KORTING! Rioolstelsel in Venray-kom is zorgenkind van gemeente Dorpsfeesten Oostrum In de herfstvakantie op alle jacks en jassen EMOFRA .,„.f f 129.- f 198.- »HtSI l>cllc WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING venray 12 Twee doden bij verkeersongeval WAO VAN SOEST Kritiek op leegstand van deel Cultureel Centrum PEEL EN MAAS 25 jaar in touw voor de jeugd BROEKEN DUUR? KOM NOU!!! In Memoriam Petran Vermeulen PEEL EN MAAS -DONDERDAG 13 OKTOBER 1988 Nr. 41 HONDERDENNEGENDE JAARGANG PEEL EN MAAS U UITGAVE: DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. - VENRAY GROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 32727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 31 ct. per mm - ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR f 13.00 UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN DE REGIO f 18 00 De krokus-vakantie kan beginnen Onze herfst collectie is nu kompleet binnen berden IBij gelegenheid van het 70-jarig itaan van Oostrums Harmonie Sub itris Tutela vindt er op 15 en 16 tober a.s. een uitwisseling plaats ct Musikverein Altrich uit Duits- nd. Met deze Musikverein vinden al lert 1972 die uitwisselingen plaats. Dit jaar zullen de Duitse muzikan- naar Oostrum komen bij gelegen- id van de jaarlijkse Dorpsfeesten, tijdens genoemde weekeinde houden worden in het gemeen- hapshuis aan de Watermolenstraat Oostrum. I Het programma is als volgt: zaterdag 15 oktober 1988 [15.00 uur: aankomst van de Duitse Jsten bij het gemeenschapshuis 119.00 uur: Eucharistieviering in de ikoor Harmony en MV Altrich 20.00 uur: opening van een gezelli- 121.15 uur: optreden van de Eiken- 22.15 uur: optreden van Blaos um op uit Venray. zondag 16 oktober 1988 14.00 uur: Die Frölichen Rüben- sammler uit Leunen 15.30 uur: Joekskapel Ut Göt uit Oostrum 16.30 uur: orkest NIKS uit Venray 18.15 uur: Rijn- en IJsselkapel uit Westervoort 20.00 uur: sluiting van de festivi teiten. Onze Duitse muziekvrienden zullen omstreeks 18.00 uur weer huiswaarts reizen. Iedereen is op deze beide gezellige dagen van harte welkom in het gemeenschapshuis in Oostrum. Het rioleringsgebeuren in het centrum van Venray blijft voorlopig het zorgenkind van de gemeente Venray. Ondanks een bescheiden vervanging van het rioolstelsel in 1988, ligt er nog altijd zo 'n slordige 3.500 strekkende meter zestig jaar oude en versleten riolering onder het wegdek in de kom van Venray. Dit wordt door het college van B en W onderkend als een vanuit een milieu oogpunt bezien onaanvaardbare situatie. Behalve de tand des tijds knagen ook doorgegroeide boomwortels en zwavelwaterstof aan de rioolbuizen, waardoor de problematiek alleen maar erger wordt. Begin 1988 werd de raad gecon fronteerd met het meerjarig investe ringsprogramma inzake het riole ringsplan voor de kern Venray. VIJFTIEN MILJOEN In dit programma zijn riolerings werken opgenomen van tweeërlei aard: het vervangen c.q. aanleggen van rioleringen, die in verband met de uitbreidingen of aanhakingen van wijken aan het centrum te klein dan wel noodzakelijk zijn om de riolering in haar totaliteit te laten functione ren; vervanging van rioleringen, die na zestig jaar nagenoeg zijn versleten en vanuit milieu-oogpunt onaan vaardbaar zijn. De uitvoering van het meerjarig investeringsprogramma vergt in to taal een bedrag van ruim 15.000.000,-. EERSTE AANPAK Eind 1987 en verder in 1988 zijn de eerste werkzaamheden verricht om de riolering in haar totaliteit (beter) te laten functioneren. Momenteel wordt dit probleem aangepakt door de aan leg van een gedeelte van het stamriool vanaf de Leeuwstraat via de School straat, Eindstraat en Overloonseweg tot aan de Beek weg. Hoewel door deze uitvoering een wezenlijke verbetering tot stand wordt gebracht in de kom van Venray, zal de geplande doortrekking tot de Loobeek de problemen pas oplossen. Hier wordt bedoeld de aanleg van het stamriool vanaf de Vrijdagmiddag omstreeks kwart 'er twee had op de Wanssumseweg, r hoogte van Pascalis, een zwaar ïkeersongeval plaats waarbij een trsonenauto en een vrachtauto aren betrokken. Bij dit ongeval werden twee vol den personen gedood en moesten ie kinderen zwaargewond naar het ekenhuis worden vervoerd. Bij een m hen was sprake van een zorgwek- ®de toestand. 