Herdenking van onze bevrijders NA 44 JAAR hilhorJIH EMOFRA juwelier verlinden Leene s» 10.000 vrijetijdsmode De Loobeek in 1944 WAO VAN SOEST parkeren VOOR de winkels OVERLOON-MAASBREE Jan 1/asse VENRAY Tel. 80934 WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING PEEL EN MAAS Bouw- en houtbond FNV jubileum in Ysselsteyn DONDERDAG 22 SEPTEMBER 1988 Nr. 38 HONDERDENNEGENDE JAARGANG PEEL EN MAAS 10 JAAR RESTAURANT In de Keulsche Pot foundue-, gourmet- en specialiteiten restaurant. nu met uniek terras Voor informatie of reservering: TEL. 04788-1774 HOLTHESEDIJK 2 OVERLOON taxicentrale van den beuken tel. 04780-10.000 AL MEER DAN 50 JAAR'N BEGRIP Taxibusjes t/m 8 personen Rolstoelvervoer Particulier ziekenvervoer en VGZ verzekerden De eerste pakket-goederendienst in Venray. voor binnen- en buitenland Personeels-groepsvervoer G.a.k. (leefkilometers) Trouwauto's en volgauto's Korting voor 65+ -ers lHYPOTHEKEN FÊIVAN DE KAMP ASSURANTIËN telefoon 04780-87575 BEWONERS MET VAKANTIE 1 ER kon nog niet worden medege deeld wat er ontvreemd is bij een in braak in een woning aan de Arons kelk. Met geweld was'daar toegang verkregen terwijl de bewoners met vakantie zijn. Buren hebben de in braak bij de politie gemeld. Het zal wel geen prettige thuis komst van vakantie zijn. Eén van de Norfolk soldiers die komende zondag een bezoek brengt aan Venray, is Cyrill Wells. In de oktober-dagen van 1944, bij de bevrijding van Venray, waren hij en enkele kameraden, gelegerd in een woning aan de Overloonseweg. De bewoners waren kennelijk nog al overhaast vertrokken, want op de zolder vond men o.m. een kist met een complete bruidsuitzet. Het was een grote woning, geheel onderkel der d en opzij was een ingang. Dèt wist hij in mei j.l. aan een van zijn Helmondse kennissen te vertellen. Maar welke woning dat was, was voor hem na 44 jaar een raadsel. Nu hij echter aan diezelfde Overloonse weg terug zal komen, zou het leuk zijn nog eens een kijkje in die woning te nemen. De woning was van buiten met cement bepleisterd, wist hij zich te herinneren. En tijdens hun verblijf daar is een man komen kijken of die uitzet er nog stond. Zou dat meisje, waarvoor die uitzet bestemd was, nog getrouwd zijn? Vier dagen waren ze in die woning gelegerd, toen trof een Duitse granaat hun onderkomen en vond men het veiliger te vertrekken. Op weg naar het klooster St. Anna, waar z'n commandant „ingekwartierd" was, werd Cyrill Wells door het een of ander oorlogstuig getroffen. De oorlog was voor hem afgelopen; per ambulance werd hij afgevoerd. In 44 jaar zag hij Venray niet meer terug. SPELD IN HOOIBERG Mevrouw Coenen uit Helmond, in Venray geen onbekende, beloofde eens te zullen informeren welke woning aan de Overloonseweg des tijds als onderkomen van de soldaten „Wie de moeite neemt om de Loobeek vandaag de dag in het terrein terug te vinden, kan zich nauwelijks voorstellen, dat dit slootje een zo schrikbarend obstakel heeft gevormd", schrijft A. Korthals Altes in zijn boek „Slag in de Schaduw". „Maar in die oktoberdagen van 1944 hadden de aanhouden de regen en de door de Duitse verdedigers en door de oorlogs omstandigheden verstoorde waterhuishouding het peil doen stijgen en de beek was toen circa zes meter breed. Bovendien had ze steil aflopende kanten; zelfs in haar bedding, zo wist men, waren mijnen gelegd." De geschiedenis van de over gang over de Loobeek om Venray te bevrijden, werd met bloed geschreven o.m. van de mannen van het Norfolkbatal- jon, dat deel uitmaakte van de 185ste Britse Infanteriebrigade van deze Britse Infanteriedivisie. Deze divisie bestond voorna melijk uit z.g. Country-regi- menten, bestaande uit soldaten, die vooral uit één country of graafschap afkomstig waren van de oostkust van Engeland (Norfolk, Suffolk, East York enz.) VOOR AL UW ONROEREND GOED TAXATIES Beëdigd taxateur in Onroerende Goederen Makelaars- en Taxatiekantoor Paiersstraat 17. Venray, tel. 