Tijdwinst, meer papier, maar ook verlies van humor in de raad Verhoging van gemeentelijke belastingen en leges I Jan 1/asse NEKKRAMP EMOFRA Nieuwe luister voor oud kunstwerk Nicaragua-avond WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING hypotheken! VAN DE KAMP HILHOgig broeken duur? kom nou!!! Algemene beschouwingen niet meer voorgelezen... Ie Phupevnél PEEL EN MAAS VENRAY Tel. 80934 Week van het Brood DONDERDAG 29 SEPTEMBER 1988 Nr. 39 HONDERDENNEGENDE JAARGANG PEEL EN MAAS UITGAVE: DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. - VENRAY I GROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 32727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 31 ct. per mm - ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR f 13,00 UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN DE REGIO I 18 00 ASSURANTIËN telefoon 04780-87575 VOOR AL UW ONROEREND GOED TAXATIES Beëdigd taxateur in Onroerende Goederen Makelaars- en Taxatiekantoor Patorsstraat 17, Vonray, tal. 04780-85958/82308 10 JAAR RESTAURANT In de Keulsche Pot foundue-, gourmet- en specialiteiten restaurant, nu met uniek terras Voor informatie of reservering: TEL. 04788-1774 H0LTHESEDIJK 2 OVERLOON Overloon, Vierlingsbeekseweg 18 Telefoon 04788-1434 Maasbree, Dorpstraat 93 Telefoon 04765-3395 Heythuizen, Telefoon 04749-3866 Nadat men onlangs werd opge schrikt met het bericht over een geval van nekkramp, bij een Nederlandse militair op oefening in West-Duits- land, werd ook in Nederland een geval van nekkramp geconstateerd. Dat was bij een jonge militair, gelegerd in de kazerne te Blerick. Doch opnieuw heeft zich een geval van nekkramp voorgedaan, nu bij een 11-jarig meisje uit Geysteren, dat in Venray school ging op de Petrus Banden school in de Dr. Poelsstraat. Dit geval had helaas een dodelijke afloop. Het gaat hier om de oud-Venrayse Hanneke Hoogink, wonende te Geysteren. Het meisje voelde zich al een paar dagen niet lekker, maar bleef desondanks de school bezoeken. In het afgelopen weekend ging zij op bezoek in Arnhem. Daar werd zij zo ziek, dat overbrenging naar een ziekenhuis in Zevenaar noodzakelijk werd geacht. De dokters daar constateerden nekkramp. Hanneke Hoogink overleed zaterdagmorgen. De Noord-Limburgse Basisgezond heidsdienst heeft vrijwel direct ge reageerd, door uit voorzorg tegen mogelijk uitbreiding van deze ziekte, een achttal klasgenoten, die in de schoolklas het dichtst bij Hanneke zaten, een vijfdaagse antibioticum- kuur te geven. De begrafenis van dit jonge slachtoffertje had dinsdagmorgen plaats, na een plechtige uitvaar dienst, op het kerkhof te Geysteren. Vele klasgenoten en kennissen woonden de uitvaartdienst bij. Nekkramp is een acute, besmette lijke hersenvliesontsteking veroor zaakt door een micro-organisme dat onder normale omstandigheden als commensaal op de slijmvliezen van neus en keel leeft doch in om standigheden waar veel mensen onder minder gunstige voorwaarden met elkaar verkererr tot optreden van de ziekte aanleiding geeft; berucht hiervoor zijn kazernes. Voordat antibiotische en sulona- midegeneesmiddelen beschikbaar wa ren, was deze ziekte moeilijk te behandelen. Momenteel kan de ziekte, als zij tijdig wordt vastgesteld en behandeld, gewoonlijk worden genezen. De symptonen van deze ziekte zijn zware hoofdpijn, hoge koorts, braken en vaak stijfheid van nek- en rugspieren. De patiënt kan gaan ijlen en zelfs bewustloos raken. OORLOGSTUIG Tijdens landbouwwerkzaamheden op Weverslo kwam een 15 centimeter Duitse raket naar boven, in de Pastoor Jacobspeel kwam een nog op scherp staande 3 centimeter geweer granaat aan de oppervlakte. De mannen van de EOD zullen voor opruiming zorgen. ,,De nieuwe aanpak rond opzet en presentatie van de begrotingsboek werken heeft overwegend voordelen, welke wij positief waarderen", schrijft de V.V.D.-fractie in haar algemene beschouwingen op de gemeentebegroting voor het komende jaar. Die nieuwe aanpak bestaat uit het niet meer voorlezen door de fractievoorzitters van indrukwekken de pakken papier, maar het gewoon terhandstellen van de beschouwingen aan het college van b. en w. De voordelen, die de V.V.D.