berden Derde fase ,,De Bleek op papier r ,.ma belle" EMOFRA Van Gils. Dat is zo te zien. OP N en De werkloosheid in Venray en de regio Muesli „u3,75 Kwark „„2,75 25 Jaar bi] de politie 99 WAO VAN SOEST BROEKEN DUUR? KOM NOU!! demonstratie stencil decor Ben Bronkhorst deken van Zaltbommel Boete van f 5.000,- voor dodelijke ooginjectie Collecte Beatrixfonds L HYPOTHEKEN VAN DE KAMP J Eenheid in winkelsluiting in Venrays winkelcentrum kom ook eens kijken onze nieuwe collectie is binnen DONDERDAG 27 OKTOBER 1988 Nr. 43 HONDERDENNEGENDE JAARGANG PEEL EN MAAS M UITGAVE: DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. - VENRAY WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OAAGEVING ADVERTENTIEPRIJS 31 ct. per mm - ABONNEMENTSPRIJS GROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 32727 GIR0 1050652 WITlUt, PER HALFJAAR f 13.00 UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN DE REGIO f 18.00 JÊk 7 kW. CfiU I mrm IDRIJfSO »J' nray lent opei Venray deed dapper mee aan de fldelijke en provinciale daling van werkloosheid in september. Lan-- slijk was die daling 0,2 °7o. latzelfde percentage boekte ook provincie en eveneens het ibeidsbureau Venray. Iets beter eed men het bij het Arbeidsbureau Gennep, waar de daling 0,8 °7o as. In cijfers uitgedrukt betekent het, it in Venray, in de maand eptember, de mannelijke werkloos- eid daalde met 39 personen; in iennep met 67 personen. Vergelijken we die cijfers met eptember van het vorig jaar, dan lijkt dat in Venray de mannelijke erkloosheid nu 183 personen minder .Voor Gennep is dat cijfer -23. Ook blijkt uit deze cijfers dat in fenray en Gennep de mannelijke erkloosheid het laagst is - alleen het ibeidsbureau Helden scoort in imburg nog gunstiger. Verheugend is, dat bij de daling tan de werkloosheid ook de jeugdi- betrokken zijn. Het aantal thoolverlaters dat werk kreeg, is niet mbeduidend. Er staan momenteel ina 20 °7o minder schoolverlaters geschreven dan vorig jaar op ezelfde tijd. Ook was er een lichte "mg bij de overige jeugdige rerklozen. Het aantal werkzoekende mannen in Venray nu 1.196, in Gennep 694. Ook de werkloosheid bij de rouwen is in september gedaald, andelijk gezien niet zo spektaculair Is normaal in deze maand, maar oor Venray toch niet onbeduidend. De cijfers zijn als volgt: in Venray 40 en in Gennep -4. In vergelijking net september vorig jaar, nu een ermindering van 65 werkloze vrou-i 'en bij het Arbeidsbureau Venray en en vermindering van 23 bij het "ibeidsbureau Gennep. Het aantal werkzoekende vrouwen in Venray nu 952 en in Gennep 20. Verswinkel voor gezonde voeding Extra gevuld 500 gram Boeren 350 gram Biologische-Dynamische voeding koopt U bij fi Patersstraat 4 V Venray 04780-87217 Met een officieele bijeenkomst voor collega's en genodigden, op vrijdag a.s. in de kantine van het politiebureau, zal brigadier Wiet van der Hoff worden gehuldigd omdat hij 25 jaar bij de politie is. Na zijn opleiding kwam Wiet van der Hoff bij de Rijkspolitie in Veldhoven en na verloop van tijd in Arcen en Well. In 1970 werd hij desorteerd als rijkspolitieman bij de pas gevormde gemeentepolitie. Later werd hij volledig lid van dit Venrayse korps. Als rayoncommandant werd hij benoemd in Ysselsteyn, met taken ook in Merselo en Vredepeel. Dat beviel hem wel, want in zijn geboorteplaats Rips was hij iver- trouwd met dat deel van Venray. Een speciale taak was hem toegewezen: controle op de naleving van de Jachtwet. Hoevele uren hij alleen in het jachtveld heeft gelegen op jacht naar stropers is niet te