04780-85968/82308 beëdigd taxateur in onroerende goederen VOOR AL UW TAXATIES Gemmadal 12, 5801 HJ Venray Telefoon 04780-86408 IMOG EEN WEEK en wij hebben weer BALKENBRIJ ook blank! SLAGERIJ DRABBELS Stationsweg 45 5802 AA Venray Tel. 04780-81326 Overloon Maasbree 04788-1434 04765-3395 betaalbare... en zeer mooie dameskleding het juiste adres en!!! mannen opgelet!!! SCHERP IN PRIJS Brood- en Banketbakkerij- Winkelcentrum Veltum Wij hebben ook croissants met ham met kaas met ham en ananas met sesamzaad met maanzaad vy zeer modieus en.... UITGAVE: DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. - VENRAY GROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 32727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 31 ct. per mm - ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR f 13,00 UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN DE REGIO 18 00 dienst had gedaan. Een oud kunstje, zal ze gedacht hebben, maar het werd een wekenlange zoektocht. Het enige met cement bepleisterde woonhuis dat aan de Overloonseweg te vinden was, was' niet onderkelderd, had geen zijingang en was kennelijk van recen tere datum. Informatie bij de Zusters van St. Anna had ook geen resultaat, want destijds kwamen de zusters amper buiten de kloostermuren... Wat daar buiten gebeurde drong vrij wel niet tot hun door. Uiteindelijk kwam men, via de penningmeester van de Helmondse vriendenclub, bij de familie Jans- bekep terecht en die vermoedde dat het wel eens de woning van de familie Peeters kon zijn geweest. Daar woonde nu de gemeente-secretaris in: de familie Bever. Toen men er eens ging kijken, bleek er van een gecemteerde woning geen sprake te zijn, en de ingang zat gewoon aan de voorkant. Toine Peeters - van Taxi Peeters - hielp hen echter uit de droom. Na de granaatinslag in oktober 1944, was bij het herstel ook een nieuwe buiten gevel geplaatst en nog het een en ander veranderd. En die uitzet, ja, die moest beslist van zijn zuster An geweest zijn. An Peeters, getrouwd met Wim Arts en wonende in de Margriet straat, was gauw gevonden. Ze wist zich inderdaad te herinneren dat haar uitzet in een kist op zolder had gestaan. Maar in de woning zelf was ze in geen veertig jaar meer geweest. Die had intussen al zijn vierde eigenaar. Die vierde eigenaar, de familie Bever, stemde graag in met een bezoekje van die Engelse soldaat en van mevrouw Arts. Voor de koffie zou men wel zorgen. Dan breng ik de vlaai mee, aldus mevrouw Arts, en ik zorg voor de bloemen zei mevrouw Coenen... En zo zal dan maandagmiddag om vier uur Cyrill Wells na 44 jaar nog eens komen kijken, waar hij destijds de bevrijding van Venray meemaakte. 'n leesbare krant od enkele belangrijke plaatsen gedenktekens opgericht. Onlangs gebeurde dat aan de Overloonseweg, in de onmiddelijke nabijheid van de Loobeek - destijds Bloedbeek genoemd - waar de meeste soldaten sneuvelden. Dit gedenkteken zal nu a.s. zondag na de dodenherdenking officieel worden onthuld. DODENHERDENKING Op zondag 25 september komen om 09.45 uur alle genodigden, medewerkers en D-Day-veteranen op het oorlogskerkhof aan de Hoender- straat samen, waarna om 10.00 uur burgemeesterr mr. H.J.M. Defesche een openingswoord zal spreken. Hierna wordt een herdenkingsrede uitgesproken door Generaal Majoor Sir David Thorne K.B.E., president van de gezamenlijke Engelse Oud- strij ders vereniging Zowel door een Engelse aalmoeze nier als door Deken Buschman van Venray zal een gebed worden uitge sproken. Na het in acht nemen van een minuut stilte zullen kransen worden gelegd. Van Venrayse zijde wordt door de Koninklijke Harmonie Euterpe en de Schutterij 't Zandakker Gilde Sint Jan medewerking worden verleend. De plechtigheid op het oorlogs kerkhof wordt besloten met het ten gehore brengen van het Nederlandse en het Britse volkslied. HERINNERINGSMONUMENT Om 10.45 uur vertrekt men»naar het herinneringsmonument bij de Loobeek aan de