ma b«ll« I Vènassende Variaties In Mooie Mode Z5 X Venray verkeert onverminderd in financieel onweer Geen ontmoetingsruimte voor ongeorganiseerde jongeren 5 tun taanbieding m f89.90 Onbevredigende notitie over toekomst van Vak O v.„.( f 129.- f 198.- 10.000 „velfcum" M E MO FR A J WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING VOOR VEEL MENSEN EEN BEGRIP VOOR ANDEREN EEN ONTDEKKING De stier, de vlam, de dwerg en de reus.... 99 WAO VAN SOEST I HYPOTHEKEN VAN DE KAMP STOMERIJ Den Hoebert WINTERJACKS „Juf' Vossen overleden 40 Jaar Bouw- en Houtbond in Ysselsteyn F\ P| vrijetijdsmode! J overloon - maasbree - heythuizen DONDERDAG 6 OKTOBER 1988 Nr. 40 HONDERDENNEGENDE JAARGANG iber 5E EH PEEL EN MAAS CPVINET WIJNÖDRANKENGROEP UITGAVE: DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. - VENRAY GROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 32727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 31 ct. per mm - ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR f 13,00 UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN DE REGIO 18 00 berden „Alles overwegende is ons college dan ook van mening, dat Vak O van de Algemene Begraafplaats Bosch huizen niet tot beschermd stads/- dorpsgezicht ware te bestempelen. Impliciet de vaststelling, dat in dit vak geen nieuwe graven zullen worden uitgegeven en dat bijbegraven in bestaande graven kan geschieden onder dezelfde voorwaarden, die in de verordening voor de andere vakken zijn opgenomen." Met deze conclusie eindigt de notitie inzake Vak O, waarop de gemeenteraad roirï! ces jaar heefi. gewacht, naar aanleiding van het voorstel van de heer A. den Brok om van Vak O een monument te maken. Wij menen te mogen veronderstel len, dat de gemeenteraad niet erg blij zijn met deze conclusie, omdat behalve de fractie „Samenwerking Venray" ook andere fracties wel voelden voor aanwijzing tot monu ment van Vak O. Verder hebben wij stellig de indruk, dat deze nota in feite is toegeschreven naar een afwijzende conclusie, waarbij een aantal, volgens ons èn anderen, niet ter zake doende en soms zelfs onzinnige (drogrede nen worden aangevoerd. Zo wordt gesteld, dat Vak O geen aanspraak kan maken op de kwalifi catie „historisch" omdat de begraaf- s is ingericht in 1971 toen daar de herbegravingen plaatsvonden van het geruimde kerkhof rond de Grote Kerk.... Deze ook door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg onderschreven reden slaat nergens op. De on-zin van deze reden blijkt wel uit de omschrijving van het woord monument in het Groot Woorden boek der Nederlandse taal (de Dikke van Dale). Een monument is niet alleen een gedenkteken of gedenkzuil, maar in figuurlijke zin ook „iets dat blijft bestaan, dat de herinnering aan iemand of iets doet voortleven", of ,een overblijfsel van vroegere cul tuur, kunst, nijverheid of weten- hap". Als de ruim duizend gedenktekens en gedenkzuilen op Vak O dan geen monumenten zijn omdat zij in 1971 zijn overgebracht naar een andere plaats, kan men alle musea wel sluiten, omdat alle daar aanwezige monumenten (voorwerpen van cul tuur, kunst en nijverheid) van een andere plaats afkomstig zijn.... In de notitie wordt de conclusie getrokken, dat het bestemmen van Vak O tot „monument" in de prak tijk zal betekenen, dat het huren van grafrechten in dit deel van de begraafplaats - behoudens in het geval van bijbegravingen - snel zal aflopen, waardoor de gemeente in toenemende mate geconfronteerd zal worden met niet meer door graf rechten gedekte kosten van onder houd van dit vak en tegelijk met toe nemende kosten van onderhoud en restauratie van de daar aanwezige grafmonumenten. Globaal worden de kosten geschat in de orde van grootte van 60.000 in het