- fractie ziet, zitten 'm bepaald niet in hun eigen algemene beschouwingen. Deze beslaan slechts 8 Vi ruim betikte velletjes papier. De liberalen hebben kennelijk gedacht aan de andere fracties, die ieder jaar weer opnieuw hun beschouwingen uitbreiden en, al dan niet verstaanbaar, velletje voor velletje voorlezen. Dit jaar wordt in ieder geval voor komen, dat men moet luisteren naar de heer Joost Truijen, die dinsdag avond een pakje papier van negen aan beide zijden bedrukte A4-vellen op de collegetafel legde. Men werd er ook voor gespaard, dat de heer Toon den Brok, de voor zitter van "Samenwerking Venray", het geduld van b. en w., de raad en de publieke tribune op de proef zou stellen met het voorlezen van twintig - overigens van ruime spatie voorziene - bladzijden. De aan beide zijden dichtbetypte 34 bladzijden, waarmee dit jaar de P.v.d.A.-fractie kwam, zou, wanneer zij zouden worden voorgelezen, on getwijfeld veel tijd hebben gevergd. En dan de algemene beschouwin gen van de fractie van de Vorle, onder het vignet van „anders dan anderen". Ergens in zijn beschouw ingen heeft hij het er over, dat gebruik van veel papier geld vergt. Desalniettemin overhandigde hij het college niet minder dan 29 aan één zijde betikte vellen papier.... Jammer voor de heer Joost v.d. Vorle - en misschien ook wel voor degenen, die zich weer gespitst hadden op de door hem gebruikte beeldspraken - dat nu alleen het college en een aantal ambtenaren de beschouwingen mogen lezen. Feit is evenwel, dat het niet-voorlezen van deze beschouwin gen de begrotingsvergadering zeker een uur korter maakt.... BLOEMLEZING De algemene beschouwing noemt de heer v.d.Vorle een „Homeo pathische geneeswijze". Die fractie zegt: Snijden in het vlees op een plaats waar al wildgroei is, draait uit op amputatie en uit eindelijk euthanasie. Wij als fractie, luisterend naar de gewone mensen, willen dit voorkómen en bieden u (het college) daarom deze homeopathische geneeswijze aan". Wij willen onze lezers een bloem lezing uit de homeopathische genees wijze niet onthouden. - „Een politieke „Moerman- therapie" lijkt ons beter, dan de pijnlijke operatie door invoering van de rioolheffing". - Wil de politiek niet als arbeids ongeschikt in het sociale vangnet, art. 12 belanden, dan zal het ziekmakende virus met een anti-virus bestreden moeten worden. G ROTESTR AAT 3 VEN R AY TEL. 04780-89821 Ongetwijfeld heeft U geruchten gehoord over een op handen zijnde verkoop van onze zaak. Wel, deze geruchten zijn NIET WAAR. Coffeeshop ,,De Pimpernel" blijft gewoon in bezit van Peter en Nellie Huijs en samen met ons personeel staan wij ook in de toekomst graag voor U klaar. Wel is het waar dat ik zelf ziek ben en voorlopig nog niet mag werken. Hopelijk zien wij mekaar snel weer. Peter en Nellie Huijs Paul, Ria, Wilma - Geld is de wortel van alle kwaad, hoewel geld op zich onschuldig is. - (over het uitstel van de zwem badplannen naar 1990) Geld beschik baarstellen voor deze achterhaalde voorziening is gelijk te stellen met het dragen van water naar de zee, in plaats van naar het zwembad. - (na geconsteerd te hebben dat in het kader van de reorganisatie van het ambtelijk apparaat de top-struc- tuur inmiddels is vastgesteld): Als mocht blijken, dat de burgers de zoete vruchten van deze reorganisatie niet gepresenteerd krijgen in de vorm van een lastenverlaging, dan kunnen we het beste de hele top uit deze boom zagen, zodat de sappen naar nog wel vruchtbare takken stromen. De vergelijking gaat dan op met door handgeklap een zwerm kraaien uit de boom opjagen, om vervolgens te zien hoe deze kraaien op de takken nog verder naar boven zijn neerge streken en elkaar daar verdringen. Is hier een juist beeld geschetst? vraagt de heer v.d.Vorle aan het college.... - Aan de doelstelling „gaat en onderwijst alle volkeren" wordt de laatste jaren door de overheid stevig geknabbeld. - Wie zijn historische wortels ver waarloost is bezig zich zelf te ver waarlozen. - De aanleg van een golfterrein in onze regio is overbodig. Dit geld kan