Overloonseweg, waar om 11.00 uur het woord wordt gevoerd door Venrays burgemeester. Na hem zal Kapitein B. Balsom Op 1 oktober a.s. is het veertig jaar geleden dat enkele werknemers in Ysselsteyn het initiatief namen, tot oprichting van een afdeling van de KAB en van de vakbond BOUW- EN HOUTBOND ST. JOSEF. In deze 40 jaar js er veel veranderd in het vakbondswezen. Vroeger was namens de D-Day-veteranen een herinneringstoespraak houden. De onthulling van het monument vindt plaats door Chip Read en de burgemeester van Venray. Ook hier zal gebeden worden door een Angli caanse aalmoezenier en Deken Buschman en zullen diverse kransen worden gelegd. Het dankwoord zal worden gesproken door de heer Tiny van Dijk, voorzitter van de Vereni ging Vrienden van het Royal Norfolk Regiment. Ook aan deze plechtigheid wordt medewerking verleend door de Koninklijke Harmonie „Euterpe" en de Schutterij 't Zandakker Gilde Sint Jan. er praktisch in ieder dorp of parochie een arbeidersorganisatie, maar deze zijn mede door bezuinigingen veelal opgeheven en alles is nu meer gecentraliseerd. Dat in kleinere kernen de vak bondsorganisatie dichter bij de leden staat, kan men zeker in Ysselsteyn zien, want op dit ogenblik zijn er iets meer dan honderd werknemers, aan gesloten bij de verschillende vakbon den van het FNV. Bij een 40-jarig jubileum hoort natuurlijk ook feestvreugde. Daarom is er op zondagmorgen 2 oktober om 11.00 uur een receptie in het gemeenschapshuis „Smelehof" waar H. Janssen gehuldigd zal worden wegens zijn 40-jarig lidmaatschap. Op zaterdag 8 oktober volgt nog een gezellige feestavond voor alle leden. mensen en Engelse soldaten gesloten. Uiteindelijk groeide dat uit tot een vriendenkring, waarvan de leden jaarlijks bij elkaar op bezoek gaan. Helmonders gaan in de maand mei naar Norfolk terwijl in september steeds een aantal voormalige mili tairen Helmond komt bezoeken. Twee jaar geleden zijn die vroegere soldaten in het Venrayse gemeente huis ontvangen, toen ze bij hun trip naar Helmond ook een bezoek brachten aan het Engelse kerkhof aan de Hoenderstraat, waar honderden vrienden van hen zijn begraven. Het Royal Norfolk Regiment werd name lijk ook ingezet bij de bevrijding van Overloon en Venray - naast hun makkers van de Suffolks en Lanca- shire-regimenten. Aan de Venrayseweg in Overloon is zelfs ongeveer een jaar lang een begraafplaats ingericht voor gesneu velde Norfolks-soldaten. Maar niet alleen in Overloon en Venray heeft het Royal Norfolk Regiment zware verliezen geleden. Op alle soldatenkerkhoven van Norman- dië tot in Nederland rusten deze Engelse bevrijders. Om de herinnering aan hen levendig te houden - ook vierenveer tig jaar na de bevrijding - heeft men horloges Venray, St. Hubert, Helmond Grote Markt 7, Venray, tel. 04780-86817 Voorafgaand aan, doch geheel los staand van de inmiddels traditioneel geworden herdenkingsbijeenkomst op de Britse oorlogsbegraafplaats aan de Hoenderstraat op zondag 6 november a.s., wordt op deze militaire begraaf plaats a.s. zondag 25 september een grootse dodenherdenking gehouden. Wordt op 6 november de herden king voor de derde maal georgani seerd onder het motto „Pelgrimage to Venray" door de Bond van Wapen broeders Venray, op 25 september is de plechtigheid een aangelegenheid van de „Vrienden Royal Norfolk Regiment" uit Helmond. Na de herdenking van de gevalle nen op het oorlogskerkhof, zal aan de Overloonseweg het herinnerings monument, opgericht namens de D-Day veteranen van het Royal Norfolk Regiment, worden onthuld. GESCHIEDENIS Helmond is een van de zuidelijke steden die in september 1944 zonder slag of stoot bevrijd werden. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Venray en Overloon. De bevrijders van Helmond, soldaten van het Royal Norfolk Regiment, werden dan ook met veel gejuich en feestelijkheden ingehaald. Vele vriendschapsbanden werden destijds tussen Helmondse

Peel en Maas | 1988 | | pagina 1