eerste jaar van de beslissing en daarna op circa 25.000. Daarnaast wordt nog eens een inkomstenderving van 68.000 geraamd wegens het niet verlengen van grafrechten omdat bij monu mentverklaring het onderhoud bij de gemeente komt te liggen. Tenslotte wordt gezegd, dat bij monumentver klaring de reeds gestorte grafrechten eerlijkheidshalve zouden moeten worden terugbetaald hetgeen het gemeente dan komt te staan op een bedrag van 45.000. Met zulke niet-onderbouwde be dragen is het gemakkelijk een voorstel te maken tot het niet tot monument verklaren van Vak O. Waar het om gaat is alleen maar het behoud van Vak O in zijn huidige vorm als monument ter herinnering aan personen c.q. families, die in de geschiedenis van Venray van beteke nis zijn. geweest of daarin een rol hebben gespeeld. De huidige regeling kan daarbij van kracht blijven. Zijn er geen nabestaanden meer, die de grafrechten (willen) betalen, dan zou de gemeente het onderhoud van de individuele graven kunnen over nemen. En dat behoeft, volgens ons, geen 25.000 per jaar, geen inkom stenderving van 68.000 en geen terugbetaling van 45.000 te kosten. Venray wenst dit monument als een herinnering aan het Venray van vroeger te behouden. In hun algemene beschouwingen op de begroting voor het komende jaar laten de fracties van de PvdA en de VVD hun kritiek op het college van B en W onverbloemd doorklinken. Onder de kreet „Het gaat slecht met Venray" concludeert de VVD- fractie, dat de begroting voor 1989 er op neer komt dat de plaatselijke belastingen voor de burgers aanzien lijk omhoog gaan, terwijl de service en het voorzieningenpakket voor de zelfde burger afneemt. Volgens de PvdA-fractie verkeert Venray onverminderd in zwaar financieel onweer. De zich jaarlijks ophopende onre delijke bezuinigingen (van de rijks overheid) hebben volgens de PvdA Venray op een hoogst ongelukkig moment getroffen. DE STIER „De stier Venray liep al in de arena rond met forse pijlen in het lijf als gevolg van een inefficiënte organisa tie en een veel te laat onderkende zware blessure aan de poot grond bedrijf. Voeg daarbij het gegeven, dat er een zware ammoniageur in de arena hangt en het beeld is compleet. Hier zijn drastische ingrepen van bekwame dierenartsen (lees B en W) hard nodig." Aldus de fractie, die het college verwijt te weinig beleidsmatig bezig te zijn, te laat de ernst van de problemen bij het grondbedrijf, het milieu en de organisatie heeft onderkend en het initiatief vooral bij de raad en te weinig bij het college zelf heeft neergelegd. DE VLAM Hetzelfde bedoelt ook de VVD wanneer deze fractie stelt nog steeds „de vlam", het elan, het lichtend voorbeeld mist, dat sturing en een voorbeeldwerking geeft voor vervul ling van taken en voor het oplossen van problemen waarvoor de gemeente is/wordt gesteld. „Zonder ,die vlam' komen wij niet of nauwelijks uit het dal" en de fractie vraagt zich daarom ook af wanneer zij het zo gewenste vuur ziet. DE REUS De fractie „Samenwerking Ven ray" steekt in de inleiding op de algemene beschouwingen een waar schuwend vingertje op wanneer zij belooft in de geest van samen mens-zijn op basis van rechtvaardig heid en gerechtigheid en mens-zijn in een gezond leefklimaat haar bijdrage te leveren aan de komende begro tingsbehandeling. De waarschuwing bestaat uit het aanhalen van woorden van de Duitse dichter Novalis. De fractie Samen werking is gering in aantal, maar bedenk wel: „Als je een dwerg denkt te zien, moet je erop letten hoe hoog de zon staat: het kan wel de schaduw zijn van een reus...." MET LEER OP AVONTUUR - MET LEER OP AVONTUUR - MET LEER OP AVONTUUR lederen damesrokken lederen dames- en herenjacks Jledet Kledlnc 99 r schoolstraat 24, 5801 bp venray, tel. 