beter gestopt worden in een nieuw golfslagbad. - Wij zijn blij met de nieuwe procedure rond de toewijzing tot gemeentelijk monument en het feit, dat een klein „Gouden Leeuwtje" de procedure overleefd heeft, ook al staet er nu Hensenius op. - In het Rouwkuilengebied liggen twee natuurmeertjes, die verdacht veel op een „Zwijne-meer" beginnen te lijken en waar het macabere ballet rond het stervende zwijn wordt opgevoerd. Wie hier de hoofdrol speelt, kunnen wij niet ontdekken door de grauwe mest-, sorry, mist- sluier die uit dit zwijnemeer opstijgt. En tot slot nog deze: - De ambtelijke druk op het kerkhof mag absoluut niet verder toenemen, wil men allen nog een vredige en ongestoorde laatste rust plaats garanderen. Noot van de redactie Zo zien we maar weer dat door het bezuinigen op de tijd, ook de humor van de fractie v.d.Vorle voor een breder publiek verkoren gaat. Toch wilden wij die onze lezers en lezeres sen niet onthouden. Uiteraard zullen wij volgende week - en dan serieuzer - ingaan op de algemene beschouwingen van de vier raadsfracties. De gemeenteraad is er deze week mee akkoord gegaan dat de gemeen telijke belastingen en legeskosten in komende jaar met één procent worden verhoogd. Dat geldt ook voor de onroerendgoedbelasting, hoewel het mogelijk is, dat die verhoging iets meer wordt, als de gemeenteraad met speciale wensen naar voren komt óf afziet van de invoering van riool rechten. Nog geen voorstel is er door het college gedaan over verhoging van de begrafenisrechten. In de komende weken zal namelijk de verordening over de begraafplaats, de begrafenis rechten en de toekomst van „VAK O" aan de orde worden gesteld. Ook over een verhoging van de precariorechten (het hebben of plaatsen van voorwerpen op gemeen tegrond) is nu nog geen besluit genomen. Naar aanleiding van op merkingen van Gedeputeerde Staten over die verordening, zullen b. en w. hiervoor nog met een apart raads voorstel komen. Ook het verhogen van de tarieven voor het gebruik van onze sport accommodaties zit nog in de pen. Ook hiervoor komt eersdaags een apart raadvoorstel. B. en W. stelden wel voor, de kosten verbonden aan het houden van de wekelijkse markt, in zijn geheel op de marktkooplui te verhalen. Kostendekkend dus. Ver schillende raadsleden waren het daar niet mee eens; daar mag gerust wat winst gemaakt worden om aan een ander projekt te kunnen besteden. Ook waren er raadsleden die meenden dat de hondenbelasting gerust extra verhoogd zou kunnen worden - zoals ook vorig jaar is geschied. Alleen de fraktie van de Vorle was daar tegen, omdat ook mensen met een minimum inkomen een gezelschaphondje moeten kunnen houden. Verder werd aangedrongen om maatregelen te nemen tegen de overlast van hondenpoep. Vorig jaar was dat al toegezegd, maar er was nog niets gebeurd. Wethouder Claes- sens zou er nu voor zorgen, maar hij had al eens bij andere gemeenten geïnformeerd, maar nergens had men maatregelen getroffen, die hier bruikbaar zouden kunnen zijn. De toerist betaalt hier in Venray bij overnachting 50 cent per nacht. Dat wordt volgend jaar 51 cent. „Veel te laag", zei Van de Vorle, die graag wat meer geld uit de portemonnee van de toerist wilde kloppen. Ook het ophalen van huisvuil en afvalstoffen - de z.g. afvalstoffen heffing - moet volgens het college kostendekkend worden. En dat betekent dan een verhoging met 10,5*70. De afgelopen twee jaar betaalde elk Venrays gezin 102,60 dat wordt komend jaar 113,40. - Een trouwboekje in kunststof omslag kost volgend jaar 12,50 terwijl een trouwboekje met lederen omslag 42 gaat kosten. Een kleine verhoging ten opzichte van dit jaar. Voor het boekje met lederen omslag vond Van de Vorle de verhoging veel te weinig. Wat hem betrof mocht dat gerust 75 kosten. De gewone man moet tevreden zijn met kunststof.... Ook de politie doet niet alles voor niets. Er zijn tarieven voor het ver strekken van schriftelijke inlichtin gen, voor het begeleiden van een deurwaarder bij het uitvoeren van diens werk en verder voor het verlenen van politiebegeleiding bij het gebruik maken van ontheffingen van