spetters ..ma belle" Film over bevrijding van Overloon en Venray nadert zijn voltooiing R OPENING Qimxef, VERKOOPSTER EMOFRA WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING ven ray Grote buit bij inbraak Honing 4,95 Brood 1,98 WAO VAN SOEST 3S Grootse Antiekmarkt vrijetijdsmode parkeren VOOR de winkels Venray's oudste overleden j HYPOTHEKEN VAN DE KAMP NDERDAG 20 OKTOBER 1988 Nr. 42 HONDERDENNEGENDE JAARGANG PEEL EN MAAS (H COVÏNET ,/UNÖDRANKENGROEP Ï.15 u lend uur 5-16.3 I uur tm ITGAVE: DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. - VENRAY 1.15 uROTESTRAAT68 POSTBUS 1 TEL. 32727 GIR0 1050652 i nieil ADVERTENTIEPRIJS 31 ct. per mm - ABONNEMENTSPRIJS PER.HALFJAAR f 13,00 UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN DE REGIO f 18.00 euwe ind. Wij vragen voor direkt: leeftijd 18-25 jaar. die ervaring heeft en zelfstandig een jonge modebewuste klant kan bedienen; die in teamwork bouwt aan het imago van Spetters. iliber. Sollicitaties voorzien van pasfoto aan Spetters, Grotestraat 33, 5801 BE Venray de nacht van donderdag op dag heeft, zo heeft de technische ierche kunnen vaststellen, een reker kans gezien een grote buit te lachtigen in het Varkensfokcen- m Nieuw Dalland in Merselo. Na geweld toegang te hebben ver gen tot de werkplaats heeft de ireker daar een slijptol meegeno- n. Na vier deuren met geweld te iben geforceerd heeft hij toegang ;regen tot het kantoor waar een indkast aanwezig was. Met de jptol heeft hij vervolgens de brand- st opengeslepen en uit de brandkast n. 30.000,- en voor een bedrag 1.500,- aan betaalkaarten mee- lomen. Omdat er maar van één ider sprake is, moet die wel enkele in werk hebben gehad. Het is niet de eerste keer dat er on- wenst bezoek is geweest bij dit gelegen onderzoekcentrum. 500 gram, grote pot Ambachtelijk gebakken Biologische-Dynamische voeding koopt U bij \J Patersstraat 4 Venray 04780-87217 LEER OP AVONTUUR - MET LEER OP AVONTUUR - MET LEER OP AVONTUUR M E T Jledet kiedlnj schoolstraat 24, 5801 bp venray, tel. 04780-83500 LEER OP AVONTUUR - MET LEER OP AVONTUUR - MET LEER OP AVONTUUR In de kleine maar goed geoe till eer de studio van het SINVID Video- bedrijf aan de Marijkestraat is deze week een tipje opgelicht van de sluier die er nog steeds hangt over de film van de bevrijding van Overloon en Venray. Men mag nu gerust aan nemen dat de film nog voor het einde van het jaar gereed is voor vertoning. WERKGROEP De Werkgroep Bevrijding Over loon-Venray is sinds 1984, op initiatief van Jac van Sinten bezig met het samenstellen van die film. Dat initiatief ontstond na een foto tentoonstelling in de Burgerzaal van het gemeentehuis. Van Sinten vond dat men „iets meer moest doen" dan foto's in archieven wegstoppen. Dat „iets meer" zou een video-film moeten zijn, welke desgewenst door iedereen kan worden aangeschaft, als een blijvende herinnering aan vier. jaar oorlog in deze streken. Al gauw kwamen er financiële pro blemen, omdat er materialen gekocht moesten worden en er nogal wat on kosten gemaakt werden. De werkers van het eerste uur konden dat niet uit eigen zak betalen. Enkelen haakten af en het leek er op, dat het goede idee niet te verwezenlijken zou zijn. MEDEWERKING Jac van Sinten gaf de moed echter niet op. Via enkele kontakten vond hij andere geïnteresseerden, die wel de kar wilden gaan trekken. Een nieuwe werkgroep werd gefor meerd, bestaande uit Wim Willem- se n, Guus van Dam, Jac van Sinten en zijn zoon Rudy. Gezamenlijk trok men naar Venrays burgemeester om hem in kennis te stellen van hun voornemens en de financiële proble men waarvoor men zich gesteld zag. En zowaar, de gemeente had nog wel „een potje" waaruit een startsubsidie gefinancieerd kon worden. Toen dat beëdigd taxateur in onroerende goederen VOOR AL UW TAXATIES Gemmadal 12, 5801 HJ Venray Telefoon 04780-86408 de bossen van de Rouwkuilen te Ysselsteyn is i bijzonder experiment gestart. De afdeling \uatische oecologie van de Katholieke Universi- it in Nijmegen is er namelijk begonnen met een derkapping van de bomen, met de bedoeling het Iienwater wat op de kroon van de bomen valt, de zure regen, op te vangen. Aan de bomen zelf dan een gelijke hoeveelheid schoon regenwater, Is zonder chemische stoffen, worden gegeven. 