schatten. In 1980 werd rayon Ysselsteyn opgeheven en bij Venray gevoegd. Wiet van der Hoff kreeg toen als speciale taak de controle op bijzon dere wetten, waarbij de naleving van de milieuwetten bijzondere aandacht kreeg. Daarnaast ook de controle ingevolge de Jacht- en Vuurwapen- wet, de Vreemdelingenwet, de Drank en Horecawet en de Wet op de Kansspelen. Dat Wiet van der Hoff - ook wel de sheriff van de Peel genoemd - zijn hart aan de natuur heeft verpand, blijkt o.m. uit 't feit dat hij al 10 jaar voorzitter is van de Jeugdnatuur- wacht, en als weidelijk jager in z'n schaarse vrije tijd de Peel opzoekt. In het dorpsgebeuren van Yssel steyn is hij een niet weg te denken figuur. Niet alleen omdat hij actief lid is van de fanfare „De Peel klank", maar vooral om zijn leidersschap van de Blaaskapel „De Smeleblaozers". Als organist in de parochiekerk is hij weer op een andere wijze betrokken bij het plaatselijk gebeuren. Dat Wiet van der Hoff in Ysselsteyn ingeburgerd is, zal vrijdag 4 november wel blijken als hij na 19.00 uur open huis houdt, om iedereen de gelegenheid te geven, hem bij het bereiken van deze 25 jarige mijlpaal geluk te komen wensen, in zijn woning aan de Ysselsteynseweg 107. A mro-Projek tont wikkeling heeft 'n plan ingediend voor de invulling van het nog open liggende gedeelte van "De Bleek", met aansluiting op de Schoolstraat en Passage. Wethouder Henk Willems deed daarvan jl. maandag in de gemeenteraad mede deling. Het betreft dus de bebouwing van het op deze tekening gerasterde gedeelte, tussen de gerealiseerde nieuwbouw van "De Bleek" en de Schouwburg. Op de tekening kan men zien, dat de winkelbebouwing met daarboven op 3 woonlagen, gewoon wordt voortgezet. Een kleine doorbraak is er vervolgens voor de voetgangers van en naar het parkeerterrein - wat nu nog op een maanlandschap lijkt. Verder wordt dan de schouwburg toren "ingepakt" met winkels en woningen, waardoor het "massale" van die toren enigszins wordt gedrukt. Kijken we nu even naar de Nederlandse Middenstandsbank en die schouwburgtoren, dan zien we dat daartussen 'n groot gebouw getekend is, bedoeld als dienstengebouw voor de beneden-verdieping en eveneens woningen daarboven. Welk diensten- objekt daarin plaats gaat nemen, staat nu nog niet vast. Opnieuw de vestiging van een bankgebouw, wordt niet uitgesloten geacht. Maar er zijn meerdere mogelijkheden. JAN HENSENSTRAAT VERVALT Wel wordt door dat gebouw de toegang tot het parkeerterrein afge sloten. Duidelijk is, dat de auto's via de Deken Thielenstraat op dat parkeerterrein terecht kunnen. De verbinding met het parkeerterrein bij de Torro blijft gehandhaafd. Aan de westkant van de schouw burg wordt de laad- en losplaats iets aangepast, evenals de Merseloseweg, zodat het manoeuvreren met de grote toneel-vrachtwagens niet meer nodig is. De schouwburg krijgt er zelfs een ingebouwde werkplaats bij, waardoor op het toneel meer ruimte ontstaat. De laad- en losplaats (grote stalen deur) aan de oostkant van de schouwburg (aan de Jan Hensen- straat) komt te vervallen. Ook daar worden winkels geprojekteerd. Blijft over de artiesteningang. Aan de andere kant van de Jan Hensenstraat kunnen Henk Smits, Joop Witte en Electro Martens desgewenst gaan uitbreiden, om de doorgangsbreedte van die straat beëdigd taxateur in onroerende goederen VOOR AL UW TAXATIES Gemmadal 12, 5801 HJ Venray Telefoon 04780-86408 smaller te maken. Die uitbreiding zou ook achterwege kunnen blijven, maar dan wordt die ruimte ingenomen door bijvoorbeeld kiosken me( kleine verkoopgelegenheid