04780-83500 MET LEER OP AVONTUUR - MET LEER OP AVONTUUR - MET LEER OP AVONTUUR taxicentrale VAN DEN BEUKEN TEL. 04780-10.000 AL MEER DAN 50 JAAR 'N BEGRIP Taxibusjes t/m 8 personen Rolstoelvervoer Particulier ziekenvervoer en VGZ verzekerden De eerste pakket-goederendienst in Venray, voor binnen- en buitenland Personeels-groepsvervoer G.A.K. (leefkilometers) Trouwauto's en volgauto's Korting voor 65+ -ers beëdigd taxateur in onroerende goederen VOOR AL UW TAXATIES Gemmadal 12, 5801 HJ Venray Telefoon 04780-86408 ASSURANTIËN telefoon 04780-87575 Het college van B en W ziet geen noodzaak om een gemeentelijk alternatief café of andersoortig onderkomen op te starten voor de ongeorganiseerde jongeren. Deze jongeren, die zich O.C.M. (ongeor ganiseerde culturele minderheden) „Het Perikel" noemen, hadden er om gevraagd in een „zwart-wit" boek, dat werd aangeboden in de raads vergadering van 26 april j.l. „Het Perikel" gaf daarin aan, dat sinds de sluiting van „De Brak" een gat is ontstaan. Men vroeg de gemeente dat gat te dichten - hen een ontmoetings ruimte te geven. De commissie van onderwijs was het grotendeels met de stellingname van B en W eens. Zo bleek dinsdag avond in de commissievergadering. „Wil Het Perikel een serieuze gesprekspartner zijn", aldus Jan Driessen (CDA), „dan moet de groep zich eerst organiseren, een beleids plan opzetten en er moeten mensen zijn die bestuurlijke verantwoorde lijkheid willen." De deur was volgens Jan Driessen dicht, maar niet op slot. Het dragen van de verantwoording vond ook mevrouw Roling (SV) 'n eerste vereiste. Zij vroeg zich boven dien af, hoe groot de groep is, welke leeftijd de jongeren hebben en of het hen alleen om 'n horeca gelegenheid gaat of dat ze ook nog andere aktivi- teiten willen ontplooien. Mevrouw Kemmelings (PvdA) vond het signaal van „Het Perikel" duidelijk, maar de samenstelling van de groep is zo wisselend dat het nu nog niet de tijd is om een locatie te zoeken. Het was alleen Gerrit Lemmens (v.d.Vorle) die de jongeren nog 'n kans wilde geven om samen met behulp van 'n vrijwilliger aan de slag te kunnen. Hij wist dat er in De Foekepot nog lokalen vrij waren. Een voorstel, dat door wethouder van Oers direkt werd weggewuifd. NOTITIE Wethouder van Oers lichtte het standpunt van B en W nog eens nader toe: „We hebben „De Brak" gehad. Met veel energie en geld heeft de gemeente en het Jeugd Service Centrum Roermond getracht „De Brak" overeind te houden, maar op een gegeven moment hield dat gewoon op. Wij mogen dan ook wel het een en ander van de jongeren ver wachten, als we iets nieuws willen opstarten. Venray heeft nog 'n 10 JAAR RESTAURANT In de Keulsche Pot foundue-, gourmet- en specialiteiten restaurant. nu met uniek terras Voor informatie of reservering: TEL. 04788-1774 HOLTHESEDIJK 2 OVERLOON jongerencentrum (Dingus) maar de mensen moeten zich ook daar aan de geldende regelgeving houden. Na de aanbieding van het zwart-wit boek in april is er kontakt geweest met de schrijvers daarvan. Uit die gesprekken bleek dat de jongeren wèl 'n ruimte willen, maar met zo min mogelijk regelgeving. De jongeren willen ook geen vereniging vormen met een bestuur die verantwoorde lijkheden wil dragen. Als wij als gemeente nog niet eens minimale eisen mogen stellen, dan kunnen wij niet ingaan op dit verzoek", aldus wethouder van Oers. Bovendien zijn de kosten, die een onderkomen voor „Het Perikel" met zich meebrengen, volgens B en W veel te hoog. Volgens de gemeente lijke notitie hierover, gaat alleen de exploitatie en het beheer al 100.000 per jaar kosten. Daar komen dan nog de kosten van het onderkomen bij. JUISTE BESLISSING De commissie is het dus eens met het standpunt van B en W om geen accommodatie