1- De vermoedelijke toedracht van dit agische ongeval is, dat de personen- «o om onbekende reden op het ikerweggedeelte is terecht gekomen k daardoor tegen de linker voorzijde de tegemoetkomende vrachtauto hotst. De bestuurder van de personen auto, de 65-jarige J. Schipper uit Katwijk (ZH) en zijn 64-jarige echt genote J. van Duivenbode raakten bekneld in het wrak van hun auto en moesten door de brandweer worden bevrijd. Maar hulp was toen reeds te laat. Van de drie inzittende kleinkinde ren werd een tweeling van 10 jaar in het Venrayse ziekenhuis opgenomen. Een meisje van 12 jaar werd met levensgevaarlijke verwondingen naar het Radboudziekenhuis te Nijmegen vervoerd. De kinderen waren met opa en oma op weg naar „Het Roekenbosch" in Blitterswijck voor een vakantieweek- end. De vrachtauto werd bestuurd door een 47-jarige inwoner van 's Herto genbosch. Vanwege de grote ravage en de uitgebreide hulpverlening werd korte tijd het verkeer op de drukke Wanssumseweg omgeleid. De hulp verlening werd bemoeilijkt door een enorme regenbui. Overloonseweg via Noordsingel naar de Westsingel en dan door het veld (De Brabander) richting Loobeek. NOG EENS 13.000,- Ook de situatie in het bestem mingsplan Landweert is volgens het college van B en W problematisch. Als gevolg van het ontbreken van het verbindingsriool naar de Maashese- weg moeten grote delen van het plan tegenstrooms afwateren, waardoor grote vuilafzettingen en verhoogde verstoppingsrisico's in de betreffende riolen optreden. beëdigd taxateur in onroerende goederen VOOR AL UW TAXATIES Gemmadal 12, 5801 HJ Venray Telefoon 04780-86408 VOOR AL UW ONROEREND GOED TAXATIES Beëdigd taxateur in Onroerende Goederen Makelaars- en Taxatiekantoor Patersstraat 17, Venray. «el. 0478CH85958/8 10 JAAR RESTAURANT In de Keulsche Pol foundue-, gourmet- en specialiteiten restaurant. nu met uniek terras Voor informatie of reservering: TEL. 04788-1774 HOLTHESEDIJK 2 OVERLOON Een week geleden zag de School straat er nog zó uit. HBHHHHMMI Om de extra werkzaamheden in verband met het tegengaan van overlast te kunnen bekostigen, heeft het college in de begroting voor 1988 een extra-budget van 8.000,- opgevoerd voor het reinigen van de riolering. Om verantwoord zicht te kunnen houden op de ontwikkelingen in de diverse rioolstrengen, is in de begro ting een afzonderlijke post van f 5.000,- opgenomen om het inspecteren van de riolen te kunnen betalen. Vanwege het vertrek van de biblio theek in de Schoolstraat, ontvangt het cultureel centrum compensatie voor de huurderving. Het ligt echter in de bedoeling deze vrijgekomen ruimten in de 3e fase van „De Bleek" mee te nemen, zodat er in 1990 een andere bestemming aan gegeven kan worden. B en W zijn van mening dat ondanks de noodzakelijke bezuini gingen van de afgelopen jaren, er nog steeds sprake is van een goed en aan sprekend schouwburgprogramma. Het is gericht op een zo breed moge lijk publiek. De abonnementenver- koop voor het nieuwe seizoen is te vredenstellend geweest. De fractie Samenwerking Venray is in haar algemene beschouwingen niet mals met haar kritiek op de leegstand van een gedeelte van het cultureel centrum na de verhuizing van de jeugdbibliotheek. Onomwonden wordt gesteld, dat het eigenlijk absurd is per jaar 40.000 weg te gooien door zo lang te wachten met het vastleggen van een nieuwe bestemming voor de vrijgeko men ruimten. „Ook dit lange aarzelen werpt geen gunstig licht op de inventiviteit en de besluitvaardigheid van uw college" schrijft de fractie Samenwerking en vraagt zich af waarom er niet voorlopig een bestemming aan deze ruimten kan en kon worden gegeven in plaats van een definitieve bestem ming in 1990. Volgens de fractie wist het college al jaren, dat de bibliotheek ging ver huizen en bovendien is in de commis sie voor fmancieën ontelbare keren op deze verliespost geattendeerd. EEN ABONNEMENT WAARD! MOOT Henseniusplein 4a - Venray - Tel. 04780-85703 Dit jaar is het ruim 25 jaar geleden dat de heer Jan Peeters uit de Ark- straat