De intussen vrijgekomen ruimte van de jeugdbibliotheek wordt door aanbouw ongeveer verdubbeld, zodat ook daar vestiging van winkels mogelijk wordt. De eerste unit zal gebruikt worden als horeca-bedrijf met een terras op de hoek van de schouwburg-Schoolstraat. Door de?e vestiging kan de bar in de kelders van de schouwburg komen te vervallen. NIEUWE BOMEN De bomen die nu nog bij de schouwburg aan de Schoolstraat en de Jan Hensenstraat staan, moeten bij dit plan sneuvelen. Dat is op zich geen onoverkomelijke zaak, want die bomen hebben hun beste tijd reeds gehad. De gemeente zorgt er dan wèl voor, dat aan de andere kant van de straat, t.o. de schouwburg, vier "nieuwe" bomen geplant worden - geen jonge bomen, maar exemplaren die 20 tot 30 jaar oud zijn. In totaal gaat het bij deze uitbreiding van het winkelcentrum over 2000 mJ winkeloppervlakte, terwijl er 46 appartementen gepland zijn - zowel voor huur als verkoop. Voor dit soort woningen blijkt duidelijk interesse te bestaan. Volgens wethouder Willems moeten deze plannen voor februari van het volgend jaar zijn uitgewerkt en de financiering daarvan rond zijn. Men mag dan aannemen dat de verwezenlijking in 1990 zijn beslag krijgt. 10 JAAR RESTAURANT In de Keulsche Pot foundue-, gourmet- en specialiteiten- restaurant. nu met uniek terras Voor informatie of reservering: TEL. 04788-1774 HOLTHESEDIJK 2 OVERLOON C. en A. KOMT WEL De wethouder kon verder nog mededelen, dat C&A nog steeds bij haar plannen blijft om zich in de Grotestraat te vestigen - ondanks alle andersluidende berichten. Er is inmiddels zelfs een bouwvergunning voor de Grotestraat afgegeven. In de totale winkelruimte van "Henseniusstaete" (het voormalige Gouden Leeuwterrein) is één groot winkelbedrijf geïnteresseerd. Er zijn echter met de Torro afspraken ge maakt over concurrerende vestigingen. Daardoor zou bedoeld bedrijf zich tot 1992 er niet mogen vestigen. Er zal dus naar voorlopige vestigingen moeten worden uitgekeken. Wethouder Willems wist ook te vertellen, dat niet alleen de zuidzijde van het Kapeiaanspad tot ont wikkeling wordt gebracht, maar ook de daaraan grenzende lege ruimte in het Schoutenstraatje. PLEINENPLAN Het maken van een pleinenplan - waarom de VVD uitdrukkelijk gevraagd had - noemde de wethouder niet urgent. Laten we eerst - verwezenlijken wat mogelijk is - plannen kunnen nog steeds worden aangedragen. Zo is er bijvoorbeeld over het Wilhelminaplein (achter het oude raadhuis) niets te melden. Een bestemmingsplan is in voorbereiding, om ongewenste ontwikkelingen in die buurt tegen te gaan. Het gedeelte van het Hensenius- plein, vóór café Hulsman, en het schouwburgplein zouden mogelijk tegelijk en als een objekt gerecon strueerd kunnen worden. Maar definitieve plannen zijn er nog niet. Verder kon wethouder Willems nog mededelen dat vestiging van een "Praxis" nog steeds niet uitgesloten is. Dit bedrijf had enige tijd geleden inte/esse voor vestiging in de voormalige cartonnagefabriek, met toegang via het parkeerterrein De Gouden Leeuw. Maar dat kon toen niet doorgaan. APPARTEMENTEN En het allerlaatste was dan de mededeling dat een belegger geïnte resseerd is voor de bouw van appartementen in het centrum. Een plaatsbepaling heeft echter nog niet plaatsgehad. Overloon, Vierlingsbeekseweg 18 Telefoon 04788-1434 Maasbree, Dorpstraat 93 Telefoon 04765-3395 Heythuysen, Telefoon 04749-3866 VRIJDAG 28 OKTOBER VAN 19.00-21.00 UUR een compleet decoratie systeem .p Wil It 1 I Serviesgoed Villeroy en Boch catalogus ligt voor U klaar. patchwork-quilting