voor „Het Perikel" beschikbaar te stellen. Toen de in de vergadering aanwezige jongeren in de gaten kregen dat er voor hen geen onderkomen in zat en dat zij niet in de diskussie betrokken werden (wat normaliter ook niet gebeurt in een commissievergadering), verlieten zij massaal de vergadering. Vervolgens vonden zij het noodzakelijk in 't gemeentehuis 'n muur, zuil en trap te bekladden met leuzen zoals „Fuck de gemeente", hetgeen het standpunt van Ben W alleen maar méér recht vaardigt. Veltumse Kleffen 58a - Tel. 84257/ Poststraat 6 - Tel. 82025 venray Na een verbouwingsperiode van enkele maanden wordt op vrijdag 14 oktober a.s. officieel de nieuwe accommodatie van Den Hoebert in gebruik genomen. Voor alle belangstellenden van de bij dit opleidingsinstituut aangesloten instellingen houdt men van 16.00 tot 17.30 uur Open Huis, waarbij iedereen in de gelegenheid gesteld wordt om een rondgang te maken door het vernieuwde gebouw. div. kleuren, S, M, L, XL Schoolstraat 1, 5801BN Venray - Tel.. 04780 85990 Winkelcentrum ,De Duivenakker' Gennep - Tel. 17601 In het St. Antonius Verpleeghuis te Horst, is woensdagmorgen, overleden de oud-Venrayse onderwijzeres mevrouw Vossen. Zij werd onlangs 80 jaar. „Juf" Vossen slaagde in 1927 te Reuver voor haar onderwijsakte, waarna ze een jaar verbonden was aan de lagere school te Ouderkerk. In 1930 kreeg „Juf" Vossen een vaste aanstelling aan de St. Antoniusschool te Amstelveen. Daar heeft ze 14 jaar lang haar beste krachten aan de schooljeugd besteed. In 1945 keerde ze terug naar Limburg en gaf toen een schooljaar lang les in Oirlo. In 1946 volgde haar benoeming tot onderwijzeres aan de Ursula-school aan de Maasheseweg. Daar werd ze voor vele meisjes een „begrip". Tot haar pensionering in 1971 is zij voor vele Venrayse leerlingen een toever last geweest.. De uitvaartdienst heeft a.s. zater dag plaats in de Vredeskerk. Zondagmorgen werd tijdens een druk bezochte receptie het feit her dacht dat yoor 40 jaar terug in Ysselsteyn een afdeling KAB en Bouw- en Houtbond St. Joseph werden opgericht. Voorzitter P. Janssen wees in zijn openingsrede er op dat hij een voor stander is geweest van samenwerking tussen NKV en NVV waaruit het hedendaagse FNV gegroeid is. Hij wees er óók op dat men niet alles moet centraliseren. Met andere woorden: dat ook in de kleinere kernen het FNV bereikbaar moet blijven. Vakbondsbestuurder Bram Visser was het daar mee eens; de meer dan 1000 afdelingen Bouw- en Houtbon den moeten worden gehandhaafd, opdat er de werknemers terecht kunnen voor alle diensten van het FNV. Dan kwam fanfare De Peelklank een muzikale hulde brengen aan de jubilerende vereniging. Hierna volgde de huldiging van H. Jansen, mede-oprichter van de ver eniging en dus 40 jaar lid van de bond. Districtbestuurder, H. van de Velden, mocht hem de gouden speld opsteken, aangereikt door J. Reyn- ders, voorzitter van de Bouw- en Houtbond. En natuurlijk waren er bloemen voor mevrouw Jansen. De heren W. Claessens, als afge vaardigde van de gemeente, en H. Philipsen namens de dorpsraad waren het er unaniem over eens, dat er na de oorlog niet voor iedereen werk was in de landbouw, die in Ysselsteyn sterk vertegenwoordigd was. Vele jongens gingen daarom vooral in de bouw of in de industrie werken. Niet iedereen koos toen voor emigratie. Mede hierdoor is het goed, dat de werknemers bij de plaatselijke afde ling van de FNV Hout- en Bouwbond hun informatie kunnen krijgen. 1 -7PPr mnHÏPiic pn - Pk SCHERP IN PRIJS I j M e M p Overloon Maasbree Heythuizen O F 04788-1434 04765-3395 04749-3866 i R I A betaalbare... en zeer A mooie dameskleding j het juiste adres en!!! mannen opgelet!!! parkeren VOOR de winkels

Peel en Maas | 1988 | | pagina 1