zich is in gaan zetten voor de jeugd. Toen in het begin van de zestiger jaren duidelijk werd dat er in Venray- West een nieuwe parochie ging komen, werden er al vrij snel allerlei aktiviteiten ondernomen om voor de jeugd in de Christus Konig Parochie tot een verantwoorde vrije tijdsbeste ding te komen. Door enthousiaste ouders werd een oudercomité gevormd. En de heer Jan Peeters was één van de pioniers in dit comité. Er werden fancy-fairs gehouden, een verjaardagsaktie op touw gezet etc., met als voornaamste doel een eigen jeugdgebouw te realiseren. Op 1 september 1969 was het zover. Het gebouw stond er en het staat er nog steeds. De houten barak aan de Patersstraat (het vroegere patronaat) werd ingeruild voor de blokhut „de Holle Boom" aan de Westsingel/Kempweg. In september 1970 werd het ouder comité opgeheven en vervangen door de Stichting Jeugdbelangen Christus Koning Parochie. In het bestuur van de Stichting werd de heer Jan Peeters de eerste penningmeester en beheer der van de blokhut. Functies, die hij nog steeds bekleedt. Nooit echt op de voorgrond tredend zorgt hij ervoor dat de Stich ting jaarlijks de financiële eindjes aan elkaar kan knopen, mede ook door de opbrengsten uit het verhuur van de blokhut. Vooral door zijn werk hoeft de leiding van Jong Nederland Venray - de vaste gebruiker van de blokhut - zich niet bezig te houden met allerlei financiële en beheers zaken, maar kunnen ze zich concen treren op het spel met de kinderen en de jongeren. Op zaterdag 15 oktober a.s. zal de heer Jan Peeters tussen 18.00 en 19.30 uur een receptie worden aange boden in blokhut „de Holle Boom" aan de Westsingel/ingang hoek Kempweg. Overloon, Vierlingsbeekseweg 18 Telefoon 04788-1434 Maasbree, Dorpstraat 93 Telefoon 04765-3395 Heythuizen, Telefoon 04749-3866 Vorige week woensdag 5 oktober is in het Academisch Ziekenhuis te Maastricht overleden de bekende oud-Venrayer Petran Vermeulen. Hij werd 73 jaar. Als zoon van koster Jan Vermeulen moest hij al vroeg de witte schilders- kiel aantrekken om de helpende hand te reiken in het bedrijf van zijn vader. Zijn kunstenaars-aspiraties gingen echter ver uit boven het verven van een deur of raam. Zo belandde hij op de Kunstacademie in Antwerpen. Zijn lessen daar zijn in hel arbeids- zaam leven van Petran Vermeulen niet zonder successen gebleven. Vele schilderijen - vooral portretten sieren menige wand. Zijn bijzondere bekwaamheid werd beloond met een professorsstoel in de Jan van Eijck-academie te Maastricht. In Venray heeft ook een aantal van zijn werken een plaats gevonden. Zo zijn de kruiswegstaties in de Grote Kerk van zijn hand. De voorstudies daarvan zijn onlangs nog in het bezit gekomen van het Venrays museum 't Freulekeshuus. Insiders weten dat men in de geportretteerde rand figuren van deze kruiswegstaties zijn ouders, broers en zuster kan terug vinden. In de kapittelkamer van Huize Servatius brengen de portretten van alle directeuren van dit Psychiatrisch Centrum. Ze zijn alle door Petran geschilderd. Maar ook een groot aantal andere schilderijen zijn door het bestuur van St. Servatius in eigendom verkregen. Bij de kwestie Henri Jonas - een vermaard schilder die in Servatius verpleegd werd - mocht Petran Vermeulen voor de directie van Servatius een keus maken uit de werken die Jonas in Venray had geschilderd. Enige tijd heeft Petran met Daan Wildschut gewerkt aan gebrandschil derde ramen, doch dat was duidelijk niet zijn kunstenaarsrichting. Een ander bijzonder schilderstuk is het portret van Koningin Juliana, dat Petran in opdracht van het Roer- mondse gemeentebestuur in 1965 maakte en waarvoor Juliana drie uur lang poseerde. Eerder maakte hij twee portretten van aartsbisschop mgr. Alfrink. Overeenkomstig zijn wens heeft de crematie van Petran Vermeulen in besloten kring plaatsgevonden. 'n leesbare krant MET LEER OP AVONTUUR - MET LEER OP AVONTUUR - MET LEER OP AVONTUUR lederen damesrokken lederen dames- en herenjacks 99 JLedm. Kleding r schoolstraat 24, 5801 bp venray, tel. 04780-83500 r MET LEER OP AVONTUUR - MET LEER OP AVONTUUR - MET LEER OP AVONTUUR

Peel en Maas | 1988 | | pagina 1