van zijn auto. Hij kon niet de exacte plaats van die diefstal opgeven. Het zou zelfs in Nijmegen kunnen zijn gebeurd... Uit een winkel in het Schouten- straatje heeft men kans gezien een trainingsjack van 299,-- mee te nemen, zonder dat dit door het personeel werd bemerkt. FIETSER AANGEREDEN Op de Smakterweg werd een 40-jarige mevrouw door een perso nenauto aangereden, toen zij vanuit een zijweg de weg op fietste. Zij had eerst gestopt en was toen weer gaan fietsen. Mogelijk dacht zij voorrang te hebben.Bij de botsing werd ze licht gewond. Na behandeling in het ziekenhuis kon zij naar huis worden vervoerd. Uit eigen keuken: Chinese tomatensoep runderbouillon erwtensoep bruine bonensoep heerlijk gemakkelijk SLAGERIJ DRABBELS Stationsweg 45 5802 AA Venray Tel. 04780-81326 Op vrijdag 11 november a.s. zal te Smakt in besloten kring, het gouden kloosterfeest gevierd worden van Zuster Gaudentia van Meyel. Zuster van Meyel (Maria) werd op 7 april 1910 te Swolgen geboren. Na enkele jaren verhuisde zij met haar ouders naar Venray-Heide. Als dienstbode heeft zij jarenlang ge werkt, o.m. in Overloon. Op 27-jarige leeftijd deed ze haar intrede in het klooster van de zusters Fransiscanessen te Roosendaal. Daar bestond haar werk voornamelijk uit het bereiden van maaltijden voor medezusters en zieken van het huis. Door haar vakanties meestal in Venray door te brengen heeft ze het kontakt met de Venrayers onder houden en de groei van het dorp kunnen konstateren. Het gouden feest zal, .zoals gezegd, in besloten kring gevierd worden, maar ongetwijfeld zullen haar vroe gere kennissen haar tijdens de receptie van 19.00-20.00 uur nog even willen feliciteren met deze heugelijke dag. beëdigd taxateur in onroerende goederen VOOR AL UW TAXATIES Gemmadal 12, 5801 HJ Venray Telefoon 04780-86408 zeer modieus en.... SCHERP IN PRIJS Overloon 04788-1434 Maasbree Heythuizen 04765-3395 04749-3866 betaalbare... èn zeer mooie dameskleding het juiste adres en!!! mannen opgelet!!! OVERLOON - MAASBREE - HEYTHUIZEN

Peel en Maas | 1988 | | pagina 1