'n en ander geschiedt automatisch en heeft in de ouwkuilen betrekking op een perceel bos van IS 45 meter. ten hoopt zo te kunnen nagaan of de bomen zich met schoon regenwater herstellen en hoeveel tijd daar voor nodig is. Het experiment duurt driejaar. Men heeft speciaal voor de Rouwkuilen gekozen, omdat daar de bomen in zeer slechte staat zijn. Een gelijk experiment wordt op de Veluwe toege past. Daar is het bos gezonder, maar bevat de zure regen ook andere stoffen dan in deze streken, waar vooral stikstof funest is. Ook in Denemarken worden dergelijke onderzoe ken gedaan. In Denemarken bevat de zure regen weer andere stoffen dan hier, met name zwavel dat afkomstig is van fabrieken in Engeland. De resultaten van het onderzoek worden tussen beide landen uitgewisseld. eenmaal geregeld was, kon men ook andere voor het projekt interesseren. Met name het Oorlogsmuseum in Overloon, de Industriële Club in Venray en nog vele andere bedrijven en particulieren waren bereid financi ële steun te verlen'en. HET WERK Met die steun in de rug kon men aan het werk. In al die jaren heeft men foto's gefilmd; officiële stukken gefilmd; mensen geïnterviewd en gefilmd; oorlogsmateriaal en docu mentatiemateriaal geleend, gekocht en gefilmd. Ook nodigde men oud militairen uit, zowel uit Duitsland als uit Engeland, om hun ervaringen in dit gebied te komen vertellen. En hoe gek het ook klinkt, die mensen zijn gekomen - op eigen kosten, want de werkgroep kon hen geen reisgeld betalen. Maar ook ging men zelf, met z'n drieën op stap naar binnen- en óf in het gemeentearchief óf in het Oorlogsmuseum. VEERTIG MEDEWERKENDEN In totaal hebben meer dan 40 mensen daadwerkelijk hun mede werking gegeven aan het tot stand komen van de film. Daaronder waren twee Amerikanen, vier Duitsers, dertien Engelsen en eenentwintig Venrayers en Overloners die hun oorlogs-ervaringen vertellen. Onder de Duitsers bevond zich o.m. Haupt- mann Paul, die met zijn soldaten destijds in Overloon de meeste klappen kreeg. Zijn bataljon telde na de slag om Overloon 420 doden en vermisten. Ook de laatste Ortskommandant van Venray is - op 81-jarige leeftijd - vanuit Nürnberg naar Venray geko men om zijn zegje te doen. Niet onvermeld mag blijven de ontvangen film die in september 1944 VRIJDAG 21 OKTOBER VAN 10.00-21.00 UUR Voor iedere klant tijdens de openingsdagen een leuke attentie. patchwork-quilting woonideeön kado-artikelen sieraden serviesgoed - Villeroy en Boch woonaccessoires tafellinnen kussens zijden bloemen houten speelgoed moderne vloerkleden hebbedingen VENRAY Schoutenstraatje 6 Tel. 04780-88566 IETS LEUKS VOOR 'N ANDER. WAT FIJNS VOOR JEZELF Deze foto, een van de tweehonderd opnamen die in de videofilm zijn ver werkt, topnt de aankomst van een groep Venray se evacué 's in Bakel. buitenland om in archieven te snuffe len en weer te filmen. Over het alge meen mocht men daarbij op velerlei steun rekenen en dikwijls vond men nog ongekend materiaal. Om de kosten van zo'n uitstapje te drukken nam men de boterhammen voor onderweg maar mee... Vooral in Engeland moest men voor documentatiemateriaal veel be talen. Dat was steeds een aderlating van het niet al te ruime budget. Maar daardoor kwam men wel in het bezit van materiaal dat hier nog niet bekend was. Wat men er straks mee gaat doen, staat nu nog niet vast. Het moet in ieder geval bewaard worden: Horst in de Merthal Vrijdag 21 oktober 18.00-21.00 uur Zaterdag 22 oktober 11.00-17.00 uur Zondag 23 oktober 11.00-18.00 uur 50 stands met betaalbaar antiek Org. v. Aerle Tel. 04920-25483 werd gemaakt, toen Grave al bevrijd was en men - ook vanuit Venray - probeerde in bevrijd gebied te komen. TWINTIG UUR FILM In totaal heeft de Werkgroep 42 professionele video-tapes opgenomen - samen zo'n twintig uur film. Nu, na drie jaar werken en wachten op de medewerkers is de film in zijn totaliteit klaar. Ook het script - het verhaal - is gereed. Het defini tieve monteren is