verkeersvoorschrif ten De heer Houba (VVD) was het er niet mee eens, dat er ook betaald zou moeten worden voor het verlenen van politie-assistentie bij een verkeers stremming ten gevolge van een op het wegdek terecht gekomen lading van een transportwagen, tengevolge van grove nalatigheid van de bestuurder. Hij vond dat toch een van de gebrui kelijke taken van de politie. Hij kon zich dus niet met het voorstel, daar voor een tarief vast te stellen, verenigen. Men werd het er over eens dat dit tarief nog eens een apart onderwerp van gesprek gaat worden. De politie gaat uit van een „mensuur" van 60. Ook dat vond Van de Vorle veel te laag, want ergens was uitgerekend dat elke politie-agent per uur 140 kost. Zaterdag a.s., na de hoogmis van 19.00 uur, in de Petrus Bandenkerk, heeft de aanbieding plaats van de vroegere smeedijzeren draaikraan van de doopvont, welke na grondige restauratie en opnieuw gepolychro meerd, een waardige aanvulling is van de kunstschatten in de Grote Kerk. De hier op een foto uit 1937 afge beelde doopvont toont ook die draai kraan. Deze rijkelijk, met rozetten en lelies, versierde kraan van rond 1500, stond voor de Tweede Wereldoorlog achter in de kerk op een verhoging, welke ruimte met een eiken hek was afgesloten. Met die prachtige maar ook ingenieuze draaikraan kon men met een hand het loodzware grote „deksel" iets omhoog tillen en met de andere hand het „deksel" opzij draaien. Door het opblazen van de kerk toren in 1944 werd de hoek van de kerk zeer ernstig beschadigd, juist dci£r waar het doopvont en de draai kraan stonden opgesteld. Men heeft het toen raadzaam gevonden beide kunstvoorwerpen naar de oude sacristie over te brengen; de huidige doopkapel. Aangezien de hoogte in deze ruimte het niet toeliet om het 500 jaar oude apparaat in de muur te verankeren, heeft men hem naar de verwarmings kelder (de vroegere grafkelder) over gebracht en hem daar aan zijn lot overgelaten. Totaal verroest en onderkomen werd de draaikraan in december 1987 door B. Kruysen en J. Verbeek 'n leesbare krant Het Nicaragua-komitee Venray organiseert a.s. zaterdag 1 oktober in „Dingus", Hoenderstraat 10, om 20.15 uur, een Nicaragua-avond, welke in het teken zal staan van het door het komitee geadopteerde gezondheidsprojekt in Nagarote, Nicaragua. Op deze avond zal men nader ingaan op het waarom van deze adoptie en uitgebreid voorlichting geven over de gezondheidszorg in het algemeen en in het bijzonder over het gezondheidsprojekt in Nagarote. Verder zal men ingaan op de moge lijkheid tot het aangaan van „vriend schapsbanden" met datzelfde Nagarote. De avond zal verder ingekleed worden met Latijn-Amerikaanse muziek en Nicaraguaans eten. Wij maken er de lezers nog op attent, dat tot het einde van deze maand een tentoonstelling over de gezondheidszorg in Nicaragua te zien is, in de hal van het gemeentehuis. teruggevonden. Het „apparaat" werd grondig schoongemaakt, hersteld en gerestaureerd. Bijzonder geslaagd is de restaura teur Ronald Bloemen in het aanbren gen van de oorspronkelijke kleuren de z.g. polychromie. De draaikraan, een meesterstuk van smeedkunst, heeft hierdoor weer zijn middeleeuws uiterlijk terug gekregen. Vermeldenswaard is de aanwezigheid van een op de smeed ijzeren stangen, door de smid inge slagen middeleeuws gildemerk, in de vorm van een leeuwenfiguur. Aan het uiteinde van de draagstang prijkt het in kleuren uitgebeelde Venrayse wapen. Deze draaikraan, een pronkstuk van smeedkunst, verdient een plaats in de schatkamer, of nog beter, in zijn oorspronkelijke functie hersteld, n.l. bij het doopvont in de Grote Kerk. Maar waar dit eeuwenoude kunstwerk nu een plaats gaat krijgen is nog niet bekend. Overigens, het zeer fraaie „deksel" van het doopvont in de Grote Kerk, zou ook wel een restauratie-beurt mogen hebben.... Brood- en Banketbakkerij Om er eens even bij stil te staan is het volgende week De hele week is er een AANBIEDING: DINSDAG: Muësliebol voor ƒ2,50 WOENSDAG: 10 Krentebollen voor ƒ4,00 DONDERDAG Oogstbrood ƒ0,90 VRIJDAG en ZATERDAG Appeltjesbrood ƒ3,50

Peel en Maas | 1988 | | pagina 1