woonideeën kado-artikelen sieraden bestek van WMF woonaccessoires tafellinnen I kussens I zijden bloemen I houten speelgoed I moderne vloerkleden I hebbedingen VENRAY I Schoutenstraatje 6 I Tel. 04780-88566 IETS LEUKS VOOR N ANDER. WAT FIJNS VOOR JEZELF De oud-Venrayse Pastor B.J. Bronkhorst is door de bisschop van Den Bosch benoemd tot deken van het Dekenaat Zaltbommel. De be noeming gaat in per 1 november a.s. Pastor Bronkhorst blijft in zijn nieuwe funktie, tevens pastor van de parochie Sint Martinus te Kerkdriel. De rechtbank in Den Bosch heeft dinsdag een 56-jarigé oogarts uit Venray 5.000 boete opgelegd nadat hij vorig jaar een patiënt abusievelijk een ooginjectie met oogdruppels in plaats van injectievloeistof toediende. Het 53-jarige slachtoffer uit Bergen overleed na enkele minuten. Hij kreeg een hartstilstand. De rechtbank beschouwde de ten laste gelegde dood door schuld bewezen, maar de geëiste 2 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf en 10.000 boete werden toch te zwaar geacht. Blij verrast, dat het gelukt is om met de hulp van contactpersonen van de kerkdorpen en zo'n 225 - collectrices en collectanten en met uw gulle gaven, wederom en nu met 1.108,64 de opbrengst te vergroten naar 13.956,25 voor dit jaar. Bedankt namens de 80.000 - gehandicapten, de contactpersoon in elk kerkdorp en de mensen die langs de deuren gingen. De opbrengst bedroeg: Venray-kom ƒ7.416,85 Castenray 389,80 Heide 432,10 Leunen 787,35 Merselo 816,70 Oirlo 626,75 Oostrum 1.057,10 Smakt 125,45 Veulen 390,00 Vredepeel 168,10 Ysselsteyn 1.741,05 Mogen wij zeggen bij leven en gezondheid, tot in 1989 (18 t/m 24 september) om dan weer op uw hulp en bijdrage te mogen rekenen. ASSURANTIËN telefoon 04780-87575 De ondernemers in het centrum van Venray - beter bekend als "het Winkelcentrum Venray" - hebben jl. maandag in hun vergaderingen eenparig besloten eenheid te brengen in de verschillende sluitingstijden. Vanaf 1 januari a.s. zullen de winkels 's maandagsmorgens gesloten zijn, tot 13.00 uur. De winkelsluiting op dinsdag komt daarmee te vervallen. Hiermee is het argument dat de wekelijkse markt op maandag noopt tot het open houden van de winkels, aan de kant geschoven. Men heeft in het jongste verleden al bij de marktkooplui aangedrongen op een andere dag in Venray markt te houden, maar dat heeft geen resultaat gehad. De voorkeur van de Venrayse winkeliers zou uitgaan naar een markt op donderdags-voormiddag. Nu men eenparig besloten heeft tot winkelsluiting op maandagmorgen, verwacht men dat de marktlui noodgedwongen meer haast zullen zetten achter de verplaatsing van de marktdag. Op bedoelde vergadering is ook een Sinterklaas- en Kerst-actie van de Venrayse centrumwinkeliers aange kondigd. In de periode van 14 november tot 24 december houdt men een grote loterij-actie, met als hoofdprijs een auto. Loten krijgt men bij aankoop voor een bepaald bedrag. Vanaf 26 november hebber er wekelijks trekkingen plaats voor geldprijzen - elke week meer- om tenslotte op 24 december het auto-winnende lot te trekken uit alle loten. Aan deze actie van de centrum winkeliers zal via advertenties, - affiches e.d. ruimschoots aandacht worden geschonken. Ook is bepaald dat Sint Nicolaas op zaterdag 19 november zijn intocht zal houden in het Venrayse winkelgebied. MET LEER OP AVONTUUR - MET LEER OP AVONTUUR - MET LEER OP AVONTUUR JledexKLodlnj schoolstraat 24, 5801 bp venray, tel. 04780-8350Ó MET LEER OP AVONTUUR - MET LEER OP AVONTUUR - MET LEER OP AVONTUUR A

Peel en Maas | 1988 | | pagina 1