begonnen. In eerste instantie dacht men een film te kunnen presenteren van 'n uur. Maar al gauw bleek dat dat geen haalbare kaart was. Dan zou de geschiedenis geweld worden aange daan. Uiteindelijk besloot men tot tweemaal vijftig minuten film. Waar om niet tweemaal 'n uur, zult u zeggen. Dat is bewust gedaan van wege de educatieve funktie die de film ongetwijfeld heeft - en op school duurt 'n lesuur vijftig minuten... De film wordt momenteel in een zeer professionele studio gemonteerd op Broadcast-niveau. Dat wil zeggen dat de film van dusdanige kwaliteit wordt, dat ze desgewenst geschikt is voor originele TV-uitzending. VERTONINGEN Verwacht wordt, dat men een eerste vertoning - in besloten kring - kan verzorgen in januari a.s. Eerst dan is de videozaal van het Oorlogs museum in Overloon beschikbaar. En die ruimte, met groot projektie- scherm, leent zich daarvoor zó goed, dat men met minder geen genoegen wilt nemen. Wanneer daarna de film voor het jJhbliek en de scholen ver toond gaat worden, is nu nog niet bekend. Wel is het de bedoeling tussen januari en oktober 1989 ver schillende vertoningen te organiseren. Eerst na de herdenking van de 45e verjaardag van onze bevrijding - 18 oktober 1989 - zal men de band gaan copiëren voor de verkoop. Uiteraard ook met de bedoeling de tekorten van deze exploitatie te dekken. DE FILM Na enkele inleidende beeldopna men begint de eigenlijke film met de boodschap van Generaal Eisenhower, zoals die door Radio Oranje werd uitgezonden: geallieerde troepen zijn geland in Normandië. Originele en emotionele beelden, gevolgd door een kort overzicht van de strijd in Frank rijk, de veldtocht door België, de corridor door Zuidnederland, de mislukte slag om Arnhem en dan uit gebreid de slag om Overloon en Venray... De laatste opnamen van deze film hebben betrekking op de evacuatie en de bevrijding van de laatste Venrayse kerkdorpen, eind november 1944. zeer modieus en.... SCHERP IN PRIJS Overloon Maasbree Heythuizen 04788-1434 04765-3395 04749-3866 betaalbare... en zeer mooie dameskleding het juiste adres en!!! mannen opgelet!!! OVERLOON - MAASBREE - HEYTHUIZEN Vandaag donderdag 20 oktober zou Venrays oudste - zuster Angela Bal - honderd jaar zijn geworden. Helaas, dinsdagmorgen is zij in het Oda-klooster aan de Merseloseweg overleden. Voor haar zelf is daarmee een wens in vervulling gegaan: „Onze Lieve Heer moet me maar voor de twintigste halen"... Deze wens kwam ongetwijfeld voort uit het feit, dat ze het liefst met rust gelaten werd; drukte en emoties kon ze de laatste jaren moeilijk meer verwerken. Zuster Bal trad in bij de Ursulinen in Vught, „Mariaoord", het toen malige Provincialaat en Noviciaat, op 28 december 1909. Daar werd ze gekleed en tijdelijk geprofest. Haar eeuwige Professie legde zij af in Indonesië, in Soerabaja. Verder bracht ze lange jaren door in Malang en Bandung Merdika. In 1966 kwam ze op 4 april terug in Nederland. Sindsdien is'zij lid van de communiteit „St. Oda", Merselose weg 75 te Venray. Haar doofheid was sinds tientallen jaren haar grote kruis. Tot voor enkele jaren handwerkte ze nog buitengewoon mooi. Dat werk wisselde ze af met gebed. Ze interes seerde zich voor alles wat zich in_de -wereld afspeelde en ze maakte het wereldleed tot intentie van haar gebed. Ze had nog een getrouwde zus van 103 jaar. Van deze laatste ging alle initiatief uit, dat ze doorgaf aan kinderen en kleinkinderen, om de 100e verjaardag van „Tante Annie" waardig te vieren. Het heeft niet mogen zijn. Zuster Angela kwam in het nieuws, toen zij na het overlijden van mevrouw Euwals-Pijpers op 24 augustus j.l. Venrays oudste inwoon ster werd. Zuster Angela wordt zaterdagmid dag begraven op bet kloosterkerkhof. De plechtige uitvaartdienst begint om half drie in de kapel van het klooster. ASSURANTIËN ^^elefoon^4780-87575^J AUTO GERAMD Bij terugkeer bij zijn aan de Mambostraat geparkeerde personen auto kwam de eigenaar tot de ont dekking dat die door een ander motorvoertuig was geramd. De ver oorzaker was vergeten zijn visite kaartje achter te laten.

Peel en Maas | 1988 | | pagina 1